• Arhiv

Izrada pravilnika i popisa javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja

Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004) propisano je da svaki stvaratelj, odnosno posjednik gradiva treba imati izrađen svoj interni pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva u kojem su definirana sva pitanja organizacije, obrade, odlaganja i čuvanja, odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva. Pravilnik se obvezno dostavlja nadležnom arhivu na suglasnost i ne može se primjenjivati prije nego se ta suglasnost pribavi.

Prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19) tijela javne vlasti dužna su izraditi popis javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja za sve vrste gradiva koje nastaje njihovim radom. U popisu s rokovima čuvanja potrebno je navesti i po potrebi opisati vrste dokumenata koje nastaju ili se može očekivati da će nastati u obavljanju odgovarajućih poslova te utvrditi u kojem obliku i koliko vremena se dokumenti trebaju čuvati kod tijela javne vlasti. Popis gradiva s rokovima čuvanja treba biti usklađen s arhivskim propisima, s odgovarajućim zakonskim propisima za pojedine djelatnosti te s internim propisima tijela javne vlasti.  Popis je potrebno dostaviti nadležnom arhivu na odobrenje.

Kao pomoć pri izradi popisa javnog dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja može se koristiti Opći popis gradiva s rokovima čuvanja. 

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO