• Arhiv

Natječaj

Klasa: 0003-08/20-01/5

Ur.broj: 2158-19-01-20-1 

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19) te članaka 17.-19. Statuta Državnog arhiva u Osijeku raspisuje se

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Osijeku.

Uvjeti:

– završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja

– položen stručni ispit iz arhivske struke

– odlikovanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima 

– predložen program rada

Za ravnatelja/ravnateljicu arhiva može se imenovati i osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi državni arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

U prijavi za natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja (m/ž) prijave (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku te ju je potrebno vlastoručno potpisati.

Osobni podatci prikupljaju se i obrađuju sukladno važećim propisima.

Uz prijavu kandidati (m/ž) su dužni priložiti:

– životopis s podacima o radnom iskustvu

– diplomu (izvornik ili ovjerena preslika)

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke (preslika)

– domovnicu (preslika ili elektronički zapis iz knjige državljana)

– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Osijeku u narednom četverogodišnjem razdoblju

– dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starija od 30 dana i preslike ugovora o radu/rješenja)

– dokaz da se protiv kandidata (m/ž) ne vodi kazneni postupak ne stariji od šest mjeseci (izvornik uvjerenja nadležnog suda ili uvjerenje iz sustava e-građani s QR kodom).

Na temelju čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na mrežnoj stranici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture i medija na četiri godine.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisanu prijavu s dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu:

Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 Osijek, s naznakom “Natječaj za izbor ravnatelja/ice Državnog arhiva u Osijeku – ne otvarati"

O rezultatima izbora kandidati (m/ž) će biti obaviješteni u zakonom propisanom roku.

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU

Odluka o izboru arhiviste pripravnika

Temeljem ovlasti iz članka 25. Statuta Državnog arhiva u Osijeku, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Državnog arhiva u Osijeku i trajao od 24. studenog do 30. studenog 2018., zbog zapošljavanja pripravnika na radno mjesto arhivist, VSS - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, dostavlja se slijedeća

ODLUKA

Na temelju Odluke ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku od 13. prosinca 2018. (Klasa: I 12-06118-0112, Urbroj: 2158-19-01-18-15), za radno mjesto arhivist pripravnik izabrana je Andrea Peić.

Odluka o izboru arhivskog tehničara pripravnika

Temeljem ovlasti iz članka 25. Statuta Državnog arhiva u Osijeku, a povodom raspisanog natječaja koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Državnog arhiva u Osijeku i trajao od 24. studenog do 30. studenog 2018., zbog zapošljavanja pripravnika na radno mjesto arhivski tehničar - i izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci, dostavlja se slijedeća

ODLUKA

Na temelju Odluke ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku od 13. prosinca 2018. (Klasa: 112-06118-0111, Urbroj:2158-19-01-18-25), za radno mjesto arhivski tehničar pripravnik izabrana je Fani Piknjač.

Natječaj

Klasa: 112-06/18-01/1
Urbroj: 2158-19-01-18-2
Osijek, 22.11.2018.

Sukladno Odluci ministrice kulture o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu od 19. studenog 2018. godine,
Državni arhiv u Osijeku (DAOS) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje pripravnika
za radno mjesto:

- ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS – 1 izvršitelj/ica
Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz obvezu polaganja stručnog ispita iz arhivske struke

Skraćeni opis poslova:
- rad na obradi i sređivanju arhivskog i knjižnog gradiva, manipulativni poslovi na prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u Knjižnici i Čitaonici Arhiva

Uvjeti:
- završeno srednjoškolsko obrazovanje (gimnazija ili ekonomska škola), IV. stupanj stručne spreme
- temeljna informatička osposobljenost

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i slijedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2018. godinu: biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidat/inja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana
od objave natječaja na adresu: Državni arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1, s naznakom „ Natječaj za zapošljavanje pripravnika“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici DAOS.

Državni arhiv u Osijeku

Natječaj

Klasa: 112-06/18-01/2
Urbroj: 2158-19-01-18-2
Osijek, 22.11.2018.

Sukladno Odluci ministrice kulture o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2018. godinu od 19. studenog 2018. godine,
Državni arhiv u Osijeku (DAOS) raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto:

- ARHIVIST, VSS – 1 izvršitelj/ica
Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz obvezu polaganja stručnog ispita iz arhivske struke

Skraćeni opis poslova: Arhivistička obrada arhivskih fondova, izrada obavijesnih pomagala, rješavanje zahtjeva istraživača i stranaka i drugo

Uvjeti:
- Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03,105/04, 174/04 i 46/07, 139/13, 101/14, 60/15) i stečeno zvanje: magistar ekonomije, informatologije ili arhivistike, te informatička osposobljenost i vještine

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i slijedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2018. godinu: biti nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Kandidat/inja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana
od objave natječaja na adresu: Državni arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1, s naznakom „ Natječaj za zapošljavanje pripravnika“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici DAOS.

Državni arhiv u Osijeku

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO