• Arhiv

Vodič kroz arhivske fondove i zbirke

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.1. Uprava i javne službe do 1848.

A.1.1. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija do 1848.

[0002] KOMORSKA OPĆINA UNUTARNJI GRAD (Innere Cammerral Stadt Esseg)- Osijek (1687-1786); 1697/1786: knj. 8, kut. 1; 0,4. SI.

[0003] KOMORSKA OPĆINA DONJI GRAD (Cammeral Stadt Esseg Unter Warosch) - Osijek (1704-1786); 1714/1786: knj. 7, kut. 1; 0,36. AI.

[0004] KOMORSKA OPĆINA GORNJI GRAD (Cammeral Stadt Esseg Ober Warosch) - Osijek (1702-1786); 1713/1786: knj. 7, kut. 1; 0,24. AI.

[0005] KOMORSKA UJEDINJENA OPĆINA OSIJEK (Cammeral Stadt Esseg) - Osijek (1786-1809); 1786/1809: knj. 13, kut. 3; 1. SI.

[0006] POGLAVARSTVO SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA  OSIJEKA (Magistratus Liberae et Regiae civitatis Essekiensis)  - Osijek (1809-1850); 1809-1850: knj. 607, kut. 1038; 132,3. SI.

 

A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.

A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje (1848.-1918.)

[0700] KRALJEVSKA PODŽUPANIJA OSIJEK - Osijek (1850-1854, 1875-1886); 1853, 1877: knj. 4; 0,2. SI.

[0008] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST OSIJEK - Osijek (1854-1918); 1889/1918: knj. 45; 1,5. SI.

[0026] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST VALPOVO - Valpovo (1854-1918); 1850-1945: knj. 3, kut. 1; 2. SI.

[1832] URED ZA KATASTAR DARDA - Darda (1850-1944); 1851-1944: fascikla 52, knj. 278, mapa 40; 11. SI.

[0010] GRADSKO POGLAVARSTVO OSIJEK - Osijek (1848-1918); 1848-1918: knj. 1420, kut. 3160; 388. SI.

[0011] KRALJEVSKO REDARSTVO OSIJEK - Osijek (1914 -1918); 1914/1918: knj. 5; 0,5. AP.

[0032] RAZDJEL FINANCIJSKE STRAŽE OSIJEK, DONJI MIHOLJAC I VALPOVO –  Osijek (1889-1918); 1912-1918 : knj. 1; 0,1. SI.

[0039] UPRAVNA OPĆINA BILJE - Bilje (1854-1918); 1895/1918: kut. 8; 0,8. SI.

[0040] UPRAVNA OPĆINA ČEPIN - Čepin (1870-1918); 1902/1918: knj. 5; 0,2. SI.

[0703] UPRAVNA OPĆINA DARDA - Darda (1854-1918); 1857/1918: knj. 2; 0,1. AP.

[0013] UPRAVNA OPĆINA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1851-1918); 1852/1918: knj. 169, kut. 1; 3,7. SI.

[0043] UPRAVNA OPĆINA POPOVAC - Popovac (1870-1918); 1889/1918: knj. 19, kut. 5; 1,0. SI.

[0042] UPRAVNA OPĆINA RETFALA – Retfala (1870-1918); 1888/1918: knj. 5; 0,3. SI.

[0016] UPRAVNA OPĆINA SARVAŠ - Sarvaš (1851-1918); 1859/1918 [1918/1924]: kut. 1; 0,1. SI.

[0018] UPRAVNA OPĆINA SIKIREVCI - Sikirevci (1886-1945); 1912: knj. 1; 0,1. SI.

[0017] UPRAVNA OPĆINA ŠAROK - Šarok (1886-1918); 1891/1918 [1919 - 1921]: knj. 23; 1. SI.

[1529] UPRAVNA OPĆINA VALPOVO – Valpovo; 1876-1885: knj. 1; 0,05. AP.

[0850] UPRAVNA OPĆINA ZMAJEVAC – Zmajevac  (1854-1918); 1895/1918 knj. 1, kut. 5; 0,6. AP.

 

A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.

A.3.1. Hrvatske zemlje u okviru Kraljevine Jugoslavije (1918.-1941.)

[0030] FINANCIJSKO RAVNATELJSTVO U OSIJEKU - Osijek (1918-1929); 1918-1928: knj. 5; 0,4. SI.

[1336] FINANCIJSKI INSPEKTORAT OSIJEK - Osijek (1929-1941); 1928-1930: knj. 16; 1,5. SI.

[0022] GLAVNA CARINARNICA OSIJEK - Osijek (1919-1941); 1927/1941: knj. 83; 2,8. SI.

[0037] KOMISIJA ZA LIKVIDACIJU AGRARNE REFORME OSIJEK - Osijek (1931-1941); 1931-1941: knj. 4, kut. 13; 1,5. SI.

[0036] OKRUŽNI URED ZA OSIGURANJE RADNIKA OSIJEK - Osijek (1922-1941); 1929-1941: knj. 12; 1,0. SI.

[0033] REKLAMACIONI ODBOR TEČEVINA I POREZA NA POSLOVNI PROMET OSIJEK - Osijek (1929-1941); 1929-1935: knj. 5; 0,2. SI.

[0034] ŽUPANIJSKI AGRARNI URED OSIJEK - Osijek (1920-1931); 1921-1931: knj. 3, kut. 1; 0,3. SI.

[1260] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo)  BATINA  - Batina (1918-1941); 1932-1934: kut. 1; 0,10.SI.

[1261] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) DARDA – Darda  (1918-1941); 1932: kut. 1; 0,1. AP.

[0023] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1854-1941); 1918/1938: knj. 7, kut. 1; 0,3. SI.

[1256] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) ĐAKOVO - Đakovo (1918 -1941); [1903] 1919/1941: knj. 5, kut. 5; 0,8. SI.

[0024] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) NAŠICE - Našice (1918-1941); 1928/1939: knj. 2, kut. 2; 0,3. SI.

[0025] KOTARSKA OBLAST OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1918/1941: knj. 26, kut. 1; 0,5. SI.

[1552] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) VALPOVO - Valpovo (1918-1941); 1918-1940: knj. 35, kut. 1; 1,7. SI.

[0853] BAŽDARSKI URED OSIJEK - Osijek (1875-1959); 1924/1959: knj. 49, kut. 26; 4. AP.

[0029] GRADSKO POGLAVARSTVO OSIJEK – Osijek  (1918-1941); 1918-1940: knj. 1429, kut. 3160; 388. SI.

[1547] REDARSTVO OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1918-1941: knj. 38; 2,5. AP.

[1592] RAZDJEL FINANCIJSKE STRAŽE OSIJEK, DONJI MIHOLJAC I VALPOVO – Osijek (1918-1941);1918-1941: knj. 6; 0,3. SI.

[0818] LUČKO POGLAVARSTVO OSIJEK - Osijek (1920-1941); 1920-1941[1942]: knj. 32, kut. 30; 4,5. SI.

[1339] POREZNI URED DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1918-1941); 1932-1941 [1942]: kut. 1; 0,1. SI.

[0031] POREZNI URED OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1929-1940: knj. 25; 1,0. SI.

[0839] UPRAVNA OPĆINA BATINA  - Batina (1918-1941); 1925-1926: knj. 1; 0,10. SI.

[1596] UPRAVNA OPĆINA BILJE - Bilje (1918-1941); 1918-1941: knj. 9, kut. 5; 0,8. SI.

[1598] UPRAVNA OPĆINA ČEPIN - Čepin (1918-1941); 1918-1941: knj. 107, kut. 27; 5,3. SI.

[1607] UPRAVNA OPĆINA DARDA  - Darda (1918-1941); 1918-1941: knj. 7; 0,4. AP.

[0041] UPRAVNA OPĆINA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1918-1941); 1918/1941: knj. 174, kut. 7; 3,2. SI.

[0781] UPRAVNA OPĆINA DUBOŠEVICA - Duboševica (1918-1941); 1919-1941: knj. 8; 0,4. AP.

[2029] UPRAVNA OPĆINA ĐAKOVO – Đakovo; 1925-1940: knj. 3; 0,2. AP.

[0509] UPRAVNA OPĆINA JAGODNJAK - Jagodnjak (1918-1941); 1938-1939: knj. 1; 0,1. AP.

[0797] UPRAVNA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI – Kneževi Vinogradi  (1918-1941); 1918-1941: knj. 1, kut. 2; 0,3. AP.

[1657] UPRAVNA OPĆINA KOPAČEVO – Kopačevo (1918-1941); 1926-1941: knj. 6; kut. 3. 0,5. AP.

[1530] UPRAVNA OPĆINA PETRIJEVCI – Petrijevci (1918-1941); 1926-1931: knj. 2; 0,2. AP.

[0015] UPRAVNA OPĆINA PODRAVLJE - Podravlje (1918-1941); 1929/1941: knj. 5, kut. 1; 0,3. SI.

[1602] UPRAVNA OPĆINA POPOVAC - Popovac (1918--1941); 1918-1941: knj. 10, kut. 9; 1,3. SI.

[1600] UPRAVNA OPĆINA RETFALA - Retfala (1918-1941); 1925-1941: knj. 4; 0,15. SI.

[0044] UPRAVNA OPĆINA TENJA - Tenja (1918-1941); 1936: knj. 2; 0,1. SI.

[0510] UPRAVNA OPĆINA TVRĐAVICA - Tvrđavica (1918-1941); 1930-1941: knj. 1; 0,1. AP.

[1714] UPRAVNA OPĆINA VALPOVO - Valpovo (1918-1941); 1924-1941: knj. 8; 0,4. AP.

[0511] UPRAVNA OPĆINA VARDARAC - Vardarac (1918-1941); 1931-1941: knj. 2, kut. 1; 0,2. AP.

[1622] UPRAVNA OPĆINA ZMAJEVAC – Zmajevac  (1918-1941); 1918-1941: kut. 4; 0,5. AP.

 

A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.

A.4.1. Narodnooslobodilački pokret

[0045] OBLASNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ZA SLAVONIJU – Osijek  (1943-1945); 1943-1945: knj. 29, kut. 75; 8,15. SI.

[0046] OKRUŽNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE - Našice (1943-1945); 1943-1945: knj. 6, kut. 3; 0,4.

[2001] SRESKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BATINA I KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR U ZMAJEVCU; 1945: d/m 0,1.

[2002] SRESKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DARDA; 1945: d/m 0,1.

[1875] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DARDA – Darda; 1945: 0,5

[2003] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac; 1944-1945: 0,1

[1876] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BATINA – Batina;  1945: 0,1.

[1877] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ĐAKOVO – Đakovo; 1944: 0,1.

[1878] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE – Našice; 1943/945: 0,1.

[1881] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VALPOVO – Valpovo; 1944-1945: 0,1.

[1883] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR FERIČANCI – Feričanci; 1944-1945: 0,3.

[1884] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ORAHOVICA – Orahovica; 1943-1945: 0,1.

[1936] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE; 1945: 0,1.

[1979] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ČAĐAVICA; 1944-1945: 0,1.

[1980] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BARE; 1944: 0,1

[1981] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ČAČINCI; 1944: 0,1

[1982] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GLOGOVICA; 1944: 0,1

[1983] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GORNJI MIHOLJAC; 1945: 0,1

[1984] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VARDARAC; 1945: 0,1

[1985] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ZMAJEVAC; 1944-1945: 0,01

[2000] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ĐAKOVO – Đakovo; 1945: 0,1.

[1999] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR OSIJEK – Osijek; 1944-1945: 0, 1.

[1885] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BARANJSKO PETROVO SELO; 1944-1945: 0,01.

[1886] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BATINA – Batina; 1944-1945: 0,01.

[1887] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BELI MANASTIR – Beli Manastir; 1944-1945: 0,01.

[1888] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BILJE – Bilje; 1944-1945: 0,01.

[1986] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BOLMAN; 1944-1945: 0,01

[1987] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BRANJIN VRH; 1944-1945: 0,01

[1988] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ČEMINAC; 1944-1945: 0,01

[1889] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DARDA – Darda; 1944-1945: 0,01.

[1890] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DRAŽ – Draž; 1944-1945: 0,01.

[1891] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DUBOŠEVICA – Duboševica; 1944-1945: 0,01.

[1892] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GAJIĆ – Gajić; 1944-1945: 0,01.

[1893] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GAZIJE – Gazije; 1944-1945: 0,1.

[1894] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR JAGODNJAK – Jagodnjak; 1944-1945: 0,01.

[1895] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KAMENAC – Kamenac; 1945: 0,01.

[1896] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KARANAC – Karanac; 1945: 0,01.

[1989] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KNEŽEVI VINOGRADI – Kneževi Vinogradi; 1945. 0,01.

[1897] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KNEŽEVO – Kneževo; 1944-1945: 0,01.

[1898] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KOPAČEVO – Kopačevo; 1944-1945: 0,01.

[1990] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KOTLINA – Kotlina; 1945: 0,01.

[1991] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KRAJINA – Krajina; 1945: 0,01.

[1899] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR LUG – Lug; 1944-1945: 0,01.

[1900] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR OSIJEK – Osijek; 1943-1945: 0,1.

[1901] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BEZDAN – Bezdan; 1944-1945: 0,01.

[1992] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PETLOVAC – Petlovac; 1944-1945: 0,01.

[1993] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PODOLJE – Podolje; 1945: 0,01.

[1994] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR POPOVAC – Popovac; 1944: 0,01.

[1995] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SUZA – Suza; 1945: 0,01.

[1996] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VARDARAD – Vardarac; 1944-1945: 0,01.

[1997] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ZMAJEVAC – Zmajevac; 1945: 0,01.

[1998] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR TVRĐAVICA – Tvrđavica; 1944: 0,01.

 

A.4.2. Nezavisna država Hrvatska (1941-1945)

[0047] VELIKA ŽUPA BARANJA  - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 3, kut. 24; 2,5.

[0701] URED ZA PODRŽAVLJENI IMETAK OSIJEK- Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 55, kut. 44; 6. SI.

[0051] OBLASNO NADZORNIČTVO RADA OSIJEK - Osijek (1921-1945); [1920] 1921-1945 [1946]: knj. 5, kut. 58; 6. SI.

[1595] OKRUŽNI URED ZA OSIGURANJE RADNIKA OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945 [1947]: knj. 14; 1,0. SI.

[0054] RIZNIČKO UPRAVITELJSTVO OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1942-1944: knj. 18, kut. 11; 2,0. SI.

[0052] URED ZA KOLONIZACIJU OSIJEK - Osijek (1941-1944); 1940-1944: knj. 16, kut. 22; 2,65. SI.

[1551] KOTARSKA OBLAST DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1941-1945); 1941-1945: knj. 5; 0,1. AP.

[0048] KOTARSKA OBLAST OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 6; 0,10. SI

[0049] KOTARSKA OBLAST VALPOVO  - Valpovo (1941-1945); 1941-1944: knj. 5; 0,20. SI.

[1870] KOTARSKA OBLAST VIROVITICA – Virovitica; 1941-1945: 0,01.

[0050] GRADSKO POGLAVARSTVO OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 140, kut. 390; 57. SI.

[0053] REDARSTVENO RAVNATELJSTVO OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1943: knj. 7; 0,5. AP.

[1593] RAZDJEL FINANCIJSKE STRAŽE OSIJEK, DONJI MIHOLJAC I VALPOVO - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 9; 0,5. SI.

[0056] GLAVNA CARINARNICA OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941/1945 : knj. 33; 1,2. SI.

[1590] POREZNI URED NAŠICE - Našice (1941-1945); 1941-1944: knj. 3; 0,2. SI.

[1591] POREZNI URED OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 3; 0,2. SI.

[1597] OPĆINSKO POGLAVARSTVO BILJE - Bilje (1941-1945); 1941-1945: knj. 2, kut. 3; 0,3. SI.

[1599] OPĆINSKO POGLAVARSTVO ČEPIN - Čepin (1941-1945); 1941-1945: knj. 21, kut. 27; 3,2. SI.

[1608] OPĆINSKO POGLAVARSTVO DARDA  - Darda (1941-1945); 1941-1942: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1550] OPĆINSKO POGLAVARSTVO DONJI MIHILJAC - Donji Miholjac (1941-1945); 1941-1945: knj. 60, kut. 16; 2. SI.

[1606] OPĆINSKO POGLAVARSTVO JAGODNJAK - Jagodnjak (1941-1945); 1943: knj. 1; 0,1. AP.

[1621] OPĆINSKO POGLAVARSTVO KNEŽEVI VINOGRADI  - Kneževi Vinogradi (1941-1945); 1941-1944: kut. 4; 0,4. AP.

[1603] OPĆINSKO POGLAVARSTVO POPOVAC - Popovac (1941-1945); 1941-1945: kut. 2; 0,2. SI.

[1601] OPĆINSKO POGLAVARSTVO RETFALA - Retfala (1941-1945); 1941-1944: knj. 2; 0,1. SI.

[1715] OPĆINSKO POGLAVARSTVO VALPOVO – Valpovo  (1941-1945); 1941-1945: knj. 1; 0,05. AP.

[2098] POVJERENIČTVO POGRANIČNOG, ŽELJEZNIČKOG, PAROBRODARSKOG SAOBRAĆAJA U OSIJEKU-Osijek (1944); 1944: knj.2, kut. 3; 0,4. SI.

 

A.5. Uprava i javne službe od 1945. do 1990.

A.5.3. Županijska, oblasna i okružna uprava (1945-1990)

[0059] OBLASNI NARODNI ODBOR OSIJEK - Osijek (1949-1951); 1949-1951: knj. 139, kut. 251; 26. SI.

[0060] OKRUŽNI NARODNI ODBOR OSIJEK - Osijek (1945-1947); 1945 - 1947: knj. 80, kut. 351; 35,5. SI.

[0061] OKRUŽNA UPRAVA NARODNIH DOBARA OSIJEK - Osijek (1945-1946); 1945-1946: knj. 6, kut. 10; 1,2. AP.

[0518] ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK - Osijek (1974-1986); 1974-1986: knj. 39, kut. 473; 55,00.SI.

[0519] SAMOUPRAVNA ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK - Osijek (1986-1990); 1986-1990: knj. 8, kut. 45; 5,2. SI.

[1526] ZAVOD ZA DRUŠTVENO PLANIRANJE ZAJEDNICE OPĆINE OSIJEK- Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 9, kut. 95, svež. 37; 14,50.SI

 

A.5.4. Kotarska uprava (1945-1990)

[1976] CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE OSIJEK - Osijek; 1986-1995: 12. 

[0062] NARODNI ODBOR KOTARA (Kotarski narodni odbor Darda u Belom Manastiru) BELI MANASTIR - Beli Manastir (1945-1955); 1945-1955: knj. 79, kut. 210; 28. SI.

[1960] SKUPŠTINA OPĆINE BELI MANASTIR; 1963-1991: 490.

[0512] NARODNI ODBOR KOTARA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-1955); 1945-1955: knj. 58, kut. 108; 14. SI.

[0063] NARODNI ODBOR KOTARA ĐAKOVO - Đakovo (1945-1955); 1945-1955: knj. 95, kut. 333; 40. SI.

[0513] NARODNI ODBOR KOTARA NAŠICE  - Našice (1945-1962); 1945-1962: knj. 144, kut. 605, svež. 91; 81.

[0064] NARODNI ODBOR KOTARA (Skupština kotara) OSIJEK - Osijek (1945-1967); 1945-1967: knj. 425, kut. 1492; 170. SI.

[0514] NARODNI ODBOR KOTARA ORAHOVICA – Orahovica  (1945-1955); 1945-1955: knj. 88, kut. 270; 29,00.SI.

[0066] NARODNI ODBOR KOTARA VALPOVO - Valpovo (1945-1955); 1945-1955: knj. 107, kut. 255; 28,30. SI.

[0515] NARODNI ODBOR KOTARA VIROVITICA – Virovitica (1945-1962); 1945-1962: knj. 54, kut. 17.; 4,1. SI.

[1214] KOTARSKI NARODNI ODBOR KOTARA (Sreski narodnooslobodilački odbor Batina u Zmajevcu) BATINSKOG U ZMAJEVCU - Zmajevac (1945-1947); [1944] 1945-1947: knj. 9, kut. 4; 0,5. SI.

[1846] URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE OSIJEK – Osijek; 1945-1970: knj. 360, kut. 108; 14. SI.

[1911] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI BELI MANASTIR – Beli Manastir (1978-1991); 1978-1991: kut. 11, fasc. 1; 1,2. SI.

[1921] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  - Darda (1977-1991); 1977-1991: knj. 2, kut. 4; 0,4. SI.

[1918] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac (1975-1990); 1975-1990: knj. 2, kut. 23, fasc. 1; 2,5. SI.

[1919] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA STANDARD UČENIKA I STUDENATA OPĆINE DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac (1979-1987); 1979-1987: knj. 1, kut. 2; 0,2. SI.

[1837] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 22, kut. 3; 1,5. SI.

[1835] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 30, kut. 4; 2,8. SI.

[1746] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA I USMJERENOG OBRAZOVANJA  RADNIKA RAZNIH STRUKA  - Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 4, kut. 48; 4,9. SI.

[1836] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA STANDARD UČENIKA I STUDENATA OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1984); 1975-1984: knj. 15; 0,6. SI.

[1059] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KULTURE OPĆINE OSIJEK – Osijek  (1975-1990); 1975-1990: fasc. 1, knj. 20, kut. 38; 4,1. SI.

[1912] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KOMUNALNIH DJELATNOSTI OSIJEK – Osijek; 1975-1988: knj. 1, kut. 8; 0,8. SI.

[1661] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1991); 1975-1991: knj. 3, kut. 27; 3. SI.

[1745] OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA OSIJEK - Osijek (1990); 1990: kut. 31; 3,1. SI

[1909] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA  KULTURE I JAVNOG INFORMIRANJA, TEHNIČKE KULTURE I FIZIČKE KULTURE OPĆINE VALPOVO – Valpovo (1975-1990); 1975-1990: knj. 4, kut. 4; 0,5. SI.

[1910] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA, OSNOVNOG OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE VALPOVO – Valpovo (1975-1990); 1975-1990: knj. 1, kut. 7; 0,7. SI.

[1696] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA  KULTURNIH DJELATNOSTI OPĆINE  VIROVITICA – Virovitica  (1975-1990); 1975-1990: knj. 2, kut. 10; 0,9. SI.

[1917] ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA DONJI MIHOLJAC (1969-1975); 1969-1975: kut. 3; 0,3. SI

[1224] SAVEZ FIZIČKE KULTURE OPĆINE OSIJEK– Osijek  (1961-1991); 1961-1991: knj. 17, kut. 7; 2.SI.

[1833] OPĆINSKA ZAJEDNICA OBRAZOVANJA OSIJEK - Osijek (1967-1969); 1967-1969: knj. 7, kut. 1; 0,3. SI.

[1838] ZAVOD ZA PROSVJETU OSIJEK – Osijek (1970-1981); 1970-1981: knj. 17, kut. 4, fasc. 2; 1,1. SI

[1839] RADNA ZAJEDNICA SIZ-a OSNOVNOG OBRAZOVANJA I SIZ-a PREDŠKOLSKOG ODGOJA OSIJEK – Osijek (1981-1990); 1981-1990: knj. 11, kut. 15, foto album 4; 2,1. SI

[1834] ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA OSIJEK - Osijek (1969-1975); 1969-1975: knj. 19; 1. SI.

[1840] ZAJEDNICA USMJERENOG OBRAZOVANJA OPĆINE OSIJEK – Osijek (1984-1991); 1984-1991: knj. 6; kut. 2; 0,6. SI

[0990] ZAJEDNICA KULTURNIH DJELATNOSTI OSIJEK – Osijek  (1964-1991); 1964-1991; knj. 12, kut. 25, fasc. 2. 3. SI.

[2079] LUČKA KAPETANIJA OSIJEK – Osijek; (1925-1987): 0,4.

[2232] SKUPŠTINA OPĆINE DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac (1963-1993); 1963-1993(1995); 151

 

A.5.5. Gradska uprava

[0539] NARODNI ODBOR GRADA ĐAKOVO - Đakovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 19, kut. 5; 0,6. SI.

[0588] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE – Našice  (1945); 1945: knj. 1, kut. 1; 0,2. SI.

[0067] NARODNI ODBOR GRADA OSIJEKA - Osijek (1945-1955); 1945-1955: knj. 275, kut. 431; 60. SI.

[1341] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE ĐAKOVO – Đakovo; (1952-1955); 1952-1955: knj. 15, kut. 10; 1,5. SI.

[1905] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE NAŠICE - Našice (1952-1955); 1952-1955: knj. 17, kut. 17.; 2. SI.

[1679] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE VALPOVO - Valpovo (1952-1955); 1952-1955: knj. 26, kut. 8. 1,5. SI.

[0071] GRADSKA KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU - Osijek (1945-1948); 1945-1948: kut. 16; 1,6. AP.

[0070] GRADSKA UPRAVA NARODNIH DOBARA OSIJEK - Osijek (1945-1946); 1945-1946: knj. 7, kut. 35; 4,1. AP.              

[1381] STAMBENA UPRAVA OSIJEK - GORNJI GRAD – Osijek  (1955-1958); 1956-1958: knj. 6, kut. 5; 0,6. AP.

 

A.5.6. Općinska uprava

[0524] NARODNI ODBOR OPĆINE ALJMAŠ – Aljmaš (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut.5; 0,6.SI

[0520] NARODNI ODBOR OPĆINE BARANJSKO PETROVO SELO - Baranjsko Petrovo Selo (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 4; 0,5. SI.

[0074] NARODNI ODBOR OPĆINE BATINA - Batina (1952-1962); 1952-1962: knj. 15, kut. 38; 5. SI.

[0521] NARODNI ODBOR OPĆINE BELI MANASTIR - Beli Manastir (1952-1962); 1957-1962: knj. 4, kut. 63; 6,5. SI.

[0525] NARODNI ODBOR OPĆINE BIJELO BRDO – Bijelo Brdo  (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 9; 1,0.

[0522] NARODNI ODBOR OPĆINE BILJE - Bilje (1952-1955); 1952-1955: knj. 5, kut. 8; 0,9. SI.

[0533] NARODNI ODBOR OPĆINE BIZOVAC - Bizovac (1952-1960); 1952-1960: knj. 16, kut. 49; 5,3. SI.

[1392] NARODNI ODBOR OPĆINE BRAČEVCI - Bračevci (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0523] NARODNI ODBOR OPĆINE BRANJIN VRH - Branjin Vrh (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

[0526] NARODNI ODBOR OPĆINE CRNAC - Crnac (1952-1962); 1952-1962: knj. 12, kut. 19; 2,3. SI.

[0530] NARODNI ODBOR OPĆINE ČAČINCI - Čačinci (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 3; 0,5. SI.

[0527] NARODNI ODBOR OPĆINE ČEMINAC - Čeminac (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 3; 0,4. SI.

[0075] NARODNI ODBOR OPĆINE ČEPIN - Čepin (1952-1962); 1952-1962: knj. 37, kut. 54; 7,2. SI.

[0076] NARODNI ODBOR OPĆINE DALJ - Dalj (1952-1962); 1952-1962: knj. 52, kut. 70; 8,3. SI.

[0077] NARODNI ODBOR OPĆINE DARDA - Darda (1952-1962); 1952-1962: knj. 10, kut. 18; 2,5. SI.

[0553] NARODNI ODBOR OPĆINE DONJI MIHOLJAC - Donji MIholjac (1952-1962); 1952-1962: knj. 27, kut. 64; 7. SI.

[0528] NARODNI ODBOR OPĆINE DRAŽ - Draž (1952-1955); 1952-1955: knj. 9, kut. 1; 0,2. SI.

[0529] NARODNI ODBOR OPĆINE DRENJE - Drenje (1952-1960); 1952-1960: knj. 5, kut. 11; 1,2. SI.

[0546] NARODNI ODBOR OPĆINE ĐAKOVO - Đakovo (1952-1962); 1955-1962: knj. 39, kut. 273; 31. SI.

[1342] NARODNI ODBOR OPĆINE ĐAKOVO VANJSKO - Đakovo Vanjsko (1952-1955); 1952-1954: knj. 4, kut. 7; 0,7. SI.

[0547] NARODNI ODBOR OPĆINE ĐURĐENOVAC – Đurđenovac  (1952-1962); 1952-1962: knj. 9, kut. 26, fasc. 12; 4,3. SI.

[0078] NARODNI ODBOR OPĆINE ERDUT - Erdut (1952-1955); 1952-1955: knj. 6, kut. 11; 1,2. AP.

[0550] NARODNI ODBOR OPĆINE ERNESTINOVO - Ernestinovo (1952-1962); 1952-1962: knj. 38, kut. 40; 4,77. SI.

[0531] NARODNI ODBOR OPĆINE FERIČANCI - Feričanci (1952-1955); 1952-1955: knj. 5; 0,1. SI.

[1393] NARODNI ODBOR OPĆINE GAŠINCI - Gašinci (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0548] NARODNI ODBOR OPĆINE GORJANI - Gorjani (1952-1960); 1952-1960: knj. 88, kut. 47; 5,5. SI.

[0532] NARODNI ODBOR OPĆINE HRASTIN – Hrastin (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 3; 0,3.

[0554] NARODNI ODBOR OPĆINE JAGODNJAK - Jagodnjak (1952-1955); 1952-1955: knj. 6, kut. 1; 0,2. SI.

[0555] NARODNI ODBOR OPĆINE JOSIPOVAC – Josipovac (1952-1955); 1952-1955: knj. 1; 0,1.

[0079] NARODNI ODBOR OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI - Kneževi Vinogradi (1952-1962); 1952-1962: knj. 13, kut. 36; 3,7. SI.

[0556] NARODNI ODBOR OPĆINE KOŠKA - Koška (1952-1962); 1952-1962: knj. 20, kut. 56; 5,8. SI.

[0557] NARODNI ODBOR OPĆINE LASLOVO - Laslovo (1952-1955); 1952-1955: knj. 4, kut. 6; 0,6. AP.

[0559] NARODNI ODBOR OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ - Levanjska Varoš (1952-1962); 1952-1962: knj. 33, kut. 57; 7,3. SI.

[0558] NARODNI ODBOR OPĆINE LUG - Lug (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 8; 0,8. SI.

[0566] NARODNI ODBOR OPĆINE NAŠICE  - Našice (1952-1962); 1955-1962: knj. 39, kut. 94, svež. 24; 14,40.SI.

[0567] NARODNI ODBOR OPĆINE ORAHOVICA - Orahovica (1952-1962); 1952-1962: knj. 31, kut. 136; 15. SI.

[2068] NARODNI ODBOR OPĆINE OSIJEK – Osijek (1958-1963); 1958-1963: knj. 79, kut. 115; 16,8.

[0068] NARODNI ODBOR OPĆINE OSIJEK DONJI GRAD - Osijek (1955-1958); 1955-1958: knj. 18, kut. 80; 8,9. AP.

[0069] NARODNI ODBOR OPĆINE OSIJEK GORNJI GRAD - Osijek (1955-1958); 1955-1958: knj. 32, kut. 65; 7,0. SI.

[0073] SKUPŠTINA OPĆINE OSIJEK  - Osijek (1963-1992); 1963-1993: knj. 636 , kut. 149, fasc. 1375svež. 1735, 250,00. SI.

[0563] NARODNI ODBOR OPĆINE PETRIJEVCI - Petrijevci (1952-1955); 1952-1955: knj. 7, kut. 8; 1,0. SI.

[0568] NARODNI ODBOR OPĆINE PODGORAČ- Podgorač  (1952-1962); 1952-1962: knj. 32, kut. 74; 10,00.SI.

[0564] NARODNI ODBOR OPĆINE POPOVAC - Popovac (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 4; 0,5. SI.

[0565] NARODNI ODBOR OPĆINE PUNITOVCI - Punitovci (1952-1955); 1952-1955: knj. 23, kut. 3; 0,4. SI.

[0571] NARODNI ODBOR OPĆINE SEMELJCI - Semeljci (1952-1960); 1952-1960: knj. 24, kut. 59; 8,0. SI.

[0570] NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKE BARE - Slavonske Bare (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 4; 0,5. SI.

[0573] NARODNI ODBOR OPĆINE SLATINSKI DRENOVAC - Slatinski Drenovac (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 2; 0,4. SI.

[1212] NARODNI ODBOR OPĆINE ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (1952-1962); 1952-1962: knj. 3, kut. 6; 0,8. SI.

[0577] NARODNI ODBOR OPĆINE TENJA – Tenja  (1952-1955); 1952-1955: knj. 1; 0,1.

[0579] NARODNI ODBOR OPĆINE TRNAVA - Trnava (1952-1955); 1952-1955: knj. 12, kut. 5; 0,6. SI.

[0580] NARODNI ODBOR OPĆINE VALPOVO - Valpovo (1955-1962); 1955-1962: knj. 49, kut. 124; 15,9. SI.

[0581] NARODNI ODBOR OPĆINE VUKA - Vuka (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 2; 0,2. SI.

[0585] NARODNI ODBOR OPĆINE ZDENCI - Zdenci (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 4; 0,5. SI.

[0586] NARODNI ODBOR OPĆINE ZMAJEVAC – Zmajevci (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[1922] OPĆINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU OBRANU ĐAKOVO; 1967-1992: knj. 4, kut. 18, 2.SI

[0072] ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPĆINE OSIJEK - Osijek (1963- 1990); 1963-1976: knj. 58, kut. 670; 70. SI.

[1700] ZAVOD ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE BELI MANASTIR (1963-1991); [1945/1962]; 1963-1991: knj.135., kut..130, fasc. 1; 15,20 .SI.

 

A.5.7. Mjesna uprava

[0589] MJESNI NARODNI ODBOR ADA – Ada (1945-1952); 1945-1950: knj. 1; 0,1.

[0081] MJESNI NARODNI ODBOR ALJMAŠ - Aljmaš (1945-1952); 1945-1952: knj. 8, kut. 20; 2,2. AP.

[0593] MJESNI NARODNI ODBOR BANKOVCI - Bankovci (1945-1952); 1945-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0083] MJESNI NARODNI ODBOR BARANJSKO PETROVO SELO - Baranjsko Petrovo Selo (1945-1952); 1945-1952[1958]: knj. 6, kut. 2; 1. SI.

[0592] MJESNI NARODNI ODBOR BARE - Bare (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

[0594] MJESNI NARODNI ODBOR BIJELA LOZA - Bijela Loza (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 1; 0,2. SI

[0084] MJESNI NARODNI ODBOR BIJELO BRDO - Bijelo Brdo (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 1; 0,2. AP.

[0085] MJESNI NARODNI ODBOR BILJE - Bilje (1945-1952); 1945/1952[1956]: knj. 14, kut. 5; 1. SI.

[0086] MJESNI NARODNI ODBOR BIZOVAC - Bizovac (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 5; 0,6. SI.

[0087] MJESNI NARODNI ODBOR BOCANJEVCI - Bocanjevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 8, kut. 3; 1. SI.

[1390] MJESNI NARODNI ODBOR BRAČEVCI - Bračevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1. SI.

[0606] MJESNI NARODNI ODBOR BRANJINA – Branjina (1945-1952); 1945-1952: kut. 2; 0,2. SI.

[0604] MJESNI NARODNI ODBOR BREŠĆE – Brešće  (1945-1952); 1945-1950: knj. 3, kut. 2; 0,2.

[0088] MJESNI NARODNI ODBOR BROĐANCI - Brođanci (1945-1952); 1945-1952: kut. 3; 0,4. SI.

[0598] MJESNI NARODNI ODBOR BREZOVLJANI - Brzovljani (1945-1952); 1945-1950: knj. 2; 0,1. SI.

[0599] MJESNI NARODNI ODBOR BUDROVCI – Budrovci  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

[0600] MJESNI NARODNI ODBOR CERNA – Cerna  (1945-1952); 1945-1952: kut. 5; 0,5.

[0601] MJESNI NARODNI ODBOR CEREMOŠNJAK- Ceremošnjak  (1945-1950); 1945-1950: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

[0602] MJESNI NARODNI ODBOR CRKVARI - Crkvari (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

[0603] MJESNI NARODNI ODBOR ČAČINCI - Čačinci (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

[0089] MJESNI NARODNI ODBOR ČEMINAC – Čeminac  (1945-1952); [1939]1945-1952[1954]: knj. 2, kut. 4; 0,5. SI.

[0605] MJESNI NARODNI ODBOR ČEPIN - Čepin (1945-1952); 1945-1952: knj. 7, kut. 7; 0,8. AP.

[0613] MJESNI NARODNI ODBOR DALJ - Dalj (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 9; 1,0. AP.

[0607] MJESNI NARODNI ODBOR DARDA – Darda (1945-1952); 1945 -1952: knj. 10, kut. 15; 2,5. SI.

[0610] MJESNI NARODNI ODBOR DOLCI - Dolci (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

[0609] MJESNI NARODNI ODBOR DONJA MOTIČINA - Donja Motičina (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

[0608] MJESNI NARODNI ODBOR DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 9; 1,2. SI.

[0611] MJESNI NARODNI ODBOR DONJA PIŠTANA – Donja Pištana (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0612] MJESNI NARODNI ODBOR DOPSIN – Dopsin (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0090] MJESNI NARODNI ODBOR DRAŽ - Draž (1945-1952); 1945-1952[1954]: knj. 20, kut. 5; 0,7. SI.

[1391] MJESNI NARODNI ODBOR DRENJE - Drenje (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

[0091] MJESNI NARODNI ODBOR DUBOŠEVICA - Duboševica (1945-1952); [1944.]1945-1951: knj. 14, kut.1; 1,1.SI..

[0615] MJESNI NARODNI ODBOR ĐAKOVAČKA SATNICA Đakovačka Satnica (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

[0616] MJESNI NARODNI ODBOR ERDUT - Erdut (1945-1952); 1945-1952: knj. 6, kut. 11; 1,2. AP.

[0617] MJESNI NARODNI ODBOR ERNESTINOVO- Ernestinovo  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[0619] MJESNI NARODNI ODBOR FERIČANCI - Feričanci (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 1; 0,2. SI.

[0618] MJESNI NARODNI ODBOR FORKUŠEVCI – Forkuševci (1945-1952); 1945-1950: knj. 1; 0,1.

[0092] MJESNI NARODNI ODBOR GAJIĆ (1945 -1952); 1945-1952: knj. 5, kut. 6; 0,8. SI.

[0620] MJESNI NARODNI ODBOR GLOŽĐE - Gložđe (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0621] MJESNI NARODNI ODBOR GORJANI - Gorjani (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 3; 0,3. SI.

[0622] MJESNI NARODNI ODBOR GRANICE – Granice (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0093] MJESNI NARODNI ODBOR HABJANOVCI - Habjanovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 4; 0,4. SI.

[0625] MJESNI NARODNI ODBOR HARKANOVCI – Harkanovci  (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1.

[0627] MJESNI NARODNI ODBOR HRASTIN  - Hrastin (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[0626] MJESNI NARODNI ODBOR HUMLJANI - Humljani (1945-1950); 1945-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0095] MJESNI NARODNI ODBOR IVANOVCI (Kotara Osijek)  - Ivanovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2; 0,4. SI.

[0629] MJESNI NARODNI ODBOR IVANOVCI (Kotara Đakovo)  - Ivanovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[0632] MJESNI NARODNI ODBOR JELISAVAC - Jelisavac (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 1; 0,2.

[0096] MJESNI NARODNI ODBOR JAGODNJAK - Jagodnjak (1945-1952); 1945-1952[1953/1954]: knj. 4, kut. 1; 0,2.SI.

[0631] MJESNI NARODNI ODBOR JOSIPOVAC (Kotara Đakovo) - Josipovac (1945-1952); 1945-1950: kut. 1; 0,1. SI.

[0633] MJESNI NARODNI ODBOR JOSIPOVAC (Kotar Osijek) - Josipovac (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0634] MJESNI NARODNI ODBOR JOVANOVAC - Jovanovac (1945-1952); 1945-1950: knj. 3; 0,1.

[1379] MJESNI NARODNI ODBOR JURJEVAC - Jurjevac (1945-1952); 1948-1950: kut. 1; 0,1. SI.

[0636] MJESNI NARODNI ODBOR KNEŽEVI VINOGRADI - Kneževi Vinogradi [1944](1945-1952); 1944-1951: knj. 6, kut. 3; 0,5.SI.

[0635] MJESNI NARODNI ODBOR KNEŽEVO - Kneževo (1945-1952); 1947-1950: knj. 5.;0,5.SI.

[0637] MJESNI NARODNI ODBOR KOŠKA - Koška (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1. SI

[0097] MJESNI NARODNI ODBOR KOPAČEVO - Kopačevo (1945-1952); 1945-1951: knj. 3, kut. 3; 0,4.SI.

[0098] MJESNI NARODNI ODBOR KOTLINA - Kotlina (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 6; 0,7. SI.

[0638] MJESNI NARODNI ODBOR KRŠINCI - Kršinci (1945-1950); 1945-1950: knj. 1; 0,1. SI

[0099] MJESNI NARODNI ODBOR LADIMIREVCI - Ladimirevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 7, kut. 5; 0,8. SI.

[0639] MJESNI NARODNI ODBOR LASLOVO - Laslovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, svež. 1; 0,1. AP.

[0640] MJESNI NARODNI ODBOR LEDENIK – Ledenik (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,2. SI

[0649] MJESNI NARODNI ODBOR LONĐICA - Lonđica (1945-1952); 1945-1952: knj. 4; 0,2. SI

[0642] MJESNI NARODNI ODBOR LUG - Lug (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.SI.

[0650] MJESNI NARODNI ODBOR MARKOVAC – Markovac (1945-1950); 1945-1950: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI

[0651] MJESNI NARODNI ODBOR MARTIN – Martin (1945-1950); 1945-1950: knj. 3, kut. 2; 0,3. SI

[0644] MJESNI NARODNI ODBOR MARTINCI - Martinci (1945-1952); 1945-1950: knj. 6, kut. 3; 0,4.

[0101] MJESNI NARODNI ODBOR NARD - Nard (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 4; 1. SI.

[0652] MJESNI NARODNI ODBOR NAŠICE  - Našice (1945-1952); 1945-1952: knj. 15, kut. 6; 1. SI

[0653] MJESNI NARODNI ODBOR NAŠIČKA BREZNICA – Našička Breznica (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 1; 0,3.

[0102] MJESNI NARODNI ODBOR NOVI BEZDAN - Novi Bezdan (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

[0659] MJESNI NARODNI ODBOR ORAHOVICA - Orahovica (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

[0660] MJESNI NARODNI ODBOR PALAČA – Palača  (1945-1952); 1945-1950: svež. 1; 0,1.

[0103] MJESNI NARODNI ODBOR PETRIJEVCI - Petrijevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 12, kut. 8; 1,6. SI.

[0661] MJESNI NARODNI ODBOR PETROVA SLATINA  - Petrova Slatina (1945-1952); 1945-1950: knj. 1; 0,1.

[0663] MJESNI NARODNI ODBOR PIŠKOREVCI – Piškorevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

[0665] MJESNI NARODNI ODBOR PODGORAČ - Podgorač (1945-1952); 1945-1952: knj. 13, kut. 6; 0,8. SI

[0104] MJESNI NARODNI ODBOR PODOLJE - Podolje (1945-1952); [1944]1945-1952: knj. 4, kut. 7; 0,9. SI.

[1213] MJESNI NARODNI ODBOR PODRAVSKI PODGAJCI - Podravski Podgajci (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

[0105] MJESNI NARODNI ODBOR POPOVAC - Popovac (1945-1952); [1944]1945-1952: kut. 6; 0,6. SI.

[1525] MJESNI NARODNI ODBOR PREDRIJEVO -  Predrijevo (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0666] MJESNI NARODNI ODBOR PUNITOVCI - Punitovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2; 0,2. SI.

[0667] MJESNI NARODNI ODBOR PUŠINA – Pušina  (1945-1952); 1945-1952: 0,3.

[0668] MJESNI NARODNI ODBOR RAZBOJIŠTE  - Razbojište (1945-1952); 1945-1952: knj. 7, kut. 2; 0,4. SI

[0107] MJESNI NARODNI ODBOR RETFALA  - Retfala (1945-1952); 1945-1947: knj. 6, kut. 4; 0,5.

[0108] MJESNI NARODNI ODBOR SARVAŠ  - Sarvaš(1945-1952); 1945-1952: knj. 11, kut. 2; 0,3.

[0109] MJESNI NARODNI ODBOR SATNICA - Satnica (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 6; 0,9. SI.

[0669] MJESNI NARODNI ODBOR SEONA – Seona (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI

[0671] MJESNI NARODNI ODBOR SLATINSKI DRENOVAC – Slatinski Drenovac (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 2; 0,2.

[0673] MJESNI NARODNI ODBOR STIPANOVCI (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2; 0,3. SI

[0675] MJESNI NARODNI ODBOR SUHA MLAKA – Suha Mlaka (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0111] MJESNI NARODNI ODBOR SUZA - Suza (1945-1952); 1950-1951: kut. 1; 0,1.SI.

[0676] MJESNI NARODNI ODBOR SVETOBLAŽJE - Svetoblažje (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2.

[0112] MJESNI NARODNI ODBOR ŠAG - Šag (1945-1952); 1945-1950: knj. 3, kut. 2; 0,4. SI.

[0677] MJESNI NARODNI ODBOR ŠAPTINOVCI – Šaptinovci  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1. SI

[0678] MJESNI NARODNI ODBOR ŠIDSKI BANOVCI  - Šidski Banovac (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0679] MJESNI NARODNI ODBOR ŠLJIVOŠEVCI – Šljivoševci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

[0680] MJESNI NARODNI ODBOR ŠODOLOVCI – Šodolovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

[0681] MJESNI NARODNI ODBOR TENJA  - Tenja (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1.

[0682] MJESNI NARODNI ODBOR TENJSKI ANTUNOVAC – Tenjski Antunovac  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

[0683] MJESNI NARODNI ODBOR TOMAŠANCI - Tomašanci (1945-1952); 1945-1952: knj. 6, kut. 3; 0,4. SI.

[0115] MJESNI NARODNI ODBOR TOPOLJE – Topolje (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 7; 0,9. SI.

[0114] MJESNI NARODNI ODBOR TORJANCI - Torjanci (1945-1952); [1938-1944] 1945-1952: knj. 4, kut. 1; 0,2. SI.

[0687] MJESNI NARODNI ODBOR TVRĐAVICA – Tvrđavica (1945-1952); 1945-1952: knj. 4; 0,1.

[0686] MJESNI NARODNI ODBOR TRNAVA - Trnava (1945-1952); 1945-1952: knj. 11, kut. 4; 0,6. SI. 

[0690] MJESNI NARODNI ODBOR VALPOVO - Valpovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 14, kut. 5; 0,8. SI.

[0116] MJESNI NARODNI ODBOR VARDARAC - Vardarac (1945-1952); 1945 -1952: knj. 8, kut. 6; 0,8. SI.

[0692] MJESNI NARODNI ODBOR VELIMIROVAC – Velimirovac  (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1.

[0117] MJESNI NARODNI ODBOR VELIŠKOVCI - Veliškovci (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

[0118] MJESNI NARODNI ODBOR VINOGRADCI - Vinogradci (1945-1952); 1945-1950: knj. 2, kut. 2; 0,2. SI.

[0691] MJESNI NARODNI ODBOR VIŠNJEVAC – Višnjevac  (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0694] MJESNI NARODNI ODBOR VUKOJEVCI – Vukojevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 2; 0,3.

[0695] MJESNI NARODNI ODBOR ZDENCI – Zdenci  (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

[0120] MJESNI NARODNI ODBOR ZMAJEVAC - Zmajevac (1945-1952);  1945/1952: knj. 1, kut. 3; 0,3. SI.

[0696] MJESNI NARODNI ODBOR ZOLJANI – Zoljani (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2.

 

A.6. Uprava i javne službe od 1990.

A.6.6. Općinska uprava

[2054] OPĆINSKI KRIZNI ŠTAB DONUI MIHOLJAC – Donji Miholjac; 1991-1993: 0,5.

[2143] OPŠTINA BELI MANASTIR – Beli Manastir; 1991-1997: 30.

[2144] GEODETSKA UPRAVA BELI MANASTIR – Beli Manastir; 1991-1997: 3,9.

B. PRAVOSUĐE

B.1. Pravosuđe do 1848.

B.1.3. Kotarski/općinski sudovi (prvostupanjski)

[0121] GOSPOŠTIJSKI SUD OSIJEK (Sedes dominalis cameralis Essekiensis) – Osijek (1690-1812); 1746-1812: knj. 1, kut. 34; 3,5. AI.

B.2. – 4. Pravosuđe 1848.-1945.

2. Županijski i okružni sudovi

[0122] URBARSKI SUD U OSIJEKU - Osijek (1857-1873); 1857-1873 [1873-1906]: knj. 4, kut. 268, 30. SI.

[0123] KRALJEVSKI SUDBENI STOL OSIJEK – Osijek (1850-1945); 1850-1945: knj. 454, kut. 2956. 325. SI.

3. Kotarski i općinski sudovi

[0698] KOTARSKI SUD (Sreski sud) DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1850-1945); 1850-1923: knj. 24, kut. 43, svež. 13; 6,5. SI.

[0972] KOTARSKI SUD (Sreski sud) ĐAKOVO - Đakovo (1850-1945); 1850-1945: knj. 127, kut. 36; 8. SI.

[0127] KOTARSKI SUD (Sreski sud) NAŠICE - Našice (1850-1945); 1850-1945: knj. 17, kut. 513; 53. SI.

[0128] KOTARSKI SUD (Sreski sud) OSIJEK - Osijek (1850-1945); 1850-1945: knj. 9, kut. 58;6,5. SI.

[0129] KOTARSKI SUD (Sreski sud) VALPOVO - Valpovo (1850-1945); 1856 -1945: knj. 90, kut. 57; 8. SI.

6. Posebni sudovi

[1707] SUD RADNIČKOG OSIGURANJA OSIJEK - Osijek (1928-1941); 1928-1941: knj. 1, kut. 4; 0,4. SI.

[2027] MJESNI SUD U DONJEM MIHOLJCU – Donji Miholjac ; 1876.-1945. knj. 5, kut. 1; 0,3. SI.

7. Državna odvjetništva/tužiteljstva

[1699] DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OSIJEK - Osijek (1850-1918); 1915: knj. 1; 0,1. SI.

[1274] DRŽAVNO TUŽITELJSTVO OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1918-1941: knj. 2, kut. 71; 7,3. SI.

[1309] DRŽAVNO TUŽITELJSTVO OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: kut. 18; 1,8. SI.

8. Javni bilježnici

[1612] ANDRIĆ, TODOR - Darda (1920-1941); 1920-1941: kut. 2; 0,2. SI.

[0135] CEKORIĆ, IVAN - Osijek (1855-1941); 1871-1899: knj. 5; 0,2. SI.

[1915] FRANK, VLADIMIR – Đakovo; 1911-1917: knj. 23; 0,1. AP.

[0878] GJURGJEVIĆ, VASO – Osijek (? - ?); 1886-1910: kut. 1; 0,1. SI.

[1611] KISS, DR. EMIL - Darda (1910-1920); 1910-1920: kut. 6; 0,6. SI.

[1914] MIKOVIĆ, M. DANILO – Našice; 1936-1941: knj 1, 0,1. AP.

[1614] PRODANOVIĆ, M. IVAN – Beli Manastir (1939-1941); 1939-1941:kut. 2; 0,2. SI.

[1613] ROTH SANDOR – Darda; 1941-1944: 0,2.

[1913] SEDER, ILIJA – Našice; 1939-1941: knj. 2; 0,2. AP.

[0718] SZILAGYI, FERENCZ - Darda (1875-1880); 1875-1880: kut. 1; 0,1. SI.

[1618] ŠVARCMAJER, ANTUN - Đakovo; 1919-1931: knj. 2; 0,1. SI.

[1610] URSZINY, Pal - Darda (1887-1910); 1887-1910: kut. 3; 0,3. SI.

[1609] VISY, LAJOS - Darda (1881-1886); 1881-1886: kut. 1; 0,1. SI.

[1616] VUKOV, PETAR - Osijek; 1862-1862: knj. 1; 0,1. AP.

 

B.5. Pravosuđe 1945.-1990.

B.5.2. Okružni sudovi

[0136] OKRUŽNI SUD OSIJEK - Osijek (1945-1990); 1945-1990: knj. 115, kut. 143, svež. 42; 41. SI.

 

B.5.3. Kotarski/općinski sudovi

[0141] OPĆINSKI SUD U VALPOVU – Valpovo (1945 - 1990); 1945-1959: knj. 38, kut. 8; svež. 11; 3. SI.

[0140] OPĆINSKI SUD (Kotarski sud) OSIJEK- Osijek (1945-1990 ); 1945-1990: knj. 189, kut. 544, svež. 235; 132. SI.

[1906] OPĆINSKI SUD U ĐAKOVU – Đakovo (1945.-1990); 1945-1975: knj 144, kut. 452; 49. SI.

 

B.5.4. Trgovački sudovi

[0137] OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U OSIJEKU – Osijek [1945-1953](1954 - 1994); 1945-1994: knj. 154, svež. 458; 64. SI.

 

B.5.5. Suci za prekršaje

[2012] SUCI ZA PREKRŠAJE OPĆINE OSIJEK – Osijek; 1968-1995: knj. 152, svež. 5; 5. SI.

[2070] SUDAC ZA PREKRŠAJE SKUPŠTINE OPĆINE BELI MANASTIR– Beli Manastir; 1963-1991: knj. 41, kut. 37; 5,6. SI. 

 

B.5.6. Posebni sudovi (radni sudovi, sudovi udruženog rada i dr.)

[0142] OBLASNA DRŽAVNA ARBITRAŽA OSIJEK – Osijek (1947-1954); 1947-1954: knj. 2, kut. 18; 1,9. SI.

[0143] KOTARSKA DRŽAVNA ARBITRAŽA OSIJEK – Osijek (1947-1954); 1948-1949: knj. 1, kut. 5; 0,6. SI.

[0707] SUD ZA ZAŠTITU NACIONALNE ČASTI OSIJEK - Osijek (1945); 1945: knj. 3, kut. 7; 1,0. SI.

[2107] OSNOVNI SUD UDRUŽENOG RADA U OSIJEKU – Osijek (1980-1990); 1980-1990; 7,6.

 

B.5.7. Državna tužilaštva/pravobraniteljstva

[0146] OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK - Osijek (1945-1990); 1945-1974: knj. 112, kut. 85; 10. SI.

[0147] KOTARSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ĐAKOVO – Đakovo (1946-1990); 1946-1957: knj. 10, kut. 11; 1,3. SI.

[0149] KOTARSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK – Osijek (1946-1990); 1949-1960: knj. 22, kut. 4; 1,5. SI.

[0148] KOTARSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VALPOVO – Valpovo (1946-1990); 1948-1950: kut. 2; 0,2. SI.

[0708] KOTARSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO NAŠICE - Našice (1959-1990); 1959-1962: kut. 10; 1,0. SI.

[0710] KOTARSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO OSIJEK – Osijek (1954-1990); 1954-1967: knj. 58, kut. 188; 20. SI.

[1717] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac; 1980-1990: knj. 7, kut. 40; 4,3. SI.

[0715] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE ĐAKOVO- Đakovo (1975-1990); 1979-1990: knj. 22, svež. 4; 0,6.

[0713] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK – Osijek (1976-1990); 1976-1990: knj. 6, kut. 22; 2,4. SI.

[0714] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE OSIJEK – Osijek; 1975-1990: knj. 22, kut. 53; 6. SI.

[0983] DRUŠTVENI  PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA  OPĆINE VALPOVO - Valpovo (1974 -1990); 1975-1990: knj. 4, kut. 16, svež. 11; 1,7. SI.

 

B.5.10. Kazneni i odgojni zavodi

[2075] ZATVOR U OSIJEKU – Osijek (1945-1994); 1945-1994: knj. 43;2. AP.

[2084] ZATVOR U BELOM MANASTIRU – Beli Manastir (1948-1956); 1948-1956; knj. 5; 0,2. AP.

[2085] ZATVOR U ĐAKOVU – Đakovo (1948-1956); 1948-1956; knj. 9; 0,2. AP.

[2086] ZATVOR U NAŠICAMA – Našice (1962-1969); 1962-1969; knj. 7; 0,2. AP.

[2089] OKRUŽNI ZATVOR OSIJEK – Osijek (1992-1999); 1992-1999; knj. 7; 0,5. AP.

 

B.6. Pravosuđe od 1990.

[1843] OKRUŽNI SUD U BELOM MANASTIRU – Beli Manastir (1991-1997); 1991-1997: knj. 63, kut. 372; 40. SI.

[2071] OPŠTINSKI SUD ZA PREKRŠAJE U BELOM MANASTIRU – Beli Manastir; 1991-1997: knj. 32, kut. 182; 20,3. SI.

 

B.6.6. Posebni sudovi

[2210] VOJNI SUD U OSIJEKU (1991-1996); 1992/1996: knj. 38, svež. 291; 47

 

B.7. Zemljišni knjižni uredi

[1975] ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI URED OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU; 1892-1985: knj. 1193, svež. 2; 54. SI

[2056] ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI URED OPĆINSKOG SUDA U VALPOVU; 1927-1989: knj. 12, svež. 81; 8. SI.

[2069] ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI URED OPĆINSKOG SUDA U ĐAKOVU; 1850-1941; knj. 613, kut.4; 29. SI.

 

C. VOJNE POSTROJBE, USTANOVE I ORGANIZACIJE

[1157] VOJNI SPISI 78. PJEŠADIJSKE PUKOVNIJE OSIJEK – Osijek (?-?); 1876-1940: knj. 1, kut. 4; 0,45. AP.

[1588] NADZORNIŠTVO NARODNE ZAŠTITE ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1941-1945); [1940] 1941-1945: knj. 8, kut. 12; 1,5. AP.

[1867] DOM JUGOSLAVENSKE NARODNE ARMIJE – Osijek (?-?); (1950/1991): knj. 50, kut. 42, fasc. 36, mapa 9; 8,5. SI

[0711] VOJNI SUD OSJEČKOG VOJNOG PODRUČJA – Osijek (1945-1951); 1948-1952: knj. 4, kut. 38; 4,0. SI.

[2030] KOMANDA OSJEČKE DIVIZIJSKE OBLASTI U OSIJEKU; 1925-1930: kut. 2; 0,2. SI.

[2031] KRALJEVSKI UGARSKI DOMOBRANSKI DIVIZIJSKI SUD U ZAGREBU; 1916-1918: kut. 4: 0,4. SI.

[2032] KRALJEVSKI I CARSKI GARNIZONSKI SUD U OSIJEKU; 1912: kut. 1; 0,1. AP.

[2033] VOJNA KOMANDA U POŽUNU; 1918: kut. 3; 0,3. AP.

 

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE

D.1. Sveučilišta

D.1.4. Visoke i više škole

[0150] VIŠA STOMATOLOŠKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1961-1971); 1961-1971: knj. 10, kut. 12; 1,5. SI

[780] EKONOMSKI INSTITUT OSIJEK - Osijek (1961- ); 1960/1975: knj. 151, reg. 2, kom. 23; 6,8.

 

D.2. Srednje škole

D.2.1. Gimnazije

[0152] DRŽAVNA KLASIČNA GIMNAZIJA U OSIJEKU - Osijek (1943-1945); 1943-1945: knj. 4; 0,1. AP.

[0154] PARTIZANSKA GIMNAZIJA OSIJEK - Osijek (1945-1947); 1945-1947: knj. 19, kut. 3; 0,5. SI.

[0155] GIMNAZIJA „SARA BERTIĆ“ OSIJEK - Osijek (1917-1978); 1917-1978: knj. 162, kut. 58; 10. SI.

[1273] GIMNAZIJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH OSIJEK - Osijek (?-1975); 1960-1974: knj. 27; 0,5. AP.

[0153] NIŽA REALNA GIMNAZIJA U OSIJEKU - Osijek (1927-1929); 1927-1929: knj. 4, kut. 4; 0,5. SI.

[0158] REALNA GIMNAZIJA (Gimnazija „Braća Riba“) OSIJEK - Osijek (1870-?); 1870-1967: knj. 361, kut. 82; 19. SI.

[0156] VEČERNJA GIMNAZIJA OSIJEK - Osijek (1945-1954); 1949-1954: knj. 1; 0,1. AP.

[0157] VELIKA GIMNAZIJA OSIJEK - Osijek (1766-1927); 1797-1930: knj. 161, kut. 79; 12. SI.

[0159] ŽENSKA KLASIČNA GIMNAZIJA KONGREGACIJE SESTARA SV. KRIŽA OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 37; 0,3.

 

D.2.3. Srednje stručne škole

[0161] GLAZBENA ŠKOLA „FRANJE KUHAČA“ OSIJEK - Osijek (1925- ); 1932-1972: kut. 3; 0,3

[1868] SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA DRVNE STRUKE U VIROVITICI (1949-1955); (1949-1955): knj. 27; 0,4. SI

[0162] DRŽAVNA TRGOVAČKA AKADEMIJA U OSIJEKU – Osijek (1903-1952); knj. 222, kut. 36; 5,5

[0163] DRŽAVNA TRGOVAČKA AKADEMIJA TRGOVINSKO-INDUSTRIJSKE KOMORE U OSIJEKU – Osijek  (?-?); 1937-1941: knj. 14;0,2. AP.

[0174] DVORAZREDNA TRGOVAČKA ŠKOLA NAŠICE - Našice (1921-1928); 1921-1928: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

[0175] DVORAZREDNA TRGOVAČKA ŠKOLA U OSIJEKU- Osijek (1921-1932); 1921-1932: knj. 46, kut. 5; 0,7. AP.

[0170] MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK – Osijek (1947- ); 1947-1959: knj. 26, kut. 16; 2,0. AP.

[0169] PRIMALJSKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1948-1952); 1948-1952: knj. 10, kut. 7; 0,8. AP

[0723] ŠKOLA ZA BOLNIČARE S PRAKTIČNOM OBUKOM OSIJEK - Osijek (1958-1965); 1958-1964: knj. 15, kut. 1; 0,3. AP.

[0171] ŠKOLA ZA DJEČJE NJEGOVATELJICE OSIJEK - Osijek (1961-1967); 1960-1967: knj. 17, kut. 3; 0,5. SI.

[0167] POLJOPRIVREDNI TEHNIKUM RATARSKI SMJER ĐAKOVO – Đakovo (1946-1953); 1946-1953: knj. 36; 0,25. AP.

[1562] OBRTNIČKA ŠKOLA U DONJEM MIHOLJCU - Donji Miholjac (?-?); 1913-1955: knj. 79; 0,1. AP.

[0176] OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK DONJI GRAD - Osijek (1886-?); 1892-1956: knj. 209, kut. 4; 1,4. SI.

[0177] OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK GORNJI GRAD - Osijek (1886-?); 1890-1951: knj. 279; 1,5. SI.

[0987] DRŽAVNA STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (?-?); 1929-1945: knj. 27; 0,4. AP.

[0164] UČITELJSKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1893-1971); 1893-1971: knj. 212, kut. 50, foto album 1; 10. SI.

 

D.2.4. Građanske škole

[2014] VIŠA PUČKA ŠKOLA U NAŠICAMA – Našice; 1908-1949: knj. 23; 0,3. AP.

[0173] VIŠA PUČKA DJEVOJAČKA ŠKOLA - Osijek (1882-1945); 1883-1945: knj. 84, kut. 36; 4,5. SI.

[0183] VIŠA PUČKA ŠKOLA SMJERA OBRTNOGA OSIJEK - Osijek (1895-1901); 1895-1901: knj. 9; 0,1. SI.

[1057] ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA SESTARA SV. KRIŽA U ĐAKOVU - Đakovo (?-1945); 1875-1945: knj. 132, kut. 1; 1. AP.

 

D.3. Dopunsko obrazovanje

[1049] STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1875-1941: knj. 46; 0,4.

[0748] ŠKOLA ZA OPĆE OBRAZOVANJE RADNIKA U ĐURĐENOVCU - Đurđenovac (? - ?); 1951-1960: knj. 20; 0,3. AP.

[0180] ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1889-1960); 1895-1960: knj. 52, kut. 4; 1,0. SI.

[0719] STRUČNA PODRUŽNA ŠKOLA U VALPOVU - Valpovo (?-?); 1956-1961: knj. 1; 0,1. AP.

[0179] SREDNJI TRGOVAČKI TEČAJ U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1949-1950: knj. 2; 0,1. SI.

[0720] TEČAJ TRGOVAČKIH POMOĆNIKA U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1949: knj. 1; 0,1. SI.

[0178] KOŠARAČKA ŠKOLA U OSIJEKU - Osijek (1885-?); 1886-1911: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0165] ISPITNO POVJERENSTVO ZA MAKINISTE I LOŽITELJE - Osijek (1900-1918); 1899-1918; 0,3.

[2080] ŠKOLA ZA OPĆE OBRAZOVANJE ODRASLIH „JOSIP HAUK“ – Osijek; (1961-1991): 0,5.

 

D.4 Osnovne/pučke škole

[1829] OSNOVNA ŠKOLA BELI MANASTIR - Beli Manastir (?-?); 1922-1945: knj. 41; 0,3. SI

[0734] NARODNA OSNOVNA ŠKOLA U BELJEVINI - Beljevina (?-?); 1947-1964: knj. 24; 0,1. AP.

[1819] OSNOVNA ŠKOLA U BILJU - Bilje (?-?); 1893-1964: knj. 136; 0,5.

[0728] DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA BIZOVAC - Bizovac (?); 1876-1927: knj. 7; 0,1. AP.

[0729] NARODNA OSNOVNA ŠKOLA BISTRINCI - Bistrinci (?); 1908-1940: knj. 19, kut. 1; 0,2. AP.

[0730] PUČKA ŠKOLA BOCANJEVCI - Bocanjevci (1906-1960); 1906-1959: knj. 112; 0,6. SI.

[0743] OSNOVNA ŠKOLA BOKŠIĆ - Bokšić (?); 1903-1960: knj. 117; 0,3. AP.

[0744] OSNOVNA ŠKOLA BOKŠIĆ LUG - Bokšić Lug (?); 1941-1963: knj. 65; 0,1. AP.

[0731] NIŽA PUČKA ŠKOLA BROĐANCI - Brođanci (?); 1888-1930: knj. 3; 0,1. AP.

[0185] OPĆA PUČKA ŠKOLA U ČEPINU - Čepin (1787); 1892-1941: knj. 3, kut. 2; 0,3. SI.

[1821] OSNOVNA ŠKOLA U ĆIRINOJ ADI - Ćirina Ada (1956-1960); 1956-1960: knj. 7; 0,1. SI.

[1820] OSNOVNA ŠKOLA U DARDI - Darda (?-?); 1916-1964: knj. 130; 0,5. SI.

[1002] OSNOVNA ŠKOLA „A. HARAMBAŠIĆ“ DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?); 1879-1980: knj. 2362, kut. 2, fasc. 2, albuma 3; 12. AP.

[1248] DRŽAVNA DJEVOJAČKA OSNOVNA ŠKOLA U ĐAKOVU - Đakovo (?-1945); 1901-1948: knj. 163; 0,8. AP.

[1249] DRŽAVNA NARODNA MUŠKA OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVO - Đakovo (?-1945); 1875-1945: knj. 111; 0,6. AP.

[0747] OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (?); 1901-1963: knj. 315; 1,3. AP.

[1950] OSNOVNA ŠKOLA HARKANOVCI – Harkanovci (1842-1963); (1876-1962): knj. 163; 0,5. SI

[0732] OSNOVNA ŠKOLA IVANOVCI - Ivanovci (?); 1896-1962: knj. 158, kut. 1; 0,7. SI.

[1924] OSNOVNA ŠKOLA JELISAVAC – Jelisavac; 1901-1967: knj. 201, fasc. 1; 0,9. SI.

[1250] NIŽA PUČKA ŠKOLA U GLOŽĐU - Gložđe (?); 1919-1958: knj. 75; 0,2. AP.

[1822] OSNOVNA ŠKOLA U JAGODNJAK RITU - Jagodnjak-Rit (1950-1960); 1950-1960: knj. 22; 0,1. SI.

[1831] OSNOVNA ŠKOLA KARANAC - Karanac (?); 1904-1945 knj. 14; 0,2. SI.

[0761] OSNOVNA ŠKOLA KLISA - Klisa (?); 1939-1960: knj. 23; 0,1. AP.

[0733] OSNOVNA ŠKOLA KLOKOČEVCI - Klokočevci (?); 1881-1964: knj. 119, kut. 8; 1,1. AP.

[1830] OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI - Kneževi Vinogradi (?); 1881-1955: knj. 49; 0,3. SI.

[2020] OSNOVNA ŠKOLA KRAVLJE – Kravlje; 1931-1951: 0,1. AP.

[0735] OSNOVNA ŠKOLA MOŠA PIJADE ĐURĐENOVAC. PODRUČNO ODJELJENJE LIPINE - Lipine (?); 1952-1966: knj. 8; 0,1. AP.

[1251] DRŽAVNA MJEŠOVITA NARODNA ŠKOLA U KRUNOSLAVLJU - Krunoslavlje (?); 1936-1947: knj. 15; 0,1. AP.

[2039] OSNOVNA ŠKOLA LADIMIREVCI – Ladimirevci; (1900-1961): 8.

[2019] OSNOVNA ŠKOLA LAĐANSKA – Lađanska; (1954-1962): 0,1. AP.

[2072] OSNOVNA ŠKOLA LEVANJSKA VAROŠ – Levanjska Varoš; (1944-1958): 0,3.

[0995] OSNOVNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U LILI - Lila (?-?); 1958-1961: knj. 7; 0,1. AP.

[2016] OSNOVNA ŠKOLA LONDŽICA – Londžica; 1944-1960: knj. 1; 0,1. AP.

[1823] NARODNA ŠKOLA U KOKINGRADU - Mece (?-1961); 1953-1961: knj. 16; 0,1. SI.

[2037] OSNOVNA ŠKOLA MATIJA GUBEC MAGADENOVAC – Magadenovac; (1877-1962): 8.

[0991] NIŽA PUČKA ŠKOLA U MIHOLJAČKIM MARTINCIMA - Miholjački Martinci (?); 1919-1947: knj. 76, kut. 2; 0,3. AP.

[1272] DRŽAVNA MJEŠOVITA PUČKA ŠKOLA U MOSLAVAČKOM KRČENIKU - Moslavački Krčenik (?); 1926-1946: knj. 9; 0,1. AP.

[1949] OSNOVNA ŠKOLA NARD – Nard; (1914-1960); 1914-1960: knj. 55; 0,2. SI.

[1923] NIŽA PUČKA ŠKOLA NAŠICE – Našice; 1858-1960: knj. 58; 0,9. AP. 

[2022] OSNOVNA ŠKOLA „MOŠA PIJADE“ NAŠIČKA BREZNICA – Našička Breznica; 1945-1963: knj. 101; 0,5. AP.

[2021] OSNOVNA ŠKOLA NAŠIČKI ANTUNOVAC – Našički Antunovac; 1941-1943: 0,1

[2015] NIŽA PUČKA ŠKOLA NAŠIČKI MARKOVAC; 1922/1960: knj. 48; 0,3. AP.

[0194] OPĆA PUČKA KONFESIONALNA ŠKOLA U RETFALI - Retfala (1760-1932); 1914-1922: knj. 6; 0,2. SI.

[0186] DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA RETFALA – Retfala (1812-1945); 1919-1948: knj. 45, kut. 5; 0,6. SI.

[0188] DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA OSIJEK JÄGEROVA ULICA - Osijek (1895-1947); 1895-1959: knj. 138, kut. 1; 1,0. SI.

[0189] OSNOVNA ŠKOLA „IVAN GORAN KOVAČIĆ“ OSIJEK - Osijek (1775); 1855-1985: knj. 785, kut. 38; fasc. 7;13. SI.

[1916] VI. NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA OSIJEK GORNJI GRAD – Osijek (1952/1956); 1952/1956: knj. 4, kut. 1; 0,2. SI

[0191] OSNOVNA ŠKOLA MILICA KRIŽAN OSIJEK - Osijek (1952-1970); [1934] 1952-1970: knj. 85, kut. 15; 4,0. SI.

[0192] OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA DEMONJA OSIJEK - Osijek (1953-1972); 1953-1972: knj. 65, kut. 4; 2,7. SI.

[0193] NJEMAČKA PUČKA ŠKOLA OSIEK III. - Osijek (1941); 1941-1943: knj. 2; 0,1. SI.

[0195] NARODNA ŠKOLA ZMAJ JOVINA DONJI GRAD - Osijek (1764-1941); 1879-1941: knj. 86, kut. 6; 1,0. SI.

[0196] MJESNI ŠKOLSKI ODBOR U OSIJEKU - Osijek (1888-1944); 1931-1944: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0197] MJESNI ŠKOLSKI ODBOR RETFALA OSIJEK - Osijek (1888-1944); 1928-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

[0198] MESNI ODBOR SRPSKE PRAVOSLAVNE VEROISPOVEDNE ŠKOLE U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1917-1923: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0721] OSNOVNA ŠKOLA „IVICA ŠESTAK“ OSIJEK - Osijek (?); 1889-1977: knj. 387, kut. 10; 4,3. SI.

[0722] OSNOVNA ŠKOLA BRATSTVO-JEDINSTVO OSIJEK - Osijek (?); 1848-1965: knj. 956, kut. 19, fasc. 3; 6. SI.

[0724] VJEŽBAONICA PRI UČITELJSKOJ ŠKOLI - Osijek (?-?); 1895-1960: knj. 52, kut. 1; 0,5. AP.

[1244] OSNOVNA ŠKOLA „ANKA BUTORAC“ OSIJEK - Osijek (?); 1952-1977: knj. 21, kut. 8; 1,7. AP.

[2038] OSNOVNA ŠKOLA PETRIJEVCI – Petrijevci; 1891-1979; 5,7.

[1824] NARODNA ŠKOLA U PODUNAVLJU - Podunavlje (?-1960); 1948-1960: knj. 1; 0,1. SI.

[0988] NIŽA PUČKA ŠKOLA U PODRAVSKOJ MOSLAVINI - Podravska Moslavina (?); 1894-1946: knj. 10; 0,1. AP.

[0755] OSNOVNA ŠKOLA „D. TRSTENJAK“ POSAVSKI PODGAJCI - Posavski Podgajci (?); 1878-1945: knj. 94; 0,5. AP.

[0754] OSNOVNA ŠKOLA PRIBIŠEVCI - Pribiševci (?); 1913-1960: knj. 140; 0,4. AP.

[0736] OSNOVNA ŠKOLA SATNICA - Satnica (?); 1853/1960: knj. 140; 0,4. AP.

[0737] OSNOVNA ŠKOLA ŠAG - Šag (?); 1913-1960: knj. 149, kut. 1; 0,5. SI.

[0758] OSNOVNA ŠKOLA ŠAPTINOVCI - Šaptinovci (?); 1888-1960: knj. 171, kut. 4; 0,5. AP.

[1825] NARODNA ŠKOLA U TOPOLIKU - Topolik (?-1960); 1951-1960: knj. 8; 0,1. SI.

[1826] NARODNA ŠKOLA U UGLJEŠU - Uglješ (?-?); 1945-1961: knj. 15; 0,1. SI.

[0738] DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA VALPOVO - Valpovo (1774-1968); 1864-1968: knj. 213, kut. 1; 2,4. SI.

[0775] OPĆINSKI ŠKOLSKI ODBOR VALPOVO- Valpovo (?-?); 1898-1923: knj. 2; 0,1.

[2017] OSNOVNA ŠKOLA VELIMIROVAC – Velimirovac; 1945-1952: knj. 3; 0,1. AP.

[0739] OSNOVNA ŠKOLA VELIŠKOVCI - Veliškovci (?); 1880-1940: knj. 3, kut. 1; 0,1. AP.

[1045] OBĆA PUČKA ŠKOLA U VILJEVU - Viljevo (?); 1876-1946: knj. 271; 0,7. AP.

[1862] OSNOVNA ŠKOLA U VRBICI – Vrbica (1853-1960); 1853-1960: knj. 37, kut. 1; 0,5. SI

[2023] OPĆA PUČKA ŠKOLA VUKA – Vuka; 1858-1942; 0,1. AP

[2018] NIŽA PUČKA ŠKOLA VUKOJEVCI – Vukojevci; 1875-1960: knj. 66, kut. 1; 0,4. AP

[0725] NARODNA ŠKOLA ADOLFOVAC - Višnjevac  (?-?); 1940: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1948] OSNOVNA ŠKOLA ZELČIN – Zelčin (1932-1958); 1932-1958: knj 13; 0,1. SI

[2091] OSNOVNA ŠKOLA JOSIPOVAC – Josipovac (1884-1979); 1 

 

D.7. Đački domovi

[1058] ĐAČKI DOM MEDICINSKE ŠKOLE U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1955-1959: knj. 1, kut. 1; 0,3. AP.

[2036] SREDNJOŠKOLSKI ĐAČKI DOM OSIJEK – Osijek; (1945-1982): 1946-1980: knj. 94, kut. 8, fasc. 2; 2. SI

 

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

E.1. Kultura 

E.1.1. Arhivi

[1841] DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU- Osijek (1947- ); 1947-1991: knj. 46, kut. 75, fasc. 5, 8,5. SI 

 

E.1.6. Kinematografi

[1695] KINEMATOGRAFSKO PODUZEĆE "PROSVJETA" OSIJEK - Osijek (?-?); 1946-1995: knj. 1, fasc. 1; 0,1. SI.

 

E.1.7. Ostalo

[2161] CENTAR ZA KULTURU ČEPIN – Čepin (1961-1995); 1961-1995: knj. 66, kut. 23, fasc. 1; 3,8. SI.

 

E.3. Informiranje

E.3.1. Radio i televizija

[0957] RADIO-STANICA OSIJEK - Osijek (1945 - ); 1945-1966: kut. 189; 20. AI.

 

E.3.4. Uredništva novina i časopisa

[2004] MAĐARSKI NARODNI LIST/ MAGYAR NÉPLAP; 1950-1953; knj. 2, kut. 3; 0,3. AP

 

F. ZDRAVSTVO I SOCIJALNE USTANOVE

F.1. Zdravstvene ustanove i službe

[0208] KLINIČKA BOLNICA OSIJEK - Osijek (1874- ); 1874-1955: knj. 580, kut. 6; 22,5. SI.

[0204] DOM NARODNOG ZDRAVLJA - Osijek (1906-?); 1925/1956: knj. 1, kut. 9; 0,9. SI.

[0206] HIGIJENSKI ZAVOD U OSIJEKU - Osijek (1946-1961); 1946-1961: knj. 15, kut. 14; 2. SI.

[0766] FITOSANITETSKA STANICA OSIJEK - Osijek (?-?); 1951-1963: knj. 5, kut. 2; 0,3. SI.

[0207] KOTARSKA ZDRAVSTVENA STANICA OSIJEK - Osijek (1953-1955); 1953-1955: knj. 2, kut. 2; 0,2. SI

[2028] CIVILNA BOLNICA NAŠICE – Našice; 1944-1943: knj. 1, 0,05.

 

F.2. Ljekarne

[1494] KOTARSKA LJEKARNA ČEPIN - Čepin (?-?); 1949/1951: svež. 1; 0,1.

[1495] KOTARSKA LJEKARNA DALJ - Dalj (?-?); 1948/1951: svež. 1; 0,1.

[0205] GRADSKO LJEKARNIČKO PODUZEĆE „ZDRAVLJE“ OSIJEK - Osijek (1945-?); 1945-1953: knj. 5, kut. 11, svež. 2; 1,4. AP.

 

F.4. Socijalne ustanove

[0774] DJEČJI DOM VALPOVO - Valpovo (?-?); 1945-1953: knj. 8, kut. 1; 0,5. SI

[1243] DOM ZA MAJKE I DOJENČAD - Osijek (?-?); 1943-1947: knj. 2; 0,1. AP.

[0202] ODBOR ZA SUZBIJANJE BESPOSLICE U OSIJEKU - Osijek (1941-1942); 1941-1942: kut. 1; 0,1. SI.

 

G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO

G.1. Razdoblje do 1945.

G.1.1. Gospodarska udruženja

G.1.1.1. Gospodarske komore

[0224] OBRTNA (ZANATSKA) KOMORA OSIJEK - Osijek (1932-1950); 1932-1950: knj. 19, kut. 11; 1,6. SI.

[0223] TRGOVAČKO-OBRTNIČKA KOMORA U OSIJEKU - Osijek (1850-1945); 1852-1945: knj. 219, kut. 292; 44,5. Podfond: Stalni izabrani sud 1936-1943. 

[0390] RADNIČKA KOMORA ZA HRVATSKU I SLAVONIJU. GLAVNA EKSPOZITURA OSIJEK – Osijek  (1925-1946); 1926-1945: knj. 12; 0,2. AP.

[0391] RADNIČKA KOMORA ZA HRVATSKU I SLAVONIJU. OKRUŽNA EKSPOZITURA ZEMUN  - Zemun (1925-1935); 1925-1929: knj. 3; 0,05. AP.

 

G.1.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja

[1689] OBRTNI ZBOR (UDRUŽENJE ZANATLIJA U DARDI) ZA KOTAR BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-1950); 1937-1948: knj.1; 0,05. AP.

[0859] OBRTNI ZBOR (UDRUŽENJE ZANATLIJA)  ZA KOTAR DALJ - Dalj (1890-1950); 1890-1949: knj. 12; 0,35. AP.

[1107] OBRTNI ZBOR (UDRUŽENJE ZANATLIJA) ZA KOTAR ĐAKOVO - Đakovo (1932-1950); 1932-1950: knj. 22, kut. 20; 2,25. SI.

[1363] OBRTNI ZBOR (UDRUŽENJE ZANATLIJA) ZA  KOTAR NAŠICE - Našice (?-1950); 1925-1937: knj. 2; 0,1. AP.

[0789] OBRTNI ZBOR (UDRUŽENJE ZANATLIJA)  ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1907-1950); [1884 -1906] 1907-1950: knj. 165; kut. 12; 8,2. SI.

[0228] OBRTNI ZBOR  (UDRUŽENJE ZANATLIJA) ZA KOTAR VALPOVO - Valpovo (1890-1950); [1886]  1890 -1950 [1952./1957.] : knj. 35, fasc.. 1; 1. SI.

[1073] SAVEZ HRVATSKIH OBRTNIKA. MJESNA ORGANIZACIJA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1922-1943: knj. 1; 0,1. AP.

[1515] UDRUŽENJE TRGOVACA ZA SREZ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1932-1943: knj. 5; 0,1.

[1485] UDRUŽENJE TRGOVACA I INDUSTRIJALACA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1930-1936: knj. 1; 0,1. AP.

[0225] UDRUŽENJE TRGOVACA I INDUSTRIJALACA OSIJEK - Osijek (1918-1945); 1918-1945: knj. 24, kut. 85; 9,1. SI. Podfond: Obranički sud Udruženja trgovaca i industrijalaca 1924-1943.

[1374] UDRUŽENJE TRGOVACA NAŠICE - Našice (?-1950); 1922-1946: knj. 2, kut. 1; 0,1.

[0226] UDRUŽENJE TRGOVACA ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1932-1950); 1932-1948: knj. 5, kut. 9; 1,2. AP.

[0779] UDRUŽENJE TRGOVACA VALPOVO - Valpovo (? - ?); 1932-1946: knj. 8, kut. 3; 0,5. AP.

[0227] UDRUŽENJE TRGOVACA ŽIVEŽNE I MJEŠOVITE ROBE ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1931-1948); 1932-1951: knj. 13, kut. 7; 1. AP.

 

G.1.1.3. Zadruge

[1091] HRVATSKA SELJAČKA ZADRUGA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1903-1936: knj. 7; 0,3. AP.

[1092] NABAVNO PRODAJNA ZADRUGA „NAPROZA“ (ZADRUGA „SLOGA HRVATA PRIVREDNIKA“)  ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1941-1945: knj. 1; 0,02. AP.

[1397] „ZEUGMEISTEREI“ NABAVNA ZADRUGA NJEMAČKE NARODNE SKUPINE U NDH REG. ZADR. S O.J. OSIJEK - Osijek (1941-1946); 1941-1944: knj. 1; 0,02. AP.

 

G.1.2. Banke i novčani zavodi

G.1.2.1. Banke

[1111] DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA ZAGREB. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (?-?); 1923-1946:knj. 1, kut. 2; 0,25. AP.

[0209] HRVATSKA ZEMALJSKA BANKA D.D. OSIJEK – Osijek, Zagreb (1909-1923, 1941-1946); 1909-1944: knj. 80, kut. 6; 4,5. AP.

[0210] JUGOSLAVENSKA BANKA D.D. ZAGREB. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1923-1941); 1919-1944: knj. 164, kut. 16; 9,7. AP.

[0211] NARODNA BANKA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA (HRVATSKA DRŽAVNA BANKA ZAGREB). FILIJALA (PODRUŽNICA) OSIJEK - Osijek (1922-1944); 1925-1943: knj. 43; 2,1. AP.

[0767] PRIVILEGOVANA AGRARNA BANKA D.D. BEOGRAD PODRUŽNICA  OSIJEK - Osijek (? - ?); 1930-1941: kut. 2; 0,2. AP.

[0212] SLAVONSKA KOMERCIJALNA I ESKOMPTNA BANKA U OSIJEKU - Osijek (1872-1877); 1873-1877: knj. 6; 0,3. AP.

[0213] SRPSKA CENTRALNA BANKA D.D. U OSIJEKU - Osijek (?-1848); 1911-1948: knj. 35, kut. 3; 1,5. AP.

[1225] TRGOVAČKA OBRTNA BANKA D.D. U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1905-1910: fasc. 1; 0,1. AP.                 

 

G.1.2.2. Štedionice

[0772] DALJSKA ŠTEDIONICA - Dalj (?-?); 1897-1948: knj. 13; 0,5. AP.

[1232] KOTARSKA ŠTEDIONICA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1890-1948: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[0214] GRADSKA ŠTEDIONICA OPĆINE SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA - Osijek (1918 -1947); 1918-1947: knj. 32, kut. 10; 2,00. AP.

[0865] NAPRETKOVA ZADRUGA ZA ŠTEDNJU I ZAJMOVE Z.S.O.J. U OSIJEKU - Osijek (?-1947); 1930-1942: knj. 3, fasc. 1; 0,2. AP.

[1228] OSJEČKA DONJOGRADSKA ŠTEDIONICA I ZALOŽNI ZAVOD  OSIJEK- Osijek (?-?); 1883-1894: fasc. 1; 0,01. AP.

[1236] OSJEČKA MEĐUSOBNA PRIPOMOĆNA ZADRUGA U OSIJEKU - Osijek (1908-1915); 1909-1915: fasc. 1; 0,02. AP.

[1227] OSJEČKA ŠTEDIONICA - Osijek (?-? ); 1866-1917: fasc. 1; 0,02. AP.

[0218] OSJEČKA ŠTEDNA ZADRUGA U OSIJEKU. GORNJI GRAD - Osijek (1895-1941); 1903-1924: knj. 4, fasc. 1; 0,2. SI.

[1240] OSJEČKO GORNJO -GRADSKI ZALOŽNI ZAVOD - Osijek (?-?); 1876-1906: fasc.. 1; 0,1. AP.

[0215] I. HRVATSKA ŠTEDIONICA. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1907-1946); 1907-1946: knj. 40, fasc. 1; 1,5. AP.

[1229] PUČKA ŠTEDIONA I ZALOŽNI ZAVOD D.D. U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1912-1942: fasc. 1; 0,1. AP.

[0216] SLAVONSKA AGRARNA ŠTEDIONICA D.D. U OSIJEKU - Osijek (1911-1946); 1911-1946: knj. 32, kut. 3; 1,8. AP.

[1230] SLAVONSKA ZEMALJSKA SREDOTOČNA ŠTEDIONICA U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1890-1904: fasc. 1; 0,01. AP.

[1239] SLAVONSKO OPĆE ŠTEDIONIČKO I PRIPOMOĆNO DRUŠTVO U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1870-1904: fasc. 1; 0,01. AP.

[1231] SRPSKA ŠTEDIONICA D.D. OSIJEK - Osijek (1899-1946); 1922-1948: knj. 13, kut. 2; 0,5. AP.

[1237] ŠTEDNA I PRIPOMOĆNA ZADRUGA OSIJEK. DONJI GRAD - Osijek (1895-1908); 1895-1906: fasc. 1; 0,01. AP.

[1112] ŠTEDNO I PREDUJMOVNO DRUŠTVO I. OPĆE ČINOVNIČKE ZADRUGE AUSTRO-UGARSKE DRŽAVE U OSIJEKU - Osijek (?-1920); 1874-1919: kut. 1; 0,1. AP.

 

G.1.2.3. Osiguravajući zavodi

[0860] „CROATIA“ - OSIGURAVAJUĆA ZADRUGA U ZAGREBU. PODRUŽNICA U OSIJEKU - Osijek(1896- ?); 1890-1945: knj. 2, fasc. 1; 0,1. AP.

 

G.1.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

G.1.3.1. Ratarstvo

[1920] DRŽAVNO DOBRO BELJE - Kneževo (1921-1952); 1921-1965: 12 mapa.

 

G.1.3.3. Šumarstvo

[1385] ŠUMARIJA TRNAVA - Trnava (?-?); 1940-1944: knj. 1; 0,04. AP.

 

G.1.4. Industrija i rudarstvo

G.1.4.2. Industrija

[1103] BOSANSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA I ŽESTE D. D. U USORI -  Usora (1892-1940); [1884] 1895-1940 [1940-1943]: knj. 5, kut. 6. 0,8. SI.

[0231] „KAROLINA“ TVORNICA KEKSA D. D. („STJEPAN PILLER I SINOVI“) OSIJEK- Osijek (1921-?); 1927-1944: knj. 33, kut. 1; 0,6. AP.

[0232] LANENA INDUSTRIJA D.D. („IVAN FIEDLER“) OSIJEK - Osijek (1901-1945); 1903-1945 [1949]: knj. 96, kut. 30; 6,6. SI.

[1662] „OSJEČKA TKAONICA SVILE“ D.D. U OSIJEKU - Osijek (1930-1945); 1930-1945: knj. 7, kut. 12; 1,5. SI.

[0234] „OSJEČKA LJEVAONICA ŽELJEZA I TVORNICA STROJEVA“ (OLT) OSIJEK - Osijek (1912-2019); 1926/2019: 142,2. PrP. 

[0236] PIVARA „ŠEPER“ OSIJEK - Osijek (1876 - 1945); 1872/1945: knj. 11 kut.; 0,5. AP.

[1102] PRVA OSJEČKA TVORNICA KANDITA I ČOKOLADE „KEISER I SCHTARCK“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1928-1943: kut. 1; 0,1.

[0239] PRVA OSJEČKA TVORNICA SAPUNA (JUGOSLAVENSKO D.D. „GEORG SCHICHT“ ZAGREB. TVORNICA OSIJEK) - Osijek (1919 -1945); 1921-1945: knj. 5, kut. 36; 4,0. AP.

[0240] PRVO HRVATSKO-SLAVONSKO DIONIČKO DRUŠTVO ZA INDUSTRIJU ŠEĆERA U OSIJEKU - Osijek (1905-?); [1891/1905] 1905-1945 [1945/1969]: knj. 100, kut. 32; 5,4. SI.

[0241] ŠUMSKO VELEOBRTNO D. D. „S. H. GUTMANN“ BELIŠĆE - Belišće (1884-?); 1884-1952: knj. 15, kut. 42; 5,6. SI.

[0271] TVORNICA KOŽE OSIJEK  (OSJEČKA TVORNICA KOŽA D. D.) - Osijek (1910-2005); 1916-2005; 72. PrP.

[0229] TVORNICA ŽIGICA „DRAVA“ D.D. OSIJEK - Osijek (1856-?); [1882-1944]1945-2003: knj. 197, kut. 160, fasc. 142, bilježnica 1; mapa 6, albuma 18; 40,75. SI.

[0235] „UNION“ PAROMLINSKO D. D U OSIJEKU - Osijek (1891-1941); 1891-1941: knj. 20, kut. 4; 1. SI.

 

G.1.4.3. Energetika

[0233] MUNJARA, TRAMVAJ I VODOVOD OPĆINE SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA - Osijek (1930-1946); [1917/1930] 1930 /1946: knj. 57, kut. 12; 3. SI.

[0237] PLINARA D. D. OSIJEK - Osijek (1884-1945); 1884-1945: knj. 126, kut. 121; 17,5. SI.

 

G.1.5. Trgovina

[0806] OSJEČKO PROMETNO SKLADIŠTE D. D. OSIJEK - Osijek (1907-?); 1907-1944: knj. 1, fasc. 1; 0,1. AP.

[0245] TRGOVAČKA NABAVNA ZADRUGA S.O.J. U OSIJEKU - Osijek; 1931-1943: knj. 2; 0,06. AP.

[0868] „TRGOŠEĆER“ TRGOVAČKO D.D. OSIJEK - Osijek (1925-1945); 1925-1945: knj. 1, kut. 5; 0,55. SI.

[0242] TRGOVAČKA TVRTKA „S. WEISZ & D. HERMAN“ OSIJEK-DONJI GRAD - Osijek (1852-1941); 1852-1941: knj. 52; 3. SI.

 

G.1.8. Promet i veze

[1340] DRŽAVNE ŽELJEZNICE OSIJEK - Osijek (?-?); 1900-1945 [1946-1963.]: knj. 31; 0,7. AP.

[0243] POŠTA OSIJEK - Osijek (?-?); 1884-1945: knj. 11, kut. 5; 0,7. AP.

[0244] SLAVONSKA PODRAVSKA ŽELJEZNICA D.D. U BELIŠĆU – Belišće (1899-1970); 1885-1941: knj. 2, kut. 1, fasc. 35; 1,3.AP.

 

G.1.9. Obrt

[0230] "HERRMANN I SWOBODA" SAMOSTALNO TJERANJE OBRTA PROIZVODNJOM I PRODAJOM RAZNOVRSNIH MUŠKIH I ŽENSKIH KAPA SA PRIBOROM OSIJEK DONJI GRAD - Osijek; (1923-?); 1925-1931: knj. 1, kom. 1; 0,05. AP.

[1500] OBRTNA ZADRUGA „RADNJA“ U ĐAKOVU - Đakovo (?-?); 1878-1914: knj. 1; 0,03. AP

[0815] „MAKSO NEURATH I DRUG“, TRGOVAČKO JAVNO DRUŠTVO OSIJEK („PRPIĆ I ZSILLE“, TEHNIČKA POSLOVNICA OSIJEK) - Osijek (1920-1946); [1913-1919]1920-1946: knj. 6, kut.; 0,9. SI.

 

G.1.11. Vodno gospodarstvo

[0246] BARANJSKA VODNA ZAJEDNICA DARDA - Darda (1911-?); 1911-1945: knj. 5, kut. 7; 1,5. AP.

[0838] ZADRUGA ZA REGULACIJU POTOKA KARAŠICE I VUČICE TE NJIHOVIH PRITOKA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1897); 1897-1945: knj. 134, kut. 262; 25. SI.

[0855] ZADRUGA ZA REGULACIJU RIJEKE VUKE - Osijek (1825-?); 1825-1945: knj. 142, kut. 246, fasc. 23; 35. AP.

 

G.1.12. Tiskare

[1429] GRAĐANSKA TISKARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1888-1942: kut. 1; 0,1. AP.

[0238] PRVA HRVATSKA DIONIČKA TISKARA U OSIJEKU - Osijek (1902-1945); 1902-1945: knj. 5, kut. 4; 0,6. AP.

[1369] ŠTAMPARSKI ZAVOD „KRBAVAC I PAVLOVIĆ“ OSIJEK - Osijek (1922-1949); 1928-1942: knj. 2, fasc. 1; 0,1. AP.

[1371] TISKARA „EUGEN SEKLER“ OSIJEK - Osijek (1904-1942); 1917-1941: knj. 1, fasc. 1; 0,05. AP.

 

G.2. Razdoblje socijalizma (1945-1990)

G.2.1. Gospodarska udruženja

G.2.1.1. Gospodarske komore

[1509] PRIVREDNA KOMORA OSIJEK - Osijek (1962-?); 1962/1994: knj. 1, kut. 2, uvez 27, reg. 14, fasc. 5, kom. 4; 5,2.AP.

[0251] POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA KOTARA OSIJEK - Osijek (1960-1962); 1960-1962: knj. 1, kut. 19; 1.9. SI.

[0252] TRGOVINSKA KOMORA OSIJEK - Osijek (1952-1962); [1945-1950] 1952-1962 [1963]: knj. 12, kut. 56; 5,8. SI.

[0787] TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKA KOMORA KOTARA NAŠICE - Našice (1952-1962); 1952-1962: knj. 11, kut. 25; 2,9. SI.

[0254] UGOSTITELJKA KOMORA KOTARA OSIJEK - Osijek (1956-1962); 1956-1962: knj. 10, kut. 26; 3,05. SI.

[1079] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR OSIJEK. POVJERENIŠTVO ĐAKOVO - Đakovo (1950-1962); [1928-1949] 1950-1962: knj. 14, kut. 5; 0,75. SI.

[0785] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR NAŠICE - Našice (1950 -1962); 1950-1962: knj. 10, kut. 9; 1,2. SI.

[0255] ZANATSK0 KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR OSIJEK - Osijek (1950-1962); [1925-1949] 1950-1962 [1963]: knj. 24, kut. 45, fasc. 1; 5,35. SI.

[1486] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA KOTARA OSIJEK. POVJERENIŠTVO VALPOVO - Valpovo (1950-1962); 1940-1962: knj. 2, kut. 3; 0,3. AP. 

 

G.2.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja

[0791] „ATEST“ POSLOVNO UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE NA RADU, OSIJEK - Osijek (?-?); 1968-1971: knj. 1, kut. 4; 0,45. AP.

[0847] KOTARSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH ZARUGA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1946-1954: knj. 7, kut. 3; 0,5.

[0844] KOTARSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA VALPOVO  - Valpovo [1947-1954]: [1945] 1947-1954. [1955]: knj. 7, kut. 4; 0,5. AP.

[0858] KOTARSKI ZADRUŽNI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK (KOTARSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA) - Osijek (1945-1954); 1945-1954: knj. 9, kut. 6, fasc. 1; 0,8. SI.

[1540] POSLOVNA ZAJEDNICA “SLAVONKA“  OSIJEK - Osijek (?-1994); 1986-1994: knj. 18, fasc. 10; 7,5. AP.

[0256] RATARSKO POSLOVNI SAVEZ  OSIJEK. POGON BELI MANASTIR - Beli Manastir (?-?); 1956-1959: knj. 18, kut. 7, fasc. 4; 1.

[0257] RATARSKO POSLOVNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (?-?); 1958-1961: knj. 4, kut. 9; 0,8. AP.

[0258] RATARSKO SJEMENARSKI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (1953-?); 1956/1960: knj. 4, kut. 14, fasc. 1; 1,3. AP.

[0831] STOČARSKI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (?-?); 1955-1961: knj. 6, kut. 2; 0,3.

[0262] STRUČNO UDRUŽENJE SOCIJALISTIČKIH GOSPODARSTAVA KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1958-1960: kut. 3; 0,2.

[1095] TURISTIČKI SAVEZ KOTARA NAŠICE - Našice (?-?); 1957-1961: kut. 1; 0,05. AP.

[0837] ZADRUŽNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (1955-1962); 1954-1962: knj. 25, kut. 67; 7,1. SI.

 

G.2.1.3. Zadruge

[1729] OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LUG – Lug (?-?); 1968-2002; 1. PrP.

[0823] OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „SLAVIJA“  FERIČANCI - Feričanci (?-?); 1952-1974: knj. 5, kut. 14; 1,5. AP.

[0295] ZADRUGE BARANJSKOG PODRUČJA - Batina, Beli Manastir, Bilje, Branjin Vrh, Baranjsko Petrovo Selo, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Kopačevo, Kotlina, Kozarac, Lug, Novi Bezdan, Petlovac, Podolje, Popovac, Suza, Topolje , Zmajevac (,?-?); 1946-1991: knj. 12, kut. 9, fasc. 2; 1,3. AP.

[0296] ZADRUGE ĐAKOVAČKOG PODRUČJA - Beketinci, Beravci, Bračevci, Budrovci, Đakovo, Đakovačka Satnica, Forkuševci, Gašinci, Gorjani, Jurjevac, Kešinci, Kondrić, Koritna, Levanjska Varoš, Majar, Mrzović, Semeljci, Strizivojna, Svetoblažje, Široko Polje, Trnava, Tomašanci, Velika Kopanica, Vrbica, Vučevci, Vuka,  (?-?); 1945-1962: knj. 9, kut. 13; 1,4 AP.

[0825] ZADRUGE NAŠIČKOG PODRUČJA - Gradac, Harkanovci, Jelisavac, Markovac, Podgorač, Razbojište, Stipanovci, Velimirovac, Vučkovac (?-?); 1945-1963: knj. 19, kut. 6, fasc.. 5; 1,2. AP.

[0294] ZADRUGE OSJEČKOG PODRUČJA - Ada, Aljmaš, Bijelo Brdo, Brešće, Čepin, Čepinski Martinci, Dalj, Dopsin, Erdut, Ernestinovo, Hrastin, Josipovac, Jovanovac, Koprivna, Korođ, Laslovo, Osijek, Palača, Podravlje, Sarvaš, Silaš, Šodolovci, Tenja,  Tenjski Antunovac, Vladislavci (?-?); 1945-1962: knj. 82, kut. 48, fasc. 13; 5,6. AP.

[2207] ZADRUGE VALPOVAČKOG PODRUČJA-, Bizovac (?-?) ; 1947-1957; knj. 8, kut. 1, fasc. 3; 0,3. AP.

[1809] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "BUDIMČANKA" BUDIMCI -  Budimci  (?-?; 1962-2001: 2,2. PrP. 

[1810] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DARDA - Darda (?-?); 1953-2001: 6,4. PrP.

[1806] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DONJI MIHOLJAC (IPK OSIJEK-RO KOOPERANATA, PZ VILJEVO) - Donji Miholjac, Viljevo (?-?); [1954/55] 1969-2013: knj. 8, kut. 3, fasc. 28; 5.3. AP.

[1811] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ERNESTINOVO - Ernestinovo  (?-?);1963-2003: knj. 2, kut. 3, fasc. 1; 0,4. AP.

[1945] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LASLOVO-  Laslovo (1975-?), 1975-1980: knj. 3, kut. 2; 0,25. AP.

[1813] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODGORAČ - Podgorač; (?-?); 1976-1999: knj. 1, fasc. 6; 1. AP.

[1718] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POPOVAC - Popovac (1976-?); 1976-1998: 0,2. AP.

[0297] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „RETFALA“ OSIJEK - Osijek (1945-1958); 1945 -1958: knj. 25, kut. 13; 1,8. SI.

[1268] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SEMELJCI  (OPZ „JOZO-LOZOVINA MOSOR“) - Semeljci (1957-2001); 1955-2001: knj. 22, kut. 25, fasc. 25; 6. SI.

[1206] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-?); 1973-1997: knj. 13, kut. 4, fasc. 6; 1,2. AP.

[0299] SELJAČKE RADNE ZADRUGE BARANJSKOG PODRUČJA - Baranjsko Petrovo Selo, Batina, Beli Manastir, Bilje, Bolman, Branjin Vrh, Branjina, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Gajić, Grabovac, Jagodnjak, Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kopačevo, Kotlina, Kozarac, Lug, Novi Bezdan, Novo Nevesinje, Petlovac, Podolje, Popovac, Suza, Šumarina, Topolje, Torjanci, Vardarac, Zmajevac (?-?); 1946-1961: knj. 35, kut. 19, fasc. 2; 2,0. AP.

[0835] SELJAČKE RADNE ZADRUGE DONJOMIHOLJAČKOG PODRUČJA – Beničanci, Brezovica, Cret, Donji Miholjac, Donje Viljevo, Gložđe, Golinci, Kapelna, Kučanci, Laciči, Podravska Moslavina, Rakitovica, Šljivoševci, Malinovac  (?-?); 1949-1959: knj. 1, kut. 4; 0,4. AP.

[0300] SELJAČKE RADNE ZADRUGE ĐAKOVAČKOG PODRUČJA - Beketinci, Bračevci, Budrovci, Čajkovci, Đakovo, Đurđanci, Forkuševci, Ivanovci, Jaruge, Kešinci, Koritna, Novi Perkovci, Piškorevci, Ratkov Dol, Ravan, Semeljci, Slobodna Vlast, Strizivojna, Svetoblažje, Široko Polje, Tomašanci, Velika Kopanica, Viškovci,Vrbica, Vrpolje, Vučevci, Vuka (?-?); 1949-1960: knj.105, kut. 30; 2,9. AP. 

[0832] SELJAČKE RADNE ZADRUGE NAŠIČKOG PODRUČJA – Babjak, Bijela Loza, Brezik, Budimci, Čokadinci, Jelisavac, Koška, Kravlje, Ledenik, Ličani, Ličko Novo Selo, Našička Breznica, Niza, Novo Selo, Podgorač, Poganovci, Razbojište, Velimirovac, Vučkovac (?-?); 1949-1958: knj. 17, kut. 7; 0,7. AP.

[0301] SELJAČKE RADNE ZADRUGE OSJEČKOG PODRUČJA - Ada, Aljmaš, Betin Dvor, Bijelo Brdo, Brešće, Čepin, Dalj, Divoš, Dopsin, Đurđevo Polje, Erdut, Ernestinovo, Hrastin, Jovanovac, Koprivna, Korođ, Kravice, Laslovo, Mali Rastovčić, Markušica, Osijek, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Podravlje, Podrinje, Sarvaš, Silaš, Šodolovci, Tenja, Tenjski Antunovac,Tvrđavica, Višnjevac, Vladislavci (?-?);1947-1959: knj. 226; kut. 94; fas. 9; 9,0. AP.

[0303] SELJAČKE RADNE ZADRUGE VALPOVAČKOG PODRUČJA - Bizovac, Brođanci, Habjanovci, Ivanovci, Ladimirevci, Okrugljača, Petrijevci, Satnica, Veliškovci, Zelčin (?-?); 1947-1961: knj. 19, kut. 10; 1,0. AP.

[2095] STAMBENA ZADRUGA „IPK RO RATARSTVO“  OSIJEK – Osijek 1964-2001); [1962-1964] 1965-2001 [2001-2006]: 3,8. SI.

[2099] STAMBENA ZADRUGA „MOBILIA RO IVO MARINKOVIĆ“ P. O. OSIJEK – Osijek (1960-2001); 1960-2001: knj. 3, kut. 9. 0,9. AP.

[2096] STAMBENA ZADRUGA „SLAVONIJA“  OSIJEK – Osijek (1963-2001); 1963-2001: knj. 10, kut. 124, fasc. 62.19. SI.

[1093] STAMBENA ZADRUGA „SLOBODA“ TVORNICE KEKSA I KRUHA  OSIJEK - Osijek (?-?); 1972-1994: fasc. 9; 0,8. AP.

 

G.2.2. Banke i novčani zavodi

G.2.2.1. Banke

[0249] JUGOSLAVENSKA POLJOPRIVREDNA BANKA. FILIJALA OSIJEK - Osijek (?-?); 1955-1963: kut. 33; 3,3. AP.

[0250] JUGOSLAVENSKA INVESTICIONA BANKA. FILIJALA OSIJEK - Osijek (?-?); 1948-1963: kut. 51; 5,1. AP.

[0769] NARODNA BANKA FNRJ. FILIJALA OSIJEK - Osijek (?-?); 1946-1949: kut. 1; 0,1. AP.

[0771] ZEMALJSKA BANKA ZA HRVATSKU - Osijek (?-?); 1945-1946: knj. 3; 0,1. AP.

 

G.2.2.2. Štedionice

[2062] ZANATSKA ŠTEDNO - KREDITNA ZADRUGA OSIJEK  - Osijek; 1972-2005: knj. 6, kut. 11; 1. AP.

 

G.2.2.3. Osiguravajući zavodi

[1241] DRŽAVNI OSIGURAVAJUĆI ZAVOD  FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE - Osijek (1945-1955); 1946-1955: kut. 1; 0,1. AP.

 

G.2.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

G.2.3.1.Ratarstvo

[2065] IPK „AGROMA“ MAGADENOVAC D.O.O. – Magadenovac (?-?); 1970-2004: 22. PrP.

[2063] IPK „ORANICA“ D.O.O. OSIJEK (IPK LJETINA D.O.O., IPK KULTIVAR D.O.O.) - Osijek (?); 1947-2004; 65. PrP

[1084] INDUSTRIJSKO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT (IPK) OSIJEK- Osijek (1961 -1992); 1961-1983: knj. 1, kut. 4; 0,4. AP.

[1207] „ORHIDEJA“ PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU RATARSKH PROIZVODA  S P. O. DONJI MIHOLJAC (RO STAKLENICI) - Donji Miholjac (1977-?); 1977-1995: knj. 5, kut. 3, fasc. 1; 0,5. AP.

[2073] POLJOPRIVREDA SLAŠĆAK D. D. VIŠKOVCI  – Viškovci (?-?); (1997-2003): 15. PrP.

[2083] POLJOPRIVREDNI INDUSTRIJSKI KOMBINAT (PIK) ĐAKOVO („ĐAKOVŠTINA“ PREHRAMBENA INDUSTRIJA I PROMET ŽITARICA D.D., „ĐAKOVČANKA“ D.D.) – Đakovo (?-?): 1946-2011. 168,5. PrP.

[1503] POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT (PIK) BELJE KNEŽEVO - Kneževo (?-?); 1945-1963: fasc. 1; 0,05. AP.

[0829] POLJOPRIVREDNO DOBRO ERDUT - Erdut (1950-1963); [1948] 1950-1963 [1964]: knj. 6, kut. 10, fasc. 1; 1,25. SI.

[0824] POLJOPRIVRDNO DOBRO OSIJEK I. - Osijek (1950-1959); 1950-1959 [1959.-1961]: knj. 11, kut. 9; 1,2. SI.

[1800] RATARSTVO PIŠKOREVCI D. D. PIŠKOREVCI – Piškorevci (?-?); 1966-2001; 7.PrP.

[1815] RATARSTVO SVRŽNICA D. D. TRNAVA – Trnava (?-?); 1962-2000: 2. PrP.

[1129] „TOVLJAČ“ PODUZEĆE ZA UZGOJ TOVNIH SVINJA OSIJEK - Osijek (?-?); 1948-1956: knj. 12; 0,2. AP.

[1773] „VSF“ D.D. ZA PROIZVODNJU I PROMET STOKE I STOČNE HRANE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1970-2001; 9. PrP. 

[0857] ZEMALJSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO OSIJEK - Osijek (1946-1950); 1946-1949 [1950-1953]: knj. 3, kut. 18; 1,9. AP.

 

G.2.3.3. Šumarstvo

[0280] ŠUMSKO GOSPODARSTVO „PAPUK“ OSIJEK - Osijek (1945-?);  1945-1953: knj. 6, kut. 68; 7,8. AP.

 

G.2.3.4. Lov i ribolov

[1097] LOVNO ŠUMARSKO GOSPODARSTVO „KOŠUTNJAK“ BILJE - Bilje (?-?); 1949-1964: knj. 4, kut. 14; 1,6. AP.

[2047] „RIBNJAK 1905.“ D.O.O.  RIBNJAK – Ribnjak, Našička Breznica; (1903-2007);1950-2007: knj. 10, kut. 7, fasc. 11; 2. SI.

 

G.2.4. Industrija i rudarstvo

G.2.4.2. Industrija

[1802]  „ANALIT“ D. D. TVORNICA ZA PRERADU I PROIZVODNJU PLASTIČNIH MASA OSIJEK - Osijek (1952-2002); [1950] 1952-2002: knj. 15,  kut. 8,0, fasc. 56; 8. SI. Podfond: „IDVD Analit“ Osijek (1956-?); 1956-1997: knj. 4, kut. 8: 0,9. SI.

[2064] BARANJSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA (BTI) D.D. BELI MANASTIR („SUTJESKA“) - Beli Manastir; (?-?): 1954-2005: 35. PrP.

[1803] „DIJAMANT" D.D. STAKLO, PLASTIKA, OKVIRI OSIJEK – Osijek (?-?); 1965-2003; 5. PrP

[2044] DRVNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT (DIK) ĐURĐENOVAC D.D. ĐURĐENOVAC - Đurđenovac; (1873-2016); [1932-1944]1945-2007[2014-2016]: knj. 204, kut. 25, fasc. 108. 22. SI.

[2118] DRVNA INDUSTRIJA (DI) „ GELI“ D.O.O. ĐAKOVO – Đakovo (1946-?); 1949-1993; 27. PrP.

[2110] „ELEKTROOSIJEK“ (ELOS) DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, MONTAŽU, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU I ZASTUPANJE INOZEMNIH TVRTKI D.O.O. OSIJEK  – Osijek (?-?); 1945-2014; 55. PrP.

[0813] „GOLUB“ PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU LAKE KONFEKCIJE U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1955-1971: knj. 3, kut. 14; 1,5. AP.

[0270] INDUSTRIJA MODNE KONFEKCIJE (IMK)  „SLAVONIJA“ OSIJEK - Osijek (1945-?); 1945-2018: 173,9. PrP.

[1805] „JASEN“ ZA PROIZVODNJU I UGRADNJU PREDMETA OD DRVA D. D. ĐAKOVO – Đakovo (1972-?); 1972-2000: fasc. 30; 15. PrP. 

[0275] KOTARSKO MLINSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1948-1954: knj. 5, kut. 11; 1,2. AP.

[1798] „KOVINAR“ D.D. ZA IZRADU I MONTAŽU OPREME I BRAVARIJE OSIJEK – Osijek (1954-2001); 1955-2001:15. PrP. 

[1594] „LANENA INDUSTRIJA“ (LIO) D. D. OSIJEK - Osijek (1901-2003); 1946-2003; 120. PrP.

[2077] „LITOKARTON“ GRAFIČKA TVORNICA (GT)   D. D. OSIJEK – Osijek (?-?); (1944--2012): 88. PrP.

[1799] „LIV“ METALOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA D.D. NAŠICE – Našice (1961 -?); 1962-2001: 25. PrP. 

[1807] LJEVAONICA D. D. BATINA - Batina (?-?); 1954/2000; 10. PrP.

[1722] „MARA“ TVORNICA TRIKOTAŽE D.D. OSIJEK – Osijek (1936 –2002); 1936- 2002: knj. 97, kut. 23, fasc. 89; 16,5. SI.

[2185] „MIA“ D. D. OSIJEK  (IPK TVORNICA MLIJEKA U PRAHU) - Osijek (?-?); 1952-2001: 70. PrP.

[1401] „MOBILIA OSIJEK“ D. D. VLADISLAVCI („JOSIP POVISCHIL“) – Osijek, Vladislavci (1884-2005); 1933-2005: knj. 98, kut. 112, fasc. 262; 44. SI.

[2049] „NAŠIČKA ZVIJEZDA“ METALNA INDUSTRIJA D. D. NAŠICE - Našice (1952-2006); [1945-1952] 1952-2006: knj. 12, kut. 16, fasc. 12; 3,7. SI.

[2078] „OBNOVA“ D. D. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE OSIJEK – Osijek (1946-2015); 1954-2015: 39. PrP.

[1808] „OBUĆA" TVORNICA CIPELA D.D. OSIJEK – Osijek (1947-2001); [1946]1947- 2001: knj. 13, kut. 7, fasc. 56; 5,8. SI.

[1624] PIVOVARA OSIJEK - Osijek (1876-?); 1946/1956: knj. 9, kut. 8, fas. 1; 1,0. AP.

[2067] PREDIONICA LANA-„LINTEX“ D.O.O. (TVORNICA KUDELJE I LANA) ČRNKOVCI – Ćrnkovci (?-?); 1945-2004:15. PrP.

[2201] „PRVI MAJ“ D. D. LASLOVO – Laslovo (?-?); 1961-2018: 60. PrP.

[1625] „SAPONIA“ OSIJEK - Osijek (1945 - ); 1945/1959: knj. 5, kut. 21; 1,8. SI.

[0269] „SLAVONIJA“ KLAONICA I HLADNJAČA OSIJEK - Osijek (?-?); 1945-1965: knj. 31, kut. 32; 3,9. AP.

[1796] „SVILANA“ D.D. U OSIJEKU  - Osijek (1930-1998); [1930] 1946-1998: knj. 25, kut. 75, fasc. 114; 26,5. SI.

[1626] ŠEĆERANA TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK - Osijek (1905-?); 1945-1969: knj. 4, kut. 6; 1. AP.

[2058] „TADO“ D.D. BELI MANASTIR (IMV TVORNICA AUTOMOBILSKI DIJELOVA I OPREME) - Beli Manastir (?-?); 1960-2005: 25. PrP.

[1789] „TEINA –FRIGIS“ D. D. OSIJEK (AGROMED D.O.O., LINEA-NATURA D.O.O., FORINA D.O.O.,  PRIVATUM D.O.O., TESMA D.O.O.) - Osijek (?-?); 1953-2005; 15. PrP

[1790] „TEKOS“ D. D. OSIJEK (DES) - Osijek (1950 -?); 1961-2000: 40. PrP.

[2059] „TORPEDO-ĐAKOVO“ D.O.O. ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1980-2004: 14.PrP.

 

G.2.4.3. Energetika

[0266] ELEKTRIČNO PODUZEĆE HRVATSKE „ELPOH“ ZAGREB. PODRUŽNICA OSIJEK – ELEKTRIČNA CENTRALA OSIJEK - Osijek (1946-1947); 1945-1948: knj. 2, kut. 4; 0,45.

[0265] „ELEKTRO-SLAVONIJA“ PODUZEĆE ZA ELEKTRIFIKACIJU SLAVONIJE OSIJEK - Osijek (1947-? ); 1946/1960: knj. 21, kut. 22; 3,1.

[0808] „ENERGOTEHNA“ POSLOVNA ZAJEDNICA ZA TERMOENERGETIKU I DIMNJIČARSTVO  OSIJEK - Osijek (?-?); 1986-1991: kut. 5; 0,5. PrP.

 

G.2.5. Trgovina

[1801] „AGROSLAVONIJA“ D.O.O. DRUŠTVO ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU OSIJEK – Osijek (?-?); 1961-2005: knj. 3, kut. 7, fasc. 11; 2,1. AP.

[1269] DP „DOMITEKS“ S P. O.. OSIJEK - Osijek  (?-?); 1970/1994: knj. 7, kut. 6, fasc. 19; 3. AP.

[1531] „EMONA SUPERMARKET“ D. O. O. OSIJEK - Osijek (?-?); 1967-2001: 10. PrP.

[1271] „GRAMAT“ PODUZEĆE ZA POGRANIČNI PROMET ROBOM OSIJEK – Osijek (?-?); 1986-1997; knj. 1, kut. 2; 0, 2. AP.

[2045] „GRAĐA“ D.D. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 1953-2006: knj. 19, uveza 35; 6,0. PrP.

[1532] „MODNA KUĆA“ („MODNA HIŽA“)  D.D. DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO OSIJEK - Osijek (?-1999); 1972-1999: knj. 6, fasc. 60; 16. PrP.

[0282] „MURSA“ TRGOVAČKO PODUZEĆE NA VELIKO I MALO OSIJEK - Osijek (?-?); 1971-1978: knj. 4, kut. 12; 1,3.

[1106] „MURSA -EXPORT“ OSIJEK (RO „OSIJEK EKSPORT-IMPORT“ OOUR VANJSKA TRGOVINA) - Osijek (1973 -?); [1959-1972] 1973-1997: knj. 27, kut. 19, fasc. 26; 3,7. SI.

[1973] „NA-MA“ D. D. OSIJEK („ORK-NAMA“) – Osijek (?-?); 1945-2003: 70. PrP.

[2066] „ODEMA NAKIT“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, USLUGE I TURIZAM OSIJEK – Osijek (?-?); 1960-1999: 2. PrP.

[0286] „OSJEČANKA“ PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU BEZALKOHOLNIH PIĆA, SODA-VODE I SKLADIŠTE UGLJIČNE KISELINE U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1952-1976: knj. 6, kut. 60, fasc 1; 5,7. AP.

[0805] „POLJOPROMET“ TRGOVAČKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (1950-1958); [1949] 1950-1958: knj. 15, kut. 10; 1,4. AP.

[1724] „POLJOTEHNIKA“ D. D. OSIJEK – Osijek (?-?); 1949-1999; 25. PrP.

[2061] „RAZVITAK“ D. D. NAŠICE (OTP NAŠIČKO) – Našice (?-?); 1947-2009: 25. PrP.

[0799] „ROMEX“ TRGOVINA NA VELIKO I MALO OSIJEK (RUMEX OSIJEK) - Osijek (1969-?); [1968] 1969-1978: knj. 11, kut. 2, fasc. 4; 0,75. AP.

[2057] „TOP“ D. D. OSIJEK (OTP) – Osijek (?-?); 1945-2014: 153. PrP .

[1791] „TRAGOS" D.D. DRUŠTVO ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE OSIJEK - Osijek; 1962-1994: knj. 27, kut. 8, fasc. 5; 1,8. AP.

[0283] TRGOVAČKO PODUZEĆE „SLAVONKA“ – PODUZEĆE ZA PROMET POLJOPRIVREDNIM PROIZVODIMA OSIJEK - Osijek (1947-?); 1947-1955: knj. 8, kut. 2; 0,3.

[1372] TRGOVAČKO PODUZEĆE „TEHNOMATERIJAL“  BEOGRAD. OOUR „TRGOTEHNA“ OSIJEK - Osijek (1972-1983); 1972-1983: knj. 7, kut. 12, fasc.. 4; 1,4. AP.

[1270] „VILA“ PODUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO I MALO, TE UGOSTITELJSTVO S P. O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1988-1994; knj. 1, fasc. 1; 0,1. AP.

[2048] „ŽELJEZAR“ D. D. OSIJEK – Osijek (?-?); 1951-2007: 41. PrP.

 

G.2.6. Ugostiteljstvo i turizam

[1852] „DUNAV“ TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA RADNA ORGANIZACIJA NA VELIKO I MALO BELI MANASTIR - Beli Manastir (1976-1989); 1976-1989: kut. 3; 0,3. AP.

[1355] KOTARSKO UGOSTITELJSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1950-1954: kut. 3; 0,3.

[1850] UGOSTITELJSKO PODUZEĆE „ADICA“ D. D. BELI MANASTIR – Beli Manastir, 1989-2001: knj. 5, kut. 2, fasc. 2, uvez 3; 0,3. AP.

[1851] UGOSTITELJSKO PODUZEĆE „BARANJAC“ BELI MANASTIR – Beli Manastir (1961-1976); 1961-1976: kut. 3; 0,3.AP. 

[1792] „TURIST“ HOTELSKO, UGOSTITELJSKO I TRGOVAČKO PODUZEĆE D. D. OSIJEK - Osijek (1945-?); 1963-2002: 20. PrP. 

 

G.2.7. Građevinarstvo

[2060] „ARHITEKT“ PROJEKTNI BIRO D.O.O. OSIJEK - Osijek; (1958-2004); [1955-1957] 1958-2002: knj. 10, kut. 9, fasc. 675. 71,4. SI.

[0290] „DOM“ ZANATSKO GRAĐEVNO PODUZEĆE  OSIJEK - Osijek (?-?); 1954-1960: knj. 5, kut. 7; 0,8. AP.

[0812] „DUGA“ RADNA ORGANIZACIJA ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU OSIJEK - Osijek (?-?); 1983-1985: kut. 3; 0,3.

[0821] „GRADITELJ“ ZANATSKA RADNJA LASLOVO-OSIJEK - Osijek (?-?); 1964-1974: knj. 3, kut. 6; 0,6. AP.

[1348] „GRAĐEVINAR“ GRAĐEVNO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1952-1953: kut. 1; 0,05.

[1535] „INSTALOMONT“ MONTAŽNO PRIVREDNO PODUZEĆE  ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1960/1989: knj. 6, fasc.. 8; 2,0. PrP.

[0800] „IVO LOLA RIBAR“ GRAĐEVINSKA RADNA ORGANIZACIJA S P. O. OSIJEK - Osijek (?-?); 1961/1985: knj. 18, kut. 53, fasc. 15; 8,0. AP.

[0788] „IZOTEHNA“ DRUŠTVENO PODUZEĆE S P. O. ZA IZOLACIJU I GRAĐEVINSKU BRAVARIJU OSIJEK - Osijek (?-1993); 1965-1993: knj. 10, kut. 39, fasc. 33; 5,1. AP.

[1533] „NOVOGRADNJA“ GRAĐEVINSKO INDUSTRIJSKO PODUZEĆE D. D. NAŠICE - Našice (1955-1995); 1955-1995: knj. 28, kut. 22, fasc. 71; 8,7. SI.

[1814] „RAD“ GRAĐEVINSKO D.D. ĐAKOVO - Đakovo (1946-2004); 1947-2004: knj. 86, kut. 29, fasc. 108; 21,35. SI.

[1264] „RADNIK“ GRAĐEVINSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1967/1992: knj. 2, fasc. 25; 1,5. PrP.

[1265] „STAN“ PODUZEĆE ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU D.D. OSIJEK - Osijek (1971-?); 1971-1996: knj. 30, kut. 3, fasc. 19; 2,5. AP.

[1104] „TEHNIKA - BETON“ GRAĐEVINSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (1962-1998); 1962-1998: knj. 160, kut. 84, fasc. 852; 99. SI.

[2097] „VRANICA OSIJEK“ D.O.O. – OSIJEK  („VRANICA“ D. D. SARAJEVO-OOUR GRAĐEVINSKA OPERATIVA OSIJEK) - Osijek; [1951-1963]1964-2006: knj. 50, kut. 33, fasc. 140; 21,1. SI.

[1539] „ZIDAR“ GRAĐEVINSKA UGOVORNA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1981-1988: knj. 1, fasc. 2; 0,1. PrP.

 

G.2.8. Promet i veze

[1072] AERODROM OSIJEK - Osijek (?-?); 1970-1974: kut. 19; 1,9.

[2093] „AUTOSAOBRAĆAJNO“ D. D. ĐAKOVO – Đakovo; 1953-2009; 18. PrP.

[1650] DRŽAVNE ŽELJEZNICE OSIJEK - Osijek (?-?); 1946-1963: 0,3. AP:

[1098] KOTARSKO AUTO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1946-1952: knj. 7, kut. 5; 0,7. AP.

[2094] „PANONIJA“ D. D. ZA DOMAĆI I MEĐUNARODNI TRANSPORT I ŠPEDICIJU OSIJEK - Osijek (1946-?); 1946-2012: 200. PrP.

[2034] „TRANZIT“ S P. O. OSIJEK (LUKA TRANZIT D.O.O.)  -  Osijek; 1956-1996: 15. PrP.

[1794] „ZRAKOPLOVSTVO“ D. D. OSIJEK („ZRAKOS“)  – Osijek (1963-?); 1964-1998: knj. 11; kut. 5; fasc. 4; 1. AP.

[1161] ŽTP OSIJEK. ŠTAB ZA OBRANU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA OSIJEK - Osijek (?-?); 1963-1969: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP. 

 

G.2.9. Obrt

[2120] „AUTOREPARATURA“ D. D. ZA AUTOSERVISNE USLUGE I TRGOVINU OSIJEK – Osijek (1946-?); 1946-1995: 10. PrP.

[0264] „CRVENA ZVIJEZDA“ PREDIONA I  PLETIONA VUNE OSIJEK - Osijek (?-?); 1948-1972: kut. 21; 2,3. AP.

[0810] „FOTOREKLAM“ ATELJE ZA UMJETNIČKU, TEHNIČKU I DOKUMENTARNU FOTOGRAFIJU - Osijek (?); 1961-1984: kut. 4; 0,4. AP.

[0287] „JADRANKA“ OBRTNIČKA RADNJA - Osijek (?-?); 1958/1977: kut. 5; 0,5.

[1121] „JOVALIJA“ ZANATSKO MONTAŽNO I USLUŽNO PODUZEĆE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1971-1971: knj. 1; 0,1.

[0289] „KOVOMEHANIKA“ KOVAČKA I AUTOSERVISNA ZANATSKA RADNJA U OSIJEKU - Osijek (1958-?); 1965-1970: kut. 1; 0,1. AP.

[0293] „OPSKRBA“PEKARSKA RADNJA VLADISLAVCI - Vladislavci (? - ?); 1961-1967: kut. 1; 0,1.

[1365] PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE PRUGE - Osijek (?-?); 1935/1956: fasc. 1; 0,02.

[0292] „PREHRANA“ PEKARSKA RADNJA  ČEPIN - Čepin (?-?); 1958-1969: knj. 2, kut. 1; 0,2.

[1380] „REMONTSERVIS“ D.D. ZA REMONT, SERVIS, PROIZVODNJU I TRGOVINU  OSIJEK - Osijek (?-?); [1945-1967] 1967-1994: knj. 13, kut. 14, fasc. 38, uvez. 42; 7,8. SI.

[1358] „SLOGA“ KROJAČKA RADNJA NAŠICE - Našice (?-?); 1961-1965: knj. 2, fasc. 1; 0,04.

[0291] ZANATSKO-USLUŽNI CENTAR (ZUC) „INDUSTRIJSKA ČETVRT“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1964 - 1972: kut. 12; 1,2.

 

G.2.10. Stambena i komunalna djelatnost

[1364] DRŽAVNO PODUZEĆE ZA IZVOĐENJE MELIORACIONIH I REGULACIONIH RADOVA „ODVODNJA“  OSIJEK. SEKCIJA DARDA - Osijek (?-?); 1948-1951: kut. 3; 0,3. PrP.

[1793] KOMUNALNA I GRAĐEVINSKA PODUZEĆA GRADA VALPOVO (CIGLANE, IZGRADNJA, GRAĐEVINARSTVO, GRAĐEVNO-ZANATSKO PRIVREDNO PODUZEĆE, KOMUNALNA USTANOVA, NORMA, NOVI-RAD, OPEKARSTVO, PLAN, PROJEKT, STAMBENO-KOMUNALNO PODUZEĆE, TRANSPORTSERVIS, UDARNIK, ZANATSTVO) – Darda, Bizovac, Valpovo, Veliškovci (?-?); 1946-1992; knj. 30, kut. 30, fasc. 5; 5. AP.

[2046] „KOMUS“ KOMUNALNO-USLUŽNO PODUZEĆE S P. O. BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 1963-2007: knj. 26, kut. 7, fasc. 55;  8,2.AP.

 

G.2.11. Vodno gospodarstvo

[0304] BARANJSKA VODNA ZAJEDNICA DARDA - Darda (?-?); 1945-1962: knj. 35, kut. 98; 10,5. AP.

[1644] ZADRUGA ZA REGULACIJU POTOKA KARAŠICE I VUČICE TE NJIHOVIH PRITOKA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-?) 1945-1964: knj. 6, kut. 33; 1,5. SI.

[1646] ZADRUGA ZA REGULACIJU RIJEKE VUKE - Osijek (1945 -?); 1945-1978: knj. 45, kut. 103; 10. AP.

[2206] JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZEĆE OSIJEK (HRVATSKE VODE) – Osijek (?-?); 1887./2005. 250. PrP.

 

G.2.12. Tiskare

[1816] „SLOVO“ D. D. BELI MANASTIR - Beli Manastir (1948-?); 1958-2000: fasc. 21. 5. PrP.

 

G.2.13. Intelektualne usluge

[2200] GEODETSKI ZAVOD D. D. OSIJEK – Osijek (?-?); 1962 - 2016. 95. PrP.

[0814] OSJEČKI SAJAM OSIJEK - Osijek (?-?); 1956-1957: kut. 3; 0,3.

 

G.3. Razdoblje poslije 1990.

G.3.1. Gospodarska udruženja

G.3.1.3. Zadruge

[2145] POLJODJELSKO TRGOVAČKA ZADRUGA (PTZ)  „FARMER“ IBS SISTEM  D.O.O. OSIJEK – Osijek; (?-?): 1991-2004: knj. 1, kut. 11, fasc. 1; 1,2. AP.

[2183] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BARANJSKO PETROVO SELO – NOVI BEZDAN – Baranjsko Petrovo Selo (?-?); 1997-2007.; 3. PrP.

[1266] STAMBENA ZADRUGA „GRAD“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1990-1992: kut. 1; 0,1. AP.

[2197] STAMBENA ZADRUGA „IZGRADNJA“ VALPOVO – Valpovo (?-?); 1990-2002: 0,3. PrP.

 

G.3.2. Banke i novčani zavodi

G.3.2.2. Štedionice

[2174] ŠTEDITNO KREDITNA ZADRUGA „KREDIT“ NAŠICE. POSLOVNICA OSIJEK – Našice (?-?); 1995-2004.; 2. PrP.

 

G.3.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

G.3.3.1.Ratarstvo

[2140] RATARSTVO „UGLJAR“ D. D. DRENJE – Drenje (?-?); (1997-2004): kut. 2, fasc. 13; 1,5. AP.

 

G.3.4. Industrija i rudarstvo

G.3.4.2. Industrija

[2076] „DOSEG“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-?); 1995-2008: 185. PrP.

[2194] „GP & PARTNERS - ENERGANA“ D.O.O.  BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 2005-2008; 2,5. PrP.

[2193] „GP & PARTNERS“ INDUSTRIJA ŠKROBA D. D. BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 2003-2009; 120. PrP.

[2109] IPK OSIJEK „CROMET“ PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET D.O.O. SEMELJCI – Semeljci (1991-1999); 1991-1999: knj. 2, kut. 4, fasc. 6; 1,3. AP.

[2188] „OSIJEK – KONFEKCIJA“  D.O.O. ZA PROIZVODNJ I PROMET KONFEKCIJE OSIJEK – Osijek (?-?); 2002-2009: 5. PrP.

 

G.3.5. Trgovina

[1755] „ABC PROMET“ D.O.O. ZA TRGOVINU OSIJEK - Osijek; (?-?): 1996-2003:  kut. 2; 0,2. AP.

[2122] „ACTIVA COMMERCE“ D.O.O. OSIJEK – Osijek; (?-?): 1989-2002: kut. 2, fasc. 2; 0,4. AP.

[1776] „AD NOVAS" D.O.O. OSIJEK - Osijek; 1995-2001; 6. PrP.

[2123] „AGENS-COMMERCE“ D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU OSIJEK – Osijek; (?-?): 1994-2001: knj. 6, fasc. 1; 0,2. AP.

[1764] „AGROS" D.O.O. ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU I TRGOVINU OSIJEK – Osijek (?-?); 1993-2002; 25. PrP.

[2124] „ALKA COMMERCE“ D.O.O. ERNESTINOVO – Ernestinovo; (?-?): 1992-1997: knj. 1, fasc. 1; 0,05. AP.

[2125] „AMBIJENT“ D.O.O. ĐAKOVO – Đakovo; (?-?): 1998-1999: kut. 2; 0,2. AP.

[2169] „ARABESKA“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1992-2001; 60. PrP.

[2126] „B -COBER“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE ĐAKOVO – Đakovo; (?-?): 1993-2000: knj. 3, kut. 1; 0,2. AP.

[2179] „BINGO TRADE“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-?); 1991-2004; 13. PrP.

[2127] „BOINA“ D.O.O. OSIJEK – Osijek; (?-?): 2000-2002: kut. 1, fasc. 2; 0,3. AP.

[2168] „CAMPUS“ D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE OSIJEK (?-?); 1996-1999, fasc. 1. 0,1. AP.

[1743] „CONTINUM" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ĐAKOVO – Đakovo (?-?); 1990-2000; 0,9. PrP.

[2190] „ČAVARUŠIĆ“ D.O.O. ĐAKOVO – Đakovo (?-?); 1996 – 2010; 6. PrP

[2149] „DOMIFLEKS“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO OSIJEK – Osijek (?-?); 1998: fasc. 1. 0,01. AP.

[2129] „DONAT & MILAS“ D.O.O. OSIJEK – Osijek; (?-?): 1995-2002: knj. 1, fasc. 1; 0,1. AP.

[2130] „DONAT“ D.O.O. OSIJEK – Osijek; (?-?) 1990-2003: knj. 1, kut. 2; 0,3. AP.

[2148] „FERO-ELEKTRO“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1992-1994: fasc. 1. 0,1. AP.

[1388] „GABY“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU OSIJEK – Osijek (?-?); 1991-1998: kut. 4; 0,4. AP.

[2115] „GAMA“ D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE VLADISLAVCI – Vladislavci (?-?); 2006-2011. 11. PrP.

[2195] „GP & PARTNERS – EUROPSKI DISTRIBUTERI ŠKROBA“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU  BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 2004-2008; 7. PrP.

[1769] „GRADSKI IZBOR" D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1995-2002; 4. PrP.

[1737] „HUMA“ D.O.O. DRENJE – Drenje (?-?); 1995-2001; reg. 1; 0,1. AP.

[2186] „ISKRA ELEKTRONIKA“ D.O.O. OSIJEK  - Osijek (?-?); 1979.-1998: 0,6. PrP.

[1210] „KASSTJA“ D.O.O. ĐAKOVO – Đakovo (?-?); 1991-1997: fasc. 1: 0,05. AP.

[2189] „KLOBUČAR“ D.O.O. ĐAKOVO – Đakovo (?-?); 2004-2010; 13. PrP.

[2171] „KOLČAK“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET OSIJEK – Osijek (?-?); 1993-2005; 2,5. PrP.

[2173] „KOLOS“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1998-2005; 20. PrP.

[2165] „LACKOVIĆ TRADE“ D.O.O. ZA CESTOVNI PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE OSIJEK - Osijek (?-?); 1992-1999; kut. 1. 0,02. AP.

[2136] „LOVINAC“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-2000); 1997-2000: fasc. 1; 0,1. AP.

[2133] „LUCIJA – COMMERCE“ EXPORT-IMPORT, TRGOVINA D.O.O.. SATNICA ĐAKOVAČKA – Satnica Đakovačka (?-?); 1997-1999: fasc. 1; 0,05. AP.      

[1731] „MECIJECOMMERCE" D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1991-2000; knj. 2, kut. 2, fasc. 1; 0,2. AP.

[2132] „NOVA ARCA“ D.O.O. ROBNA KUĆA VALPOVO – Valpovo (1998-1999); 1998-1999: fasc. 1; 0,05. AP.

[1770] „NOVALIĆ" D. D. OSIJEK – Osijek (?-?); 1990-2005; 46. PrP.

[2137] „NUTRICIUS“ D.O.O. BRIJEŠĆE – Briješće (?-?); 2002-2004: kut. 1; 0,1. AP.

[1208] „ONIX“ EXPORT-IMPORT, PROIZVODNO, TRGOVAČKO I USLUŽNO PODUZEĆE S P.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1993-1995: knj. 1, fasc. 1; 0,05. AP.

[2138] „OTP ZELENO POLJE“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); (1994-2001): knj. 1, kut. 1, fasc. 1; 0,2. AP.

[2192] „PANTEON-MURSA“ D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-?); 2003 – 2008; 2. PrP.

[2191] „PARAPET“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); ¸1999 – 2008; 15. PrP.

[2139] „PEKO ELEGANT“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); [1976] 1993-2000: kut. 3, fasc. 1; 0,3. AP.

[2152] „PLACY-DREN“ D.O.O. ČRNKOVCI – Črnkovci (?-?); 1999-2001: fasc. 1. 0,1. AP.

[2166] „POLJOOPSKRBA-OSIJEK“ D.O.O. ZA VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU OSIJEK-Osijek (?-?); 1994-2000: kut. 1. 0,1. AP.

[1386] „POLIMER" D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1993-1996: fasc. 1; 0.03. AP.

[2176] „PROZORI MORAVEK“ D.O.O. VALPOVO – Valpovo (?-?); 1998-2005; 9. PrP.

[2155] „RES NOSTRUM“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1999.-2000., kut. 1. 0,1. AP.

[2153] „ROPAK“ D.O.O. DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE SAMATOVCI – Samatovci (?-?); 1995-2004: kut. 1. 0,1. AP. 

[2154] „RODAR“ D.O.O. ZA INFORMATIKU,  ELEKTRONIČNU PROIZVODNJU I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-?); 1992-2004: kut. 1. 0,1. AP.

[2112] „RULEN“ D.O.O. VALPOVO – Valpovo (?-?); 2003-2011; 5. PrP.

[1719] „SLAVONIJA-MILK“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU OSIJEK – Osijek (?-?); 1996-2000; kut. 2; 0,2. AP.

[2141] „SOCKER TRADE“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ĐAKOVO – Đakovo (?-?); 1992-2000: knj. 5, kut. 1; 0,2. AP.

[2198] „SPIKEPOINT“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1994-1998. 0,5. PrP. 

[2167] „STONE & ROLLS“ LIMITED. PODRUŽNICA OSIJEK. (1999-2003); 1997-2003., kut. 1.  0,1. AP.

[2199] „ŠIMATIĆ“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 2008-2010.: 6. PrP.

[2178] „ŠIROKA POTROŠNJA“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1994-2001; 4. PrP.

[2177] „TRIBINA“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 2000-2005; 0,5. PrP.

[2134] „VERA“ D.O.O. VELEPRODAJA NAŠICE – Našice (?-?); 1996-2002: kut. 1; 0,1. AP.

[1721] „VOĆE EXPORT-IMPORT“ D.O.O. MRZOVIĆ – Mrzović (?-?); 1999-2004; kut. 2; 0,2. AP.

 

G.3.6. Ugostiteljstvo i turizam

[1767] „BIJELO-PLAVI" D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-?); 1986-2002; 30. PrP.

[2135] „KALMA“  D.O.O. UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA BISTRINCI – Bistrinc i (?-?); 1989-1997: kut. 3; 0,3. AP.

[2142] „ŽAD“ D.O.O. BELIŠĆE – Belišće; (?-?): 1990-2000: knj. 1, kut. 1,  fasc. 2; 0,4. AP.

 

G.3.7. Građevinarstvo

[2128] „DOMAGOJ ZVONIMIR“ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU OSIJEK – Osijek (?-?); 1992-1998: fasc. 1; 0,1. AP.

[2180] G. P. „DONJI MIHOLJAC“ D.O.O. DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac; (?-?); 1991-2006; 8,6. PrP.

[2182] „GRAĐEVINAR“ D.O.O.  DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac; (?-?); 2006-2008; 1. PrP.

[1534] „HVIDRA-OSIJEK“ D.O.O. OSIJEK - Osijek, (?-?): 1999: kut. 2; 0,2. AP.

[1970] INDUSTRIJSKO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT OSIJEK, „INŽINJERING IPK“ D.O.O. OSIJEK (1995-1998); 1995-1998: kut. 1; 0,05. AP.

[1740] „IŠASEGI“ D.O.O. GRADITELJSTVO, TRGOVINE, USLUGE ĐAKOVO – Đakovo (1999-2003); 1999-2002; kut. 1; 0,1. AP.

[2187] „MARE ACTUM“ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-?); 2009-2010.. 0,2. PrP.

[2113] „PANETON JELA“ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO I USLUGE OSIJEK – Osijek (?-?); 2007-2011: 0,4. PrP.

[1741] „RIZALIT“ D.O.O. GRADITELJSTVO ĐAKOVO – Đakovo (?-?); 1998-1999; kut. 1; 0,1. AP.

[2181] „VEKTOR“ D.O.O. DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac; (?-?); 2004-2008; 2,4. PrP.

 

G.3.8. Promet i veze

[2196] „GP & PARTNERS – TRANSPORT“ D.O.O. BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 2005-2007; 1.3. PrP.

 

G.3.9. Obrt

[2175] „MEHANIZACIJA“ D.O.O. ĐAKOVO – Đakovo (?-?); 1994-2002; 20. PrP.

[2147] „METALPLASTIKA“ RADNJA ZA PRERADU PLASTIČNIH MASA I PAPIRA I IZRADU ALATA I PAPIRNE KONFEKCIJE OSIJEK – Osijek (?-?); 1994: fasc. 1. 0,1. AP.

[2184] „MINOTOKA“ TRGOVAČKI OBRT ŠIROKO POLJE – Široko Polje (?-?); 2001-2009; 1,7. PrP.

[2156] OBRTNA RADNJA „BEMA“ IZRADA PAPIRNE KONFEKCIJE OSIJEK – Osijek (?-?); 1992-1996: kut. 2, fasc. 1. 0,3. AP.

[2151] „PLASTEKS“ PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU, VANJSKU I UNUTARNJU TRGOVINU D.P.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1991-2001: kut. 3. 0,3. AP. 

 

G.3.10. Stambena i komunalna djelatnost

[2203] JAVNA USTANOVA ZA ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA ISTOČNE SLAVONIJE OSIJEK – Osijek (?-?); 2000-2014: 8,5. PrP.

 

G.3.13. Intelektualne usluge

[2114] „AŽURNOST“ D.O.O. REVIZIJA, RAČUNOVODSTVO I POREZNO SAVJETOVANJE OSIJEK – Osijek (?-?);  1993.-2011.; 42,1. PrP.

[2131] „GITA“ D.O.O. ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VALPOVO – Valpovo (?-?); 1998-1999: fasc. 1; 0,05. AP.

[1771] „GRADSKI RADIO“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (?-?); 1996-2003; 6. PrP.

[2172] „KOROTAN LEASING“ D.O.O. OSIJEK – Osijek (1998-?); 1998-2002; 3. PrP.

[2150] „MINOTAUR“ D.O.O. ZA RAZMINIRANJE OSIJEK – Osijek (?-?); 2001-2003: kut. 2. 0,2. AP.

[2170] „NOV ING“ D.O.O.  ZA INŽINJERING I POSLOVANJE NEKRETNINAMA OSIJEK – Osijek; (?-?); 1997-2002; 4. PrP.

[1768] „REVIZIJA I KONTROLA“ D.O.O. OSIJEK - Osijek  (?-?); 1994-2002; 3,5. PrP.

 

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO-POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

H.2. KPH/SKH i društveno-političke organizacije 1941-1990.

H.2.1. Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske (KPH/SKH)

H.2.1.3. Oblasni komiteti KPH/SKH

[0306] OBLASNI KOMITET KPH OSIJEK - Osijek (1949-1952); 1949/1952: knj. 16, kut. 10; 1,4. SI.

 

H.2.1.4. Okružni komiteti KPH/SKH

[1857] OKRUŽNI KOMITET KPH OSIJEK- Osijek [1941-1942 ](1943-1945); 1943-1945: knj. 1; kut. 3; 0,3. AP.

 

H.2.1.5. Kotarski komiteti KPH/SKH

[1864] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH BATINA – Batina (1945-1955); 1945/1947: kut. 1; 0.1.

[0307] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH BELI MANASTIR - Beli Manastir (1945-1955); 1945/1955: knj. 11, kut. 18; 2,3. SI.

[0308] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-1955); 1945/1955: knj. 19, kut. 16; 1,9. SI.

[0309] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH ĐAKOVO - Đakovo (1945-1955); 1944/1955: knj. 15, kut. 15; 1,7. SI.

[0310] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH NAŠICE - Našice (1945-1962); 1945/1962: knj. 26, kut. 29; 3,3. SI.

[0312] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH OSIJEK - Osijek (1945-1968); 1945/1968: knj. 42, kut. 20; 3. SI.

[0314] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH VALPOVO – Valpovo (1943-1955); 1945-1955: knj. 42, kut. 23; 3,1. AP.

 

H.2.1.7. Međuopćinske konferencije KPH/SKH

[0963] MEĐUOPĆINSKA KONFERENCIJA SKH OSIJEK - Osijek (1968-1990); 1968/1990: knj. 28, kut. 19; 2,5. SI

 

H.2.1.8. Općinski komiteti KPH/SKH

[0319] OPĆINSKI KOMITET SKH BELI MANASTIR - Beli Manastir (1955 -1990); 1958/1982: knj. 3, kut. 68; 7,8. SI.

[1564] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH BELIŠĆE - Belišće (1952-1955); 1952/1955: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

[1099] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH BIZOVAC - Bizovac (1952-1961); [1951]1952/1961[1962]: knj. 7, kut. 2; 0,3. AP.

[1566] OPĆINSKI KOMITET SKH ČEPIN - Čepin (?-1962); 1960/1961: kut. 1; 0,1. AP.

[0876] OPĆINSKI KOMITET SKH DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1955-1962); 1954/1990: knj. 12, kut. 10; 1,2. SI.

[1094] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH ĐAKOVO - Đakovo (1955-1990); 1955 /1984: knj. 22, kut. 38; 4. SI.

[0320] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1952-1962); [1946]1952/1962[1965]: knj. 9, kut. 7; 0,8. AP.

[1565] OPĆINSKI KOMITET SKH ERNESTINOVO - Ernestinovo (1952-1962); 1957/1959: kut. 1; 0,1. AP.

[1563] OPĆINSKI KOMITET SKH GORJANI - Gorjani (?-?); 1955/1960: knj. 1; 0,05. AP.

[0322] OPĆINSKI KOMITET SKH KOŠKA - Koška (1955-1962); 1955/1962: knj. 3, kut. 5; 0,4. AP.

[0323] OPĆINSKI KOMITET SKH NAŠICE - Našice (1952-1990); 1954/1990: knj. 7, kut. 18; 2. SI.

[0324] OPĆINSKI KOMITET SKH OSIJEK - Osijek (1955-1990); [1946]1954/1967: knj. 15, kut. 81; 8. AP.

[0875] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH PODGORAČ - Podgorač (1952-1962); [1950]1952/1962: knj. 2, kut. 5; 0,5. AP.

[0896] OPĆINSKI KOMITET SKH ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-1962); 1956/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0325] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH VALPOVO - Valpovo (1952-1990); 1955/1989: knj. 23, kut. 44; 4,9. AP.

 

H.2.1.10. Mjesni komiteti KPH/SKH

[1267] MJESNI KOMITET KPH BELIŠĆE - Belišće (1945-1952); 1945-1949: knj. 1; 0,1. AP.

[0326] MJESNI KOMITET KPH BOROVO - Borovo (1945-1952); 1945/1948: knj. 2, kut. 1; 0,2. AP.

[1080] MJESNI KOMITET/GRADSKI KOMITET KPH/SKH ĐAKOVO - Đakovo (1945-1955); 1945/1953: knj. 8, kut. 11; 1,2. SI.

[0874] MJESNI KOMITET KPH/SKH NAŠICE - Našice (1945-1952); 1948/1952[1954]: knj. 5, kut. 1; 0,2. AP.

[0317] MJESNI KOMITET/GRADSKI KOMITET KPH/SKH OSIJEK - Osijek (1945-1955); 1945/1955: knj. 79, kut. 21; 4,1. SI.

[0328] MJESNI KOMITET KPH VALPOVO - Valpovo (1945-1952); 1945/1952: kut. 1; 0,1.

 

H.2.1.11. Ostale razine KPH/SKH

[0881] TVORNIČKI KOMITET KPH/SKH DRVNO-INDUSTRIJSKOG KOMBINATA BELIŠĆE - Belišće (?-?); 1945/1970: knj. 1, kut. 11; 1,2. AP.

[1572] TVORNIČKI KOMITET SKH ŽITARSKO-PREHRAMBENOG KOMBINATA „ĐURO SALAJ“  VALPOVO - Valpovo (?-?); 1960/1970: kut. 5; 0,5. AP.

 

H.2.2. Narodna fronta/Socijalistički savez radnoga naroda (NF/SSRN)

H.2.2.3. Oblasni odbori NF/SSRN

[1114] OBLASNI ODBOR NARODNE FRONTE HRVATSKE – Osijek (1949-1951); 1949-1951: kut. 1; 0,1 AP.

 

H.2.2.5 Kotarski odbori NF/SSRN

[0899] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE ĐAKOVO - Đakovo (1945-?); 1953/1955: kut. 1; 0,1. AP.

[0330] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE NAŠICE - Našice (1945-?); 1946/1962: knj. 4, kut. 8; 0,7. AP.

[0901] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE OSIJEK – Osijek (1945-1967); 1945/1967: knj. 2, kut. 23; 2,4. SI

[0331] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1952/1955: knj. 2, kut. 2; 0,1. AP.

 

H.2.2.6 Gradski odbori NF/SSRN

[1580] GRADSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1948/1956: knj. 1; 0,1. AP.

[2050] GRADSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE OSIJEK- Osijek; 1945/1953: kut. 1, 0,1.

 

H.2.2.7 Međuopćinske konferencije NF/SSRN

[0930] KONFERENCIJA SSRN HRVATSKE ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK - Osijek (1967- 1990); 1967/1990: knj. 44, kut. 34; 4,2. SI.

 

H.2.2.8 Općinski odbori NF/SSRN

[0333] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE BELI MANASTIR - Beli Manastir (1952-1990); [1950]1952/1980: knj. 5, kut. 12; 1,1. AP.

[0334] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE BIZOVAC - Bizovac (1955-1962); 1956/1961: kut. 2; 0,2. AP.

[1578] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ČEPIN - Čepin (1955-1962); 1959/1962: knj. 1. AP.

[1579] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE DALJ - Dalj (1955-1962); 1960/1962: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[0898] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1962-1990); 1961/1966: kut. 1; 0,1. AP.

[1575] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE DRENJE - Drenje (?-?); 1956/1960: kut. 1; 0,1. AP.

[1000] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ĐAKOVO - Đakovo (1955-1990); 1955/1990: knj. 13, kut. 28; 2,7. SI.

[0900] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1955-1962); 1956/1962: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

[1574] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ERNESTINOVO - Ernestinovo (?-?); 1960/1962: knj. 1. AP.

[1576] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE GORJANI - Gorjani (1955-1962); 1956/1961: kut. 1; 0,1. AP.

[0335] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE KOŠKA - Koška (1955-1962); 1958/1962: knj. 2, kut. 2; 0,2.

[1577] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE LEVANJSKA VAROŠ - Levanjska Varoš (?-?); 1958/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0336] OPĆINSKI KOMITET SSRN HRVATSKE NAŠICE - Našice (1952-1962); 1954/1962: knj. 1, kut. 4; 0,4. AP.

[1113] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1955-1990); 1958-1990: knj. 89, kut. 30; 6. AP.

[0337] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE PODGORAČ - Podgorač (1955-1962); 1955/1962: knj. 1, kut. 3; 0,3. AP.

[1573] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE SEMELJCI - Semeljci (?-?); 1957/1960: kut. 1; 0,1. AP.

[0908] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-?); 1955/1961: kut. 2; 0,2. AP.

[0338] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  VALPOVO - Valpovo (1952-1990); 1954/1964: knj. 10, kut. 27; 3. AP.

 

H.2.2.10 Mjesni odbori NF/SSRN

[1665] MJESNI ODBOR NARODNE FRONTE VRPOLJE - Vrpolje (1946-1950); 1946/1950: knj. 1; 0,01. AP.

 

H.2.2.11 Ostale razine NF/SSRN

[1674] ODBOR ZA IZGRADNJU SELA VRHOVCI GORNJI – PAPUČKI – Osijek (?-?); 1946–1950: knj. 1, kut. 3. 0,4. AP.

 

H.2.3. Narodna omladina/Savez socijalističke omladine (SSO)

H.2.3.5. Kotarski komiteti NOH/SSOH

[1902] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE BELI MANASTIR – Beli Manastir; 1949/1952: 0,01. 

[0877] KOTARSKI KOMITET SKOJ DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1947/1949: kut. 1; 0,1. AP.

[0917] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1947-1962); 1947/1953: kut. 3; 0,3. AP.

[2052] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE ĐAKOVO – Đakovo; 1943-1944: kut. 1; 0,05.

[0349] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE NAŠICE - Našice (1946-1963); 1946/1963: kut. 18; 1,6. AP.

[1903] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE ORAHOVICA - Orahovica; 1949/1950: 0,01.

[0350] KOTARSKI KOMITET NO/SO HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1948-?); 1948/1970: knj. 9, kut. 12; 2. AP.

[1139] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1949/1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1904] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE VIROVITICA – Virovitica; 1952/1961: 0,05.

 

H.2.3.7. Međuopćinske konferencije NOH/SSOH

[0962] MEĐUOPĆINSKA KONFERENCIJA SSOH OSIJEK  - Osijek (?-?); 1972-1991: knj. 9, kut. 15, svež. 1; 1,6. AP.

 

H.2.3.8. Općinske konferencije NOH/SSOH

[1066] OPĆINSKI KOMITET SSOH BELI MANASTIR - Beli Manastir (1961-1990); 1962/1983: knj. 11, kut. 14; 1,6. AP.

[0929] OPĆINSKI KOMITET SOH DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1955-1990); 1960/1985: kut. 12; 1,2. SI.

[0352] OPĆINSKI KOMITET NOH ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1955-1962); 1956/1961: knj. 1. AP.

[0353] OPĆINSKI KOMITET SOH NAŠICE - Našice (?-?); 1955/1964: knj. 1, kut. 3; 0,3. AP.

[1583] OPĆINSKI KOMITET NOH OSIJEK - Osijek (?-?); 1959/1962: knj. 1. AP.

[0354] OPĆINSKI KOMITET NOH PODGORAČ - Podgorač (1955-1962); 1955/1959: kut. 1; 0,1. AP.

[0355] OPĆINSKA KONFERENCIJA SOH VALPOVO - Valpovo (1955-1990); 1955/1981: knj.9, kut. 13, fotoalbuma 1; 1,3. SI.

 

H.2.3.11. Ostale razine NOH/SSOH

[0356] TVORNIČKI KOMITET NO HRVATSKE KOMBINATA „BELIŠĆE“ - Belišće (1948-1963); 1948/1963: kut. 2; 0,1. AP.

 

H.2.4. Antifašistička fronta žena/Konferencija za društvenu aktivnost žena

H.2.4.5. Kotarski odbori AFŽ/KDAŽ

[0379] KOTARSKI ODBOR ANTIFAŠISTIČKE FRONTE  ŽENA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1949/1953: kut. 1; 0,1.

 

H.2.5. Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske  

H.2.5.5. Kotarski odbori SUBNORH

[1676] KOTARSKI ODBOR SAVEZA BORACA NOR-a DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1947-?); 1947/1956: knj. 2, kom. 1; 0,1.

[0357] KOTARKI ODBOR SUBNOR-a NAŠICE - Našice (1947-1962); 1954/1962: knj. 1, kut. 5; 0,5. AP.

[0358] KOTARSKI ODBOR SUBNOR OSIJEK - Osijek (1947-1967); 1950/1967: knj. 6, kut. 20; 2,1. SI.

[0359] KOTARSKI ODBOR SUBNOR VALPOVO – Valpovo (?-?);1948-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

 

H.2.5.6. Gradski odbori SUBNORH

[0360] GRADSKI ODBOR SUBNOR-a OSIJEK - Osijek (1947-1955); 1948/1955[1959]: knj. 1, kut. 14; 1,2. AP.

 

H.2.5.7. Međuopćinski odbori/konferencije SUBNORH

[1110] MEĐUOPĆINSKI ODBOR SUBNOR–a SLAVONIJE I BARANJE - Osijek (1971-1990); [1968–1970]1971/1989: knj. 2, kut. 41; 4,2. SI.

 

H.2.5.8. Općinski odbori SUBNORH

[0915] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1959/1990: knj. 8, kut. 11; 1,5. AP.

[1671] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE ĐAKOVO – Đakovo (1955-1990); 1958–1990: knj. 18, kut. 11; 1,5. SI.

[0920] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1955-1962); 1955/1962: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

[0361] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE KOŠKA - Koška (?-?); 1959/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0362] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE NAŠICE - Našice (?-?); 1956/1963: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

[0363] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1955-1990); 1954/1975: knj. 8, kut. 29; 3. SI.

[365] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE VALPOVO – Valpovo (?-?); 1954/1971: knj. 1, kut. 14; 1,5.

[1735] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-?); 1956-1962: kut. 2; 0,1. AP.

 

H.2.5.11. Ostale razine SUBNORH

[1585] KOORDINACIONI  ODBOR SUBNOR-a ZA PODIGNUĆE I ZAŠTITU SPOMENIKA NOB – e U SLAVONIJI - Našice (?-?); 1957/1970: knj. 4, kut. 4; 0,6. AP.

 

H.2.6. Savez ratnih vojnih invalida NR Hrvatske (1945.-1961.)

H.2.6.4. Okružni odbori SRVIH

[0366] OKRUŽNI ODBOR UDRUŽENJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (1945-1947); 1946/1947: kut. 1; 0,1. AP.

 

H.2.6.5. Kotarski odbori SRVIH

[0913] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH INVALIDA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1947-1955); 1947/1957: knj. 2, kut. 2; 0,2. AP.

[0367] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA NAŠICE - Našice (1955-1962); 1955/1962[1965]: knj. 1, kut. 3; 0,3. AP.

[0368] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (1947-1965); 1947/1965: knj. 13, kut. 8; 0,8.

[0369] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA VALPOVO - Valpovo (1947-1955); 1947/1956: knj. 12, kut. 2; 0,3. AP.

 

H.2.6.6. Gradski odbori SRVIH

[0922] GRADSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (?-?); 1948/1960: knj. 7, kut. 5; 0,6. AP.

 

H.2.6.8. Općinski odbori SRVIH

[0914] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1956/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0370] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (?-?); 1957-1962: kut. 1; 0,1.

[0371] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA KOŠKA – Koška (?-?); 1957-1957: kut. 1; 0,1.

[0372] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA NAŠICE - Našice (1955-1962); 1956/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0374] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA ORAHOVICA - Orahovica (?-?); 1955-1962: kut. 5; 0,4.

[0373] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (1945-1961); 1949/1964: kut. 4, svež. 3; 0,2.

[1672] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK DONJI GRAD - Osijek (?-?); 1956-1958: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[375] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1955/1964: knj. 1, kut. 3; 0,2. AP.

 

H.2.7. Savez rezervnih vojnih starješina (SRVS) 

H.2.7.5. Kotarski odbori/komiteti SRVS

[0376] KOTARSKI ODBOR UROPJ-a NAŠICE - Našice (?-?); 1954/1961: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1675] KOTARSKI ODBOR UROPJ-a OSIJEK – Osijek (?-?); 1952/1967[1970]: knj. 1, kut. 10; 1. AP.

 

H.2.7.8. Općinski odbori/komiteti SRVS

[0916] OPĆINSKI ODBOR UROPJ-a DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1955/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0377] OPĆINSKI ODBOR UROPJ-a OSIJEK - Osijek (?-?); 1956/1969: knj. 4, kut. 5; 0,4. AP.

[0378] OPĆINSKI ODBOR SRVSJ-a VALPOVO – Valpovo (?-?); 1962/1971: kut. 1; 0,1.

 

H.3. Sindikati

H.3.2. Sindikati od 1945. do 1990.

H.3.2.2. Okružna sindikalna tajništava

[0961] MEĐUOPĆINSKA ORGANIZACIJA SINDIKATA I SAVEZA SINDIKATA SLAVONIJE I BARANJE (1967-1990); 1967-1990: knj. 69, kut. 107; 11,7. SI

 

H.3.2.3. Kotarska sindikalna vijeća/odbori

[0883] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1950/1955: kut. 3; 0,3. AP.

[2051] KOTARSKO SINDIKALNO VIJEĆE ĐAKOVO – Đakovo; 1954: kut. 1; 0,1.

[0885] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE NAŠICE - Našice (?-?); 1957/1962: kut. 14; 1,1. AP.

[0341] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1955-1971); 1955/1971: knj. 29, kut. 44; 4,80. SI.

[0342] KOTARSKI ODBOR SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1946/1955: knj. 6, kut. 2; 0,2. AP.

[1756] KOTARSKI ODBOR SINDIKATA GRAĐEVINSKIH RADNIKA OSIJEK - Osijek (1955-1967); 1955-1967[1968-1973]; knj. 3, kut. 3; 0,35. SI

[1818] SINDIKAT POLJOPRIVREDNIH I ŠUMARSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE, KOTARSKI ODBOR VINKOVCI, 1951-1959; knj. 2, kut. 1; 0,1. SI.

 

H.3.2.4. Mjesna sindikalna vijeća/odbori

[1669] MJESNO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1945-?); 1945–1955: knj. 13, kut. 4; 0,6. AP.

[1670] MJESNI ODBOR SAVEZA SINDIKATA SLUŽBENIKA PRIVREDNO-UPRAVNIH I TEHNIČKIH USTANOVA OSIJEK - Osijek (?-?); 1945–1946: knj.1;0,01. AP.

[1667] MJESNI ODBOR SAVEZA SLUŽBENIKA DRŽAVNO-ADMINISTRATIVNIH I PRAVOSUDNIH USTANOVA OSIJEK - Osijek (?-?); 1949-1950; knj. 1.; 0,01.AP.

[1668] MJESNI ODBOR SAVEZA FINANCIJSKIH SLUŽBENIKA JUGOSLAVIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1950; knj.1; 0,01.AP.

 

H.3.2.6. Općinska sindikalna vijeća/odbori

[0344] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE BELI MANASTIR - Beli Manastir (?-?); 1951/1980: knj. 3, kut. 47; 6. SI.

[1582] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE BIZOVAC - Bizovac (?-?); 1959/1960: kut. 1; 0,1.

[0888] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1955/1966: kut. 7; 0,7. AP.

[0889] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (?-?); 1958/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0345] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ĐAKOVO - Đakovo (?-?); [1947]1952/1990: knj. 6, kut. 54; 6. SI.

[0890] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE KOŠKA - Koška (?-?); 1958/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0346] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE NAŠICE - Našice (?-?); 1948/1965: knj. 10; 1. AP.

[0893] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (?-?); 1957/1977: knj. 7, kut. 48; 4,5. SI.

[0891] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE PODGORAČ - Podgorač (?-?); 1957/1962: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1581] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-?); 1959/1962: kut. 1; 0,1. AP.

[0347] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (1955-1990); 1955/1990: knj. 7, kut. 51; 5,2, SI.

[2159] RADNA ZAJEDNICA ZAJEDNIČKIH SLUŽBI DRUŠTVENO-POLITIČKIH ORGANIZACIJA OPĆINE VALPOVO (?-?): 1975/1990; 0,8.

 

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

I.1. Strukovna i staleška udruženja

I.1.1. Cehovi

[0392] CEH KOVAČA I KOLARA OSIJEK – Osijek (1710-1879); 1710-1879: knj. 2; 0,1. SI.

[0393] CEH VODENIČARA – Osijek (?-?); 1801/1909; knj. 1, kut. 1; 0,15. AP.

[1166] CEH PETRIJEVAČKI – Petrijevci (?-?); 1846-1913: knj. 3; 0,1. SI.

[1167] CEH VALPOVAČKI– Valpovo (?-?); 1833-1937: knj. 3; 0,3. SI.

 

I.1.3. Ostala strukovna i staleška društva 

[0221] DRUŠTVO UDRUŽENIH MLINARA - Osijek (1873-1944); 1927/1944: knj. 6, kut. 1; 0,05. SI.

[1482] ODVJETNIČKI ODBOR U OSIJEKU - Osijek (1872-1932); 1924-1932: kut. 1; 0,05. SI.

[1410] SAVEZ SLUŽBENIKA SOCIJALNOG OSIGURANJA JUGOSLAVIJE. ORGANIZACIJA OSIJEK - Osijek (?-?); 1933-1941: kut. 3; 0,3.

[1428] CENTRALNO UDRUŽENJE ĐAKA TRGOVAČKE AKADEMIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1939-1943: kut. 1; 0,05. AP.

[1424] UDRUŽENJE JUGOSLAVENSKIH INŽINJERA I ARHITEKATA OSIJEK - Osijek (?-?); 1923/1941: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1144] UDRUŽENJE SLIJEPIH OSIJEK - Osijek (?-?); 1948-1976: kut. 3; 0,3.

[0401] ZAJEDNICA KROJAČA I KROJAČICA U OSIJEKU - Osijek (1892-?); 1892-1893: kut. 1; 0,05. PrP.

[1474] ZBOR LJEKARNIKA VIROVITIČKE ŽUPANIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1865-1887: knj. 1; 0,05. PrP.

[1455] PČELARSKA ZADRUGA OSIJEK – Osijek (?-?); 1909: kut. 1; 0,05.

[0940] ROTARY KLUB OSIJEK  - Osijek (1929-1941); 1931-1996: kut. 4; 0,35. SI.

[1411] DRUŠTVO SLOBODNIH ZIDARA LOŽE BUDNOSTI (Vigilantia) - Osijek (?-?): 1911: kut. 1; 0,05. SI.

[1742] UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VETERANA 1941.-1945. GODINE. GRADSKI ODBOR ĐAKOVO - Đakovo (1991-2002); 1991-2002; knj. 9, kut. 11; 1,5. SI.

[0398] KLUB ADVOKATA U OSIJEKU- Osijek (?-?); (1930-1946); 1930-1943: knj. 2, kut. 4; 0,45. AP.

[1162] DRUŠTVO DEFEKTOLOGA OSIJEK– Osijek (?-?); 1968-1981: knj. 1, kut. 1; 0,15.

[0933] DRUŠTVO NASTAVNIKA STRUČNIH ŠKOLA OSIJEK – Osijek (?-?); 1951-1957: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[1469] DRUŠTVO SLAVONSKIH LIJEČNIKA U OSIJEKU – Osijek (1874-?); 1874-1876: kut. 1; 0,05.

[0397] DRUŠTVO UČITELJA ZA GRAD OSIJEK – Osijek  (1951-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,05. AI.

[0394] HRVATSKO UČITELJSKO DRUŠTVO „ZAJEDNICA“ – Osijek ; 1889-1931: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[0222] DRUŠTVO ZIDARA, TESARA I CRIJEPOPOKRIVAČA U OSIJEKU III - Osijek (1833-1945); 1850-1944: knj. 4, kut. 1; 0,2. AP.

[0381] ĐAČKE ORGANIZACIJE: „JADRANSKA STRAŽA“, „NAPREDAK“, „PROSVJETA“ OSIJEK– Osijek (1903-1939); 1903-1939: knj. 5, kut. 1; 0,2. SI.

[0220] SLAVONSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO U OSIJEKU – Osijek  (1841-?); 1889-1919: knj. 14, kut. 1; 0,5. AP.

[1158] NARODNA TEHNIKA OSIJEK - Osijek (?); 1947-1950: knj. 1, kut. 1; 0,15. SI.

[0395] OSJEČKO TRGOVAČKO DRUŠTVO– Osijek (1866-1941); 1905-1934: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

[1454] POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OSIJEK– Osijek (?-?); 1934/1949: kut. 1; 0,05.

[0396] PRAVNIČKO DRUŠTVO ZAGREB. POVJERENIŠTVO OSIJEK– Osijek (1875-?); 1892-1898: kut. 1; 0,05. PrP.

[1006] TURISTIČKO DRUŠTVO OSIJEK– Osijek (?); 1956-1975: knj. 1, kut. 2; 0,25. AP.

 

I.2. Dobrotvorna društva

[0411] CRVENI KRIŽ OSIJEK – Osijek (1882- ); 1891/1974: kut. 2; 0,2. SI.

[1403] PODMLADAK CRVENOG KRIŽA MUŠKE REALNE GIMNAZIJE OSIJEK – Osijek (?-?); 1945-1946: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[1404] PODMLADAK CRVENOG KRIŽA UČITELJSKE ŠKOLE U OSIJEKU – Osijek (?-?); 1945-1946: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[1405] ŠKOLSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA DRŽAVNE NARODNE ŠKOLE U RETFALI – Osijek (?-?); 1928/1942: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0412] PODRUŽNICA CRVENOG KRIŽA U VALPOVU - Valpovo (?-?); 1860/1946: kut. 1; 0,15. SI.

[1478] BOLNO I POGREBNO DRUŠTVO ĐAKOVAČKO – Đakovo (?-?); 1902-1906: knj. 1; 0,05.

[1155] PRVO POGREBNO DRUŠTVO OSIEČKO - Osijek (1869-?); 1900-1917: kut. 1; 0,1. SI.

[1698] PRVO OSJEČKO DRUŠTVO ZA POSMRTNU PRIPOMOĆ - Osijek (1918-1941); 1929-1941: kut. 1; 0,1. SI.

[1473] PRVO DRUŠTVO ZA POTPORU BOLESNIKA I POGREB MRTVACA – Valpovo (?-?); 1877: mapa 1; 0,05.

[0405] VATROGASNA ŽUPA ZA GRAD I KOTAR OSIJEK – Osijek (1929-1945); 1934/1945: kut. 1; 0,1.

[1683] VATROGASNI PODSAVEZ ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (?-?); 1949-1955[1956]: knj. 2, kut. 6; 0,7. SI.

[1684] VATROGASNI SAVEZ KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1956-1963: kut. 10; 1. SI.

[1425] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRASTIN - Hrastin (?-?); 1925: kut. 1; 0,05. AP.

[1477] DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA BARANJE – Kneževi Vinogradi, Kozarac, Lug (?-?); 1954-1960: kut. 1; 0,1.

[1146] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „VODOVOD” OSIJEK – Osijek (?-?); 1929-1935: knj. 4; 0,2.

[0402] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO U DOLNJEM GRADU - Osijek (1875- ); 1875-1994: knj. 48, kut. 9; 2,0. SI.

[0403] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJI GRAD OSIJEK– Osijek (1872); 1876/1945: knj. 18, kut. 5; 0,8. SI.

[0932] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO, PRVA POMOĆ GORNJI GRAD OSIJEK – Osijek (?-?); 1930-1943: knj. 8, kut. 1; 0,3. SI.

[0404] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVI GRAD OSIJEK – Osijek (1890-1944); 1894/1940: kut. 1; 0,05.

[1168] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VALPOVO - Valpovo (?); 1887-1937: knj. 4, kut. 1; 0,2.

[0406] DRUŠTVO ZA POTPORU UBOGIH A VRIJEDNIH UČENIKA KRALJEVSKE VELIKE GIMNAZIJE U OSIJEKU – Osijek (1874-1927); 1873/1924: knj. 4, kut. 1; 0,15. AP.

[0407] DRUŠTVO ZA ZAŠTITU DJECE U OSIJEKU – Osijek (1904-1941); 1929/1941: kut. 1; 0,1. AP.

[0408] GORNJOGRADSKO DOBROČINSTVENO DRUŠTVO „IGNACIE“ - Osijek (1863-?); 1870: kut. 1; 0,05.

[0409] KATOLIČKO GOSPOJINSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO - Osijek (1855-1946); 1855/1946: knj. 82, kut. 11; 1,75. SI.

[0410] LIGA PROTIV TUBERKULOZE OSIJEK - Osijek (1926-?); 1926/1941: kut. 1; 0,05. SI.

[1426] OPĆE SLAVONSKO BOLESNIČKO DRUŠTVO - Osijek (1877-?); 1877: kut. 1; 0,05. AP.

[0931] DOBROTVORNO DRUŠTVO ZA POTPORU SIROMAŠNE DJECE OSIJEK DONJI GRAD „BLAGODAT“  - Osijek (?-?); 1890-1937: kut. 1; 0,05. SI.

[0948] DOBROTVORNO DRUŠTVO „MILODAR“ OSIJEK GORNJI GRAD - Osijek (1885-1945); 1885-1939: kut. 1; 0,05. SI.

[1200] DOBROTVORNO DRUŠTVO „HUMANITAS“ OSJEK - Osijek (?-?); 1882: knj. 1; 0,05. AP.

[1412] MARIJINA KONGREGACIJA OSIJEK – Osijek (?-?); 1942: kut. 1; 0,05. AP.

[1415] „JUGORAS” OSIJEK – Osijek (?-?); 1938: kut. 1; 0,05.

[1472] DOBROTVORNO DRUŠTVO „HUMANITAS“ VALPOVO - Valpovo (?-?); 1896-1897: mapa 1; 0,05.

 

I.3. Kulturno-prosvjetna

[0418] HRVATSKA GRAĐANSKA ČITAONICA U GORNJEM GRADU  - Osijek (1893-1944); 1895/1944: knj. 4, kut. 1; 0,3. SI.

[0463] ŠVAPSKO NJEMAČKI KULTURNI SAVEZ; 1931/1941: kut. 9; 0,9. SI.

[0419] HRVATSKA GRAĐANSKA ČITAONICA U DONJEM GRADU - Osijek (1884-1944); 1895/1936: knj. 4, kut. 1; 0,1. SI.

[1171] ČITAONICA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1894-1964: knj. 7, kut. 1; 0,25. AP.

[1156] NARODNA ČITAONICA - Valpovo (?-?); 1882-1900: kut. 2; 0,2.

[1437] KNJIŽNICA „HRVATSKA OMLADINA“ OSIJEK – Osijek (?-?): kut. 1; 0,05. AP.

[0936] HRVATSKI DOM OSIJEK GORNJI GRAD – Osijek (?-?); 1925-1941: kut. 1; 0,05. SI.

[0937] HRVATSKI DOM OSIJEK DONJI GRAD – Osijek (?-?); 1923-1943: kut. 1; 0,05. SI.

[1435] HRVATSKI DOM U MITROVICI - Mitrovica (?-?); 1923/1944: kut. 1; 0,05. AP.

[0938] KLUB GRAĐANA U NOVOM GRADU - Osijek (1914-?); 1913-1928: knj. 2, kut. 1; 0,1. SI.

[1450] OSIEČKI DOLNJOGRADSKI CASINO – Osijek (1874-?); 1881: kut. 1; 0,05.

[0434] OSJEČKO GORNJOGRADSKO DRUŠTVO „CASINO“ - Osijek (1855-1944); 1855-1932: knj. 7, kut. 1; 0,35. SI.

[1433] DRUŠTVO ZA IZDAVANJE „HRVATSKOG LISTA“ OSIJEK – Osijek (?-?); 1920/1943: kut. 1; 0,05. AP.

[0420] HRVATSKO ĐAČKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO „JAVOR“ KRALJEVSKE VELIKE GIMNAZIJE U OSIJEKU – Osijek (1865-?); 1865/1925: knj. 11, kut. 1; 0,5. SI.

[0422] KLUB HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA OSIJEK – Osijek (1909-1941); 1909/1941: kut. 1; 0,05. SI.

[1438] OMLADINSKI MJESEČNIK „MALA ŠTAMPA“ OSIJEK – Osijek (?-?); 1963/1968: kut. 1; 0,05. AP.

[1427] ARHEOLOŠKI KLUB „MURSA“ OSIJEK – Osijek (1933-?); 1933/1963: kut. 1; 0,05. AP.

[1431] DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE NAUKE OSIJEK – Osijek (?-?); 1938: kut. 1; 0,05. AP.

[0421] HRVATSKO KAZALIŠNO DRUŠTVO U OSIJEKU - Osijek (1907-1908); 1907-1908: kut. 1; 0,1. SI.

[1163] ODBOR ZA PROSLAVU 1000 GODINA HRVATSKOG KRALJEVSTVA OSIJEK – Osijek (?-?); 1925-1925: kut. 1; 0,1.

[0435] ODBOR OSJEČKOG GRADSKOG VRTA OSIJEK – Osijek (?-1945); 1871-1910: knj. 4, kut. 1; 0,2. SI.

[1148] SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVETA“  OSIJEK – Osijek (?-?); 1948-1972: knj. 4, kut. 2; 0,3.

[0939] OGRANAK MATICE HRVATSKE OSIJEK – Osijek (?-?); [1933]1936/1972: knj. 4, kut. 12; 1,3. AP.

[1414] PODODBOR MATICE HRVATSKE VALPOVO – Valpovo (?-?); 1887/1912: kut. 1; 0,1. AP.

[2013] KULTURNO I DOBROTVORNO UDRUŽENJE NIJEMACA U OSIJEKU – Osijek (1936-1941); 1936-1938: kut. 13; 1,3. SI

[2146] DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ GRADA OSIJEKA (1951-2014); 1953/2014: knj. 4, kut. 44, foto albuma 13, fasc. 1; 6,4. SI

 

I.4. Umjetnička

[0433] HRVATSKA PJEVAČKA ŽUPA „KUHAČ“ OSIJEK – Osijek (1924-1945); 1924-1945: knj. 3, kut. 1; 0,15. SI.

[0426] HRVATSKO GLAZBENO I PJEVAČKO DRUŠTVO „FRANKOPAN“ OSIJEK – Osijek (1923-1945); 1923/1945: knj. 1, kut. 3; 0,3. SI. 

[0428] HRVATSKO KATOLIČKO PJEVAČKO DRUŠTVO „LIRA“ OSIJEK – Osijek (1926-1945); 1935/1943: knj. 4, kut. 1; 0,1. SI.

[0424] HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „ZRINJSKI“ OSIJEK - Osijek (1900-1947); 1903/1947: knj. 5, kut. 2; 0,25. SI.

[0423] OSJEČKO PJEVAČKO DRUŠTVO „LIPA“ - Osijek (1876- ); 1876/1976: knj. 36, kut. 45; 7. SI.

[0430] OSJEČKO PJEVAČKO DRUŠTVO - Osijek (1862-1876); 1862-1867: kut. 1; 0,05. SI.

[0431] PJEVAČKO DRUŠTVO „JEDNAKOST“ DONJI GRAD - Osijek (1919-1929); 1926-1929: kut. 1; 0,05. SI.

[0429] PJEVAČKO DRUŠTVO „LIEDERTAFEL“ - Osijek (1858-1862); 1857-1861: kut. 1; 0,05. SI.

[0432] SRPSKO PEVAČKO DRUŠTVO „GUSLE“ - Osijek (1883-1945); 1883-1938: kut. 1; 0,05. SI.

[1436] SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „ZMAJ“ - Osijek (1923-?); 1926-1927: kut. 1; 0,05. AP.

[1170] HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „KATANČIĆ“ VALPOVO – Valpovo (?-?); 1908-1947: knj. 2, kut. 1; 0,1.

[1172] FESTIVAL TAMBURAŠKE GLAZBE - Osijek (?-?); 1960-1991: kut. 4; 0,4. PrP.

[0425] HRVATSKO RADNIČKO GLAZBENO I PJEVAČKO DRUŠTVO „BUDUĆNOST“ - Osijek (?-?); 1939: kut. 1; 0,05. SI.

[0441] HRVATSKI TAMBURAŠKI SAVEZ SA SJEDIŠTEM U OSIJEKU - Osijek (1937-1941); 1936/1956: kut. 2; 0,2.

[0439] HRVATSKO TAMBURAŠKO DRUŠTVO „ZVONIMIR“ - Osijek (1924-1942); 1933-1942: kut. 1; 0,05. SI.

[0416] ODBOR GRADSKE GLAZBE - Osijek (1867-?); 1871-1874: kut. 1; 0,1. SI.

[0417] OSJEČKO DOBROVOLJNO GLAZBENO DRUŠTVO „KUHAČ“ - Osijek (1891-1944); 1893/1944: knj. 3, kut. 1; 0,1. SI.

[0415] OSJEČKO DRUŠTVO CRKVENE GLAZBE (Essegger Kirchen-Musik Verein) - Osijek (1850-1862); 1859-1860: kut. 2; 0,2. SI.

[0440] SLAVONSKO TAMBURAŠKO DRUŠTVO „PAJO KOLARIĆ“ - Osijek (1954); 1961-1972: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0436] ODBOR ZA PODIZANJE SPOMENIKA JOSIPU JURJU STROSSMAYERU - Osijek (?-?); 1904-1922: knj. 4, kut. 1; 0,15., SI.

[1430] DRUŠTVO ZA KULTURNU SURADNJU HRVATSKE SA SSSR–om ZAGREB. ODBOR U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1945: kut. 1; 0,05. AP.

[1432] DRUŠTVO ZA ULJEPŠAVANJE GRADA I OKOLICE „OSIJEK“ U OSIJEKU- Osijek 1967-1989: kut. 2; 0,2. SI.

[1147] DRUŠTVO ŠLARAFIJA „MURSA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1898-1903: knj. 6; 0,05.

[0934] ESPERANTO KLUB „OBSTINE ANTAUEN“ - Osijek (?-?); 1934-1941: kut. 1; 0,05. SI.

[2111] JAZZ KLUB „OSIJEK“ OSIJEK – Osijek (?-?); 1994-2014; 0,45.

[2163] FOLKLORNI ANSAMBL „BISERI SLAVONIJE“ OSIJEK; 1983-2018; 0,1.

 

I.5. Športska

[1479] SAVEZ STRELJAČKIH ORGANIZACIJA BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 1953/1968: kut. 1; 0,1. AP.

[1439] OBLASNI ODBOR FISKULTURNOG SAVEZA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (?-?); 1949: kut. 1; 0,05. AP.

[1440] OSJEČKI NOGOMETNI PODSAVEZ OSIJEK- Osijek (?-?); 1939-1942: kut. 1; 0,05. AP.

[1402] PODRUŽNICA FERIJALNOG SAVEZA DRŽAVNE MUŠKE REALNE GIMNAZIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1935-1941: knj. 3, kut. 1; 0,1. SI.

[1406] PLANINARSKI SAVEZ KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1962-1967: kut. 1; 0,1. SI.

[0461] TENISKI PODSAVEZ OSIJEK - Osijek (1952-?); 1952-1967: knj. 1, kut. 7; 0,7. SI.

[1150] FISKULTURNI ODBOR ZA GRAD OSIJEK - Osijek (?); 1945-1946: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1447] „JADRANSKA STRAŽA“ OBLASNI ODBOR OSIJEK - Osijek (?-?); 1929-1933: kut. 1; 0,05. AP.

[0448] OBLASNI ODBOR GIMNASTIČKOG SAVEZA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1945-1951); 1949-1951: knj. 3, kut. 1; 0,15. SI.

[1690] KOTARSKI LOVNI SAVJET DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1948-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[1154] SRESKO SAVEZNO LOVAČKO UDRUŽENJE „LOVĐIJE“ - Osijek (?-?); 1926-1942: knj. 1, kut. 1; 0,1. 

[1165] KOTARSKI LOVAČKI SAVEZ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1951-1962: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[1681] LOVAČKI SAVJET ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1952-1955); 1952-1955: kut. 3; 0,3. SI.

[1151] LOVAČKI SAVJET ZA GRAD I KOTAR VALPOVO - Valpovo (?-?); 1952-1955: kut. 2; 0,2. SI.

[1691] SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA KOTARA NAŠICE - Našice (?-?); 1955-1963: kut. 1; 0,1. SI.

[1152] SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1955-1963: knj. 10, kut. 16; 1,8. AP.

[1692] SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA OPĆINE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1963-1989: knj. 1, kut. 13; 1,3. SI.

[1693] LOVAČKO DRUŠTVO „VIDRA“ DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1961-1982: kut. 1; 0,1. SI.

[1680] LOVAČKO DRUŠTVO OSIJEK - Osijek (?); 1963: knj. 8, kut. 12; 1,5. SI.

[0943] OSJEČKO LOVAČKO DRUŠTVO - Osijek (?-?); 1914: kut. 1; 0,05. SI.

[1694] LOVAČKO DRUŠTVO „LJEŠTARKA“ VILJEVO - Viljevo (?-?); 1947-1962: knj. 4, kut. 1; 0,1. SI.

[1452] AERO-KLUB „NAŠA KRILA“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1926/1942: kut. 1; 0,05.

[0456] HRVATSKI GRAĐANSKI ŠPORTSKI KLUB OSIJEK- Osijek (1918); 1919-1941: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[1456] KOTURAŠKI KLUB „TOMISLAV“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1898/1927: kut. 1; 0,05.

[1461] KUGLAČKI ŠPORTSKI KLUB „CROATIA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1938-1941: knj. 1; 0,05.

[1441] OSJEČKI RIBOLOVNI SPORTSKI KLUB - Osijek (?-?); 1962: kut. 1; 0,05. AP.

[1442] OSJEČKI ŠPORTSKI KLUB „HAJDUK“ - Osijek (1922-?); 1938-1942: kut. 1; 0,05. AP.

[0454] OSJEČKI ŠPORTSKI KLUB „ELEKTRA“ - Osijek (1930-1941); 1930-1941: knj. 3, kut. 3; 0,4. SI.

[1443] PLIVAČKI KLUB „OMLADINAC“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1949: kut. 1; 0,05. AP.

[0457] RADNIČKI GOMBALAČKI KLUB „NAPRED“ OSIJEK - Osijek (1908-?); 1919-1941: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0458] STOLNO-TENISKI KLUB TVORNICE KOŽA „KOŽARAC“ OSIJEK - Osijek (1955-?); 1955-1957: knj. 2, kut. 1; 0,1. SI.

[1444] SPORTSKI KLUB „BUMBAR“ OSIJEK- Osijek (?-?): kut. 1; 0,05. AP.

[0941] ŠIJAČKI KLUB OSIJEK - Osijek (?-?); 1932-1944: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0455] ŠPORTSKI KLUB „GRAFIČAR“ OSIJEK- Osijek (1925); 1928-1949: knj. 9, kut. 1; 0,2. SI.

[1445] ŠPORTSKI KLUB „GVOŽĐAR“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1938: kut. 1; 0,05.

[1446] ŠPORTSKI KLUB „SLAVIJA“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1920: kut. 1; 0,05.

[1153] SPORTSKI KLUB „VIKTORIJA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1927-1943: knj. 7, kut. 1; 0,25.

[0459] TENISKI KLUB OSIJEK - Osijek (1918- ); 1935-1967: kut. 4; 0,4. SI.

[0460] VESLAČKI KLUB „NEPTUN“ OSIJEK - Osijek (1907- ); 1920-1939: kut. 1; 0,05. SI.

[1470] DOBROTVORNI KUGLAČKI KLUB „SILNI“ VALPOVO - Valpovo (?-?); 1932: mapa 1; 0,05. AP.

[1484] HRVATSKI SOKOL OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1995-1998: kut. 1; 0,05.

[0450] HRVATSKA SOKOLSKA ŽUPA STROSSMAYER OSIJEK - Osijek (1907-?); 1906-1940: knj. 21, kut. 3; 0,5. SI.

[0451] SOKOLSKA ŽUPA OSIJEK - Osijek (1921-?); 1921-1933: kut. 1; 0,05. SI.

[0445] HRVATSKI SOKOL DONJI GRAD OSIJEK - Osijek (1904-1929); 1914-1929: knj. 3, kut. 1; 0,1. SI.

[0446] HRVATSKI SOKOL GORNJI GRAD OSIJEK - Osijek (1896-1941); 1924-1929: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[1408] SRPSKI SOKO - Osijek (1905-?); 1905/1941: knj. 1, kut. 2; 0,25. SI.

[0452] SOKOLSKO DRUŠTVO OSIJEK - Osijek (1924-1941); 1927-1938: kut. 1; 0,05. SI.

[0453] SOKOLSKO DRUŠTVO VALPOVO – Valpovo (1907-1941); 1907-1941: knj. 1, kut. 1; 0,15. SI.

[1413] ORAO I ORLICE VALPOVO – Valpovo (?-?); 1929: kut. 1; 0,05. AP.

[1409] „HRVATSKI JUNAK“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1939-1941: kut. 1; 0,05. SI.

[1407] STIJEG SKAUTA TRGOVAČKE AKADEMIJE OSIJEK- Osijek (?-?); 1937-1939: kut. 1; 0,1. SI.

[1453] AUTOMOBILSKO-MOTOCIKLISTIČKO DRUŠTVO OSIJEK- Osijek (?-?); 1936: kut. 1; 0,05. 

[0442] GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO OSIJEK- Osijek (1882- ?); 1882-1938: knj. 16, kut. 4; 0,6. SI.

[0443] GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO „ZRINSKI I FRANKOPAN“, OSIJEK - Osijek (1897-1945); 1938-1941: kut. 1; 0,05. SI.

[1149] GIMNASTIČKO DRUŠTVO OSIJEK- Osijek (?); 1946-1954: knj. 8, kut. 3; 0,45.

[0449] „PARTIZAN“ GIMNASTIČARSKO DRUŠTVO OSIJEK - Osijek (1952); 1952: knj. 25, kut. 35; 4,4. SI.

[1199] PLANINARSKO DRUŠTVO „JANKOVAC“ OSIJEK - Osijek (1925- ); 1925-1989: knj. 18, kut. 22; 2,6. SI.

[1202] PLANINARSKO DRUŠTVO „BRŠLJAN“ OSIJEK - Osijek (?); 1896-1898: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[1677] ŠPORTSKO DRUŠTVO „METALAC“, OSIJEK - Osijek (1948-1988); 1958/1988: kut. 1; 0,1. SI.

[1145] SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DRAVA“ DONJI GRAD OSIJEK - Osijek (1938-?); 1940-1984: knj. 22, kut. 8; 1,1. SI.

[1465] DRUŠTVO ZA TJELESNI ODGOJ „PARTIZAN“ VALPOVO – Valpovo (?-?); 1953: kut. 1; 0,05.

[2074] VESLAČKI KLUB IKTUS – Osijek; (1934- ); 1967-2005: knj. 2, kut. 5; 0,5. AP.

[2106] NOGOMETNI KLUB „OLIMPIJA“ – Osijek (1923- ); 1925/2014: knj. 17, kut. 32, foto album 35, fotografije 364, video kazeta 7; 4,2. SI.

[2160] VESLAČKI KLUB DRAVA – Osijek (1933-?); 1934/1966: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

[2205] ŠAHOVSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE; 1996/2011: reg. 8; 0,7.

 

I.6. Politička

[0058] NJEMAČKA NARODNA ZAJEDNICA U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ – Osijek (1941-1945); 1941-1945: kut. 119; 20. SI

[0383] ORGANIZACIJA HRVATSKE PUČKE NAPREDNE STRANKE OSIJEK - Osijek (1905-?); 1906-1911: kut. 1; 0,05. SI.

[0389] KLUB HRVATSKE STRANKE PRAVA. GORNJI GRAD OSIJEK- Osijek (1906-?); 1906-1907: kut. 1; 0,05. SI.

[0388] KLUB HRVATSKO PUČKE STRANKE - Osijek (?-?); 1906-1910: kut. 1; 0,1.

[1421] DRUŠTVO ANTE STARČEVIĆA OSIJEK - Osijek (?-?): kut. 1; 0,05. AP.

[1422] DRUŠTVO ČETNIKA OSIJEK - Osijek (?-?); 1929/1935: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[1423] DRUŠTVO USTAŠA OSIJEK - Osijek (?-?); 1941: kut. 1; 0,05. AP.

[0386] „HRVATSKO SRCE“ ČEPIN  - Čepin (1937-1941); 1937-1941: knj. 1, kut. 1; 0,05. SI.

[1416] „HRVATSKI RADIŠA“ ČEPIN - Čepin (?-?); 1934/1942: kut. 1; 0,05. AP.

[0935] „HRVATSKO SRCE“ POVJERENIŠTVA OSIJEK GORNJI GRAD, DONJI GRAD I NOVA RETFALA - Osijek (?-?); 1939-1941: kut. 1; 0,05. SI.

[0380] DRUŠTVO „HRVATSKA ŽENA“ OSIJEK - Osijek (1921-1941); 1926-1941: kut. 1; 0,05. SI.

[0384] „HRVATSKI RADIŠA“ U ZAGREBU. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1905-1945); 1918-1945: kut. 1; 0,05. SI.

[0385] „HRVATSKO OGNJIŠTE“ OSIJEK - Osijek (1942-1945); 1942-1945: kut. 1; 0,05. SI.

[0413] ČEŠKA (ČEHOSLOVAČKA) BESEDA U OSIJEKU – Osijek (1913-1941); 1913/1938: kut. 1; 0,1. SI.

[0387] JUGOSLAVENSKO-ČEHOSLOVAČKA LIGA OSIJEK - Osijek (1933-1939); 1933-1939: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

[0438] SAVEZ MAĐARA HRVATSKE OSIJEK – Osijek (1949); 1949-1988; knj 5, kut. 57; 5,3. SI.

[1203] ČEHOSLOVAČKA OBEC OSIJEK III – Osijek (?-?); 1929-1941: kut. 1; 0,05. SI.

[0462] DRUŠTVO PRIJATELJA GRADIŠĆANSKIH HRVATA ZAGREB. RADNI ODBOR OSIJEK – Osijek (?-?); 1933: kut. 1; 0,05. SI.

[1417] DRUŠTVO SLAVONACA OSIJEK – Osijek (?-?); 1934: kut. 1; 0,05. AP.

[1418] DRUŠTVO OSJEČANA ZAGREB - Zagreb (?-?); 1936: kut. 1; 0,05. AP.

[1420] DRUŠTVO LIČANA OSIJEK – Osijek (?-?); 1942: kut. 1; 0,05. AP.

[2024] UDRUGA RATNIH VETERANA "HRVATSKI DOMOBRAN" ZAGREB, OGRANAK OSIJEK; (1992-2008); 1992-2008: knj. 3, kut. 10; 1. SI.

[2055] MATICA ISELJENIKA HRVATSKE – ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK ; 1977-1987: 0,1.

 

I.8. Ostalo

[0414] DRUŠTVO „RESSOURCE“ OSIJEK – Osijek  (1857-?); 1857/1894: kut. 1; 0,05. SI.

[1159] OSJEČKI SAJAM – Osijek, (?-?) 1954/1958, knj. 2, kut 1; 0,1. AP.

[1458] FIJAKERI OSIJEK – Osijek (?-?); 1927-1930: kut. 1; 0,05.

[0382] GRAĐANSKA STRAŽA OSIJEK – Osijek (1807-?); 1812-1851: knj. 1; 0,05. SI.

[0447] HRVATSKI SKAUTSKI STIJEG OSIJEK - Osijek (1928-1929); 1928-1930: kut. 1; 0,05. SI.

[0942] VIKI STOL OSIJEK – Osijek (?-?); 1920-1924: knj. 1; 0,05. SI.

[1201] FILATELISTIČKO DRUŠTVO OSIJEK – Osijek (?); 1956-1987: kut. 1; 0,05. AP.

[1419] DRUŠTVO RATNIH VOJNIH REZERVNIH PODOFICIRA I BORACA OSIJEK¸ 1932-1950: kut. 1, 0,1.

[1457] OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA; 1837-1938: kut. 1; 0,1.

[2040] EKOLOŠKO DRUŠTVO „ZELENI OSIJEK“ OSIJEK (1995- ); 1995.-2003: kut. 3; 0,3. SI.

[2041] METEOROLOŠKA STANICA OSIJEK – Osijek (?- ); 1929/1961, kut. 1, 0,1. AP.

 

J. VJERSKE USTANOVE

J.1. Rimokatolička crkva

J.1.5. Župni uredi

[0464] RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED SARVAŠ – Sarvaš (1807- ); 1864-1942: knj. 1, kom. 2; 0,1.

 

J.2. Pravoslavna crkva

[0466] SRPSKO PRAVOSLAVNO PAROHIJSKO ZVANJE – Dopsin (?-?); 1821-1837: knj. 2; 0,1.

 

J.3. Evangelička crkva

[0467] EVANGELISTIČKI ŽUPNI URED OSIJEK – Osijek (1872); 1921-1935: kut. 1; 0,1.

[0469] REFORMIRANI (KALVINSKI) ŽUPNI URED TORDINCI - Tordinci (1530- ); 1862-1952: knj. 11, kut. 14; 1,5.

 

K. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

K.1. Vlastelinstva

[0470] BELJSKO VLASTELINSTVO - Bilje, Kneževo (1699-1918); 1726/1875: knj. 38, kut. 3; 2. SI.

[0478] ČEPINSKO VLASTELINSTVO - Čepin (1714-1945); 1760/1945: kut. 1; 0,1. SI.

[1344] VLASTELINSTVO DARDA - Darda; 1717-1842: kut. 1; 0,1.

[1351] VLASTELINSTVO DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac: kut. 2; 0,2.

[0473] ERDUTSKO VLASTELINSTVO - Erdut (1785-1945); 1892/1942: knj. 17, kut. 4; 0,6. SI.

[475] NAŠIČKO VLASTELINSTVO - Našice (1732-1946); 1750/1946: kut. 6; 0,6. SI.

[0476] VALPOVAČKO VLASTELINSTVO - Valpovo (1721-1945); 1727/1945: knj. 1251, kut. 2119; 275. SI.

 

K.2. Obiteljski arhivski fondovi

[1280] OBITELJ BOHUŠ – Osijek; 1823/1868: kut. 1; 0,05. AP.

[2157] OBITELJ BRINZEJ, Nevenka i Miljenko; 1940/2017; 3.

[0479] OBITELJ BROŽAN – Osijek; 1766/1932: knj. 12, kut. 1; 0,4.

[1394] OBITELJ BURIAN – Osijek; 1853/1909: kut. 1; 0,1.

[0481] OBITELJ CELESTIN - Osijek; 1871/1958: kut. 1; 0,05. AP.

[1283] OBITELJ COLLOGNATH – Osijek; 1792/1854: kut. 1; 0,05.

[1285] OBITELJ DESZATY – Valpovo; 1820/1963: kut. 3; 0,3.

[1289] OBITELJ FALIĆ – Osijek; 1956/1964: kut. 1; 0,05. AP.

[1293] OBITELJ FOLLER - Osijek, Nova Gradiška; 1913/1965: kut. 1; 0,05.

[1175] OBITELJ GILLMING – BLAU - Osijek; 1799/1944: knj. 1, kut. 2; 0,25. AP.

[0986] OBITELJ GORJANAC – Osijek; 17-20 stoljeće, kut. 1; 0,05. AP.

[1298] OBITELJ HEGEDUŠEVIĆ – Osijek; 1830/1922: kut. 2; 0,15.

[1315] OBITELJ JOANOVIĆ (VUČKIĆ) – Osijek; 1867/1943: kut. 1; 0,1.

[1181] OBITELJ KOVAČEVIĆ – Osijek; 1864/1933: kut. 1, fotografije 25; 0,05. AP.

[1276] OBITELJ KOZIĆ PLEMENITI JEREBIĆ – Osijek; 1801/1908: kut. 1; 0,05. AP.

[1277] OBITELJ NEUMAN – Osijek; 1908/1942: kut. 1; 0,05. AP.

[1278] OBITELJ PAVIČIĆ – Osijek; 1895/1950: kut. 1; 0,1. AP.

[1192] OBITELJ PELZ – Osijek; 1844-1950: kut. 1; 0,1.

[1193] OBITELJ RAKARIĆ – Osijek; 1902/1963: kut. 1; 0,1. AP.

[1316] OBITELJ RADANOVIĆ – Osijek; 1850/1967: knj. 20, kut. 1; 1,1. SI.

[1317] OBITELJ RAIZNER – Osijek; 1759/1949: kut. 1; 0,1. AP.

[1319] OBITELJ RUKAVINA – Osijek; mapa 1; 0,05.

[1320] OBITELJ SCHAPRINGER – Osijek; 1889/1944: kut. 1; 0,1. AP.

[1323] OBITELJ SOLENGHI - Osijek, 1886/1934: kut. 1; 0,1. AP.

[0492] OBITELJ STUMPF - Osijek, 1908/1944: kut. 1; 0,1. AP.

[1186] OBITELJ ŠEPER - Osijek, 1854/1944: kut. 2; 0,2.

[0493] OBITELJ TERGOVAC I JANDA – Osijek; 1890/1967: kut. 1; 0,1. AP.

[1188] OBITELJ TUFEK – Osijek; 1893/1935: kut. 1; 0,05.

[1197] OBITELJ ZSILLE – Osijek; 1882/1930: kut. 1; 0,1. AP.

[2230] OBITELJ FOLK– Osijek; 1855/1987; 0,3. 

 

K.3. Osobni arhivski fondovi

[2105] BALAŽIĆ, WENDELIN, 1930-2011: kut. 2, fasc. 6; 0,2. PrP.

[1279] BARAC, FRAN, teolog i političar (Šemovac kod Virja, 26.VIII.1872 - Zagreb, 20.IX.1940) – Zagreb; 1912/1922: kut. 1; 0,05.

[0944] BARUŠIĆ, FELIKS, pisac i pedagog, ravnatelj Učiteljske škole u Osijeku (Kloštar Ivanić, 14.I.1864 - Slavonski Brod, 28.VIII.1917) – Osijek, Slavonski Brod; 1874/1941: kut. 1; 0,05. AP.

[0945] BELJAN, TOMO, tajnik Trgovačko-obrtničke komore Osijek - Osijek;1932/1961: kut. 2; 0,2. AP.

[0946] BENEŠIĆ, JULIJE, pisac, prevodilac i jezikoslovac(Ilok, 1.III.1883 - Zagreb, 19.XII.1957) – Osijek, Zagreb; 1895/1939: kut. 1; 0,1. AP.

[2119] BLAŽEVIĆ, ZVONIMIR – 1991-1992

[1281] BÖSENDORFER, JOSIP, povjesničar, ravnatelj Muzeja u Osijeku (Lukač, 30.I.1876 – Osijek, 6.VI.1957) – Osijek; 1900-1957: kut. 11; 1,1. SI.

[2042] BRLIĆ, ANTUN EUGEN, muzealac i konzervator (Varaždin, 31.VIII.1895 - Vukovar, 1.VIII.1985); knj. 2, kut. 13, fasc. 1; 1,5. SI.

[1282] BRLOŠIĆ, STJEPAN, profesor, kipar, revolucionar (Piškorevci kod Đakova, 26.XII.1918 – Osijek, 1.XII.2008) - Osijek; 1962-1965: kut. 1; 0,1. SI.

[0480] CEPELIĆ, DRAGAN, pravni pisac (Osijek, 2.VI.1911. - ****) - Osijek; Iso, pripovjedač i pravni pisac - Osijek (Podravska Moslavina kod Donjeg Miholjca, 4.IV.1880 – Osijek, 25.VII.1956); 1909/1926: kut. 1; 0,05. AP.

[1284] ČUTUKOVIĆ, KONSTANTIN, inženjer, građevinar i publicist (Zemun, 5.VI.1872 – Osijek, 8.XII.1962) - Osijek; 1948-1959: kut. 1; 0,05. AP.

[1286] DLUSTUŠ, LJUBOJE, pedagog i pisac, predsjednik Kluba hrvatskih književnika - Osijek (Šaptinovci kraj Našica, 3.IV.1850 – Osijek, 17.XI.1921); 1867-1869: kut. 1; 0,05. AP.

[1287] DONČEVIĆ, IVAN, pripovjedač – Zagreb (Trnava kraj Garešnice, 8.XI.1909 – Zagreb, 14.III.1982); 1901/1929: kut. 2; 0,2.

[1288] EHRENDINER, MILAN, odvjetnik - Osijek; 1938-1944: kut. 1; 0,1.

[1290] FABING, FERDO, graditelj orgulja - Osijek (Osijek, 1860 – Osijek, 1920); 1870/1907: kut. 1; 0,1.

[1173] FEHERVARY JOSIP, građevinski poslovođa - Osijek 1930/1963, kut. 3; 0,3. AP.

[1291] FELLER, HANS, vojnik – Budimpešta, Beč, Osijek; 1930-1945: kut. 1; 0,05.

[0482] FIRINGER, KAMILO, arhivist, povjesničar, pisac - Osijek (Daruvar, 20.II.1893 – Osijek, 21.III.1984); 1911/1980: knj. 1, kut. 14; 1,4. SI.

[1174] FIŠER, VLADIMIR, liječnik - Osijek; 1912/1937: kut. 1; 0,05.

[1292] FLEC, IVAN, ravnatelj „Gradnje“ - Osijek; 1921/1974: kut. 1; 0,1.

[1294] FRIML-ANTUNOVIĆ, OSKAR, ekonomist, kolekcionar – Osijek; 1901/1930, kut. 1; 0,1.

[1295] FUCHS, VLADIMIR I VJERA, posjednici – Osijek; 1918/1938: kut. 1; 0,05.

[1275] GOVORKOVIĆ, IVAN, ljekarnik - Osijek; 1885/1939: kut. 1; 0,1.

[1296] GROSS, JAKOB, službenik - Osijek; 1921/1924: knj. 2; 0,05. AP.

[1176] HARTL, JOSIP, novinar i publicist, ravnatelj „Hrvatskog lista“ - Osijek (Osijek, 29.XI.1888 – Osijek, 8.VI.1968); 1895/1933: kut. 1; 0,05.

[1297] HEČEJ, STJEPAN, javni bilježnik - Osijek; 1941-1945: kut. 1; 0,1.

[1177] HEFFER, STJEPAN, odvjetnik, političar, veliki župan župe Baranjske (Čepin, 31.VIII.1897 – Buenos Aires, 31.VII.1973) – Osijek, Buenos Aires; 1921–1945: knj. 9, kut. 19; 2,25. SI.

[0871] HENGL, VJEKOSLAV, javni bilježnik, gradonačelnik Osijeka – Osijek (Donji Miholjac, 15.IV.1875 – Osijek, 6.XI.1961); 1904/1941: knj. 9, kut. 33, album 1, fotografije 3; 4. SI.

[1299] HERMANN, ELLA, polaznica Instituta „Liste“ u Beču – Osijek, Beč; 1899/1901: knj. 1; 0,05. AP.

[1191] JUNG, IZIDOR, grafolog i akademski slikar – Osijek (Valpovo, 4.IV.1872 – Osijek, 3.VII.1961); 1897/1958: kut. 1; 0,1. AP.

[1300] JURAŠEK, ZDENKO; političar –Osijek; 1946/1960: kut. 1; 0,05.

[1301] KAISER, JULIJE; odvjetnik – Osijek; 1897/1939: kut. 1; 0,05.

[1302] KAISER, MILICA, posjednica - Osijek; 1921-1923: knj. 1; 0,05. AP.

[0483] KAPPEL, VILIM, odvjetnik – Osijek; 1812/1915: kut. 1; 0,05. AP.

[2204] KELER, LADISLAV: 5 rola filmova, 1 hard disk, 5 kuverti, 1 fasc., 8 amblema, 4 diskete, 53 knj.

[2117] KLOBUČAR, JOSIP: kom. 1

[1179] KLUG, IVAN, profesor – Osijek; 1882-1936: kut. 2; 0,2. AP.

[0989] KOČIĆ IVAN, učitelj – Osijek; 1897/1948: kut. 1, mapa 1; 0,1. AP.

[1180] KOHLBACH, OSKAR, liječnik - Osijek; 1897/1942: kut. 1; 0,05. AP.

[1303] KOHN, ISRAEL I ANTUN, liječnik - Donji Miholjac; 1832/1900: kut. 1; 0,05. AP.

[1304] KOLEDIĆ, LUCIJA – (?); 1941/1945: kut. 1; 0,05.

[1305] KOPAČIN, ZDENKO, inženjer poljoprivrede - Osijek; 1910/1988: kut. 1; 0,1.

[1306] KADIĆ, LAVOSLAV, podnačelnik i predsjednik Pokrajinskog radničkog sindikalnog odbora – Osijek; 1885/1928: kut. 1; 0,05.

[1182] KRAUS, LAVOSLAV, stomatolog, istaknuti sudionik NOB-e, istraživao radnički pokret u Slavoniji (Osijek, 1897-?) – Osijek, Beč, Beograd; 1867/1971: kut. 22; 1,5. AP.

[1307] KREŽMA, FRANJO, violinist (Osijek, 1862 – Frankfurt, 1881) - Osijek; 1864: kut. 1; 0,05. AP.

[0484] KRIVAN, VON GEORG, Austro-ugarski konzul (?); - 1903-1911: kut. 1; 0,05. AP.

[1308] LOKOTAR, VINKO, časnik - Osijek; 1919/1945: kut. 1; 0,05.

[0485] MAGJER, RUDOLF, FRANJO, književnik (Zemun, 28.IX.1884 – Osijek, 1954) - Osijek; 1891/1954: knj. 1, kut. 6; 0,6. SI.

[2208] MARTINČIĆ, JULIJO; 1928-2014; 0,8.

[0486] MEDVED, IVAN, profesor (Karlovac, 1881 – Osijek, 1965) - Osijek; 1890/1960: kut. 85; 10,7. AP.

[1310] NENADOVIĆ, MATIJA, slikar – Osijek; 1824-1832: kut. 1; 0,1.

[1311] NUBER, GUSTAV, trgovac - Osijek, 1885/1941: kut. 1; 0,05.

[1678] ORNSTEIN, KARLO I ELVIRA – (?); 1902-1955; kut. 1; 0,1. AP.

[1312] PAPRATOVIĆ, FRANJO, odvjetnik, političar – Osijek; 1908/1929: kut. 1; 0,05.

[0487] PATZL, VIKTOR – Vladislavci; 1931/1952: kut. 1; 0,05.

[2108] PERČI, LJERKA; 1974-2013; 5.

[2043] PETKOVIĆ, RATKO, glumac – Osijek; 1941-1994; 0,4. 

[0488] PETROVIĆ, AUGUST, odvjetnik – Osijek; 1900/1943: kut. 1; 0,1. AP.

[1313] PINTERIĆ, JOSIP, dvorski upravitelj – Valpovo; 1915/1957: kut. 1; 0,05. AP.

[0489] PINTEROVIĆ, ANTE, odvjetnik (Osijek, 1865 – Osijek, 1940) - Osijek; 1895/1939: knj. 21, kut. 14; 2,5. AP.

[2162] PINTEROVIĆ, DANICA; 1,5.

[1003] PINTEROVIĆ, MILOVAN, odvjetnik - Osijek; 1960/1972: kut. 4; 0,4. AP.

[0997] RADIĆ, LJUBO, agronom, istaknuti genetičar, sveučilišni profesor (Trebinje, 28.VI.1922 – Osijek, 19.II.2004) - Osijek; 1953-1990: kut. 32; 3,2. SI.

[0947] RAKOŠ, PAVAO, književnik i prevodilac – Osijek; (Srijemski Karlovci, 9.I.1877 - Osijek, 1.X.1966) 1877/1965: kut. 5; 0,5. SI.

[0490] REDLSTEIN, CARL, kožar (Osijek, 1778-1853) - Osijek; 1804-1832: knj. 1; 0,05. AP.

[1194] SAČER, JOSIP, učitelj – Osijek; 1863/1929; kut. 1; 0,1.

[1183] SCHMIDT, JOSIP, veleposjednik – Osijek; 1871/1944, kut. 1; 0,1.

[1321] SCHREIBER, JOHAN, tkalac- Osijek; 1827/1847: kut. 1; 0,05. AP.

[1185] SLAVIČEK, ANTE, graditelj - Osijek; 1890/1946: kut. 1; 0,05. AP.

[1322] SLAVIČEK, DUŠAN – Osijek; 1928, mapa 1; 0,05.

[1780] SRŠAN, STJEPAN, arhivist, ravnatelj Državnog arhiva u Osijeku – Osijek (Podturen, 7.IV.1941 – Osijek, 30.VII.2014) 1992-2002: kut. 59. PrP.

[1702] STOJANOVIĆ, ANTUN, gradonačelnik grada Osijeka, odvjetnik, saborski pisar - Osijek; (Osijek, 24.X.1822 – siječanj 1895) 1849/1890: kut. 1; 0,1. SI. 

[1324] STOROV, BRANKO, odvjetnik - Đakovo; 1938/1939, kut. 1; 0,05.

[1325] STROSSMAYER, JOSIP JURAJ, biskup đakovački i srijemski, hrvatski mecena i pisac (Osijek, 1815 – Đakovo, 1905) - Đakovo; kut. 1; 0,1.

[1326] STRUPPI, OTO, inženjer arhitekture - Osijek; 1890 – 1910: kut. 1; 0,1.

[0491] SVEĆENSKI, LOUIS, violinist (Osijek, 07.XI.1862 – New York, 18.VI.1926) - Osijek, Sjeverna Amerika; 1850/1923: kut. 2; 0,2. SI.

[2209] ŠOVAGOVIĆ, ĐURO; 1933/2015: 2,6.

[1329] TACHLER, LJUDEVIT, posjednik - Darda, Osijek; 1906/1933: kut. 1; 0,05.

[1330] TERLEVIĆ, PAVO, vojnik - Osijek; 1944/1945: kut. 1; 0,05.

[1187] TOPALOVIĆ, ANTE, sudac Okružnog suda u Osijeku – Osijek; 1933/1945: kut. 1; 0,05.

[1195] VARGA, LUJO, časnik i hrvatski književnik – Bjelovar; 1941: kut. 1; 0,05.

[2116] VAZDAR, Vladimir, novinar – Valpovo, 1991-1992: fasc. 12; 0,5. PrP. 

[1331] VLAŠIĆ, LADISLAV, liječnik – Sombor; 1933-1945 [1955]: kut. 1; 0,05.

[1332] VOJDIČKA, ALOIS, graditelj – Osijek; 1824-1903: kut. 1; 0,1.

[2202] VRBAŠKI, ALEKSANDAR, pravnik, alpinist, skijaš, fotograf; 1895/2011; 0,2.

[0971] VUKELIĆ, VILMA, književnica – Osijek; 1955, kut. 1; 0,05. AP.

[1196] WAGNER, IGNAC, odvjetnik – Valpovo; 1879/1908: knj. 3, kut. 8; 1,0. AP.

[1333] ZEPP, IVAN, krojač – Osijek; 1878/1965: kut. 1; 0,05.

 

L. ZBIRKE IZVORNOGA ARHIVSKOGA GRADIVA

L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva

L.1.1. Isprave

[2102] ZBIRKA ISPRAVA; 1733/1889: kom. 19; 0,8. AI: 

 

L.1.3. Matične knjige

[0500] ZBIRKA  MATIČNIH KNJIGA; 1686-1963: knj. 1430; 40. AP.

 

L.1.4. Karte

[0494] ZEMLJIŠNE KARTE SLAVONIJE; 1803-1941: mapa 13; AI.

[1688] ZEMLJIŠNE KARTE SRIJEMA; 1814-1895: mapa 4; AI.

[1958] ZBIRKA GEOGRAFSKIH KARATA; 327 karata.

 

L.1.5. Planovi i nacrti

[0495] ZBIRKA PLANOVA I NACRTA; 1759/1978: mapa 53, tuljak 1; AI.

[1009] ZBIRKA KATASTRA ; 1862/2000: knj. 420, kut. 12, fasc. 98, mapa 532, tuljak 1; SI.

[1387] ZBIRKA VODOGRAĐEVNE DOKUMENTACIJE; 1867/1968: albuma 2, fasc. 151, knj. 3, mapa 2; 5. SI.

[2025] ZBIRKA KATASTRA VIROVITIČKOG PODRUČJA; 1862/1982: fasc. 64, knj. 214, mapa 155; 5,9. SI.

[2026] ZBIRKA KATASTRA VUKOVARSKOG PODRUČJA; 1862/1958: fasc. 16, knj. 59, mapa 76. 1,45. SI

 

L.1.7. Fotografije

[0967] ZBIRKA FOTOGRAFIJA  STJEPANA  KESZA - Osijek; 1936/1989: 16838 snimaka. AI.

[0968] ZBIRKA FOTOGRAFIJA  RUDOLFA (RUDIJA) MARINA - Osijek; 1944/1981: 2316 snimaka. AI.

[0965] ZBIRKA FOTOGRAFIJA BOŽIDARA (BOŽE) PLEVNIKA - Osijek; 1946/1972: 10690 snimaka. AI

[0966] ZBIRKA FOTOGRAFIJA  RADOVANA PLIVELIĆA - Osijek; 1937/1945: 769 snimaka; AI.

[1716] ZBIRKA FOTOGRAFIJA RATNIH RAZARANJA GRADA OSIJEKA 1991. GODINE; 1991: fotografija 2125. SI.

[1959] ZBIRKA FOTOGRAFIJA MIJE (MIŠE) MATOŠEVIĆA; 1931/1974: 4046 snimaka. AI.

[0964] "FILMOTEKA" OSIJEK. ZBIRKA FOTO I FILMSKE DOKUMENTACIJE; 1985-1990: knj. 1, reg. 45; 4,5.

[1943] PROSVJETNO-KULTURNA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU (ZBIRKA FOTOGRAFIJA); 1973/2007: 1383 fotografija. AP.

[2035] ZBIRKA FOTOGRAFIJA; 1865./1972: 1319 snimaka. AI.

[2121] ZBIRKA FOTOGRAFIJA LJUBOMIRA ŠARIĆA; 1970-2011: cca 1000 snimaka

 

L.1.8. Razglednice

[2092] ZBIRKA RAZGLEDNICA; kraj 19. i 20. stoljeće: kom. 1500.

[2158] ZBIRKA RAZGLEDNICA JOSIPA ŠMIDTA; kut. 27.

 

L.1.9. Tiskovine

[0496] KAZALIŠNI OGLASI I PLAKATI; 1896-1964: 1,5. PrP.

[1160] SAJAMSKI OGLASI OSIJEK ; 1954-1958: kut. 1; 0,1.

[2090] ZBIRKA MEMORANDUMA; polovica 19. st. - 1945: kut. 16; 1,6. AI.

[2104] ZBIRKA OSMRTNICA; 1812/1980: kom. 441. AP

 

L.1.10. Ostalo

[0498] PEČATNJACI I ŽIGOVI; 1900-1970: kom. 6527.

 

L.2. Tematske zbirke

[1242] ZBIRKA SPECIMENA BANAKA I NOVČARSKIH ZAVODA - Osijek; 1859/1945: knj. 2, kut. 8; 0,8. SI.

[0499] MEMOARSKO GRADIVO: IZJAVA I BIOGRAFIJA REVOLUCIONARA; 1949/1968: kut. 11; 1. AP.

[2103] ZBIRKA DOKUMENATA RADNIČKOG POKRETA; 1867/1965: kut. 48; 4,8. AP.

 

M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOG GRADIVA

M.3. Preslike arhivskog gradiva iz inozemnih ustanova

[2101] ZBIRKA DOPUNSKIH  PRESLIKA ARHIVSKOG GRADIVA IZ INOZEMNIH USTANOVA; 1295/1919: kut. 23; 2,3.SI.

 

M.4. Preslike arhivskog gradiva iz ustanova RH

[2100] ZBIRKA DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOG GRADIVA IZ USTANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ; 1261/1802: kut. 8; 0,8. SI. 

 

N. FILMSKI ZAPISI

N.1. Nacionalni filmski fond

N.1.1.Filmsko gradivo

[0506] ZBIRKA DOKUMENTARNIH FILMOVA „FILMOTEKA“ OSIJEK; 1970-1979: 114 16mm filmova (57 negativa, 57 pozitiva), 4 audio vrpce; 4. AI

[2164] ZBIRKA DOKUMENTARNIH FILMOVA; 2. pol. 20. st.: 40 16mm filmova; 2.

 

N.3. Video i digitalni zapisi

[2211] KINO KLUB „MURSA“; 1973.-1989.: 130 filmskih vrpci formata S8.

 

O. ZVUČNI ZAPISI

[2081] ZBIRKA GRAMOFONSKIH PLOČA GORDANE GOJKOVIĆ, kom. 89.

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO