• Arhiv

JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika Arhivski tehničar u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove i knjižnice – 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
K. Firingera 1, 31000 Osijek 

KLASA: 112-01/23-03/2
URBROJ: 123-01-22-1

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Osijeku, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/2022) i suglasnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske od 27. travnja 2023. (KLASA: 112‐01/23-01/ 0147, URBROJ: 532-02-01/1-23-02), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Osijeku i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Osijeku, ravnatelj Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika

 Arhivski tehničar u Odjelu za dokumentacijsko-informacijske poslove i knjižnice – 
1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

UVJETI:

- završeno srednje obrazovanje

- jedna godina radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit za zvanje arhivski tehničar

- temeljna informatička osposobljenost

SKRAĆENI OPIS POSLOVA:

- rad na obradi i sređivanju arhivskog i knjižnog gradiva, manipulativni poslovi na prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u knjižnici i čitaonici Arhiva

Za radno mjesto je predviđen probni rad u trajanju do dva mjeseca.

Kandidatima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u pozivu.

Prijavi na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
- dokaz o državljanstvu,

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivskog tehničara, ako je ispit položen

Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.
Na natječaj se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen stručni ispit iz arhivske struke uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa.
Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr).

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003, 148/2013 i 98/2019) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će usmenom razgovoru u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova. 

Za kandidata koji se ne odazove na neku od faza natječajnog postupka, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Državni arhiv u Osijeku pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Državni arhiv u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe selekcijskog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web-stranicama Ministarstva kulture i medija RH i Državnog arhiva u Osijeku.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno na adresu: Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 Osijek, s naznakom: “Natječaj za radno mjesto Arhivski tehničar”.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u zakonskom roku objavom na internetskoj stranici Državnog arhiva u Osijeku (www.dao.hr).

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Državni arhiv u Osijeku              
Objava, 10. svibnja 2023.

Javni poziv za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme od 12 mjeseci za radno mjesto ARHIVSKI TEHNIČAR u Državnom arhivu u Osijeku

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
Firingera 1
KLASA: 132-02/22-01/4
URBROJ: 123-01-22-2
Osijek, 11. studenoga 2022.

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Osijeku i Plana prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2022. godinu Ministarstva kulture i medija, Državni arhiv u Osijeku objavljuje

JAVNI POZIV

za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo na određeno vrijeme od 12 mjeseci

za radno mjesto ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS – 1 izvršitelj

 

Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz mogućnost polaganja stručnog ispita iz arhivske struke 

Skraćeni opis poslova:
rad na obradi i sređivanju arhivskog i knjižnog gradiva, manipulativni poslovi na prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u knjižnici i čitaonici Arhiva

Uvjeti:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje,  stečeno zvanje UPRAVNI REFERENT                               
- temeljna informatička osposobljenost

Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola.

Prijem pripravnika provodi se putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo te kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. stručna sprema odgovarajućeg smjera
 2. nezaposlena osoba treba biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za vrijeme trajanja javnog poziva

Uz pisanu prijavu na javni poziv kandidati trebaju priložiti: 

 • životopis 
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
 • presliku osobne iskaznice ili uvjerenja o državljanstvu
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije, ne stariji od 30 dana
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od 30 dana

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog poziva.

Kandidati samostalno određuju način dostave prijave i sami snose rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave prijave.

Ukoliko se prijava dostavlja neposredno na urudžbeni zapisnik Državnog arhiva u Osijeku, istu je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom “Za javni poziv za prijem pripravnika za radno mjesto arhivski tehničar” na adresu: Državni arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1.

Ako kandidat dostavlja prijavu putem elektroničke pošte dostavlja je na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Kandidatom prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave kandidat daje privolu Državnom arhivu u Osijeku da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe postupka i odabira kandidata za prijem pripravnika putem potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo, a u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Državnog arhiva u Osijeku.  

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme sukladno potpori za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo nakon pozitivne ocjene Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Ravnatelj Arhiva:
sc. Dražen Kušen, arhivski savjetnik

Objava, 11. 11. 2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM ZAPOSLENIKA

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
K. Firingera 1, 31000 Osijek

KLASA: 112-01/22-03/1
URBROJ: 2158-19-01-22-1

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Osijeku, članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 128/2017, 47/2018 i 123/2019) i suglasnosti Ministarstva kulture Republike Hrvatske od 09. veljače 2022. (KLASA: 112-01/22-01/0145, URBROJ: 532-02-01/1-22-02), a u skladu s odredbama Pravilnika o radu Državnog arhiva u Osijeku i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Osijeku, ravnatelj Arhiva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijem zaposlenika

 

 • Domar – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme

 
UVJETI:
- srednja škola (III stupanj), majstor metalske ili elektro struke ili drugo odgovarajuće zanimanje,
- vozačka dozvola B-kategorije,
- posjedovanje potrebnih manualnih sposobnosti i vještina,
- najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- probni rad 2 mjeseca

 
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja. 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.


Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 1. životopis
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice)
 4. preslika osobne iskaznice
 5. dokaz o radnom iskustvu (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, iz koje je vidljivo na kojim poslovima i u kojem razdoblju je kandidat radio)
 6. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)
 7. preslik vozačke dozvole B-kategorije
 8. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak pribavljeno od nadležnog suda ili sustavom e-Građani, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave


Sve dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati su dužni dostaviti uz prijavu u preslici, a izabrani kandidat će predočiti dokumentaciju u izvorniku.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, bit će pozvani na usmeni razgovor i testiranje (provjera manualnih sposobnosti i vještina). Izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora s povjerenstvom i rezultata testiranja.
O vremenu razgovora i testiranja, kandidati će biti obaviješteni pisanim putem, elektroničkom poštom, najmanje dva dana prije održavanja istog.
Za kandidata koji se ne odazove na razgovor i testiranje, bez obzira na razloge, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, adresa elektroničke pošte). Osobni podaci koji se prikupljaju na temelju ovog natječaja, obrađuju se isključivo u svrhu ocjene prijave kandidata.
 
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Osijeku, na adresu: Državni arhiv u Osijeku, Kamila Firingera 1, 31000 OSIJEK s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto Domar“.O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku objavom na web stranicama Državnog arhiva u Osijeku (www.dao.hr).
 

Državni arhiv u Osijeku

Ravnatelj
dr. sc. Dražen Kušen
arhivski savjetnik

Objava, 23.2.2022. 

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
Kamila Firingera 1, 31000 Osijek

Klasa: 112-06/21-01/1
Urbroj: 2158-19-01-21-4
Osijek, 17.11.2021.

Sukladno Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija,

Državni arhiv u Osijeku (DAOS) objavljuje

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA

za radno mjesto:

 -  ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS – 1  izvršitelj/ica 

Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz mogućnost polaganja stručnog ispita iz arhivske struke 

Skraćeni opis poslova:

 • rad na obradi i sređivanju arhivskog i knjižnog gradiva, manipulativni poslovi na prijenosu, dostavi i ulaganju arhivskog i knjižnog gradiva, rad s korisnicima, administrativni i stručni poslovi u knjižnici i čitaonici Arhiva

Uvjeti:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje, IV. stupanj stručne spreme, stečeno zvanje 

UPRAVNI REFERENT                                 

- temeljna informatička osposobljenost

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i sljedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2021. godinu: biti  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

Uz pisanu prijavu na Poziv potrebno je priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na Poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na Poziv dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na Poziv s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave poziva  na adresu: Državni arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1, s naznakom  „Poziv za zapošljavanje pripravnika“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici DAOS.  

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA

DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU
Kamila Firingera 1, 31000 Osijek

Klasa: 112-06/21-01/1
Urbroj: 2158-19-01-21-5
Osijek, 17.11.2021.

Sukladno Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu Ministarstva kulture i medija,

Državni arhiv u Osijeku (DAOS)  objavljuje

JAVNI POZIV ZA ZAPOŠLJAVANJE PRIPRAVNIKA

za radno mjesto:

 -  ARHIVSKI TEHNIČAR, SSS –  1  izvršitelj/ica 

Pripravnički staž traje 12 mjeseci uz mogućnost polaganja stručnog ispita iz arhivske struke 

Skraćeni opis poslova:

 • rad na obradi i sređivanju nekonvencionalnog gradiva, skeniranje, digitalizacija, baze podataka i dr.

Uvjeti:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje, IV. stupanj stručne spreme, stečeno zvanje 

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO                           

Pored navedenih uvjeta, kandidat/kinja treba ispunjavati i sljedeće uvjete iz Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ za 2021. godinu: biti  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje se obrazovala.

Uz pisanu prijavu na Poziv potrebno je priložiti: životopis, presliku završne svjedodžbe, presliku domovnice, potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na Poziv pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na Poziv dužan/na je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave na Poziv s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave poziva  na adresu: Državni arhiv u Osijeku, 31000 Osijek, Kamila Firingera 1, s naznakom  „Poziv za zapošljavanje pripravnika“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici DAOS.  

                               

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO