• Arhiv

Glasnik arhiva Slavonije i Baranje

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 1

  Historijski arhiv u Osijeku, 1991.  

  Iz uvoda: 

  „Želja Uredništva je da časopis ima što izrazitiji arhivističko-povijesni karakter i da ima svojstva znanstvenog i stručnog glasila. To znači da će „GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE“ objavljivati arhivsku građu, vodiče, inventare, preglede arhivskih fondova i zbirki, rasprave iz oblasti arhivske teorije i prakse, povijesti i pomoćnih povijesnih disciplina, recenzije i bilješke o bibliografiji iz područja arhivistike, povijesti i pomoćnih povijesnih znanosti. 

  Uredništvo će nastojati razvijati  stručnu i znanstvenu kritiku, te na taj način pratiti rezultate arhivističkih i povijesnih istraživanja i historiografije s posebnom pažnjom za područje Slavonije i Baranje. To će sigurno doprinijeti većem poznavanju i ocjeni historiografije za ovo područje gdje je do sada vladala velika praznina. 

  Kako je rad u oblasti povijesnih istraživanja, iz područja pomoćnih povijesnih znanosti u ovoj regiji do sada nedovoljno razvijen, nije moguće odmah očekivati posebno velike rezultate. Među drugim zadaćama Uredništva bit će i nastojanje da se oko časopisa okupi što veći broj mladih i perspektivnih istraživača. 

  Da bi Historijski arhiv u Osijeku pokretanjem časopisa postigao naprijed izrečeni cilj i zadatak, očekuje tijesnu suradnju sa svim srodnim institucijama  i svim kulturnim i znanstvenim radnicima Slavonije i Baranje u prvom redu. Izdavač i uredništvo vjeruje u tu suradnju“

  Sadržaj: 

  Ive Mažuran,
  Popis Darde i nekih naselja u Baranji 1695. odnosno 1698. god.

  Marin Srakić,
  Autobiografija Josipa Antuna Čolnića, biskupa bosanskog ili đakovačkog

  Stjepan Sršan,
  Najstariji hrvatski zapisnik općine Osijek Gornji grad 1771.-1773.

  Igor Karaman,
  Najstariji inventar arhiva valpovačkog vlastelinstva baruna Hilleprand – Prandau, iz 1789/1790. godine   

  Antun Djamić,
  Graničarski vojni službenici zabilježeni u maticama župa Vrhovine i Garčina

  prof. Krešimir Pavić,
  Pravila „Narodnog Kazališnog društva dobrovoljaca“ u Đakovu godine 1875.

  Ante Vukadin,
  Arhivska građa za povijest radničkog pokreta Osijeka 1894. god.

  Laszlo Szita,
  Oslobođenje Slavonije i Osijeka od Turaka

  Filip Potrebica,
  Želje i zahtijevanja naroda Požeške županije 1848. godine

  prof. Marko Landeka,
  Razvoj obrta u Osijeku od  ukidanja cehova 1872. do 1941. god.

  Dane Pavlica,
  Uloga žena u razvoju zdravstvene službe u Slavoniji u NOB-u

  prof. Mladen Radić,
  Stanje arhivske građe u posjedu muzeja na području arhiva u Osijeku i razgraničenje građe

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 2 

  Povijesni arhiv u Osijeku, 1993.

  Iz riječi izdavača:

  „Ovaj drugi broj Glasnika posvećujemo zbivanjima oko zaštite arhivskih dokumenata, objekata i djelovanja Arhiva u ratnim uvjetima. Brojni napisi u javnom tisku, preko sredstava javnog priopćavanja, knjige, savjeti oko pitanja demografije, granica, kulturnih spomenika, spašavanja arhivske građe i slično bili su dio rada arhivskih djelatnika, o čemu će biti više govora u ovoj knjizi.“

  Iz sadržaja: 

  Stjepan Sršan,
  Osnovna obilježja Arhiva u Osijeku

  Stjepan Sršan
  Arhiv tijekom domovinskog rata 1991/2. godine

  Željko Vrban
  Dislokacija arhivske građa

  prof. Ilija Ćosić
  Arhivska građa Baranje

  prof. Zdenka Buljan
  Aktivnosti gradskog muzeja Vukovar na zaštiti arhivske građe u uvjetima izvršenja agresije na grad Vukovar i Republiku Hrvatsku

  prof. Mladen Radić,
  Stanje i zaštita arhivske i registraturne građe u pismohranama 1991.-1992. godine

  Arhivist Gordana Maglaić,
  Stanje arhive ukinutih društveno-političkih organizacija na području 12 Slavonsko-Baranjskih općina

  prof. Marko Landeka
  Arhivska građa u arhivskom spremištu u Vinkovcima i na terenu

  Zlatko Virc
  Zgrada arhivskog spremišta u Vinkovcima

  Mandalena Šolja, tajnik,
  Stanje arhivskih djelatnika u Arhivu u Osijeku 1991/2.

  Prof. Zita Jukić,
  Arhivski djelatnici u izbjeglištvu

  Arhivist Miro Gardaš,
  Sažetak najvažnije korespondencije u svezi zaštite arhivske građe i objekata 1991/2. godine

  Marin Srakić, pom. biskup i generalni vikar, 
  Biskupija Đakovačka i Srijemska, Ratni izvještaj, br. 11

  prof. Mladen Radić,
  Važniji novinski članci u svezi zaštite arhivske građe u ratu i suvremenim zbivanjima u Republici Hrvatskoj

  Stjepan Sršan,
  Najstariji hrvatski zapisnik općine Osijek – Gornji grad 1771.-1773. godine (nastavak iz 1. broja)

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 3

  Povijesni arhiv u Osijeku, 1995.

  Iz riječi izdavača:

  „Ovaj treći broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje mogli bismo ocijeniti kao broj koji donosi radove primjerene vremenu i problemima u arhivskoj djelatnosti i Hrvatskoj uopće. 

  Mlado hrvatsko demokratsko društvo naslijedilo je i u arhivskoj djelatnosti podosta problema iz socijalizma: od vrednovanja arhivskog gradiva, preko položaja, naobrazbe, statusa do realizacije zakonskih propisa u praksi. Osobito je značajan zaokret kod korištenja i interpretacije povijesnih izvora. Ranije su povijesni izvori bili podređeni političkom sustavu i partijskoj marksističkoj ideologiji bez obzira na svoju vjerodostojnost. Stoga će mnoge ranije tendenciozne spoznaje doživjeti vračanje istini i tako će izvori biti najbolji dokumenti za argumentaciju stvarnosti.“

  Iz sadržaja: 

  sci. Stjepan Sršan,
  Stanovništvo i ulice grada Osijeka 1874. godine

  sci. Mira Kolar-Dimitrijević
  Osam dokumenata iz rada osječke oblasne samouprave 1927. i 1928. godine

  prof. Vladimir Geiger,
  Umrli i umoreni Osječani u logoru Valpovo 1945/46. godine prema zabilješkama župnika Petera Fischera

  sci Mato Artuković,
  „Posavska Hrvatska“ (1894-1898.); Stogodišnjica prvih brodskih novina

  prof. Vilim Čuržik,
  Mirovinski statut vlastelinstva Valpovo i Podgorač iz 1913. godine

  sc. Zlatko Virc,
  Ravnateljstvo šuma u Vinkovcima do 1945. godine

  prof. Božica Valenčić i dipl. ing. arh. Tone Papić,
  Rezultati konzervatorskih istraživanja o kući u Kuhačevoj ulici br. 10. u osječkoj Tvrđi

  prof. Marko Landeka,
  „Hrvatski dom“ u Vinkovcima

  sc. Viktor Ambruš,
  Arhitektonsko prostorna analiza i valorizacija centralnog dijela glavne osječke ulice

  prof. Ivan Medved
  35 godina Povijesnog arhiva Slavonski Brod

  sci. Stjepan Sršan
  Najstarija zanimanja u Osijeku

  prof. Vilim Matić,
  Knjiga broj 2469 iz fonda „Gradsko poglavarstvo – Osijek“ iz 1911. godine

  sci. Stjepan Sršan,
  Pravo glasa u skupštini Virovitičke županije 1906. godine

  Erwin Burger,
  Žalostan jubilej

  sci. Ivan Jelić,
  O nastanku granice između Hrvatske i Srbije od 1918. do 1947. godine

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 4

  Povijesni arhiv u Osijeku, 1997.

  Iz riječi izdavača:

  „Ovaj, četvrti broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje je prigodan. Njime naime obilježavamo 800 godina prvog spomena imena Osijeka (1196. godine), 300 godina zaštite arhivske dokumentacije (1698., u prvom osječkom statutu) i 50 godina rada Državnog arhiva u Osijeku (1947.). Prigodni tekstovi prate obljetnice. Iz tekstova je vidljivo nastojanje da se pisani izvori i dokumenti sačuvaju i pokažu kao najbolji dokaz prošlosti Osijeka i istočnog područja Hrvatske.“

  Iz sadržaja: 

  sc. Stjepan Sršan, 
  Osamstota obljetnica imena grada Osijeka (1196.-1996.)

  sc. Stjepan Sršan,
  Tristo godina zaštite dokumenata (1698.-1997.)

  Marko Landeka, prof.
  Dvjestopedeset godina Virovitičke županije  (1745.-1995.)

  sc. Ivan Balta,
  Heraldička analiza povijesnog grba grada Osijeka iz 1809. godine

  Feliks Valentić, publicist
  Uz stopedesetu obljetnicu Opće bolnice u Novoj Gradiški (1846.-1996.)

  Márfi Attila, arhivist
  Počeci kazališnog života u građanskom Pečuhu

  Ljerka Šimunić, dipl. oec.
  Posjedi u Slavoniji početkom 20. st.

  sc. Zdenka Lakić,
  Pedagoška akademija u Slavonskom Brodu (1958.-1974.)

  sc. Manda Svirac,
  Etnološke posebnosti kruha i peciva u baranjskom kraju

  Vilim Matić, prof.
  Odlaganje spisa prema slovnim oznakama u fondu Gradskog poglavarstva Osijek

  sc. Viktor Ambruš,
  Doprinos proučavanju sakralne arhitekture u Baranji

  Vilim Matić, prof.
  Prilozi istraživanju povijesti osječkog graditeljstva

  Ilija Ćosić, prof.
  Seljačke radne zadruge u Baranji

  prof. dr. Ivan Erceg,
  Povodom dvjesto godina Šipušova gospodarsko-povijesnog dijela

  Dubravka Farkaš, dipl. iur. 
  Prvi statut grada Osijeka 1698. godine

  sc. Odor Imre,
  Osijek u doba cara i kralja Josipa II (1786. g.)

  sc. Stjepan Sršan, 
  Slavonska industrija i obrti početkom druge polovice 19. st.

  sc. Lovorka Čoralić
  Gradivo o požeškim iseljenicima u mletačkom Državnom arhivu

  Melita Rončević, dipl. iur. 
  Sumarni inventar Kotarskog suda Našice (1850.-1945.)

  sc. Stjepan Sršan, 
  Slavonsko gospodarsko društvo u Osijeku krajem 19. st.

  prof. dr. Mira Kolar
  Zamolba osječke Trgovačko-obrtničke komore iz 1890. g. za otvaranje Trgovačke akademije i Obrtne škole u Osijeku

  Lidija Marković, prof.
  Osječke udruge i klubovi 1938. godine

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 5

  Državni arhiv u Osijeku, 1999.

  Iz riječi urednika:

  „Ovaj peti broj Glasnika arhiva Slavonije, Srijema i Baranje posvećen je tematskoj cjelini o Hrvatskom Podunavlju. Htjeli smo donijeti neke radove i dio izvornog gradiva značajnog za prošlost tog hrvatskog područja, koji prikazuju srednjoeuropsku kulturnu pripadnost. Dakako, to je tek dio materijala iz tog područja te se nadamo da će s vremenom on još više narasti, usprkos brojnom uništavanju i otuđenju izvornog gradiva s tog područja.“

  Iz sadržaja: 

  Ivan Balta,
  Povijesne granice Hrvatskog Podunavlja

  Sršan,
  Doseljenje Hrvata u Podunavlje pod vodstvom franjevaca do sredine 18. stoljeća

  András Pataky,
  Nestala naselja u Baranji do sredine 18. stoljeća

  Papp Zsófia,
  Podaci o nekim mjestima nekadašnjeg kotara Branjin Vrh u Opisu Ferenca Széchényija

  Sršan(prema E. Gašiću),
  obljetnica Srijemske biskupije (1229.-1999.)

  Mato Batorović,
   Iločko vlastelinstvo od 18. do sredine 20. stoljeća

  Zita Jukić,
  Belje 1881. godine

  Farkaš,
  Inventar imovine vlastelinstva Ilok 1886. godine

  Zlatko Virc,
  Imenik zavičajnika upravne općine Ilok početkom 20. stoljeća

  Ilija Ćosić – Marko Landeka
  Štete na arhivskom gradivu u Podunavlju za vrijeme agresije na Hrvatsku od 1991. do 1998. godine

  Ive Mažuran,
  Bitka kod Sente i upad princa Eugena Savojskog u Bosnu do Sarajeva 1697. godine (Dnevnik princa E. Savojskog)

  Vilim Matić,
  Utvrđivanje granica početkom 18. stoljeća

  Ljerka Šimunić,
  Franjevački samostani u Podunavlju u 18. stoljeću

  Sršan,
  Europski standardi u Vukovaru u 18. i 19. stoljeću

  Dubravka Farkaš,
  Knjiga ugovora Vukovarskog vlastelinstva iz 18. i 19. stoljeća

  Ćosić,
  Dokumenti osječke gospodarske komore iz druge polovice 19. i početka 20. stoljeća

  Sršan,
  Cehovska povlastica Iločkih i Vukovarskih obrtnika 1781. i 1801. godine

  Jukić,
  Plovni red vožnje na kanalu 1855. i 1864. godine

  Lj. Šimunić,  
  Platna lista Vukovarskog vlastelinstva 1911./12. godine

  Mira Kolar,
  Nekoliko dokumenata o nesređenim prilikama plovidbe Dunavom nakon završetka Prvog svjetskog rata

  Manuela Kozić,
  Imenik industrijskih poduzeća na području Trgovačko-industrijske komore u Osijeku 1938. godine

  Vilim Matić,
  Katastarske karte i indikacione skice s područja Baranje i Vukovara (19.-20. stoljeće)

  Vesna Božić-Drljača,
  Razvoj uprave na području Baranje u razdoblju od 1945. godine do danas

  Melita Rončević,
  Privredne organizacije općine B. Manastir (Baranja) 1946.-1973.

  Božić-Drljača,
  Razvoj uprave na području Vukovara od 1945. do danas

  Rončević,
  Privredne organizacije općine Vukovar 1946.-1973.

  Nada Jelečanin,
  Sumarni inventar Narodnog odbora kotara Vukovar 1944.-1955.

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 6

  Državni arhiv u Osijeku, 2001.

  Iz riječi urednika:

  „U ovom 6. broju Glasnika arhiva Slavonije i Baranje želimo prikazati postojanje i djelovanje upravnih organa na području istočne Hrvatske (Slavonije, Baranje i Srijema) od kraja 17. stoljeća pa do danas (1687. do 2000. godine). Osim povijesnih radova o pregledu upravnih organizacija (institucija) nalazi se i sačuvanost arhivskog gradiva tih upravnih oblika u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Iz takvog najopćenitijeg pregleda upravnih jedinica može se vidjeti djelovanje i kontinuitet hrvatske i europske kulture i tradicije. O detaljnijim izvorima i informacijama treba potražiti i određene evidencije o samom arhivskom gradivu koje čuvaju arhivske ustanove te literaturu o upravnim jedinicama.

  Mislimo da će ovaj, šesti broj Glasnika arhiva dobro poslužiti svima koji traže osnovne podatke o razvoju i vrstama upravnih jedinica, kao i o njihovom izvornom gradivu, bilo za svoje praktične potrebe, bilo za znanstvene , bilo za svoje poglede o prošlosti na području istočne Hrvatske.“

  Iz sadržaja: 

  Dr. sc. Stjepan Sršan,
  Uprava i arhivsko gradivo u istočnoj Hrvatskoj od kraja 17. stoljeća do 1745. godine

  Dr. sc. Filip Potrebica,
  Uspostava i ustroj županija u istočnoj Hrvatskoj 1745.-1848. godine

  Dr. sc. Stjepan Sršan,
  Župani i arhivsko gradivo Virovitičke županije od 1745. do 1929. 

  Mr. sc. Zlatko Virc,
  Župani i arhivsko gradivo Srijemske županije

  Gordana Kos, arhivist-specijalist
  Požeška županija i arhivsko gradivo 1743.-1850.

  Goran Hruška, prof.,
  Veliki župani Požeške županije 1745.-1924.

  Dr. sc. Imre Ódor,
  Reorganizacija Baranjske županije i njezinih dužnosnika nakon osmanske vladavine do sredine 18. stoljeća

  Dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević,
  Presjek kroz rad Osječke oblasne skupštine 1927.-1928. godine

  Dr. sc. Ivan Balta,
  Pregled uprave i društvenih zbivanja u Slavoniji od 1941. do 1945. godine

  Dražen Kušen, prof.,
  Osnivanje Trgovačko-obrtničkih komora u Habsburškoj Monarhiji s osvrtom na osnivanje Komore u Osijeku

  Vilim Matić, arhivist-specijalist
  Kotari i arhivsko gradivo istočne Hrvatske 1850.-1945. 

  Dr. sc. Stjepan Sršan,
  Seoske općine i njihovo arhivsko gradivo

  Dr. sc. Josip Kljajić,
  Ustroj slavonske vojne granice u 18. stoljeću

  Marko Landeka, arhivist-specijalist
  Zakonodavstvo u Vojnoj granici od 1871. do 1881. godine

  Dr. sc. Mirela Slukan-Altić,
  Kartografski izvori za povijest upravno-teritorijalnog ustroja istočne Hrvatske 

  Dražen Kušen, prof. – Mr. sc. Miljenko Pandžić, 
  Karte povijesti uprave nekadašnje Slavonije (1684.-1936.) Andreás (Andrija) Lutz, Graz, 1937.

  Dr. sc. Stjepan Sršan,
  Ženidbena uredba cara Josipa II. 1787. godine

  Melita Rončević, dipl. iur.,
  Birački popisi i kandidatske liste iz fonda Kraljevski sudbeni stol u Osijeku (1920.-1927.)

  Vesna Božić-Drljača, arhivist
  Pregled uprave na području Državnog arhiva u Osijeku 1947.-1992.

  Vesna Božić-Drljača, arhivist,
  Sumarni inventar Narodnog odbora kotara Đakovo 1945.-1955.

 •  GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 7

   Državni arhiv u Osijeku, 2003.

  Iz riječi urednika:

  „Pred nama je 7. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, posvećen gospodarstvu istočne Hrvatske od 1850. do 2000. godine. Osim radova i članaka iz prošlosti gospodarstva nalazi se značajnije arhivsko gradivo, zatim arhivski inventari gospodarskih fondova te prikazi knjiga. Brojni znanstvenici i stručnjaci iz gospodarstva dali su svoje povijesne radove koji pokazuju gospodarstvo na području istočne Hrvatske u više političkih i društvenih sustava od 1850. do danas. 

  Ovaj sedmi broj Glasnika ima cilj da na temelju radova uvaženih znanstvenika primjereno ukaže na povijesne izvore o gospodarstvu i ujedno doprinese novim vizijama gospodarstva u Slavoniji. Neki radovi obrađuju po prvi puta određena pitanja i stanje u gospodarstvu te će zacijelo poslužiti i drugima kao ogledi „

  Iz sadržaja:

  Doc. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Nestanak veleposjeda u Slavoniji 1848.-1945. godine

  Melita Rončević, dipl. iur.,
  Stečajni zakoni iz 1853. godine i 1897. godine u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji

  Dr. sc. Agneza Szabo,
  Utjecaj političkih prilika na pripremu i održavanje Prve gospodarske izložbe u Zagrebu 1864. godine s posebnim osvrtom na Slavoniju i grad Osijek

  Prof. dr. sc. Mira Kolar-Dimitrijević,
  Spomenica Trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju banu Khuenu Hedervariju 25. veljače 1884. godine

  Dr. sc. Vlado Horvat,
  Obrtničke zadruge u Vukovaru

  Marinko Vuković, prof.,
  Gospodarenje i život seljačke obiteljske zadruge Vuković iz Kuta

  Doc. dr. sc. Ivan Balta,
  Iseljavanje iz Slavonije krajem 19. i početkom 20. stoljeća

  Feliks Valentić,
  Gospodarstvo u novogradiškom kraju - Prilozi za povijest gospodarstva 1850.-1945.

  Vesna Božić-Drljača, prof.,
  Gospodarstvo na području Vukovara 1950. godine

  Mr. sc. Petar Đidara,
  Pregled gospodarskog razvoja istočnohrvatske regije (1945.-2002.)

  Prof. dr. sc. Ljubomir Baban, Doc. dr. sc. Kata Ivić,
  Nastajanje vlasništva na poljoprivrednom zemljištu i njegova privatizacija

  Doc. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Prihodi i rashodi grada Osijeka 1883. godine i cjenik pristojbi 1890. godine

  Ljiljana Dominković, dipl. oec.,
  Osječki obrtnici 1887. godine

  Ljerka Šimunić, dipl. oec.,
  Proračun grada Osijeka 1913. godine

  Vilim Matić, prof.,
  Zemljišne karte iz fonda Beljsko vlastelinstvo

  Mr. sc. Zlatko Virc,
  Brodska imovna općina u Vinkovcima

  Mr. sc. Dražen Kušen,
  Zbirka vodograđevne dokumentacije

  Melita Rončević, dipl. iur.,
  Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Osijek

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 8 

   Državni arhiv u Osijeku, 2005.

   Iz riječi urednika:

  „Pred nama je 8. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen pravosuđu istočne Hrvatske od sredine 19. stoljeća do danas. U prvom se dijelu nalaze radovi i članci iz pravosuđa temeljeni na arhivskom izvornom gradivu, u drugom dijelu značajnije arhivsko gradivo iz pravosuđa, u trećem dijelu arhivski inventari pravosudnih fondova, odvjetništva i javnih bilježnika, a u četvrtom dijelu prikazi i priopćenja novijih izdanja, prvenstveno arhivskih.“

  Iz sadržaja: 

  doc. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Zgrada županijskog suda u Osijeku

  dr .sc. Agneza Szabo,
  Razvoj modernog sudstva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji između 1848. i 1880. godine

  Melita Rončević, dipl. iur.
  Pregled organa pravosuđa od 1850. do 1941. godine za područje pod nadležnošću Državnog arhiva u Osijeku

  Melita Rončević, dipl. iur.
  Kraljevski sudbeni stol u Osijeku 1850.-1945.

  Ljiljana Dominković, dipl. oec. 
  Zakon o javnim bilježnicima iz 1855. i 1930. godine

  doc. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Kraljevski sudbeni stol u Osijeku kao Urbarski sud 1857.-1918. godine

  Attila Čokolić, odvjetnik
  Parnice radi smetanja posjeda prema sudskim spisima arhivskog fonda Kraljevskog sudbenog stola u Osijeku u periodu 1899.-1928. godine

  sc. Dražen Kušen,
  Okružni sud u Osijeku (1945.-1994.)

  Dubravka Farkaš, dipl. iur.
  Državna arbitraža, 1946.-1954. godine

  sc. Dražen Kušen,
  Biskupijsko crkveno sudište u Đakovu

  doc. dr. sc. Stjepan Srašan
  Stare osječke zaklade do 1930. godine

  Hrvoje Sršan, dipl. iur. 
  Izbor gradiva Kraljevskog sudbenog stola u Osijeku

  doc. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Sud za zaštitu nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj za okrug Osijek-Virovitica 1945. god.

  Melita Rončević, dipl. iur.
  Državno odvjetništvo (tužiteljstvo) u Osijeku 1918.-1941. godine

  Stjepan Prutki, prof.
  Općinski sud Vinkovci 1945.-1990.

  Marko Landeka, prof.
  Općinsko javno pravobranilaštvo Vinkovci 1956.-2002.

  Ljerka Šimunić, dipl. oec. 
  Ispis preuzetoga gradiva sudstva u Državni arhiv u Osijeku u razdoblju od 1986.-2004. godine

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 9

  Državni arhiv u  Osijeku, 2007.

  Iz riječi urednika:

  „Pred nama je 9. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen školstvu istočne Hrvatske od kraja 17. stoljeća (nakon oslobođenja od osmanske vlasti) do danas. U prvom dijelu se nalaze radovi i članci iz školstva temeljeni na arhivskom izvornom gradivu, u drugom dijelu značajnije arhivsko gradivo iz školstva, u trećem dijelu inventari školskih fondova pohranjenih u Državnom arhivu u Osijeku, a u četvrtom dijelu prikazi i saopćenja novijih izdanja, prvenstveno arhivska.“

  Iz sadržaja:  

  Dr. sc. Stjepan Sršan,
  Državni nastavni planovi, programi i propisi na Filozofskom i Teološkom studiju u Đakovu početkom 19. stoljeća 

  Dr. sc. Imre Ódor,
  Pečuški biskupski licej (1831.-1848.)

  Dubravka Božić-Bogović,
  Kanonske vizitacije Pečuške biskupije kao izvor za poznavanje povijesti školstva u južnoj Baranji u prvoj polovici 18. stoljeća 

  Dr. sc. Agneza Szabo,
  Glavna obilježja razvoja osnovnog i srednjeg školstva u istočnoj Hrvatskoj u drugoj polovici 19. stoljeća 

  Zsófia T. Papp,
  Podatci o vjerskom i prosvjetnom životu u južnoj Baranji

  Izv. prof. dr. sc. Ivan Balta
  Mađarske škole julijanske akcije u Slavoniji 

  Marko Landeka, prof.,
  Razvoj školstva u Đakovu do 1945. godine 

  Dario Mlinarević, dipl. oec., 
  Obrazovanje obrtnika u Osijeku do 1941. 

  Dr. sc. Stjepan Sršan
  Nobelovac Lavoslav Leopold Ružička (1887.-1976.) i njegovo osječko školsko okruženje 1894.-1906. godine 

  Vesna Božić-Drljača, prof.,
  Povjereništvo za prosvjetu i kulturu Narodnog odbora oblasti Osijek 1949.-1951. 

  M. Estera Radičević,
  Odgojno-prosvjetno djelovanje Milosrdnih sestara sv. Križa u Đakovu i Osijeku

  Dr. sc. Stjepan Sršan,
  Nobelovac Vladimir Prelog u osječkom gimnazijskom okruženju 1919.-1921. godine 

  Renata Bošnjaković, dipl. pov. i Silvija Lučevnjak, prof.
  Školske spomenice i izvješća - prilog poznavanju povijesti našičkog školstva

  Melita Rončević, dipl. iur.,
  Predškolske ustanove grada Osijeka od 1945. do 1990. godine 

  Ljiljana Dominković, dipl. oec.,
  Pregled osnovnih škola na području grada Osijeka od 1945. do 1992. godine  

  Mr. sc. Dražen Kušen,
  Arhivsko gradivo osnovnog i srednjeg školstva - u nastajanju

  Dr. sc. Stjepan Sršan
  Formule - Obrasci Klasične gimnazije u Osijeku

  Dr. sc. Stjepan Sršan,
  Povijest osječke Velike (klasične) gimnazije 1851.-1855. godine

  Ljiljana Dominković, dipl. oec.,
  Inventar Velike gimnazije u Osijeku 

  Zita Jukić, prof. (priredila za tisak)
  Realna gimnazija u Osijeku -

  Marko Landeka, prof.,
  Inventar vinkovačke gimnazije 

  Ljiljana Dominković, dipl. oec.,
  Đački dom "Moša Pijade" Podravska Slatina

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 10

  Državni arhiv u Osijeku, 2009.

  Iz riječi urednika:

  „Pred nama je jubilarni 10. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen 200. obljetnici postanka i djelovanja slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1809. godine. Ujedno je ovaj broj mali jubilarni broj jer je počeo izlaziti 1989. godine te je prošlo 20 godine, odnosno ovo je 10 broj. Glasnika.“

  Iz sadržaja: 

  Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan,
  Kako je Osijek 1809. godine postao slobodan i kraljevski grad

  Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan
  Osijek prije dva stoljeća – uoči i nakon proglašenja slobodnog i kraljevskog grada 1804. – 1834. 

  Danijel Jelaš, prof.,
  Funkcioniranje gradske uprave i statuti Osijeka 1809. – 1945.

  Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan
  Gradonačelnici slobodnog i kraljevskog grada Osijeka 1809. – 1945.

  Izv.prof.dr.sc. Stjepan Sršan
  Građanstvo slobodnog i kraljevskog grada Osijeka od 1809. do 1848. godine

  Melita Rončević, dipl.iur.,
  Sudski poslovi Poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Osijeka 1809. – 1943. godine

  Doc.dr.sc. Miro Gardaš; Tunjica Petrašević, dipl.iur.; Daniel Haman,
  Gradsko redarstvo i vojni poslovi grada Osijeka od 1809. godine

  Dr.sc. Viktor Ambruš,
  Graditeljstvo grada Osijeka od 1809. do 2009. godine u kontekstu gradske samouprave

  Mr.sc. Marina Vinaj,
  Kulturne institucije grada od proglašenja slobodnog i kraljevskog grada Osijeka do Drugog svjetskog rata – Kazališni život i sjedište muza

  Dubravka Božić Bogović, prof., 
  Demografska slika Osijeka od 1809. godine

  Mr.sc. Petar Đidara,
  Gradska uprava i obrtništvo Osijeka 1809. – 2009.

  Marko Landeka, prof.,
  Rad humanitarnih društava u Osijeku od 1809. do 1945. godine

  Erika Žilić Vincetić, prof.,
  Osječke gradske svečanosti u 18. i 19. stoljeću

  Zita Jukić, prof.,
  Prilozi povijesti turizma grada Osijeka – iz gradiva Državnog arhiva u Osijeku

  Prof.dr.sc. Ivan Balta,
  Krizna zbivanja u gradu Osijeku i okolici 1848. i 1849. godine

  Dr.sc. Agneza Szabo,
  Politička stajališta zastupnika grada Osijeka u radu Hrvatskog sabora od 1861. do 1873. godine

  Ljiljana Dominković, dipl.oec., 
  Pučko školstvo slobodnog i kraljevskog grada osijeka 1886./87. godine

  Dario Mlinarević, dipl.oec.,
  Proračuni grada Osijeka između dva svjetska rata, 1918. – 1941.

  Vesna Božić-Drljača, prof.,
  Pregled obnašanja dužnosti izvršne vlasti grada/općine Osijeka poslije 1945. godine do danas

  Mr.sc. Dražen Kušen,
  Arhivsko gradivo slobodnog i kraljevskog grada Osijeka – nastanak, obrada, korištenje, perspektiva

  Dr.sc. Slaven Bačić; Stevan Mačković, prof., 
  Diploma slobodnog i kraljevskog grada Maria Theresiopolis od 1779. godine

  Danijel Jelaš, prof.,
  Djelokrug pojedinih referada Gradskog poglavarstva grada Osijeka 1927. godine

  Danijel Jelaš, prof.,
  Statut općine slobodnog i kraljevskog grada Osijeka o uređenju gradske uprave iz 1916. godine

  Vladimir Zobundžija,
  Neki aspekti odnosa gradske uprave Osijeka prema sportu 1861. – 1941.

  Mr.sc. Dražen Kušen,
  Inventar značajnijih cjelina arhivskoga gradiva poglavarstva slobodnog i kraljevskog grada Osijeka (1809.-1945.)

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 11

  Državni arhiv u Osijeku, 2011.

  Iz riječi urednika:

  „Pred nama je 11. broj Glasnika arhiva Slavonije i Baranje, tematski posvećen zaslužnim a nedovoljno poznatim obiteljima i osobama iz istočnog područja Hrvatske od kraja 17. stoljeća do danas. 

  Ovaj broj Glasnika želi pokazati da je istočno područje Hrvatske i obzirom na zaslužne obitelji i osobe bilo i jest dio zapadno-europske kulturne baštine, da su navedene obitelji i osobe bile orijentirane i civilizacijski školovane na srednje-europskim osnovama. Osobito su zanimljivi prikazi pojedinih obitelji i osoba u istočnoj Hrvatskoj koje su dale veliki prosvjetni, kulturni, gospodarski pa i politički doprinos u Hrvatskoj.“

  Iz sadržaja: 

  Dr. sc. Agneza Szabo,
  Grofovi Eltz Vukovarski – odabrane biografije

  Prof.dr.sc. Ivan Balta,
  Značajnije osobe porodice Pejačević koje su obilježile dio hrvatsko-slavonske povijesti

  Dr. sc. Dubravka Božić Bogović
  Petar Bakić de Lach, bosanski ili đakovački biskup (1716.-1749.)

  Dr.sc. Agneza Szabo,
  Velikaška porodica Hilleprand von Prandau i obilježja njenih doprinosa razvoju hrvatske kulture i prosvjete

  Ljerka Perči, prof., 
  Andrija Presnac (1741.-1811.). Prilozi za istraživanje Valpovačkog vlastelinstva u drugoj polovici 18. st.

  Silvija Lučevnjak, prof.,
  Obitelj Mihalović – prilog poznavanju slavonskog plemstva

  Zita Jukić, prof.
  Prilozi životu i radu Martina Hoblika (1791.-1845.)

  Prof. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Dr. Jakob Užarević 1808.-1881.

  Mr. sc. Petar Đidara,
  Osječke porodice Reisner - Raizner

  Ljiljana Dominković, dipl. oecc., 
  Adela Deszaty osječka dobrotvorka

  Vlatko Dolenčić,
  Život Franje Zelenke osječkog vjeroučitelja (1868.-1971.)

  Gordana Slanček, dipl. polit.,
  Život obitelji Uidl u razdoblju od 1839.-1971. godine

  Mr. sc. Brankica Ban,  
  O obitelji Fabing u osječkom državnom arhivu: građa

  Izv. prof. dr. sc. Miro Gardaš, Jelena Roškar, dipl. iur.,
  Prinosi poznavanju zaslužnih članova obitelji Cepelić

  Prof. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Ravnatelj osječkog gradskog poglavarstva dr. Ante Hrabal

  Dario Mlinarević, univ. spec. oec.,
  Obitelj Kaiser – Začetak razvoja drvne industrije u Osijeku 1865.-1946.

  Dr. sc. Viktor Palić,
  Dr. Lujo Enderle – odvjetnik, prevoditelj, sudski tumač

  Dr. sc. Dražen Kušen,
  Prilog za životopis Dragutina Neumanna

  Vesna Božić-Drljača, prof.,
  Dr. Vjekoslav Hengl – osječki gradonačelnik, kraljevski javni bilježnik i odvjetnik

  Erika Žilić Vincetić, prof.,
  Neki osječki fotografi 20. stoljeća (iz gradiva DAOS-a)

  Dr. sc. Dražen Kušen,
  Josip Horvat – osječki gornjogradski župnik i graditelj crkve sv. Petra i Pavla

  Msgr. Luka Marijanović,
  Ferdo Gerstner (1882.-1939.) župnik i pisac

  Danijel Jelaš, prof.,
  Dr. Josip Bösendorfer i njegova pisana ostavština

  Melita Rončević, dipl. iur.,
  Zaposlenici Kraljevskog sudbenog stola u Osijeku od 1850. do 1918. godine

  Daniel Haman, apsolvent prava,
  Anto Gardaš – književnik, pravnik i Osječanin

  Vinko Ivić, prof.,
  Životopis Viktora Himelrajha (1922.-2009.)

  Mato Batorović,
  Državni službenik Alfons Bagoly (Ilok, 1892. –Zagreb, 1971.)

  Prof. dr. sc. Stjepan Sršan (preveo i priredio)
  Putovanje carskog poslanstva u Carigrad 1608. godine

  Dr. sc. Ive Mažuran,
  Izvještaj grofa Marsiglia caru Leopoldu o turskoj opsadi Beča 1683. i nastavku ratovanja protiv Turaka

  Prof. dr. sc. Stjepan Sršan,
  Stare plemićke obitelji Bosne i Hercegovine10

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 12

  Državni arhiv u Osijeku, 2013.

   Iz riječi urednika:

  „U ovom, dvanaestom broju željeli smo prikazati bogati društveni život Osijeka i okolice, ali i cijele Slavonije. Taj zadatak nije bio nimalo lak s obzirom na vrlo malu gotovo oskudnu sačuvanost gradiva. Rijetko koje društvo je imalo hvalevrijednu samosvijest svoje gradivo čuvati i predavati Državnom arhivu. Tako se dogodilo da su fondovi društvenih organizacija najčešće sačuvani fragmentarno, često samo nekoliko knjiga ili spisa, a njihovo je gradivo uglavnom pronađeno u ostalim fondovima Arhiva, najčešće fondovima uprave, a ponekad i fondovima pravosuđa.“

  Iz sadržaja: 

  Mato Batorović,
  Djelovanje Matice hrvatske u Iloku do 1942 godine

  sc. Agneza Sabo,
  Društvo za potporu siromašnih i vrijednih učenika kraljevske gimnazije u Osijeku 1878.-1914./18.

  Daniel Haman,.,
  Društvo za potporu siromašnih ali vriednih učenika Kraljevske osječke gimnazije

  Stevan Mačković,
  Pregled fondova kojima u imenu stoji pridjev hrvatski i drugih od značaja za izučavanje Bunjevaca bačkih Hrvata u Povijesnom arhiv Subotica

  sc. Siniša Bjedov,
  Klub hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku

  sc. Marina Vinaj,
  Društvo za izdavanje Hrvatskog lista – najčitanijeg osječkog dnevnika

  Marko Landeka,,
  Dobrotvorno društvo „Veseli pustinjak“ u Vinkovcima

  Vlatko Dolančić,,
  Društvo djevojaka u Brodu na Savi

  Hrvoje Pavić,,
  Zadruga Hrvatsko srce Čepin 1937.-1941.

  Gordana Slanček,., 
  Hrvatsko pjevačko društvo „Davor“ u Brodu na Savi/Slavonskom Brodu

  sc. Dražen Kušen,,
  Katoličko gospojinsko dobrotvorno društvo u Osijeku

  Domagoj Zovak,.,
  Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod 1980.-1991.

  sc. Stjepan Sršan,
  Društvo za zaštitu djece u Osijeku

  sc. Stjepan Sršan,.,
  Konjički klubovi i udruge u Osijeku do 1945. godine

  sc. Miro Gardaš, Jelena Roškar,,
  Djelatnost Pravničkog društva Zagreb – povjereništva Osijek, Odvjetničkog odbora Osijek i Kluba advokata u Osijeku

  Melita Rončević,,
  Prvo pogrebno društvo osiečko 1869.-1885. godine

  Dario Mlinarević,., 
  Osječko gornjogradsko „Kasino“ društvo 1854.-1944.

  Irena Milobara,
  Hrvatsko pjevačko i tamburaško društvo „Relković“

  Gordana Slanček,
  Srpsko pjevačko društvo „Prosvjeta“ Pododbor „Branko Radičević“ Slavonski Brod

  Zita Jukić,,
  Pregled djelatnosti Saveza Mađara Hrvatske od osnutka do kraja 1950-ih godina

  Zita Jukić,
  Sumarni inventar: Švapsko-njemački kulturni savez

  Zita Jukić,
  Sumarni inventar: Kulturno i dobrotvorno udruženje Nijemaca Osijek

 • GLASNIK ARHIVA SLAVONIJE I BARANJE 13

  Državni arhiv u Osijeku, 2015.

  Iz riječi urednika:

  „Za razliku od nekoliko ranijih brojeva Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, ovaj svezak nije tematski određen, iako se stota obljetnica Prvog svjetskog rata sama po sebi nametnula kao jedna od tema radova. Tim radovima i otvaramo ovaj broj našeg časopisa. Radove posvećene stotoj obljetnici Prvog svjetskog rata od sljedeće cjeline razdvaja teorijska rasprava, do sada neuobičajena, ujedno i novina našega časopisa. Slijede stručni i znanstveni članci iz raznih povijesnih i arhivističkih područja temeljni uglavnom na istraživanju, obradi i sređivanju arhivskog gradiva.“

  Iz sadržaja: 

  Mira Kolar Dimitrijević,
  Prvi gospodarski program Hrvatske i Slavonije 1914. godine ili restruktuiranje hrvatsko-ugarske nagodbe

  Zlata Živaković-Kerže,
  Upisivanje I. ratnog zajma u Osijeku 1914. godine

  Gordana Slanček,
  Prvi svjetski rat zapisan u Spomenici Opće pučke škole u Dubočcu 1914.-1919.

  Erika Žilić Vincetić,
  domobranska osječka pješadijska pukovnija u Zbirci fotografija Državnog arhiva u Osijeku

  Siniša Bjedov,
  Književnost i povijest u zastupanju stvarnosti

  Marinko Vuković,
  Shematski pregled upravnih tijela na području nadležnosti Državnog arhiva u Slavonskom Brodu od 1850. do 1945. godine

  Mario Stipančević,
  Etnička i vjerska slika Slavonije početkom 20. stoljeća

  Sergej Filipović,
  Osječke gimnazije na prijelazu iz 19. u 20. st.: uspjeh, kažnjavanje i školski život

  Daniel Haman,
  Uređenje redarstvene službe grada Osijeka u 19. stoljeću

  Hrvoje Pavić,
  Ivan Kapistran I. pl. Adamovich de Csepin 1726.-1808.

  János Majdán,
  Sto godina Podravske vicinalne željeznice

  Eldina Lovaš,
  Reformirano stanovništvo Kamenca u prvoj polovici 19. stoljeća

  Luka Pejić,
  Analiza propagandnog diskursa Narodne fronte Jugoslavije u Osijeku s posebnim osvrtom na list Glas Slavonije 1945.-1947.

  Ana Rajković,
  Kreiranje građanskog narativa u kontekstu radničkog pokreta : Primjer Narodne obrane – stav i izvještavanje o generalnom štrajku u Osijeku 1905.

  Stjepan Vidaković,
  Posljedice agrarne reforme i kolonizacije u Petrijevcima od 1945. do 1953. godine : Osvrt na njemačku narodnosnu skupinu

  Anamarija Lukić,
  Širenje grada Osijeka prema jugu: izgradnja gradske četvrti „Jug 2“

  Vesna Božić-Drljača,
  Korištenje i dostupnost građevinske dokumentacije u Državnom arhiv u Osijeku

  Dražen Kušen,
  Osijek kao središte djelatnosti upravljanja vodama – pregled institucionalnih promjena

  Dario Mlinarević,
  Stambeno zadrugarstvo na području Osijeka 1959.-2001. godine

  Stanislav Artuković,,
  Iz arhiva obitelji Brlić

Korisne poveznice

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Republike Hrvatske Ministarstvo kulture i medija

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO