• Arhiv

Djelatnosti

Djelatnici Državnog arhiva u Osijeku, prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) obavljaju sljedeće poslove:

 • provode mjere zaštite arhivskoga gradiva u arhivu i brinu za njegovu sigurnost,
 • sređuju, popisuju i objavljuju arhivsko gradivo, te ga daju na korištenje,
 • obavljaju stručni nadzor nad čuvanjem i odabiranjem arhivskoga gradiva koje se nalazi izvan arhiva i određuju mjere njegove zaštite,
 • provode neposredan nadzor nad radom arhiva i drugih imatelja arhivskoga gradiva izvan sustava državnih arhiva,
 • preuzimaju javno arhivsko gradivo,
 • prikupljaju privatno arhivsko gradivo otkupom, poklonom ili pohranom,
 • obavljaju sigurnosno i zaštitno snimanje arhivskoga gradiva, te restauratorske i konzervatorske poslove u svezi s arhivskim gradivom,
 • daju podatke, izvatke iz dokumenata i ovjerovljene prijepise za zahtjev korisnika,
 • izrađuju i objavljuju obavijesna pomagala za pojedine arhivske fondove i zbirke,
 • organiziraju predavanja, tečajeve i druge oblike stručnog osposobljavanja i usavršavanja arhivskog osoblja,
 • priređuju izložbe, predavanja i provode druge oblike kulturne djelatnosti radi poticanja zanimanja za arhivsko gradivo i arhivsku djelatnost,
 • surađuju međusobno i s drugim ustanovama kulture, znanstvenim i srodnim ustanovama dokumentacijske i informacijske službe radi unapređenja arhivske djelatnosti i znanstvenog rada u području arhivistike, pomoćnih povijesnih i informacijskih znanosti.

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO