• Arhiv

Vodič kroz arhivske fondove i zbirke

Sa stanjem krajem 2006. godine, objavljenim u izdanju iz 2007. godine – u tijeku je ažuriranje podataka u odnosu na fondove i zbirke predane u novoosnovane područne arhive u Virovitici i Vukovaru, kao i u odnosu na promjene u stanju fondova Državnog arhiva u Osijeku od 2007. do danas.

35 Vodic

 • A.1. Uprava i javne službe do 1848.

  A.1.1. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija do 1848.

  [0002] KOMORSKA OPĆINA UNUTARNJI GRAD (Innere Cammerral Stadt Esseg)- Osijek (1687-1786); 1697/1786: knj. 8, kut. 1; 0,4. AI.

  [0003] KOMORSKA OPĆINA DONJI GRAD (Cammeral Stadt Esseg Unter Warosch) - Osijek (1700-1786); 1722/1786: knj. 7, kut. 1; 0,4. AI.

  [0004] KOMORSKA OPĆINA GORNJI GRAD (Cammeral Stadt Esseg Ober Warosch) - Osijek (1700-1786); 1774/1786: knj. 7, kut. 1; 0,4. AI.

  [0005] KOMORSKA UJEDINJENA OPĆINA OSIJEK (Cammeral Stadt Esseg) - Osijek (1786-1809); 1786/1809: knj. 13, kut. 3; 1. SI.

  [0006] POGLAVARSTVO SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA  OSIJEKA (Magistratus Liberae et Regiae civitatis Essekiensis)  - Osijek (1809-1848); 1809-1848: knj. 410, kut. 820; 83. SI.

  A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.

  A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje (1848.-1918.)

  [0700] KRALJEVSKA PODŽUPANIJA OSIJEK - Osijek (1850-1854, 1875-1886); 1853, 1877: knj. 4; 0,3. SI.

  [0008] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST OSIJEK - Osijek (1854-1918); 1889/1918: knj. 45; 1,5. SI.

  [0009] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST PODRAVSKA SLATINA -  Slatina (1854-1918); 1903/1917: knj. 3; 0,1. SI.

  [0026] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST VALPOVO - Valpovo (1854-1918); 1854/1918: knj. 2; 0,1. SI.

  [0028] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST ŽUPANJA - Županja (1870-1918); 1869/1918: knj. 114, kut. 59; 9. SI.

  [0055] KRALJEVSKI POREZNI URED ILOK - Ilok (1887-1918); 1889-1908: knj. 1; 0,1. SI.

  [1832] URED ZA KATASTAR DARDA - Darda (1850-1944); 1851-1944: fascikla 52, knj. 278, mapa 40; 11. SI.

  [0010] GRADSKO POGLAVARSTVO OSIJEK - Osijek (1848-1918); 1848-1918: knj. 1420, kut. 3160; 388. SI.

  [0011] KRALJEVSKO REDARSTVO OSIJEK - Osijek (1914 -1918); 1914/1918: knj. 5; 0,5. AP.

  [0032] RAZDJEL FINANCIJSKE STRAŽE OSIJEK, DONJI MIHOLJAC I VALPOVO –  Osijek (1889-1918); 1912-1918 : knj. 1; 0,1. SI.

  [1549] RAZDJEL FINANCIJSKE STRAŽE U ŽUPANJI - Županja (1889-1918); 1901: knj. 12; 0,3. SI.

  [0012] UPRAVNA OPĆINA BABINA GREDA - Babina Greda (1870-1918); 1870/1918: knj. 73, kut. 12; 2. SI.

  [0039] UPRAVNA OPĆINA BILJE - Bilje (1854-1918); 1895/1918: kut. 8; 0,8. SI.

  [0040] UPRAVNA OPĆINA ČEPIN - Čepin (1870-1918); 1906/1918: knj. 4; 0,2. SI.

  [0703] UPRAVNA OPĆINA DARDA - Darda (1854-1918); 1857/1918: knj. 2; 0,1. AP.

  [0013] UPRAVNA OPĆINA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1851-1918); 1852/1918: knj. 161, kut. 1; 4. SI.

  [0768] UPRAVNA OPĆINA KOPAČEVO – Kopačevo (1854-1918); 1885/1889: knj. 9, kut. 2; 0,4. AP.

  [0043] UPRAVNA OPĆINA POPOVAC - Popovac (1870-1918); 1889/1918: knj. 20, kut. 5; 1,0. SI.

  [0042] UPRAVNA OPĆINA RETFALA – Retfala (1870-1918); 1888/1918: knj. 4; 0,1. SI.

  [0016] UPRAVNA OPĆINA SARVAŠ - Sarvaš (1851-1918); 1859/1918 [1918/1924]: kut. 1; 0,1. SI.

  [0018] UPRAVNA OPĆINA SIKIREVCI - Sikirevci (1886-1945); 1912: knj. 1; 0,1. SI.

  [0017] UPRAVNA OPĆINA ŠAROK - Šarok (1886-1918); 1891/1918 [1919 - 1921]: knj. 23; 1. SI.

  [1753] UPRAVNA OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA - Špišić Bukovica (1870-1918); 1913: 1 knj.  PrP

  [1529] UPRAVNA OPĆINA VALPOVO – Valpovo; 1876-1885: knj. 1; 0,05. AP.

  [0850] UPRAVNA OPĆINA ZMAJEVAC – Zmajevac  (1854-1918); 1895/1918 knj. 1, kut. 6; 0,7. AP.

  A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.

  A.3.1. Hrvatske zemlje u okviru Kraljevine Jugoslavije (1918.-1941.)

  [0030] FINANCIJSKO RAVNATELJSTVO U OSIJEKU - Osijek (1918-1929); 1918-1928: knj. 5; 0,4. SI.

  [1336] FINANCIJSKI INSPEKTORAT OSIJEK - Osijek (1929-1941); 1928-1930: knj. 16; 1,5. SI.

  [1335] FINANCIJSKI INSPEKTORAT VUKOVAR - Vukovar (1929-1941); 1930-1932: knj. 9; 1,0. SI.

  [0022] GLAVNA CARINARNICA OSIJEK - Osijek (1919-1941); 1927/1940: knj. 83; 1,2. SI.

  [0037] KOMISIJA ZA LIKVIDACIJU AGRARNE REFORME OSIJEK - Osijek (1931-1941); 1931-1941: knj. 4, kut. 13; 1,5. SI.

  [1559] KOMISIJA ZA LIKVIDACIJU AGRARNE REFORME U VUKOVARU - Vukovar (1931-1941); 1930-1940: knj. 2; 0,1. SI.

  [0021] OBLASNO NADZORNIČTVO RADA OSIJEK - Osijek (1921-1941); 1921-1941: knj. 1, kut. 7; 0,7. SI.

  [0036] OKRUŽNI URED ZA OSIGURANJE RADNIKA OSIJEK - Osijek (1922-1941); 1929-1941: knj. 12; 1,0. SI.

  [0033] REKLAMACIONI ODBOR TEČEVINA I POREZA NA POSLOVNI PROMET OSIJEK - Osijek (1929-1941); 1929-1935: knj. 5; 0,2. SI.

  [0034] ŽUPANIJSKI AGRARNI URED OSIJEK - Osijek (1920-1931); 1921-1931: knj. 3, kut. 1; 0,3. SI.

  [0035] ŽUPANIJSKI AGRARNI URED VUKOVAR - Vukovar (1920-1931); 1927-1928: knj. 2; 0,1. SI.

  [1260] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo)  BATINA  - Batina (1918-1941); 1932-1934: kut. 1; 0,10.SI.

  [1261] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) DARDA – Darda  (1918-1941); 1932: kut. 1; 0,1. AP.

  [0023] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1854-1941); 1907/1940: knj. 7, kut. 1; 0,3. SI.

  [1256] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) ĐAKOVO - Đakovo (1918 -1941); [1903] 1918/1941 [1945]: knj. 5, kut. 5; 0,8. SI.

  [0699] KOTARSKA OBLAST(Sresko načelstvo) ILOK - Ilok (1918-1941); 1921/1941 [1944]: kut. 1; 0,1. SI.

  [0024] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) NAŠICE - Našice (1918-1941); 1928/1939: knj. 2, kut. 2; 0,3. SI.

  [0025] KOTARSKA OBLAST(Sresko načelstvo) OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1918/1941: knj. 26, kut. 1; 0,5. SI.

  [1552] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) VALPOVO - Valpovo (1918-1941); 1918-1940: knj. 31, kut. 1; 1,7. SI.

  [0027]  KOTARSKA OBLAST(Sresko načelstvo) VUKOVAR – Vukovar  (1918-1941); 1932: knj. 4; 0,3.

  [1554] KOTARSKA OBLAST(Sresko načelstvo) ŽUPANJA - Županja (1918-1941); 1918-1940: knj. 56, kut. 72; 11. SI.

  [0853] BAŽDARSKI URED OSIJEK - Osijek (1875-1945); 1924-1945: knj. 43, kut. 26; 3,5. AP.

  [0864] BAŽDARSKI URED VINKOVCI  - Vinkovci (1897-1945); 1923/1945: kut. 11; 1. AP.

  [0029] GRADSKO POGLAVARSTVO OSIJEK – Osijek  (1918-1941); 1919-1940: knj. 1429, kut. 3160; 388. SI.

  [1547] REDARSTVO OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1918-1941: knj. 37; 2,5. AP.

  [1592] RAZDJEL FINANCIJSKE STRAŽE OSIJEK, DONJI MIHOLJAC I VALPOVO – Osijek (1918-1941);1918-1941: knj. 6; 0,3. SI.

  [0818] LUČKO POGLAVARSTVO OSIJEK - Osijek (1920-1941); 1920-1941[1942]: knj. 32, kut. 30; 4,5. SI.

  [1339] POREZNI URED DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1918-1941); 1932-1941 [1942]: kut. 1; 0,1. SI.

  [1604] POREZNI URED ILOK - Ilok (1918-1941); 1918-1941: knj. 2; 0,1. SI.

  [0031] POREZNI URED OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1929-1941: knj. 25; 1,0. SI.

  [1338] POREZNI URED PODRAVSKA SLATINA  - Slatina (1918-1941); 1933-1941 [1942]: kut. 1; 0,1. SI.

  [1334] POREZNA URED VINKOVCI – Vinkovci (1918-1941); 1929-1932: knj. 4; 0,2. AP.

  [0038] UPRAVNA OPĆINA BABINA GREDA - Babina Greda (1918-1941); 1918/1941: knj. 15, kut. 4; 1,5. SI.

  [0839] UPRAVNA OPĆINA BATINA  - Batina (1918-1941); 1925-1926: knj. 1; 0,10. SI.

  [1596] UPRAVNA OPĆINA BILJE - Bilje (1918-1941); 1918-1941: knj. 10, kut. 6; 0,9. SI.

  [1262] UPRAVNA OPĆINA BOROVO – Borovo  (1918-1941); 1923-1941: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [1598] UPRAVNA OPĆINA ČEPIN - Čepin (1918-1941); 1918-1941: knj. 106, kut. 26; 5,2. SI.

  [1607] UPRAVNA OPĆINA DARDA  - Darda (1918-1941); 1918-1941: knj. 7; 0,4. AP.

  [0041] UPRAVNA OPĆINA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1918-1941); 1918/1940: knj. 158, kut. 7; 4. SI.

  [0781] UPRAVNA OPĆINA DUBOŠEVICA - Duboševica (1918-1941); 1919-1941 -: knj. 8; 0,4. AP.

  [2029] UPRAVNA OPĆINA ĐAKOVO – Đakovo; 1925-1940: knj. 3; 0,2. AP.

  [0509] UPRAVNA OPĆINA JAGODNJAK - Jagodnjak (1918-1941); 1938-1939: knj. 1; 0,1. AP.

  [0797] UPRAVNA OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI – Kneževi Vinogradi  (1918-1941); 1918-1941: knj. 1, kut. 2; 0,3. AP.

  [1657] UPRAVNA OPĆINA KOPAČEVO – Kopačevo (1918-1941); 1934-1941: knj. 1; 0,1. AP.

  [1530] UPRAVNA OPĆINA PETRIJEVCI – Petrijevci (1918-1941); 1926-1931: knj. 2; 0,2. AP.

  [0015] UPRAVNA OPĆINA PODRAVLJE - Podravlje (1918-1941); 1929/1941: knj. 5, kut. 1; 0,3. SI.

  [1602] UPRAVNA OPĆINA POPOVAC - Popovac (1918--1941); 1918-1941: knj. 9, kut. 9; 1,3. SI.

  [1600] UPRAVNA OPĆINA RETFALA - Retfala (1918-1941); 1918-1941: knj. 6; 0,4. SI.

  [0044] UPRAVNA OPĆINA TENJA - Tenja (1918-1941); 1936: knj. 2; 0,1. SI.

  [0510] UPRAVNA OPĆINA TVRĐAVICA - Tvrđavica (1918-1941); 1930-1941 -: knj. 1; 0,1. AP.

  [0511] UPRAVNA OPĆINA VARDARAC - Vardarac (1918-1941); 1931-1941: knj. 2, kut. 1; 0,2. AP.

  [1622] UPRAVNA OPĆINA ZMAJEVAC – Zmajevac  (1918-1941); 1918-1941: kut. 4; 0,4. AP.

  A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.

  A.4.1. Narodnooslobodilački pokret

  [0045] OBLASNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ZA SLAVONIJU – Osijek  (1943-1945); 1943-1945: knj. 18, kut. 81; 9.

  [0046] OKRUŽNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE - Našice (1943-1945); 1943-1945: knj. 6, kut. 3; 0,4.

  [1382] SRESKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ILOK-  Ilok (?-1945); 1944 - 1945: kut. 1; 0,10.

  [2001] SRESKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BATINA I KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR U ZMAJEVCU; 1945: d/m 0,1.

  [2002] SRESKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DARDA; 1945: d/m 0,1.

  [1875] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DARDA – Darda; 1945: 0,5

  [2003] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac; 1944-1945: 0,1

  [1876] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BATINA – Batina;  1945: 0,1.

  [1877] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ĐAKOVO – Đakovo; 1944: 0,1.

  [1878] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE – Našice; 1943/945: 0,1.

  [1879] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina; 1943-1945: 0,01.

  [1880] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VIROVITICA – Virovitica; 1943-1945: 0,1.

  [1881] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VALPOVO – Valpovo; 1944-1945: 0,1.

  [1883] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR FERIČANCI – Feričanci; 1944-1945: 0,3.

  [1884] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ORAHOVICA – Orahovica; 1943-1945: 0,1.

  [1936] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE; 1945: 0,1.

  [1979] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ČAĐAVICA; 1944-1945: 0,1.

  [1980] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BARE; 1944: 0,1

  [1981] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ČAČINCI; 1944: 0,1

  [1982] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GLOGOVICA; 1944: 0,1

  [1983] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GORNJI MIHOLJAC; 1945: 0,1

  [1984] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VARDARAC; 1945: 0,1

  [1985] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ZMAJEVAC; 1944-1945: 0,01

  [2000] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ĐAKOVO – Đakovo; 1945: 0,1.

  [1999] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR OSIJEK – Osijek; 1944-1945: 0, 1.

  [1885] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BARANJSKO PETROVO SELO; 1944-1945: 0,01.

  [1886] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BATINA – Batina; 1944-1945: 0,01.

  [1887] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BELI MANASTIR – Beli Manastir; 1944-1945: 0,01.

  [1888] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BILJE – Bilje; 1944-1945: 0,01.

  [1986] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BOLMAN; 1944-1945: 0,01

  [1987] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BRANJIN VRH; 1944-1945: 0,01

  [1988] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ČEMINAC; 1944-1945: 0,01

  [1889] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DARDA – Darda; 1944-1945: 0,01.

  [1890] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DRAŽ – Draž; 1944-1945: 0,01.

  [1891] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR DUBOŠEVICA – Duboševica; 1944-1945: 0,01.

  [1892] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GAJIĆ – Gajić; 1944-1945: 0,01.

  [1893] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR GAZIJE – Gazije; 1944-1945: 0,1.

  [1894] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR JAGODNJAK – Jagodnjak; 1944-1945: 0,01.

  [1895] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KAMENAC – Kamenac; 1945: 0,01.

  [1896] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KARANAC – Karanac; 1945: 0,01.

  [1989] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KNEŽEVI VINOGRADI – Kneževi Vinogradi; 1945. 0,01.

  [1897] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KNEŽEVO – Kneževo; 1944-1945: 0,01.

  [1898] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KOPAČEVO – Kopačevo; 1944-1945: 0,01.

  [1990] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KOTLINA – Kotlina; 1945: 0,01.

  [1991] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR KRAJINA – Krajina; 1945: 0,01.

  [1899] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR LUG – Lug; 1944-1945: 0,01.

  [1900] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR OSIJEK – Osijek; 1943-1945: 0,1.

  [1901] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR BAZDAN – Bezdan; 1944-1945: 0,01.

  [1992] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PETLOVAC – Petlovac; 1944-1945: 0,01.

  [1993] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PODOLJE – Podolje; 1945: 0,01.

  [1994] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR POPOVAC – Popovac; 1944: 0,01.

  [1995] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SUZA – Suza; 1945: 0,01.

  [1996] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VARDARAD – Vardarac; 1944-1945: 0,01.

  [1997] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ZMAJEVAC – Zmajevac; 1945: 0,01.

  [1998] MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR TVRĐAVICA – Tvrđaviac; 1944: 0,01.

  A.4.2. Nezavisna država Hrvatska (1941-1945)

  [0047] VELIKA ŽUPA BARANJA  - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 3, kut. 24; 2,5.

  [0701] DRŽAVNO RAVNATELJSTVO ZA PONOVU OSIJEK- Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 72, kut. 43; 7,9.

  [0051] OBLASNO NADZORNIČTVO RADA OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945 [1946]: knj. 4, kut. 50; 5,3. SI.                

  [1595] OKRUŽNI URED ZA OSIGURANJE RADNIKA OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945 [1947]: knj. 14; 1,0. SI.

  [0054] RIZNIČKO UPRAVITELJSTVO OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1942-1944: knj. 18, kut. 11; 2,0. SI.

  [0052] URED ZA KOLONIZACIJU OSIJEK - Osijek (1941-1944); 1940-1944: knj. 16, kut. 22; 2,65. SI.

  [1551] KOTARSKA OBLAST DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1941-1945); 1941-1945: knj. 5; 0,1. AP.

  [0048] KOTARSKA OBLAST OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 6; 0,10. SI

  [0049] KOTARSKA OBLAST VALPOVO  - Valpovo (1941-1945); 1941-1944: knj. 5; 0,20. SI.

  [1870] KOTARSKA OBLAST VIROVITICA – Virovitica; 1941-1945: 0,01.

  [1555] KOTARSKA OBLAST ŽUPANJA – Županja (1941-1945); 1941-1945: knj. 7, kut. 4; 1. SI.

  [0050] GRADSKO POGLAVARSTVO OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 140, kut. 390; 57. SI.

  [0053] REDARSTVENO RAVNATELJSTVO OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1943: knj. 7; 0,5. AP.

  [1593] RAZDJEL FINANCIJSKE STRAŽE OSIJEK, DONJI MIHOLJAC I VALPOVO - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 9; 0,5. SI.

  [0819] LUČKO POGLAVARSTVO VUKOVAR – Vukovar (1941-1945); [1930] 1941-1945. knj. 8, kut. 8. 1 SI  

  [0056] GLAVNA CARINARNICA OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941/1945 : knj. 33; 1,2. SI.

  [0057] CARINARNICA PRVOG REDA VUKOVAR - Vukovar (1941-1945); 1941: knj. 5; 0,1. SI.

  [1605] POREZNI URED ILOK - Ilok (1941-1945); 1941-1945: knj. 3, kut. 1; 0,1. SI.

  [1590] POREZNI URED NAŠICE - Našice (1941-1945); 1941-1944: knj. 3; 0,2. SI.

  [1591] POREZNI URED OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 3; 0,2. SI.

  [1337] POREZNI URED VUKOVAR - Vukovar (1941-1945); 1941/1943: knj. 5; 0,3. SI.

  [1548] OPĆINSKO POGLAVARSTVO BABINA GREDA - Babina Greda (1941-1945); 1941-1945: knj. 1; 0,5.

  [1597] OPĆINSKO POGLAVARSTVO BILJE - Bilje (1941-1945); 1941-1945: knj. 2, kut. 3; 0,3. SI.

  [0697] OPĆINSKO POGLAVARSTVO BOROVO - Borovo (1941-1945); 1941/1945: knj. 1, kut. 1; 0,15. AP.

  [1599] OPĆINSKO POGLAVARSTVO ČEPIN - Čepin (1941-1945); 1941-1945: knj. 21, kut. 27; 3,2. SI.

  [1608] OPĆINSKO POGLAVARSTVO DARDA  - Darda (1941-1945); 1941-1945: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [1550] OPĆINSKO POGLAVARSTVO DONJI MIHILJAC - Donji Miholjac (1941-1945); 1941-1945: knj. 60, kut. 16; 2. SI.

  [1606] OPĆINSKO POGLAVARSTVO JAGODNJAK - Jagodnjak (1941-1945); 1943: knj. 1; 0,1. AP.

  [1621] OPĆINSKO POGLAVARSTVO KNEŽEVI VINOGRADI  - Kneževi Vinogradi (1941-1945); 1941-1944: kut. 4; 0,4. AP.

  [1603] OPĆINSKO POGLAVARSTVO POPOVAC - Popovac (1941-1945); 1941-1945: kut. 2; 0,2. SI.

  [1601] OPĆINSKO POGLAVARSTVO RETFALA - Retfala (1941-1945); 1941-1944: knj. 2; 0,1. SI.

  [1715] OPĆINSKO POGLAVARSTVO VALPOVO – Valpovo  (1941-1945); 1941-1945: knj. 1; 0,05. AP.

  A.5. Uprava i javne službe od 1945. do 1990.

  A.5.3. Županijska, oblasna i okružna uprava (1945-1990)

  [0059] OBLASNI NARODNI ODBOR OSIJEK - Osijek (1949-1951); 1949-1951: knj. 41, kut. 250; 26. SI.

  [0060] OKRUŽNI NARODNI ODBOR OSIJEK - Osijek (1945-1947); 1945 - 1947: knj. 80, kut. 351; 35,5. SI.

  [0061] OKRUŽNA UPRAVA NARODNIH DOBARA OSIJEK - Osijek (1945-1946); 1945-1946: knj. 6, kut. 10; 1,2. AP.

  [0518] ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK - Osijek (1974-1986); 1974-1986: knj. 38, kut. 473; 55,00.SI.

  [0519] SAMOUPRAVNA ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK - Osijek (1986-1990); 1986-1990: knj. 8, kut. 45; 5,2. SI.

  [1526] ZAVOD ZA DRUŠTVENO PLANIRANJE ZAJEDNICE OPĆINE OSIJEK- Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 9, kut. 95, svež. 37; 14,50.SI

  A.5.4. Kotarska uprava (1945-1990)

  [0062] NARODNI ODBOR KOTARA (Kotarski narodni odbor Darda u Belom Manastiru) BELI MANASTIR - Beli Manastir (1945-1955); 1945-1955: knj. 79, kut. 210; 28. SI.

  [1960] SKUPŠTINA OPĆINE BELI MANASTIR; 1963-1993: 332.

  [0512] NARODNI ODBOR KOTARA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-1955); 1945-1955: knj. 108; 14. SI.

  [0063] NARODNI ODBOR KOTARA ĐAKOVO - Đakovo (1945-1955); 1945-1955: knj. 95, kut. 333; 40. SI.

  [0513] NARODNI ODBOR KOTARA NAŠICE  - Našice (1945-1962); 1945-1962: knj. 144, kut. 605, svež. 91; 81.

  [0064] NARODNI ODBOR KOTARA (Skupština kotara) OSIJEK - Osijek (1945-1967); 1945-1967: knj. 425, kut. 1492; 170. SI.

  [0514] NARODNI ODBOR KOTARA ORAHOVICA – Orahovica  (1945-1955); 1945-1955: knj. 88, kut. 270; 29,00.SI.

  [0065] NARODNI ODBOR KOTARA PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1945-1955); 1944-1955: knj. 101, kut. 252; 34. AP.

  [0066] NARODNI ODBOR KOTARA VALPOVO - Valpovo (1945-1955); 1945-1955: knj. 107, kut. 255; 28,30. SI.

  [0515] NARODNI ODBOR KOTARA VIROVITICA – Virovitica (1945-1962); 1945-1962: knj. 63, kut. 54, 32 fasc.; 12,6. SI.

  [0516] NARODNI ODBOR KOTARA VUKOVAR - Vukovar (1945-1955); 1945-1955: knj. 126, kut. 22; 5,5. SI.

  [1214] KOTARSKI NARODNI ODBOR KOTARA (Sreski narodnooslobodilački odbor Batina u Zmajevcu)  BATINSKOG U ZMAJEVCU - Zmajevac (1945-1947); [1944] 1945-1947: knj. 9, kut. 4; 0,5. SI.

  [1846] URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE OSIJEK – Osijek; 1945-1986.

  [1645] BAŽDARSKI URED OSIJEK - Osijek (1945-?); 1945/1959: knj. 6; 0,5. AP.

  [1647] BAŽDARSKI URED VINKOVCI - Vinkovci (1945-?); 1945/1959: knj. 1; 0,1. AP.

  [1911] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI BELI MANASTIR – Beli Manastir (1978-1991); 1978-1991: kut. 11, fasc. 1; 1,2. SI.

  [1921] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESN AZAJEDNICA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI  - Darda (1977-1991); 1977-1991: knj. 2, kut. 4; 0,4. SI.

  [1918]] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE DONJI MIHOLJAC – Donji MIholjac (1975-1990); 1975-1990: knj. 2, kut. 23, fasc. 1; 2,5. SI.

  [1919] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA STANDARD UČENIKA I STUDENATA OPĆINE DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac (1979-1987); 1979-1987: knj. 1, kut. 2; 0,2. SI.

  [1837] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 22, kut. 3; 1,5. SI.

  [1835] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 30, kut. 4; 2,8. SI.

  [1746] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA I USMJERENOG OBRAZOVANJA  RADNIKA RAZNIH STRUKA  - Osijek (1975-1990); 1975-1990: knj. 4, kut. 48; 4,9. SI.

  [1836] OSNOVNA SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA STANDARD UČENIKA I STUDENATA OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1984); 1975-1984: knj. 15; 0,6. SI.

  [1059] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KULTURE OPĆINE OSIJEK – Osijek  (1975-1990); 1975-1990: fascikla 1, knj. 20, kut. 38; 4,1. SI.

  [1912] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KOMUNALNIH DJELATNOSTI OSIJEK – Osijek; 1975-1988: knj. 1, kut. 8; 0,8. SI.

  [1661] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE OPĆINE OSIJEK - Osijek (1975-1991); 1975-1991: knj. 3, kut. 27; 3. SI.

  [1745] OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA OSIJEK - Osijek (1990); 1990: kut. 31; 3,1. SI

  [1909] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA  KULTURE I JAVNOG INFORMIRANJA, TEHNIČKE KULTURE I FIZIČKE KULTURE OPĆINE VALPOVO – Valpovo (1975-1990); 1975-1990: knj. 4, kut. 4; 0,5. SI.

  [1910] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA, OSNOVNOG OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE VALPOVO – Valpovo (1975-1990); 1975-1990: knj. 1, kut. 7; 0,7. SI.

  [1696] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA  KULTURNIH DJELATNOSTI OPĆINE  VIROVITICA – Virovitica  (1975-1990); 1975-1990: knj. 2, kut. 10; 1,1. SI.

  [1917] ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA DONJI MIHOLJAC (1969-1975); 1969-1975: kut. 3; 0,3. SI

  [1224] SAVEZ FIZIČKE KULTURE OPĆINE OSIJEK– Osijek  (1961-1991); 1961-1991: knj. 17, kut. 7; 2,00.SI.

  [1833] OPĆINSKA ZAJEDNICA OBRAZOVANJA OSIJEK - Osijek (1967-1969); 1967-1969: knj. 7, kut. 1; 0,3. SI.

  [1838] ZAVOD ZA PROSVJETU OSIJEK – Osijek (1970-1981); 1970-1981: knj. 17, kut. 4, fasc. 2; 1,1. SI

  [1839] RADNA ZAJEDNICA SIZ-a OSNOVNOG OBRAZOVANJA I SIZ-a PREDŠKOLSKOG ODGOJA OSIJEK – Osijek (1981-1990); 1981-1990: knj. 11, kut. 15, foto album 4; 2,1. SI

  [1834[ ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA OSIJEK - Osijek (1969-1975); 1969-1975: knj. 19; 1. SI.

  [1840] ZAJEDNICA USMJERENOG OBRAZOVANJA OPĆINE OSIJEK – Osijek (1984-1991); 1984-1991: knj. 6; kut. 2; 0,6. SI

  [0990] ZAJEDNICA KULTURNIH DJELATNOSTI OSIJEK – Osijek  (1964-1991); 1964-1991; knj. 12, kut. 25, svež. 2; 3.

  A.5.5. Gradska uprava

  [0539] NARODNI ODBOR GRADA ĐAKOVO - Đakovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 19, kut. 5; 0,6. SI.

  [0588] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR NAŠICE – Našice  (1945); 1945: knj. 1, kut. 1; 0,2. SI.

  [1925] GRADSKI NARODNI ODBOR ILOK – Ilok (1950-1952); 1950-1952: knj. 8, kut. 7; 1. SI.

  [0067] NARODNI ODBOR GRADA OSIJEKA - Osijek (1945-1955); 1945-1955: knj. 181, kut. 517; 60. AP.

  [1754] NARODNI ODBOR GRADA  VIROVITICA - Virovitica (1945-1952). 1945/1952. knj.16,  kut.2; 0,5 AP.

  [0540] NARODNI ODBOR GRADA VUKOVAR - Vukovar (1945-1952); 1945-1952: knj. 53, kut. 1; 2. SI.

  [1341] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE ĐAKOVO – Đakovo; (1952-1955); 1952-1955: knj. 15, kut. 10; 1,5. SI.

  [0541] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE ILOK – Ilok  (1952-1955); 1952-1955: knj. 15, kut. 22; 2,9.

  [1905] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE NAŠICE - Našice (1952-1955); 1952-1955: knj. 17, kut. 17.; 2. SI.

  [1679] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE VALPOVO - Valpovo (1952-1955); 1952-1955: knj. 26, kut. 8. SI.

  [1842] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE VIROVITICA - Virovitica (1952-1955); 1952-1955: knj. 14, kut. 1; 1,2. AP.

  [1215] NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE VUKOVAR - Vukovar (1952-1955); 1952-1955: knj. 12, kut. 2; 0,9. SI.

  [0145] ARBITRAŽNO VIJEĆE PRI GRADSKOM NARODNOM ODBORU U OSIJEKU - Osijek (1946-1947); 1947: kut. 1; 0,1. AP.

  [0071] GRADSKA KOMISIJA ZA AGRARNU REFORMU I KOLONIZACIJU - Osijek (1945-1948); 1945-1948: kut. 16; 1,6. AP.

  [0070] GRADSKA UPRAVA NARODNIH DOBARA OSIJEK - Osijek (1945-1946); 1945-1946: knj. 7, kut. 35; 4,1. AP.

  [1381] STAMBENA UPRAVA OSIJEK - GORNJI GRAD – Osijek  (1955-1958); 1956-1958: knj. 6, kut. 5; 0,6. AP.

  [1758] KAPETANIJA PRISTANIŠTA VUKOVAR - Vukovar (1945-1990); 1945-1959;knj. 2, kut. 2; 0,30. AP.

  [1700] URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE OSIJEK. ISPOSTAVA BELI MANASTIR- Beli Manastir (1945- ); 1968 – 1997:  knj.3, svež. 232.  28,00. AP.

  A.5.6. Općinska uprava

  [0524] NARODNI ODBOR OPĆINE ALJMAŠ – Aljmaš (1952-1962); 1952-1955: knj. 4, kut. 6; 0,5.

  [0535] NARODNI ODBOR OPĆINE BABINA GREDA – Babina Greda (1952-1955); 1952-1955: knj. 1; 0,1.

  [0536] NARODNI ODBOR OPĆINE BAPSKA-NOVAK - Bapska-Novak (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 3; 0,4. SI.

  [0520] NARODNI ODBOR OPĆINE BARANJSKO PETROVO SELO - Baranjsko Petrovo Selo (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 4; 0,5. SI.

  [0074] NARODNI ODBOR OPĆINE BATINA - Batina (1952-1962); 1952-1962: knj. 15, kut. 38; 5. SI.

  [0521] NARODNI ODBOR OPĆINE BELI MANASTIR - Beli Manastir (1952-1962); 1957-1962: knj. 4, kut. 63; 6,5. SI.

  [0525] NARODNI ODBOR OPĆINE BIJELO BRDO – Bijelo Brdo  (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 9; 1,0.

  [0522] NARODNI ODBOR OPĆINE BILJE - Bilje (1952-1955); 1952-1955: knj. 5, kut. 8; 0,9. SI.

  [0533] NARODNI ODBOR OPĆINE BIZOVAC - Bizovac (1952-1960); 1952-1960: knj. 16, kut. 49; 5,3. SI.

  [0537] NARODNI ODBOR OPĆINE BOBOTA - Bobota (1952-1960); 1952-1960: knj. 8, kut. 21; 2,3. SI.

  [0538] NARODNI ODBOR OPĆINE BOROVO - Borovo (1952-1955); 1952-1955: knj. 4, kut. 2; 0,3. SI.

  [1392] NARODNI ODBOR OPĆINE BRAČEVCI - Bračevci (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0523] NARODNI ODBOR OPĆINE BRANJIN VRH - Branjin Vrh (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

  [0526] NARODNI ODBOR OPĆINE CRNAC - Crnac (1952-1962); 1952-1962: knj. 12, kut. 19; 2,3. SI.

  [0544] NARODNI ODBOR OPĆINE ĆERALIJE - Ćeralije (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 4; 0,5. AP.

  [0530] NARODNI ODBOR OPĆINE ČAČINCI - Čačinci (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 3; 0,5. SI.

  [0545] NARODNI ODBOR OPĆINE ČAĐAVICA - Čađavica (1952-1962); 1952-1962: knj. 6, kut. 40; 5,0. AP.

  [0527] NARODNI ODBOR OPĆINE ČEMINAC - Čeminac (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 3; 0,4. SI.

  [0075] NARODNI ODBOR OPĆINE ČEPIN - Čepin (1952-1962); 1952-1962: knj. 27, kut. 114; 12,6. AP.

  [0076] NARODNI ODBOR OPĆINE DALJ - Dalj (1952-1962); 1952-1962: knj. 45, kut. 130; 13,6. AP.

  [0077] NARODNI ODBOR OPĆINE DARDA - Darda (1952-1962); 1952-1962: knj. 10, kut. 18; 2,5. SI.

  [0553] NARODNI ODBOR OPĆINE DONJI MIHOLJAC - Donji MIholjac (1952-1962); 1952-1962: knj. 19, kut. 62; 6,4. SI.

  [0528] NARODNI ODBOR OPĆINE DRAŽ - Draž (1952-1955); 1952-1955: knj. 9, kut. 1; 0,2. SI.

  [0529] NARODNI ODBOR OPĆINE DRENJE - Drenje (1952-1960); 1952-1960: knj. 5, kut. 11; 1,2. SI.

  [0546] NARODNI ODBOR OPĆINE ĐAKOVO - Đakovo (1952-1962); 1955-1962: knj. 39, kut. 273; 31. SI.

  [1342] NARODNI ODBOR OPĆINE ĐAKOVO VANJSKO - Đakovo Vanjsko (1952-1955); 1952-1954: knj. 4, kut. 7; 0,7. SI.

  [0547] NARODNI ODBOR OPĆINE ĐURĐENOVAC – Đurđenovac  (1952-1962); 1952-1962: knj. 9, kut. 26, fasc. 12; 4,3. SI.

  [0078] NARODNI ODBOR OPĆINE ERDUT - Erdut (1952-1955); 1952-1955: knj. 6, kut. 11; 1,2. AP.

  [0550] NARODNI ODBOR OPĆINE ERNESTINOVO - Ernestinovo (1952-1962); 1952-1962: knj. 28, kut. 56; 5,9. AP.

  [0531] NARODNI ODBOR OPĆINE FERIČANCI - Feričanci (1952-1955); 1952-1955: knj. 5; 0,1. SI.

  [1393] NARODNI ODBOR OPĆINE GAŠINCI - Gašinci (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0548] NARODNI ODBOR OPĆINE GORJANI - Gorjani (1952-1960); 1952-1960: knj. 88, kut. 47; 5,5. SI.

  [0551] NARODNI ODBOR OPĆINE GORNJI MIHOLJAC – Gornji Miholjac  (1952-1955); 1952-1955: knj. 5, kut. 8; 0,8.

  [0552] NARODNI ODBOR OPĆINE GRADINA - Gradina  (1952-1962); 1952-1962: knj. 3; 0,3.

  [0532] NARODNI ODBOR OPĆINE HRASTIN – Hrastin (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 3; 0,3.

  [0542] NARODNI ODBOR OPĆINE ILOK - Ilok (1952-1962); 1952-1962: knj. 21, kut. 176; 20,0. AP.

  [0554] NARODNI ODBOR OPĆINE JAGODNJAK - Jagodnjak (1952-1955); 1952-1955: knj. 6, kut. 1; 0,2. SI.

  [0555] NARODNI ODBOR OPĆINE JOSIPOVAC – Josipovac (1952-1955); 1952-1955: knj. 1; 0,1.

  [0079] NARODNI ODBOR OPĆINE KNEŽEVI VINOGRADI - Kneževi Vinogradi (1952-1962); 1952-1962: knj. 13, kut. 36; 3,7. SI.

  [0556] NARODNI ODBOR OPĆINE KOŠKA - Koška (1952-1962); 1952-1962: knj. 20, kut. 56; 5,8. SI.

  [0557] NARODNI ODBOR OPĆINE LASLOVO - Laslovo (1952-1955); 1952-1955: knj. 4, kut. 6; 0,6. AP.

  [0559] NARODNI ODBOR OPĆINE LEVANJSKA VAROŠ - Levanjska Varoš (1952-1962); 1952-1962: knj. 33, kut. 57; 7,3. SI.

  [0560] NARODNI ODBOR OPĆINE LOVAS- Lovas  (1952-1955); 1952-1955: knj. 7, kut. 6; 0,7. SI.

  [0558] NARODNI ODBOR OPĆINE LUG - Lug (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 8; 0,8. SI.

  [0561] NARODNI ODBOR OPĆINE LUKAČ - Lukač (1952-1955); 1952-1955: knj. 3; 0,1.

  [0566] NARODNI ODBOR OPĆINE NAŠICE  - Našice (1952-1962); 1955-1962: knj. 39, kut. 94, svež. 24; 14,40.SI.

  [0181] NARODNI ODBOR OPĆINE NEGOSLAVCI - Negoslavci (1952-1955); 1952-1955: knj. 9, kut. 2; 0,4. SI.

  [0562] NARODNI ODBOR OPĆINE NOVA BUKOVICA - Nova Bukovica (1952-1962); 1952-1962: knj. 24, kut. 23; 3,3. AP.

  [0567] NARODNI ODBOR OPĆINE ORAHOVICA - Orahovica (1952-1962); 1952-1962: knj. 31, kut. 136; 15. SI.

  [0068] NARODNI ODBOR OPĆINE OSIJEK DONJI GRAD - Osijek (1955-1958); 1955-1958: knj. 18, kut. 80; 8,9. AP.

  [0069] NARODNI ODBOR OPĆINE OSIJEK GORNJI GRAD - Osijek (1955-1958); 1955-1958: knj. 32, kut. 65; 7,0. SI.

  [0073] NARODNI ODBOR OPĆINE (Skupština općine) OSIJEK  - Osijek (1958-1990); 1958-1990: knj. 128 , kut. 452; svež. 1735, 220,00. SI.

  [0563] NARODNI ODBOR OPĆINE PETRIJEVCI - Petrijevci (1952-1955); 1952-1955: knj. 7, kut. 8; 1,0. SI.

  [1752] NARODNI ODBOR OPĆINE PIVNICA - Pivnica (1952-1955); 1952 – 1954: knj. 1. 0,01. AP.

  [0568] NARODNI ODBOR OPĆINE PODGORAČ- Podgorač  (1952-1962); 1952-1962: knj. 32, kut. 74; 10,00.SI.

  [0564] NARODNI ODBOR OPĆINE POPOVAC - Popovac (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 4; 0,5. SI.

  [0565] NARODNI ODBOR OPĆINE PUNITOVCI - Punitovci (1952-1955); 1952-1955: knj. 23, kut. 3; 0,4. SI.

  [0571] NARODNI ODBOR OPĆINE SEMELJCI - Semeljci (1952-1960); 1952-1960: knj. 24, kut. 59; 8,0. SI.

  [0570] NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKE BARE - Slavonske Bare (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 4; 0,5. SI.

  [0080] NARODNI ODBOR OPĆINE (Skupština općine) PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1955- 1990); 1955-1976: knj. 136, svež. 2300; 235,00. 

  [0573] NARODNI ODBOR OPĆINE SLATINSKI DRENOVAC - Slatinski Drenovac (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 2; 0,4. SI.

  [0572] NARODNI ODBOR OPĆINE SOPJE - Sopje (1952-1955); 1952-1955: knj. 6, kut. 5; 0,7. AP.

  [0574] NARODNI ODBOR OPĆINE SUHOPOLJE – Suhopolje  (1952-1962); 1952-1962: knj. 9; 0,4.

  [0575] NARODNI ODBOR OPĆINE ŠARENGRAD - Šarengrad (1952-1955); 1952-1955: knj. 9, kut. 4; 0,6. AP.

  [1212] NARODNI ODBOR OPĆINE ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (1952-1962); 1952-1962: knj. 3, kut. 6; 0,7. SI.

  [0576] NARODNI ODBOR OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Špišić Bukovica (1952-1962); 1952-1962: knj. 10; 0,4.

  [0577] NARODNI ODBOR OPĆINE TENJA – Tenja  (1952-1955); 1952-1955: knj. 1; 0,1.

  [0578] NARODNI ODBOR OPĆINE TOVARNIK - Tovarnik (1952-1960); 1952-1960: knj. 46, kut. 95; 11,0. SI.

  [0579] NARODNI ODBOR OPĆINE TRNAVA - Trnava (1952-1955); 1952-1955: knj. 12, kut. 5; 0,6. SI.

  [0580] NARODNI ODBOR OPĆINE VALPOVO - Valpovo (1955-1962); 1955-1962: knj. 49, kut. 124; 15,9. SI.

  [0582] NARODNI ODBOR OPĆINE VIROVITICA  - Virovitica (1952-1962); 1952-1962: knj. 51, kut. 60; 7,8.

  [0693] NARODNI ODBOR OPĆINE VOĆIN - Voćin (1952-1962); 1952-1962: knj. 42, kut. 97; 11,5. AP.

  [0581] NARODNI ODBOR OPĆINE VUKA - Vuka (1952-1955); 1952-1955: knj. 2, kut. 2; 0,2. SI.

  [0584] NARODNI ODBOR  OPĆINE (Skupština općine) VUKOVAR - Vukovar (1955-1990); 1955- 1965: knj. 35, kut. 329; 33. SI.

  [0585] NARODNI ODBOR OPĆINE ZDENCI - Zdenci (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 4; 0,5. SI.

  [0586] NARODNI ODBOR OPĆINE ZMAJEVAC – Zmajevci  (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [1922] OPĆINSKI SEKRETARIJAT ZA NARODNU OBRANU ĐAKOVO; 1967-1992: knj. 4, kut. 18, 2 d/m

  [0072] ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU OPĆINE OSIJEK - Osijek (1963- 1990); 1963-1976: knj. 58, kut. 670; 70. SI.

  [1962] ZAVOD ZA URBANIZAM I KOMUNALNO STAMBENU PRIVREDU OPĆINE  PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina; 1971-1973: 6.

  A.5.7. Mjesna uprava

  [0589] MJESNI NARODNI ODBOR ADA – Ada (1945-1952); 1945-1950: knj. 1; 0,1.

  [0590] MJESNI NARODNI ODBOR ADOLFOVAC - Adolfovac (1945-1952); 1945-1950: knj. 1; 0,1.

  [0081] MJESNI NARODNI ODBOR ALJMAŠ - Aljmaš (1945-1952); 1945-1952: knj. 8, kut. 20; 2,2. AP.

  [0593] MJESNI NARODNI ODBOR BANKOVCI - Bankovci (1945-1952); 1945-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0082] MJESNI NARODNI ODBOR (Mjesni narodnooslobodilački odbor) BAPSKA-NOVAK - Bapska-Novak (1945-1952); [1944] 1944-1952: knj. 8, kut. 8; 0,9. SI.

  [0083] MJESNI NARODNI ODBOR BARANJSKO PETROVO SELO - Baranjsko Petrovo Selo (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 11; 2. AP.

  [0592] MJESNI NARODNI ODBOR BARE - Bare (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

  [0594] MJESNI NARODNI ODBOR BIJELA LOZA  - Bijela Loza (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 1; 0,2. SI

  [0084] MJESNI NARODNI ODBOR BIJELO BRDO - Bijelo Brdo (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 1; 0,2. AP.

  [0085] MJESNI NARODNI ODBOR BILJE - Bilje (1945-1952); 1945/1952: knj. 11, kut. 14; 1,6. AP.

  [0086] MJESNI NARODNI ODBOR BIZOVAC - Bizovac (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 5; 0,6. SI.

  [0595] MJESNI NARODNI ODBOR BOBOTA - Bobota (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1. SI.

  [0087] MJESNI NARODNI ODBOR BOCANJEVCI - Bocanjevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 8, kut. 3; 1. SI.

  [0596] MJESNI NARODNI ODBOR BOROVO - Borovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 13, kut. 19; 2,0. SI.

  [0597] MJESNI NARODNI ODBOR  BOROVO NASELJE - Borovo Naselje (1945-1952); 1945-1950: knj. 25, kut. 14; 2,3. SI.

  [1390] MJESNI NARODNI ODBOR BRAČEVCI - Bračevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1. SI.

  [0606] MJESNI NARODNI ODBOR BRANJINA – Branjina  (1945-1952); 1945-1952: kut. 12; 1,2.

  [0604] MJESNI NARODNI ODBOR BREŠĆE – Brešće  (1945-1952); 1945-1950: knj. 3, kut. 2; 0,2.

  [0088] MJESNI NARODNI ODBOR BROĐANCI - Brođanci (1945-1952); 1945-1952: kut. 3; 0,4. SI.

  [0598] MJESNI NARODNI ODBOR BREZOVLJANI - Brzovljani (1945-1952); 1945-1950: knj. 2; 0,1. SI.

  [0599] MJESNI NARODNI ODBOR BUDROVCI – Budrovci  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

  [0600] MJESNI NARODNI ODBOR CERNA – Cerna  (1945-1952); 1945-1952: kut. 5; 0,5.

  [0601] MJESNI NARODNI ODBOR CEREMOŠNJAK- Ceremošnjak  (1945-1950); 1945-1950: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

  [0602] MJESNI NARODNI ODBOR CRKVARI - Crkvari (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

  [0603] MJESNI NARODNI ODBOR ČAČINCI - Čačinci (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

  [0100] MJESNI NARODNI ODBOR ČAĐAVICA - Čađavica (1945-1952); 1947-1952: knj. 1, kut. 1; 0,5. AP.

  [0089] MJESNI NARODNI ODBOR ČEMINAC – Čeminac  (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 5; 0,5.

  [0605] MJESNI NARODNI ODBOR ČEPIN - Čepin (1945-1952); 1945-1952: knj. 7, kut. 7; 0,8. AP.

  [0591] MJESNI NARODNI ODBOR ĆERALIJE - Ćeralije (1945-1952); 1947-1952: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

  [0613] MJESNI NARODNI ODBOR DALJ - Dalj (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 9; 1,0. AP.

  [0607] MJESNI NARODNI ODBOR (Mjesni narodnooslobodilački odbor) DARDA – Darda (1945-1952);[1944] 1945 -1952: knj. 10, kut. 23; 2,7.

  [0614] MJESNI NARODNI ODBOR DOBROVIĆI - Dobrovići (1945-1952); 1947-1950: knj. 3, kut. 1; 0,2. AP.

  [0610] MJESNI NARODNI ODBOR DOLCI - Dolci (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

  [0609] MJESNI NARODNI ODBOR DONJA MOTIČINA - Donja Motičina (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

  [0608] MJESNI NARODNI ODBOR DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 9; 1,0. SI.

  [0611] MJESNI NARODNI ODBOR DONJA PIŠTANA – Donja Pištana (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0612] MJESNI NARODNI ODBOR DOPSIN – Dopsin (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0090] MJESNI NARODNI ODBOR DRAŽ - Draž (1945-1952); 1945-1952: knj. 13, kut. 15; 2.

  [1391] MJESNI NARODNI ODBOR DRENJE - Drenje (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

  [0091] MJESNI NARODNI ODBOR DUBOŠEVICA - Duboševica (1945-1952); 1945-1952: knj. 13, kut. 6; 1. AP.

  [0615] MJESNI NARODNI ODBOR ĐAKOVAČKA SATNICA Đakovačka Satnica (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

  [0616] MJESNI NARODNI ODBOR ERDUT - Erdut (1945-1952); 1945-1952: knj. 6, kut. 11; 1,2. AP.

  [0617] MJESNI NARODNI ODBOR ERNESTINOVO- Ernestinovo  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [0619] MJESNI NARODNI ODBOR FERIČANCI - Feričanci (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 1; 0,2. SI.

  [0618] MJESNI NARODNI ODBOR FORKUŠEVCI – Forkuševci (1945-1952); 1945-1950: knj. 1; 0,1.

  [0092] MJESNI NARODNI ODBOR(Mjesni narodnooslobodilački odbor)  GAJIĆ (1945 -1952); [1944] 1945-1952: knj. 8, kut. 16; 1,6.

  [0620] MJESNI NARODNI ODBOR GLOŽĐE - Gložđe (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0621] MJESNI NARODNI ODBOR GORJANI - Gorjani (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 3; 0,3. SI.

  [0622] MJESNI NARODNI ODBOR GRANICE – Granice (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0623] MJESNI NARODNI ODBOR GORNJI MELJANI - Gornji Meljani (1945-1952); 1947-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0624] MJESNI NARODNI ODBOR GORNJI MIHOLJAC - Gornji Miholjac (1945-1952); 1947-1952: knj. 3, kut. 2; 0,4. AP.

  [0093] MJESNI NARODNI ODBOR HABJANOVCI - Habjanovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 4; 0,4. SI.

  [0625] MJESNI NARODNI ODBOR HARKANOVCI – Harkanovci  (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1.

  [0627] MJESNI NARODNI ODBOR HRASTIN  - Hrastin (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [0628] MJESNI NARODNI ODBOR HUM - Hum (1945-1952); 1947-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0626] MJESNI NARODNI ODBOR HUMLJANI - Humljani (1945-1950); 1945-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0094] MJESNI NARODNI ODBOR ILOK - Ilok (1945-1950); 1944-1950 -: knj. 10, kut. 27; 3,3. SI.

  [0095] MJESNI NARODNI ODBOR IVANOVCI (Kotara Osijek)  - Ivanovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2; 0,4. SI.

  [0629] MJESNI NARODNI ODBOR IVANOVCI (Kotara Đakovo)  - Ivanovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [0096] MJESNI NARODNI ODBOR JAGODNJAK - Jagodnjak (1945-1952); 1945-1952 -: knj. 4, kut. 2; 0,4. AP.

  [1748] MJESNI NARODNI ODBOR JASENAŠ – Jasenaš (1945-1952); 1950 – 1952: knj.1;0,01.AP:

  [0632] MJESNI NARODNI ODBOR JELISAVAC - Jelisavac (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 1; 0,2.

  [0631] MJESNI NARODNI ODBOR JOSIPOVAC (Kotara Đakovo) - Josipovac (1945-1952); 1945-1950: kut. 1; 0,1. SI.

  [0633] MJESNI NARODNI ODBOR JOSIPOVAC (Kotar Osijek) - Josipovac (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0634] MJESNI NARODNI ODBOR JOVANOVAC - Jovanovac (1945-1952); 1945-1950: knj. 3; 0,1.

  [1379] MJESNI NARODNI ODBOR JURJEVAC - Jurjevac (1945-1952); 1948-1950: kut. 1; 0,1. SI.

  [0636] MJESNI NARODNI ODBOR KNEŽEVI VINOGRADI - Kneževi Vinogradi (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 7; 1,0. AP.

  [0635] MJESNI NARODNI ODBOR KNEŽEVO - Kneževo (1945-1952); 1945-1952: knj. 5, kut. 1; 0,2.

  [0637] MJESNI NARODNI ODBOR KOŠKA - Koška (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1. SI

  [0097] MJESNI NARODNI ODBOR KOPAČEVO - Kopačevo (1945-1952); 1945/1952: knj. 7, kut. 9; 1. AP.

  [0098] MJESNI NARODNI ODBOR (Mjesni narodnooslobodilački odbor) KOTLINA - Kotlina (1945-1952); [1944]  1945-1952: knj. 4, kut. 9; 0,9. AP.

  [0638] MJESNI NARODNI ODBOR KRŠINCI - Kršinci (1945-1950); 1945-1950: knj. 1; 0,1. SI

  [0099] MJESNI NARODNI ODBOR LADIMIREVCI - Ladimirevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 7, kut. 5; 0,8. SI.

  [0639] MJESNI NARODNI ODBOR LASLOVO - Laslovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, svež. 1; 0,1. AP.

  [0640] MJESNI NARODNI ODBOR LEDENIK – Ledenik (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,2. SI

  [0649] MJESNI NARODNI ODBOR LONĐICA - Lonđica (1945-1952); 1945-1952: knj. 4; 0,2. SI

  [0641] MJESNI NARODNI ODBOR LOVAS - Lovas (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 3; 0,4. SI.

  [0642] MJESNI NARODNI ODBOR LUG - Lug (1945-1952); 1945-1952: kut. 2; 0,5. AP.

  [0643] MJESNI NARODNI ODBOR MACUTE - Macute (1945-1952); 1947-1951: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

  [0650] MJESNI NARODNI ODBOR MARKOVAC – Markovac (1945-1950); 1945-1950: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI

  [0651] MJESNI NARODNI ODBOR MARTIN – Martin (1945-1950); 1945-1950: knj. 3, kut. 2; 0,3. SI

  [0644] MJESNI NARODNI ODBOR MARTINCI - Martinci (1945-1952); 1945-1950: knj. 6, kut. 3; 0,4.

  [0647] MJESNI NARODNI ODBOR MEDINCI – Medinci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 2; 0,1.

  [0645] MJESNI NARODNI ODBOR MIKLEUŠ - Mikleuš (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 3; 0,3. AP.

  [0646] MJESNI NARODNI ODBOR MIKLUŠEVCI - Mikluševci (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 4; 0,5. SI.

  [0648] MJESNI NARODNI ODBOR MILJEVCI - Miljevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 3; 0,4. AP.

  [0101] MJESNI NARODNI ODBOR NARD - Nard (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 4; 1. SI.

  [0652] MJESNI NARODNI ODBOR NAŠICE  - Našice (1945-1952); 1945-1952: knj. 15, kut. 6; 1. SI

  [0653] MJESNI NARODNI ODBOR NAŠIČKA BREZNICA – Našička Breznica (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 1; 0,3.

  [0654] MJESNI NARODNI ODBOR NOSKOVCI - Noskovci (1945-1952); 1948-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0655] MJESNI NARODNI ODBOR NOVA BUKOVICA - Nova Bukovica (1945-1952); 1946-1952: knj. 2, kut. 4; 0,5. AP.

  [0102] MJESNI NARODNI ODBOR NOVI BEZDAN - Novi Bezdan (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 4; 0,4. AP.

  [0656] MJESNI NARODNI ODBOR NOVI KUSONJI - Novi Kusonj (1945-1952); 1948-1952: knj. 3, kut. 1; 0,1. AP.

  [0657] MJESNI NARODNI ODBOR NEGOSLAVCI - Negoslavci (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 1; 0,1. SI.

  [0658] MJESNI NARODNI ODBOR OPATOVAC - Opatovac (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1. SI.

  [0659] MJESNI NARODNI ODBOR ORAHOVICA - Orahovica (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

  [0660] MJESNI NARODNI ODBOR PALAČA – Palača  (1945-1952); 1945-1950: svež. 1; 0,1.

  [0103] MJESNI NARODNI ODBOR PETRIJEVCI - Petrijevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 12, kut. 8; 1,6. SI.

  [0661] MJESNI NARODNI ODBOR PETROVA SLATINA  - Petrova Slatina (1945-1952); 1945-1950: knj. 1; 0,1.

  [0662] MJESNI NARODNI ODBOR PETROVAC - Petrovac (1945-1952); 1948-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0663] MJESNI NARODNI ODBOR PIŠKOREVCI – Piškorevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

  [0665] MJESNI NARODNI ODBOR PODGORAČ - Podgorač (1945-1952); 1945-1952: knj. 13, kut. 6; 0,8. SI

  [0104] MJESNI NARODNI ODBOR PODOLJE - Podolje (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 9; 1,1. AP.

  [0664] MJESNI NARODNI ODBOR PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1945-1952); 1945-1952: knj. 8, kut. 10; 1,1. AP.

  [1213] MJESNI NARODNI ODBOR PODRAVSKI PODGAJCI - Podravski Podgajci (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

  [0105] MJESNI NARODNI ODBOR (Mjesni narodnooslobodilački odbor)  POPOVAC - Popovac (1945-1952); [1944]  1945-1952: knj. 8, kut. 11; 1,2.

  [1525] MJESNI NARODNI ODBOR PREDRIJEVO -  Predrijevo (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0666] MJESNI NARODNI ODBOR PUNITOVCI - Punitovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2; 0,2. SI.

  [0667] MJESNI NARODNI ODBOR PUŠINA – Pušina  (1945-1952); 1945-1952.

  [0106] MJESNI NARODNI ODBOR RADOŠ - Radoš (1945-1952); 1945-1950: knj. 3, kut. 3; 0,5. SI.

  [0668] MJESNI NARODNI ODBOR RAZBOJIŠTE  - Razbojište (1945-1952); 1945-1952: knj. 7, kut. 2; 0,4. SI

  [0107] MJESNI NARODNI ODBOR RETFALA  - Retfala (1945-1952); 1945-1947: knj. 6, kut. 4; 0,5.

  [0108] MJESNI NARODNI ODBOR SARVAŠ  - Sarvaš(1945-1952); 1945-1952: knj. 11, kut. 2; 0,3.

  [0109] MJESNI NARODNI ODBOR SATNICA - Satnica (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 6; 0,9. SI.

  [0669] MJESNI NARODNI ODBOR SEONA – Seona (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI

  [0110] MJESNI NARODNI ODBOR (Mjesni narodnooslobodilački odbor) SKANDALA - Skandal (1945-1952); [1944]  1945-1950: knj. 7, kut. 7; 1,2. SI.

  [0674] MJESNI NARODNI ODBOR SLADOJEVCI – Sladojevci  (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0671] MJESNI NARODNI ODBOR SLATINSKI DRENOVAC – Slatinski Drenovac (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 2; 0,2.

  [0672] MJESNI NARODNI ODBOR SOPJE - Sopje (1945-1952); 1945-1955: knj. 4, kut. 6; 0,8. AP.

  [0673] MJESNI NARODNI ODBOR STIPANOVCI (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2; 0,3. SI

  [0675] MJESNI NARODNI ODBOR SUHA MLAKA – Suha Mlaka (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0111] MJESNI NARODNI ODBOR SUZA - Suza (1945-1952); 1950-1952: kut. 1; 0,1. AP.

  [0676] MJESNI NARODNI ODBOR SVETOBLAŽJE -  Svetoblažje (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2.

  [0112] MJESNI NARODNI ODBOR ŠAG - Šag (1945-1952); 1945-1950: knj. 3, kut. 2; 0,4. SI.

  [0677] MJESNI NARODNI ODBOR ŠAPTINOVCI – Šaptinovci  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1. SI

  [0113] MJESNI NARODNI ODBOR ŠARENGRAD - Šarengrad (1945-1952); 1945-1952 : knj. 7, kut. 14; 1,9. AP.

  [0678] MJESNI NARODNI ODBOR ŠIDSKI BANOVCI  - Šidski Banovac (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0679] MJESNI NARODNI ODBOR ŠLJIVOŠEVCI – Šljivoševci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

  [0680] MJESNI NARODNI ODBOR ŠODOLOVCI – Šodolovci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

  [0681] MJESNI NARODNI ODBOR TENJA  - Tenja (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1.

  [0682] MJESNI NARODNI ODBOR TENJSKI ANTUNOVAC – Tenjski Antunovac  (1945-1952); 1945-1952: knj. 1; 0,1.

  [0683] MJESNI NARODNI ODBOR TOMAŠANCI - Tomašanci (1945-1952); 1945-1952: knj. 6, kut. 3; 0,4. SI.

  [0684] MJESNI NARODNI ODBOR TOMPOJEVCI - Tompojevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 5, kut. 10; 0,9. SI.

  [0115] MJESNI NARODNI ODBOR TOPOLJE – Topolje (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 13; 1,3.

  [0114] MJESNI NARODNI ODBOR TORJANCI - Torjanci (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 5; 0,6. AP.

  [0685] MJESNI NARODNI ODBOR TOVARNIK - Tovarnik (1945-1952); 1945-1952: knj. 12, kut. 12; 1,4. SI.

  [0687] MJESNI NARODNI ODBOR TVRĐAVICA – Tvrđavica (1945-1952); 1945-1952: knj. 4; 0,1.

  [0686] MJESNI NARODNI ODBOR TRNAVA - Trnava (1945-1952); 1945-1952: knj. 11, kut. 4; 0,6. SI. 

  [0690] MJESNI NARODNI ODBOR VALPOVO - Valpovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 14, kut. 5; 0,8. SI.

  [0116] MJESNI NARODNI ODBOR (Mjesni narodnooslobodilački odbor)  VARDARAC - Vardarac (1945-1952); [1944] 1945 -1952 [1955]: knj. 3, kut. 7; 0,9. AP.

  [0689] MJESNI NARODNI ODBOR VAŠKA - Vaška (1945-1952); 1945-1952: knj. 10, kut. 4; 0,6. AP.

  [0692] MJESNI NARODNI ODBOR VELIMIROVAC – Velimirovac  (1945-1952); 1945-1952: knj. 2; 0,1.

  [0117] MJESNI NARODNI ODBOR VELIŠKOVCI - Veliškovci (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. SI.

  [0118] MJESNI NARODNI ODBOR VINOGRADCI - Vinogradci (1945-1952); 1945-1950: knj. 2, kut. 2; 0,2. SI.

  [0691] MJESNI NARODNI ODBOR VIŠNJEVAC – Višnjevac  (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0119] MJESNI NARODNI ODBOR VOĆIN - Voćin (1945-1952); 1946-1952 : knj. 6, kut. 2; 0,5. AP.

  [0694] MJESNI NARODNI ODBOR VUKOJEVCI – Vukojevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 2; 0,3.

  [0695] MJESNI NARODNI ODBOR ZDENCI – Zdenci  (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1.

  [0120] MJESNI NARODNI ODBOR ZMAJEVAC - Zmajevac (1945-1952);  1945/1952: knj. 1, kut. 2; 0,3. AP.

  [0696] MJESNI NARODNI ODBOR ZOLJANI – Zoljani (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2.

 • B.1. Pravosuđe do 1848.

  B.1.3. Kotarski/općinski sudovi (prvostupanjski)

  [0121] GOSPOŠTIJSKI SUD OSIJEK (Sedes dominalis cameralis Essekiensis) – Osijek  (1690-1812); 1746-1812: knj. 1, kut. 34; 3,5. AI.

  B.2.4.  Pravosuđe 1848.-1945.

  2. Županijski i okružni sudovi

  [0122] URBARSKI SUD U OSIJEKU  - Osijek (1857-1873); 1857-1873 [ 1873-1906]: knj. 4, kut. 268, 30. SI

  [0123] KRALJEVSKI SUDBENI STOL OSIJEK – Osijek (1850-1945); 1850-1945: knj. 454, kut. 2956. 325. SI.

  [0124] KRALJEVSKI SUDBENI STOL VINKOVCI – Vinkovci  (1873-1886); 1873-1886: knj. 54, kut. 130; 15. SI.

  [0125] KRALJEVSKI SUDBENI STOL U VUKOVARU  - Vukovar (1864-1886); 1864-1886: knj. 9,  kut. 16; 1,2. SI.

  3. Kotarski i općinski sudovi

  [0698] KOTARSKI SUD (Sreski sud) DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1850-1945); 1850-1923: knj. 21, kut. 43, svež. 13; 6,5. SI.

  [0972] KOTARSKI SUD (Sreski sud) ĐAKOVO - Đakovo (1850-1945); 1850-1945: knj. 386, kut. 28; 42. SI.

  [0977] KOTARSKI SUD (Sreski sud) ILOK - Ilok (1851-1945); [1850] 1851-1945: knj. 196, kut. 8; 16. SI.

  [1216] KOTARSKI SUD (Sreski sud) MOROVIĆ – Morović (1873-1880); 1873-1880: knj. 6, kut. 2; 0,3. SI.

  [0127] KOTARSKI SUD (Sreski sud) NAŠICE - Našice (1850-1945); 1850-1945: knj. 17, kut. 513; 53. SI.

  [0128] KOTARSKI SUD (Sreski sud) OSIJEK - Osijek (1850-1945); 1850-1945: knj. 7, kut. 58; 6,5. SI. AI.

  [0129] KOTARSKI SUD (Sreski sud) VALPOVO  - Valpovo (1850-1945); 1856 -1945: knj. 90, kut. 57; 8. SI.

  [0131] KOTARSKI SUD (Sreski sud) VUKOVAR - Vukovar (1850-1945); 1875/1928: kut. 2; 0,2. SI.

  6. Posebni sudovi

  [1707] SUD RADNIČKOG OSIGURANJA OSIJEK - Osijek (1928 - ?); 1928-1941: knj. 1, kut. 4; 0,4. SI

  [2027] MJESNI SUD U DONJEM MIHOLJCU – Donji Miholjac ; 1888.-1925. knj. 5, kut. 1; 0,3. SI

  7. Državna odvjetništva/ tužiteljstva

  [1699] DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OSIJEK - Osijek (1850-1918); 1915: knj. 1; 0,1. SI.

  [1274] DRŽAVNO TUŽITELJSTVO OSIJEK - Osijek (1918-1941); 1918-1941: knj. 2, kut. 71; 7,3. SI.         

  [1309] DRŽAVNO TUŽITELJSTVO  OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: kut. 18; 1,8. SI.

  [1217] DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO VUKOVAR  - Vukovar (1850-1918 ); 1862-1886: knj. 64, kut. 3; 4. SI.

  8. Javni bilježnici

  [1612] ANDRIĆ, TODOR - Darda (1920-1941); 1920-1941: kut. 2; 0,2. SI.

  [1615] ANASTASIJEVIĆ, MIŠA – Vinkovci (? - ?); 1898: knj. 1; 0,1. AP.

  [0135] CEKORIĆ, IVAN - Osijek (1855-1941); 1871-1899: knj. 5; 0,2. SI.

  [1915] FRANK, VLADIMIR – Đakovo ; 1911-1917: knj. 23; 0,1. AP

  [0878] GJURGJEVIĆ, VASO – Osijek (? - ?); 1886-1910: kut. 1; 0,1. SI.

  [0705] KELECSENYI, PL. ZADOR – Vukovar (? - ?); 1895-1897: knj. 1; 0,1. SI.

  [1611] KISS,  DR. EMIL - Darda (1910-1920); 1910-1920: kut. 6; 0,6. SI.

  [1620] MIHAJLOVIĆ, RISTO – Vukovar (? - ?); 1876/1880: knj. 2; 0,1. AP.

  [1914] MIKOVIĆ, M. DANILO – Našice; 1936-1941:  knj 1, 0,1. AP

  [1614] PRODANOVIĆ, M. IVAN – Beli Manastir (1939-1941); 1939-1941:kut. 2; 0,2. SI.

  [1613] ROTH SANDOR – Darda; 1941-1944: 0,2.

  [0704] SCHUBERT, HUGO - Virovitica (? - ?); 1909-1911: knj. 1; 0,1. SI.

  [1913] SEDER, ILIJA – Našice; 1939-1941: knj. 2; 0,2. AP

  [1619] SOLARIČEK, FRANJO – Virovitica (? - ?); 1863-1875: knj. 1; 0,1. SI.                

  [0718] SZILAGYI,  FERENCZ - Darda (1875-1880); 1875-1880: kut. 1; 0,1. SI.

  [1618] ŠVARCMAJER, ANTUN - Đakovo; 1919-1931: knj. 2; 0,1. SI.

  [1617] TIĆAK, MILUTIN - Vukovar; 1911/1933: knj. 6; 0,3. SI.

  [1610] URSZINY, Pal - Darda (1887-1910); 1887-1910: kut. 3; 0,3. SI.

  [1609] VISY, LAJOS - Darda (1881-1886); 1881-1886: kut. 1; 0,1. SI.

  [1616] VUKOV, PETAR - Osijek; 1862-1862: knj. 1; 0,1. AP.

  B.5. Pravosuđe 1945.-1990.

  B.5.2. Okružni sudovi

  [0136] OKRUŽNI SUD OSIJEK - Osijek (1945-1990); 1945-1959: knj. 42, kut. 143; 16. SI.

  B.5.3. Kotarski/općinski sudovi

  [0976] KOTARSKI SUD ORAHOVICA - Orahovica (1945 - 1990 ); 1946-1957: kut. 2; 0,2.

  [0141] KOTARSKI SUD VALPOVO – Valpovo (1945 - 1990); 1945-1959: kut. 4; 0,4.

  [0140] OPĆINSKI SUD (Kotarski sud) OSIJEK- Osijek  (1945-1990 ); 1945-1972: knj. 117, kut. 544; 60, 00. SI.

  [1906] OPĆINSKI SUD U ĐAKOVU – Đakovo (1945.-1990); 1945-1975: knj 144, kut. 452; 49. SI.

  B.5.4. Trgovački sudovi

  [0137] OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U OSIJEKU – Osijek (1946 -  1990); 1946-1973: knj. 135, svež. 304; 40, 00. SI.

  B.5.5. Suci za prekršaje

  [2012] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE OSIJEK – Osijek; 1978-1994: 11.

  B.5.6. Posebni sudovi (radni sudovi, sudovi udruženog rada i dr.)

  [0142] OBLASNA DRŽAVNA ARBITRAŽA OSIJEK – Osijek (1947-1954); 1947-1954: knj. 2, kut. 18; 1,9. SI.

  [0143] KOTARSKA DRŽAVNA ARBITRAŽA OSIJEK – Osijek (1947-1954); 1948-1949: knj. 1, kut. 5; 0,6. SI.

  [0707] SUD ZA ZAŠTITU NACIONALNE ČASTI OSIJEK - Osijek (1945); 1945: knj. 3, kut. 7; 1,0. SI.

  B.5.7. Državna tužilaštva/pravobraniteljstva

  [0147] OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ĐAKOVO – Đakovo  (1945-1990); 1954-1956: kut. 2; 0,2. SI.

  [0146] OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK  - Osijek (1945-1990); 1945-1974: knj. 112, kut. 85; 10. SI.

  [0147] KOTARSKO JAVNO TUŽILAŠTVO ĐAKOVO – Đakovo  (1946 - 1990); 1946-1956: knj. 3, kut. 9; 1,0. SI.

  [0149] KOTARSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OSIJEK – Osijek (1946 - 1990 ); 1949-1960: knj. 22, kut. 4; 1,5. SI.

  [0148] KOTARSKO JAVNO TUŽILAŠTVO VALPOVO – Valpovo  (1946 - 1990 ); 1948-1950: kut. 2; 0,2. SI.

  [0708] KOTARSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO NAŠICE  - Našice  (1959-1990); 1959-1962: kut. 10; 1,0. SI.

  [0710] KOTARSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO OSIJEK – Osijek  (1954-1990); 1954-1967: knj. 58, kut. 188; 20. SI.

  [0709] KOTARSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO PODRAVSKA SLATINA – Slatina  (1962-1990); 1962-1979: knj. 11, kut. 22; 2,5. SI.

  [1717] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE DONJI MIHOLJAC – Donji Miholjac; 1980-1990: knj. 7, kut. 40; 4,3. SI.

  [0715] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE ĐAKOVO- Đakovo (1975-1990); 1979-1990: knj. 22, svež. 4; 0,6.

  [0713] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK – Osijek  (1976-1990); 1976-1990: svež. 30; 3,5. SI.

  [0714] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE OSIJEK – Osijek; 1975-1990: knj. 22, kut. 53; 6. SI.

  [0983] DRUŠTVENI  PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA  OPĆINE VALPOVO - Valpovo (1974 -1990); 1975-1990: knj. 4, kut. 16, svež. 11; 1,7. SI.

  [0716] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE VIROVITICA – Virovitica  (1975-1990); 1976-1990: knj. 4, svež. 35; 4,0. SI.

  B.6. Pravosuđe od 1990.

  [1843] OKRUŽNI SUD U BELOM MANASTIRU – Beli Manastir (1991-1997); 1991-1997: knj. 63, kut. 372; 40. SI.

  B.7. Zemljišni knjižni uredi

  [1975] ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI URED OPĆINSKOG (KOTARSKOG) SUDA U OSIJEKU; 1892-1985: knj. 1193, svež. 2; 54. SI

 • [1157].[0078] PJEŠADIJSKA PUKOVNIJA OSIJEK – Osijek (?-?); 1876-1940: knj. 1, kut. 4; 0,45. AP.

  [1587] [1589] ORUŽNIČKA POSTAJA ILOK - Ilok (?-1941);  1918-1944: knj. 2, kut. 3; 0,5. SI.

  [1588] NADZORNIŠTVO NARODNE ZAŠTITE ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1941-1945); [1940] 1941-1945: knj. 8, kut. 12; 1,5. SI.

  [1867] DOM JUGOSLAVENSKE NARODNE ARMIJE – Osijek (?-?); (1950/1991): knj. 50, kut. 42, fasc. 36, mapa 9; 8,5. SI

  [0711] VOJNI SUD OSJEČKOG VOJNOG PODRUČJA – Osijek  (1945-1951); 1948-1951: knj. 4, kut. 38; 4,0. SI.

  [2030] KOMANDA OSJEČKE DIVIZIJSKE OBLASTI U OSIJEKU; 1925-1930: kut. 2; 0,2. SI.

  [2031] KRALJEVSKI UGARSKI DOMOBRANSKI DIVIZIJSKI SUD U ZAGREBU; 1916-1918: kut. 4: 0,4. SI.

  [2032] KRALJEVSKI I CARSKI GARNIZONSKI SUD U OSIJEKU; 1912: kut. 1; 0,1. AP.

  [2033] VOJNA KOMANDA U POŽUNU; 1918: kut. 3; 0,3. AP.

 • D.1. Sveučilišta

  D.1.1. Fakulteti

  [0780] EKONOMSKI INSTITUT OSIJEK - Osijek (1961- ); 1962-1975: knj. 146; 3,5.

  D.1.4. Visoke i više škole

  [0150] VIŠA STOMATOLOŠKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1961-1971); 1961-1971: knj. 10, kut. 12; 1,5. SI

  D.2. Srednje škole

  D.2.1. Gimnazije

  [1054] NIŽA GIMNAZIJA BOROVO - Borovo (?-?); 1940-1945: knj. 19, kut. 2; 0,3. AP.

  [0151] DRŽAVNA REALNA GIMNAZIJA U ILOKU - Ilok (1919-1929); 1919-1929: fotografija 9, knj. 8, kut. 5; 0,6. AP.

  [0152] DRŽAVNA KLASIČNA GIMNAZIJA U OSIJEKU - Osijek (1943-1945); 1943-1945: knj. 4; 0,1. AP.

  [0155] GIMNAZIJA „SARA BERTIĆ“ OSIJEK - Osijek (1917 - 1977); 1917-1958: knj. 134, kut. 58; 9,0. SI.

  [1273] GIMNAZIJA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH OSIJEK - Osijek (?-1975); 1960-1974: knj. 27; 0,5. AP.

  [0153] NIŽA REALNA GIMNAZIJA U OSIJEKU - Osijek (1927-1929); 1927-1929: knj. 4, kut. 4; 0,5. SI.

  [0154] PARTIZANSKA GIMNAZIJA OSIJEK - Osijek (1945-1947); 1945-1947: knj. 19, kut. 3; 0,5. SI.

  [0158] REALNA GIMNAZIJA (Gimnazija «Braća Ribar») OSIJEK - Osijek (1870 - ?); 1870-1977: knj. 299, kut. 82; 15,00. SI.

  [0156] VEČERNJA GIMNAZIJA OSIJEK - Osijek (1945-1954); 1949-1954: knj. 1; 0,1. AP.

  [0157] VELIKA GIMNAZIJA OSIJEK - Osijek (1766-1927); 1797-1930: knj. 161, kut. 79; 12. SI.

  [0159] ŽENSKA KLASIČNA GIMNAZIJA KONGREGACIJE SESTARA SV. KRIŽA OSIJEK - Osijek (1941-1945); 1941-1945: knj. 37; 0,3.

  [0763] DRŽAVNA GIMNAZIJA ŽUPANJA - Županja (?-?); 1895-1952: knj. 34, kut. 1; 0,3. SI. 

  D.2.3. Srednje stručne škole

  [0161] GLAZBENA ŠKOLA „FRANJE KUHAČA“  OSIJEK - Osijek (1925 -  ); 1932-1972: kut. 3; 0,3

  [1868] SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA DRVNE STRUKE U VIROVITICI (1949-1955); (1949.1955): knj. 27; 0,4. SI

  [0162] DRŽAVNA TRGOVAČKA AKADEMIJA U OSIJEKU – Osijek (1903-1951); 17,4

  [0163] DRŽAVNA TRGOVAČKA AKADEMIJA TRGOVINSKO-INDUSTRIJSKE KOMORE U OSIJEKU – Osijek  (?-?); 1937-1941: knj. 14;0, 5. AP.

  [1258] EKONOMSKI TEHNIKUM U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1947-1952: knj. 19, kut. 3; 0,5. AP.

  [0174] DVORAZREDNA TRGOVAČKA ŠKOLA NAŠICE -Našice (1921-1928); 1921-1928: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

  [0175] DVORAZREDNA TRGOVAČKA ŠKOLA U OSIJEKU- Osijek (1921-1932); 1921-1932: knj. 46, kut. 5; 0,7. AP.

  [0170] MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK – Osijek  (1947  -  ); 1947-1959: knj. 25, kut. 16; 2,0. AP.

  [0169] PRIMALJSKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1948-1952); 1948-1952: knj. 9, kut. 5; 0,8.

  [0723] ŠKOLA ZA BOLNIČARE S PRAKTIČNOM OBUKOM  OSIJEK - Osijek (1958-1965); 1958-1964: knj. 15, kut. 1; 0,3. AP.

  [0171] ŠKOLA ZA DJEČJE NJEGOVATELJICE OSIJEK - Osijek (1961-1967); 1960-1967: knj. 17, kut. 3; 0,5. SI.

  [0167] POLJOPRIVREDNI TEHNIKUM RATARSKI SMJER ĐAKOVO – Đakovo (1946-1953); 1946-1953: knj. 36; 0,25. AP.

  [0168] POLJOPRIVREDNA ŠKOLA ILOK - Ilok (1918-1959); 1918-1959: kut. 1; 0,1. AP.

  [1562] OBRTNIČKA ŠKOLA U DONJEM MIHOLJCU - Donji Miholjac (?-?); 1913-1955: knj. 79; 0,1. AP.

  [0176] OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK DONJI GRAD - Osijek (1886-?); 1892-1956: knj. 209, kut. 4; 1,4. SI.

  [0177]OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK GORNJI GRAD - Osijek (1886-?); 1890-1951: knj. 279; 1,5. SI.

  [0987] DRŽAVNA STRUČNA ZANATSKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (? - ?); 1929-1945: knj. 27; 0,4. AP.

  [0164] UČITELJSKA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1893 - 1971); 1893-1971: knj. 211, kut. 50, foto album 1; 10. SI.

  [1055] UČITELJSKO DOMAĆINSKA ŠKOLA U VUKOVARU - Vukovar (?-?); 1950-1966: knj. 32, kut. 1; 0,5. AP.

  D.2.4. Građanske škole

  [0172] DRŽAVNA GRAĐANSKA ŠKOLA ILOK - Ilok (1919-1944); 1941-1944: knj. 4, kut. 3; 0,1. AP.

  [2014] VIŠA PUČKA ŠKOLA U NAŠICAMA – Našice; 1908-1949: 0,3.

  [0173] VIŠA PUČKA DJEVOJAČKA ŠKOLA - Osijek (1882-1945); 1883-1945: knj. 84, kut. 36; 4,5. SI.

  [0183] VIŠA PUČKA ŠKOLA SMJERA OBRTNOGA OSIJEK - Osijek (1895-1901); 1895-1901: knj. 9; 0,1. SI.

  [1057] ŽENSKA GRAĐANSKA ŠKOLA SESTARA SV. KRIŽA U ĐAKOVU - Đakovo (?-1945); 1875-1945: knj. 132, kut. 1; 0,6. AP.

  D.3. Dopunsko obrazovanje

  [1049] STRUČNA PRODUŽNA ŠKOLA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1875-1941: knj. 46; 0,4.

  [0748] ŠKOLA ZA OPĆE OBRAZOVANJE RADNIKA U ĐURĐENOVCU - Đurđenovac (? - ?); 1951-1960: knj. 20; 0,3. AP.

  [0180] ŽENSKA STRUČNA ŠKOLA OSIJEK - Osijek (1889-1960); 1895-1960: knj. 52, kut. 4; 1,0. SI.

  [1254] NARODNA SEOSKA PRODUŽNA ŠKOLA U PODGRAĐU - Podgrađe (?); 1940/1944: knj. 2; 0,1. AP.

  [0719] STRUČNA PODRUŽNA ŠKOLA U VALPOVU - Valpovo (?-?); 1956-1961: knj. 1; 0,1. AP.

  [0179] SREDNJI TRGOVAČKI TEČAJ U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1949-1950: knj. 2; 0,1. SI.

  [0720] TEČAJ TRGOVAČKIH POMOĆNIKA U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1949: knj. 1; 0,1. SI.

  [0178] KOŠARAČKA ŠKOLA U OSIJEKU - Osijek (1885-?); 1886-1911: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0165] ISPITNO POVJERENSTVO ZA MAKINISTE I LOŽITELJE - Osijek (1900-1918); 1899-1918; 0,3.

  D.4 Osnovne/pučke škole

  [0740] OSNOVNA ŠKOLA ANDRIJAŠEVCI - Andrijaševci (?- ?); 1889-1945: knj. 142; 0,4. AP.

  [0998] DRŽAVNA MJEŠOVITA PUČKA ŠKOLA U APŠEVCIMA - Apševci (? - ?); 1942-1944: knj. 3; 0,1. AP.

  [0184] NIŽA PUČKA ŠKOLA BABINA GREDA - Babina Greda (1881-); 1881-1960: knj. 18; 0,5. AP. 

  [1829] OSNOVNA ŠKOLA BELI MANASTIR - Beli Manastir (? - ?); 1922-1945: knj. 41; 0,3. SI

  [0734] NARODNA OSNOVNA ŠKOLA U BELJEVINI - Beljevina (?  - ?); 1947-1964: knj. 24; 0,1. AP.

  [1819] OSNOVNA ŠKOLA U BILJU - Bilje (?-?); 1893-1964: knj. 136; 0,5.

  [0728] DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA BIZOVAC - Bizovac (?); 1876-1927: knj. 7; 0,1. AP.

  [0729] NARODNA OSNOVNA ŠKOLA BISTRINCI - Bistrinci (?); 1908-1940: knj. 19, kut. 1; 0,2. AP.

  [0742] PUČKA ŠKOLA BOBOTA - Bobota (?); 1888-1973: knj. 247; 0,7. AP.

  [0730] PUČKA ŠKOLA BOCANJEVCI - Bocanjevci (1906-1960); 1906-1959: knj. 112; 0,4. SI.

  [0743] OSNOVNA ŠKOLA BOKŠIĆ - Bokšić (?); 1903-1960: knj. 117; 0,3. AP.

  [1043] OSNOVNA ŠKOLA BOROVO - Borovo (?); 1935-1953: knj. 4, kut. 1; 0,1. AP.

  [0744] OSNOVNA ŠKOLA BOKŠIĆ LUG - Bokšić Lug (?); 1941-1963: knj. 65; 0,1. AP.

  [0745] OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ BOŠNJACI – Bošnjaci  (?); 1868-1946: knj. 119, kut. 10; 2,2.

  [0731] NIŽA PUČKA ŠKOLA BROĐANCI - Brođanci (?); 1888-1930: knj. 3; 0,1. AP.

  [0746] PUČKA ŠKOLA CERNA - Cerna (?); 1890-1946: knj. 161; 0,5. AP.

  [1218] DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA ČAĐAVICA - Čađavica (?); 1946-1995: knj. 1; 0,1. AP.

  [0185] OPĆA PUČKA ŠKOLA U ČEPINU - Čepin (1787); 1892-1941: knj. 3, kut. 2; 0,3. SI.

  [1219] OSNOVNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U ĆELIJAMA - Ćelije (?); 1952-1960: knj. 2; 0,1. AP.

  [1821] OSNOVNA ŠKOLA U ĆIRINOJ ADI - Ćirina Ada (1956-1960); 1956-1960: knj. 7; 0,1. SI.

  [1820] OSNOVNA ŠKOLA U DARDI - Darda (?-?); 1916-1964: knj. 130; 0,5. SI.

  [1245] DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA U DOLCIMA - Dolci (?); 1906-1969: knj. 74; 0,3. AP.

  [1246] DRŽAVNA NARODNA MJEŠOVITA OSNOVNA ŠKOLA U DONJEM NOVOM SELU - Donje Novo Selo (?); 1940-1941: knj. 1; 0,1. AP.

  [1002] OSNOVNA ŠKOLA „A. HARAMBAŠIĆ“ DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?); 1879-1947: knj. 215; 2,0.

  [1247] DRŽAVNA PUČKA ŠKOLA U DUZLUKU - Duzluk (?); 1945-1946: knj. 2, kut. 2; 0,1. AP.

  [1248] DRŽAVNA DJEVOJAČKA OSNOVNA ŠKOLA U ĐAKOVU - Đakovo (?-1945); 1918-1945: knj. 162; 0,4. AP.

  [1249] DRŽAVNA NARODNA MUŠKA OSNOVNA ŠKOLA ĐAKOVO - Đakovo (?-1945); 1875-1941: knj. 46; 0,1. AP.

  [0747] OSNOVNA ŠKOLA ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (?); 1901-1963: knj. 315; 1,3. AP.

  [1950] OSNOVNA ŠKOLA HARKANOVCI – Harkanovci (1842-1963); (1876-1962): knj. 163; 0,5. SI

  [0182] VIŠA PUČKA ŠKOLA U ILOKU - Ilok (1896-1919); 1896-1919: knj. 2, kut. 1; 0,1.

  [0190] DRŽAVNA PUČKA ŠKOLA U ILOKU - Ilok (1888); 1931-1944: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

  [0750] OSNOVNA ŠKOLA IVANKOVO - Ivankovo (?); 1889-1956: knj. 25; 0,4. AP.

  [0732] OSNOVNA ŠKOLA IVANOVCI - Ivanovci (?); 1896-1962: knj. 158, kut. 1; 0,7. SI.

  [1924] OSNOVNA ŠKOLA JELISAVAC – Jelisavac; 1907-1962: 0,5.

  [1250] NIŽA PUČKA ŠKOLA U GLOŽĐU - Gložđe (?); 1919-1958: knj. 75; 0,2. AP.

  [0749] OSNOVNA ŠKOLA GRADIŠTE - Gradište (?); 1870-1969: knj. 34; 0,2. AP.

  [1822] OSNOVNA ŠKOLA U JAGODNJAK RITU - Jagodnjak-Rit (1950-1960); 1950-1960: knj. 22; 0,1. SI.

  [1831] OSNOVNA ŠKOLA KARANAC - Karanac (?); 1904-1945 knj. 14; 0,2. SI.

  [0761] OSNOVNA ŠKOLA KLISA - Klisa (?); 1939-1960: knj. 23; 0,1. AP.

  [0733] OSNOVNA ŠKOLA KLOKOČEVCI - Klokočevci (?); 1881-1964: knj. 119, kut. 8; 1,1. AP.

  [1830] OSNOVNA ŠKOLA KNEŽEVI VINOGRADI - Kneževi Vinogradi (?); 1881-1955: knj. 49; 0,3. SI.

  [2020] OSNOVNA ŠKOLA KRAVLJE – Kravlje.

  [0735] OSNOVNA ŠKOLA MOŠA PIJADE ĐURĐENOVAC.  PODRUČNO ODJELJENJE LIPINE - Lipine (?); 1952-1966: knj. 8; 0,1. AP.

  [1251] DRŽAVNA MJEŠOVITA NARODNA ŠKOLA U KRUNOSLAVLJU - Krunoslavlje (?); 1936-1947: knj. 15; 0,1. AP.

  [1038] PUČKA UČIONA U KRUŠEVICI - Kruševica (?); 1860-1888: knj. 1; 0,1. AP.

  [2019] OSNOVNA ŠKOLA LAĐANSKA – Lađanska; 

  [0995] OSNOVNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U LILI - Lila (?-?); 1958-1961: knj. 7; 0,1. AP.

  [2016] OSNOVNA ŠKOLA LONDŽICA – Londžica; 1944-1960: 0,1.

  [0751] OSNOVNA ŠKOLA LUDVINCI - Ludvinci (?); 1942-1960: knj. 21; 0,1. AP.

  [1823] NARODNA ŠKOLA U KOKINGRADU - Mece (?-1961); 1953-1961: knj. 16; 0,1. SI.

  [0991] NIŽA PUČKA ŠKOLA U MIHOLJAČKIM MARTINCIMA - Miholjački Martinci (?); 1919-1947: knj. 76, kut. 2; 0,3. AP.

  [1272] DRŽAVNA MJEŠOVITA PUČKA ŠKOLA U MOSLAVAČKOM KRČENIKU - Moslavački Krčenik (?); 1926-1946: knj. 9; 0,1. AP.

  [1949] OSNOVNA ŠKOLA NARD – Nard; (1914-1960); 1914-1960: knj. 55; 0,2. SI.

  [1923] NIŽA PUČKA ŠKOLA NAŠICE – Našice; 1858-1960: 0,9. 

  [2022] OSNOVNA ŠKOLA NAŠIČKA BREZNICA – Našička Breznica. 

  [2021] OSNOVNA ŠKOLA NAŠIČKI ANTUNOVAC – Našički Antunovac. 

  [2015] NIŽA PUČKA ŠKOLA NAŠIČKI MARKOVAC; 1922-1960: 0,3.

  [0985] DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA NIJEMCI - Nijemci (?); 1890-1951: knj. 463, kut. 1; 1,0. AP.

  [1252] NIŽA PUČKA DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA U NOVOJ JOŠAVI - Nova Jošava (?); 1905-1947: knj. 136; 0,3. AP.

  [0984] OSMOGODIŠNJA ŠKOLA U ORAHOVICI - Orahovica (?); 1854-1958: knj. 367, kut. 4; 0,5. SI.

  [0194] OPĆA PUČKA KONFESIONALNA ŠKOLA U RETFALI - Retfala  (1760-1932); 1914-1922: knj. 6; 0,2. SI.

  [0186] DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA RETFALA – Retfala (1812-1945); 1919-1948: knj. 45, kut. 5; 0,6. SI.

  [0188] DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA OSIJEK JÄGEROVA ULICA - Osijek (1895-1947); 1895-1959: knj. 138, kut. 1; 1,0. SI.

  [0189] OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA OSIJEK - Osijek (1775); 1858-1949: knj. 141, kut. 14; 3. SI.

  [1916] VI. NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA OSIJEK GORNJI GRAD – Osijek (1952/1956); 1952/1956: knj. 4, kut. 1; 0,2. SI

  [0191] OSNOVNA ŠKOLA MILICA KRIŽAN OSIJEK - Osijek (1952-1970); [1934] 1952-1970: knj. 85, kut. 15; 4,0. SI.

  [0192] OSNOVNA ŠKOLA NIKOLA DEMONJA OSIJEK - Osijek (1953-1972); 1953-1972: knj. 65, kut. 4; 2,7. SI.

  [0193] NJEMAČKA PUČKA ŠKOLA OSIEK III. - Osijek (1941); 1941-1943: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0195] NARODNA ŠKOLA ZMAJ JOVINA DONJI GRAD - Osijek (1764-1941); 1879-1941: knj. 86, kut. 6; 1,0. SI.

  [0196] MJESNI ŠKOLSKI ODBOR U OSIJEKU - Osijek (1888-1944); 1931-1944: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0197] MJESNI ŠKOLSKI ODBOR RETFALA OSIJEK - Osijek (1888-1944); 1928-1952: knj. 2, kut. 1; 0,2. SI.

  [0198] MESNI ODBOR SRPSKE PRAVOSLAVNE VEROISPOVEDNE ŠKOLE U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1917-1923: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0721] OSNOVNA ŠKOLA „IVICA ŠESTAK“ OSIJEK - Osijek (?); 1889-1977: knj. 387, kut. 10; 4,3. SI.

  [0722] OSNOVNA ŠKOLA BRATSTVO-JEDINSTVO OSIJEK - Osijek (?); 1848-1965: knj. 584, kut. 18; 3,0. SI.

  [0724] VJEŽBAONICA PRI UČITELJSKOJ ŠKOLI - Osijek (?-?); 1895-1960: knj. 52, kut. 1; 0,5. AP.

  [1244] OSNOVNA ŠKOLA „ANKA BUTORAC“ OSIJEK - Osijek (?); 1952-1977: knj. 21, kut. 8; 1,7. AP.

  [0752] OSNOVNA ŠKOLA OTOK - Otok (?); 1896-1976: knj. 179, kut. 4; 1,3. AP.

  [1253] NIŽA PUČKA ŠKOLA U PAČETINU - Pačetin (?); 1912/1962: knj. 2; 0,1. AP.

  [0992] DRŽAVNA NARODNA MJEŠOVITA ŠKOLA U PODGRAĐU - Podgrađe (?); 1898-1958: knj. 35; 0,2. AP.

  [1824] NARODNA ŠKOLA U PODUNAVLJU - Podunavlje (?-1960); 1948-1960: knj. 1; 0,1. SI.

  [0988] NIŽA PUČKA ŠKOLA U PODRAVSKOJ MOSLAVINI - Podravska Moslavina (?); 1894-1946: knj. 10; 0,1. AP.

  [0755] OSNOVNA ŠKOLA „D. TRSTENJAK“  POSAVSKI PODGAJCI  - Posavski Podgajci (?); 1878-1945: knj. 94; 0,5. AP.

  [0754] OSNOVNA ŠKOLA PRIBIŠEVCI - Pribiševci (?); 1913-1960: knj. 140; 0,4. AP.

  [0753] OSNOVNA ŠKOLA PRIVLAKA - Privlaka (?); 1881-1961: knj. 92; 0,3. AP.

  [1255] DRŽAVNA MJEŠOVITA PUČKA ŠKOLA RAČINOVCI - Račinovci (?); 1921-1955: knj. 6; 0,1. AP.

  [0756] OSNOVNA ŠKOLA RAJEVO SELO - Rajevo Selo (?); 1855-1964: knj. 34, kut. 3; 0,7. SI.

  [0736] OSNOVNA ŠKOLA SATNICA - Satnica (?); 1853-1893: knj. 1; 0,1. AP.

  [0996] PUČKA UČIONA SIKIREVCI - Sikirevci (?); 1873-1890: knj. 2; 0,1. AP.

  [0757] DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA U SLAKOVCIMA - Slakovci (?); 1872-1955: knj. 51; 0,2. AP.

  [0737] OSNOVNA ŠKOLA ŠAG - Šag (?); 1913-1960: knj. 149, kut. 1; 0,5. SI.

  [0758] OSNOVNA ŠKOLA ŠAPTINOVCI - Šaptinovci (?); 1888-1960: knj. 171, kut. 4; 0,5. AP.

  [1046] OSNOVNA ŠKOLA ŠIŠKOVCI - Šiškovci (?); 1868-1950: knj. 35; 0,3. AP.

  [1825] NARODNA ŠKOLA U TOPOLIKU - Topolik (?-1960); 1951-1960: knj. 8; 0,1. SI.

  [0759] OSNOVNA ŠKOLA TRPINJA - Trpinja (?); 1894-1960: knj. 167; 1,0. AP.

  [1826] NARODNA ŠKOLA U UGLJEŠU - Uglješ (?-?); 1945-1961: knj. 15; 0,1. SI.

  [0738] DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA VALPOVO - Valpovo (1774-1968); 1864-1968: knj. 213, kut. 1; 2,4. SI.

  [0775] OPĆINSKI ŠKOLSKI ODBOR VALPOVO- Valpovo (?-?); 1898-1923: knj. 2; 0,1.

  [2017] OSNOVNA ŠKOLA VELIMIROVAC – Velimirovac; 1945-1952: 0,1.

  [0739] OSNOVNA ŠKOLA VELIŠKOVCI - Veliškovci (?); 1880-1940: knj. 3, kut. 1; 0,1. AP.

  [0760] OSNOVNA ŠKOLA VERA - Vera (?); 1789-1962: knj. 58; 0,1. AP.

  [1045] OBĆA PUČKA ŠKOLA U VILJEVU - Viljevo (?); 1876-1946: knj. 271; 0,7. AP.

  [1862] OSNOVNA ŠKOLA U VRBICI – Vrbica (1853-1960); 1853-1960: knj. 37, kut. 1; 0,5. SI

  [2023] OPĆA PUČKA ŠKOLA VUKA – Vuka.

  [2018] OSNOVNA ŠKOLA VUKOJEVCI – Vukojevci; 1931-1960: 0,2.

  [0725] NARODNA ŠKOLA ADOLFOVAC  - Višnjevac  (?-?); 1940: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0999] DRŽAVNA NARODNA MJEŠOVITA ŠKOLA ZDENCI - Zdenci (?); 1935-1939: knj. 3; 0,1. AP.

  [1948] OSNOVNA ŠKOLA ZELČIN – Zelčin (1932-1958); 1932-1958: knj 13; 0,1. SI

  [0762] NARODNA OSNOVNA ŠKOLA U ŽUPANJI - Županja (?); 1889-1959: knj. 15; 0,3. AP.

  D.7. Đački domovi

  [1058] ĐAČKI DOM MEDICINSKE ŠKOLE U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1955-1959: knj. 1, kut. 1; 0,3. AP.

  [0199] ĐAČKI DOM „MOŠA PIJADE“ U PODRAVSKOJ SLATINI -  Slatina (1945-1959); 1945-1959: knj. 60, kut. 16; 2,5. SI.

 • E.1. Kultura 

  1.1. Arhivi

  [1841] DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU- Osijek (1947- ); 1947-1991: knj. 46, kut. 75, fasc. 5, 8,5. SI 

  1.6. Kinematografi

  [1695] KINEMATOGRAFSKO PODUZEĆE "PROSVJETA" OSIJEK - Osijek (?-?); 1946-1995: knj. 1; 0, 1. SI.

  E.3. Informiranje

  E.3.1. Radio i televizija

  [0957] RADIO-STANICA OSIJEK - Osijek (1945 - ); 1945-1966: kut. 189; 20,0. AI.

  [1771] GRADSKI RADIO D.O.O. U STEČAJU OSIJEK - Osijek (1996-2003); 1996-2003; 6. PrP.

  E.3.4. Uredništva novina i časopisa

  [2004] MAĐARSKI NARODNI LIST/ MAGYAR NÉPLAP; 1950-1953; knj. 2, kut. 3; 0,3. AP

 • F.1. Zdravstvene ustanove i službe

  [0208] KLINIČKA BOLNICA OSIJEK - Osijek (1874- ); 1874-1955: knj. 580, kut. 6; 22,5. SI.

  [0204] DOM NARODNOG ZDRAVLJA - Osijek (1906 - ?); 1925-1956: knj. 1, kut. 9; 0,9. SI.

  [0206] HIGIJENSKI ZAVOD U OSIJEKU - Osijek (1946 - 1961); 1946-1961: knj. 15, kut. 14; 2. SI.

  [0766] FITOSANITETSKA STANICA OSIJEK - Osijek (?-?); 1951-1963: knj. 5, kut. 2; 0,3. SI.

  [0207] KOTARSKA ZDRAVSTVENA STANICA OSIJEK - Osijek (1953-1955); 1953-1955: knj. 2, kut. 2; 0,2. SI

  F.2. Ljekarne

  [1494] KOTARSKA LJEKARNA ČEPIN - Čepin (?-?); 1949/1951: svež. 1; 0,1.

  [1495] KOTARSKA LJEKARNA DALJ - Dalj (?-?); 1948/1951: svež. 1; 0,1.

  [0205] GRADSKO LJEKARNIČKO PODUZEĆE „ZDRAVLJE“ OSIJEK - Osijek (1945 - ?); 1945-1953: knj. 5, kut. 11, svež. 2; 1,4. AP.

  F.4. Socijalne ustanove

  [0774] DJEČJI DOM VALPOVO - Valpovo (?-?); 1945-1953: knj. 9, kut. 1; 0,5.

  [1243] DOM ZA MAJKE I DOJENČAD - Osijek (?-?); 1943-1947: knj. 2; 0,1. AP.

  [0201] MIROVINSKA ZAKLADA ČINOVNIKA I NAMJEŠTENIKA KOMORE ZA TRGOVINU, OBRT I INDUSTRIJU OSIJEK - Osijek (1892-1945); 1912-1944: knj. 5, kut. 2; 0,4. SI.

  [0202] ODBOR ZA SUZBIJANJE BESPOSLICE U OSIJEKU - Osijek (1941-1942); 1941-1942: kut. 1; 0,1. SI.

 • G.1. Razdoblje do 1945.

  G.1.1. Gospodarska udruženja

  G.1.1.1. Gospodarske komore

  [0390] RADNIČKA KOMORA ZA HRVATSKU I SLAVONIJU. GLAVNA EKSPOZITURA OSIJEK – Osijek  (1925-1946); 1926-1945: knj. 12; 0,2. PrP.

  [0391] RADNIČKA KOMORA ZA HRVATSKU I SLAVONIJU. OKRUŽNA EKSPOZITURA ZEMUN  - Zemun (1925-1935); 1925-1929: knj. 3; 0,1. AP.

  [0200] RADNIČKA KOMORA ZA HRVATSKU I SLAVONIJU. MJESNA BURZA RADA - Osijek (1928); 1928: knj.1; 0,1. AP.

  [0203] JAVNE BURZE RADA ZAGREB. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1929-1945); 1929-1944: knj. 5, kut. 6; 0,7. SI.

  [0223] TRGOVAČKO-OBRTNIČKA KOMORA U OSIJEKU - Osijek (1850-1945); 1852-1945: knj. 219, kut. 292; 43. SI.: Podfond: Stalni izabrani sud 1936-1943.

  [0224] OBRTNA (Zanatska) KOMORA OSIJEK - Osijek (1932-1950); 1932-1950: knj. 19, kut. 11; 1,6. SI.

  G.1.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja

  [1073] SAVEZ HRVATSKIH OBRTNIKA. MJESNA ORGANIZACIJA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1922/1943: knj. 1; 0,1. AP.

  [1400] SAVEZ HRVATSKIH OBRTNIKA. MJESNA ORGANIZACIJA ILOK - Ilok (?-?); 1927/1940: svež. 1; 0,05.

  [1937] SAVEZ HRVATSKIH OBRTNIKA. MJESNA ORGANIZACIJA PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina; 1932-1939: knj. 1; 0,1. SP

  [1485] UDRUŽENJE TRGOVACA I INDUSTRIJALACA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1930/1936: knj. 1; 0,1. AP.

  [0225] UDRUŽENJE TRGOVACA I INDUSTRIJALACA OSIJEK - Osijek (1918-1945); 1918/1945: knj. 24, kut. 85; 9,10. SI.:Podfond: Obranički sud Udruženja trgovaca i industrijalaca 1924-1943.

  [1515] UDRUŽENJE TRGOVACA ZA SREZ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1932/1943: knj. 5; 0,1.

  [1374] UDRUŽENJE TRGOVACA NAŠICE - Našice (?-1950); 1922/1946: knj. 2, kut. 1; 0,1.

  [0226] UDRUŽENJE TRGOVACA ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1932-1950); 1932/1948: knj. 5, kut. 9; 1,2. SI.

  [0779] UDRUŽENJE TRGOVACA VALPOVO - Valpovo (? - ?); 1932/1946: knj. 8, kut. 3; 0,5. AP.

  [0227] UDRUŽENJE TRGOVACA ŽIVEŽNE I MJEŠOVITE ROBE ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1931-1948); 1932/1945: knj. 13, kut. 6; 0,9. SI.

  [1689] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija)  KOTARA BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-1950); 1937 – 1948: knj.1; 0,01. 

  [0859] OBRTNI ZBOR  (Udruženje zanatlija) KOTARA DALJ - Dalj (?-1950); 1890/1949: knj. 12; 0,35. AP.

  [1107] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija) ZA KOTAR ĐAKOVO - Đakovo (1932-1950); 1932/1950: knj. 22, kut. 20; 2,25. SI.

  [1076] OBRTNI ZBOR  (Udruženje zanatlija) U ILOKU - Ilok (1927-1950); 1927/1950: knj. 12, kut. 21; 2,4. SI

  [1363] OBRTNI ZBOR  (Udruženje zanatlija) KOTARA NAŠICE - Našice (?-1950); 1924/1937: knj. 2; 0,1.

  [0789] OBRTNI ZBOR  (Udruženje zanatlija)  ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (1907 -1950); [1884 - 1906] 1907/1950: knj. 165; kut. 12; 8,2. SI.

  [0777] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija)  KOTARA SLATINSKOG - Slatina ( 1932 –  1950 ); 1932/1953: knj. 10, kut. 9; 1,1. SI.

  [0228] OBRTNI ZBOR  (Udruženje zanatlija) ZA KOTAR VALPOVO - Valpovo (?-1950); 1890 / 1957: knj. 35, svež. 1; 1,00. SI.

  [0778] OBRTNI ZBOR  (Udruženje zanatlija) ZA GRAD I KOTAR VIROVITICA - Virovitica (?-1950); 1932 / 1949: knj. 2, kut. 2; 0,3. AP

  G.1.1.3. Zadruge

  [0820]  UDRUŽENA POLJSKO-GOSPODARSKA PECARA ŽESTE (ZADRUGA) U ILOKU - Ilok (?-?); 1910/1944: kut. 1; 0,05.

  [1091] HRVATSKA SELJAČKA ZADRUGA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1903/1936: knj. 7; 0,3. AP.

  [1399] „SREDOTOČNA PECARA ŽESTE POSJEDNIKA VINOGRADA, ŠLJIVIKA I VOĆNJAKA DIJELA KOTARA ILOČKOG SASTOJEĆEG SE IZ OPĆINA ILOK, SOL, ŠARENGRAD, NEŠTIN, ERDEVIK I DINGULA“ KAO ZADRUGA U ILOKU po trg. zakonu, [1892] (1918/1948): fasc. 1; 0,05. AP

  G.1.2. Banke i novčani zavodi

  G.1.2.1. Banke

  [1111] DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA ZAGREB. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (?-?); 1927/1946: kut. 2; 0,2.

  [0209] HRVATSKA ZEMALJSKA BANKA D.D. OSIJEK – Osijek, Zagreb (1909-1923); 1909-1923 [1924]: knj. 80, kut. 6; 4,5. SI.

  [0210] JUGOSLAVENSKA BANKA D.D. ZAGREB. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1923-1941); 1921-1941 [1943]: knj. 162, kut. 21; 10,3. SI.

  [0211] NARODNA BANKA KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek ( 1922-1944); 1925-1944: knj. 42; 2,1. SI.

  [0212] SLAVONSKA KOMERCIJALNA I ESKOMPTNA BANKA U OSIJEKU - Osijek (1872-1877); 1877-1878 [1879]: knj. 6; 0,3. AP.

  [0767] PRIVILEGOVANA AGRARNA BANKA D.D. BEOGRAD PODRUŽNICA  OSIJEK - Osijek (? - ?); 1930/1941: kut. 2; 0,2. SI.

  [0213] SRPSKA CENTRALNA BANKA D.D. U OSIJEKU - Osijek (?-1848); 1911-1945: knj. 22, kut. 1; 0,5. SI.

  [1225] TRGOVAČKA OBRTNA BANKA D.D. U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1905/1910: kom. 2; 0,1. AP.

  [1226] SRPSKA KREDITNA BANKA D.D. U VUKOVARU - Vukovar (?-?); 1919/1948: knj. 16; 0,5. AP.

  G.1.2.2. Štedionice

  [0772] DALJSKA ŠTEDIONICA - Dalj (?); 1897/1948: knj. 13; 0,5. AP.

  [1232] KOTARSKA ŠTEDIONICA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1890/1948: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [1233] ŠTEDIONICA D.D. ORAHOVICA - Orahovica (?-?); 1913 / 1948: knj. 21, kut. 1; 0,5. AP.

  [0214] GRADSKA ŠTEDIONICA OPĆINE SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA - Osijek (1918 - 1947); 1918-1947: knj. 32, kut. 10; 2,00. AP.

  [1228] OSJEČKA DONJOGRADSKA ŠTEDIONICA I ZALOŽNI ZAVOD - Osijek (?-?); 1883-1894: fasc. 1; 0,05. SI.

  [1227] OSJEČKA ŠTEDIONICA - Osijek (1865- ); 1866/1917: fasc. 1; 0,05. AP.

  [0215] PRVA HRVATSKA ŠTEDIONICA. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1907-1946); 1907-1946: knj. 40, fasc. 1; 1,5. SI.

  [1229] PUČKA ŠTEDIONA I ZALOŽNI ZAVOD D.D. U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1912/1942: kom. 7; 0,1. SI.

  [0216] SLAVONSKA AGRARNA ŠTEDIONICA D.D. U OSIJEKU - Osijek (1911-1946); 1911-1945 [1946]: knj. 32, kut. 3; 1,8. SI.

  [1230] SLAVONSKA ZEMALJSKA SREDOTOČNA ŠTEDIONICA U OSIJEKU - Osijek (1890-1904); 1890/1898: fasc. 1; 0,05. AP.

  [1239] SLAVONSKO OPĆE ŠTEDIONIČKO I PRIPOMOĆNO DRUŠTVO U OSIJEKU - Osijek (1870-1908); 1870/1904: fasc. 1; 0,05. AP.

  [1231] SRPSKA ŠTEDIONICA D.D. OSIJEK - Osijek (1899-1946); 1923/ 1946 [1948]: knj. 13, kut. 2; 0,5. SI.

  [0773] HRVATSKA ŠTEDIONICA D.D. U SLATINI - Slatina (? - ?); 1907/1948: knj. 5, kut. 1; 0,5. AP. 

  [0217] GRADSKA ŠTEDIONICA OPĆINE VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1926-1949: knj. 14, kut. 1; 0,1. AP.

  [1234] HRVATSKA DIONIČKA ŠTEDIONICA VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1907/1948: knj. 13, kut. 1; 0,5. AP.

  [1235] ŠTEDIONICA U VUKOVARU - Vukovar (?-?); 1883/1906: fasc. 1; 0,05. AP.

  [0865] NAPRETKOVA ZADRUGA ZA ŠTEDNJU I ZAJMOVE S.O.J. U OSIJEKU - Osijek (1930-1947); [1930/1942: knj. 3, fasc. 1; 0,2. SI.

  [0218] OSJEČKA ŠTEDNA ZADRUGA U OSIJEKU. GORNJI GRAD - Osijek (1895-1941); 1907-1924: knj. 4, fasc. 1; 0,2. SI.

  [1236] OSJEČKA MEĐUSOBNA PRIPOMOĆNA ZADRUGA U OSIJEKU - Osijek (1908-1915); 1909/1915: fasc. 1; 0,05. AP.

  [1237] ŠTEDNA I PRIPOMOĆNA ZADRUGA OSIJEK DONJI GRAD - Osijek (1895-1908); 1895/1906: fasc. 1; 0,05. SI.

  [1112] ŠTEDNO I PREDUJMOVNO DRUŠTVO I OPĆE ČINOVNIČKE ZADRUGE AUSTRO-UGARSKE DRŽAVE U OSIJEKU - Osijek (1874-1920); 1874/1919: kut. 1; 0,1. SI.

  [0770] ZANATSKA I ŠTEDNA KREDITNA ZADRUGA S.O.J. SLATINA - Slatina (?); 1937/1942: knj. 2; 0,1. AP.

  [1240] OSJEČKO GORNJO - GRADSKI ZALOŽNI ZAVOD - Osijek (?-?); 1890/1906: kom. 1; 0,1. SI.

  G.1.2.3. Osiguravajući zavodi

  [0860] „CROATIA“ OSIGURAVAJUĆA ZADRUGA U ZAGREBU. PODRUŽNICA U OSIJEKU (?- ?); 1890/1945: knj. 2, fasc. 1; 0,1. AP.

  G.1.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

  G.1.3.1. Ratarstvo

  [1398] SRIEMSKO VINARSKO D.D. U ILOKU - Ilok (?); 1890/1891: fasc. 1; 0,05.

  [1920] DRŽAVNO DOBRO BELJE; 1921-1965: 12 mapa.

  G.1.3.3. Šumarstvo

  [1385] ŠUMARIJA TRNAVA - Trnava (?-?); 1940/1944: knj. 1; 0,05. AP.

  G.1.3.4. Lov i ribolov

  [0869] NAŠIČKO RIBNJAČARSTVO D.D. OSIJEK; 1923-1945: kut. 3; 0,3. 

  G.1.4. Industrija i rudarstvo

  G.1.4.2. Industrija

  [0240] PRVO HRVATSKO-SLAVONSKO DIONIČKO DRUŠTVO ZA INDUSTRIJU ŠEĆERA U OSIJEKU - Osijek (1905); 1905-1945: knj. 100, kut. 32; 5,4. SI.

  [1102] PRVA OSJEČKA TVORNICA KANDITA I ČOKOLADE „KEISER I SCHTARCK“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1928/1943: kut. 1; 0,1.

  [0231] TVORNICA KEKSA D.D.  „KAROLINA“ OSIJEK - Osijek (1921); 1927/1944: knj. 33, kut. 1; 0,6. SI.

  [0235]  PAROMLINSKO D.D. „UNION“ OSIJEK - Osijek (1891 - ); 1891/1936: knj. 20, kut. 4; 1,4. AP.

  [0236] PIVARA „ŠEPER“ OSIJEK - Osijek (1876 - 1945); 1872/1945: knj. 3, kut. 1; 0,2. SI.

  [1103] BOSANSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA I ŽESTE d.d. U USORI. PODRUŽNICA OSIJEK  - Osijek  (?-?); 1892/1942: knj. 3, kut. 7; 0,3. AP.

  [1062] KUDELJARA „ZORA“ ILOK - Ilok (?-?); 1941-1942: svež. 1; 0,05.

  [0232] LANENA INDUSTRIJA D.D. OSIJEK - Osijek (1901-1945); 1903/1945: knj. 96, kut. 30; 6,00. SI.

  [1662] „OSJEČKA TKAONICA SVILE“ D.D. U OSIJEKU - Osijek (1930-1945); 1930-1945: knj. 7, kut. 12; 1,5. SI.

  [0241] ŠUMSKO VELEOBRTNO D. D.  „S. H. GUTMANN“ BELIŠĆE - Belišće (1884-1945); 1884/1952: knj. 15, kut. 42; 5,6. SI.

  [0229] TVORNICA ŽIGICA „DRAVA“ D.D. OSIJEK - Osijek (1856-1945); 1901/1945: knj. 27, kut. 86, svež. 22; 9. SI.

  [0234] OSJEČKA LJEVAONICA ŽELJEZA I TVORNICA STROJEVA OSIJEK - Osijek (1912 - 1945); 1926/1945: kut. 12; 1,2. SI.

  [0239] PRVA OSJEČKA TVORNICA SAPUNA OSIJEK - Osijek (1919 - 1945); 1921/1945: knj. 5, kut. 36; 4,00. SI.

  [0794] NAŠIČKA TVORNICA TANINA I PROPILA D.D. - Našice (?-?); 1925/1947 [1947]: kut. 5; 0,5. AP.

  [0271] TVORNICA KOŽA OSIJEK - Osijek (1910-1945); 1916/1945: knj. 2, kut. 2; 0,3. SI.

  [1401] PRVA SLAVONSKA TVORNICA POKUĆSTVA „JOSIP POVISCHIL“  OSIJEK - Osijek (?-?); 1943/1947: knj. 1; 0,1.

  G.1.4.3. Energetika

  [0233] MUNJARA, TRAMVAJ I VODOVOD OPĆINE SLOBODNOG  I KRALJEVSKOG GRADA OSIJEKA - Osijek ( 1930-1946); [1917 / 1930] 1930 / 1946: knj. 57, kut. 12; 3. SI.

  [0237] PLINARA D.D. OSIJEK - Osijek (1884-1945); 1884/1945: knj. 126, kut. 121; 17,5. SI.

  G.1.5. Trgovina

  [1092] NABAVNO PRODAJNA ZADRUGA „NAPROZA“ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1941/1945: knj. 1; 0,1. AP.

  [0245] TRGOVAČKA NABAVNA ZADRUGA S.O.J. U OSIJEKU - Osijek; 1931/1943: knj. 2; 0,1. SI.

  [1397] NABAVNA ZADRUGA NJEMAČKE NARODNE SKUPINE „ZEUGMEISTEREI“  S.O.J. OSIJEK - Osijek (?-?); 1941/1944: knj. 1; 0,1. SI.

  [0868] „TRGOŠEĆER“ TRGOVAČKO D.D. OSIJEK - Osijek (1925-1945); 1925-1945: knj. 1, kut. 5; 0,55. SI.

  [0242] TRGOVAČKA TVRTKA „S.WEISZ & D. HERMAN“ OSIJEK GORNJI GRAD - Osijek (1852-1941); 1852/1941: knj. 52; 3. SI.

  G.1.8. Promet i veze

  [1257] KRALJEVSKI POŠTANSKI URED ILOK - Ilok (?-?); 1866/1879: svež. 1; 0,1. SI.

  [0243] POŠTA OSIJEK - Osijek (?-?); 1884/1945: knj. 11, kut. 5; 0,7. AP.

  [1340] DRŽAVNE ŽELJEZNICE OSIJEK - Osijek (?-?); 1900/1945: knj. 31; 0,7. PrP.

  [0244] SLAVONSKA PODRAVSKA ŽELJEZNICA - Osijek (1884-1945); 1885/1941: knj. 2, kut. 1, svež. 35; 1,3. SI.

  [0806] OSJEČKO PROMETNO SKLADIŠTE d.d. OSIJEK - Osijek (?-?); 1921/1923: knj. 1, svež. 1; 0,1. SI.

  [0795] ŽELJEZNIČKO TRANSPORTNO PODUZEĆE VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1880/1945: kut. 8; 0,8.

  G.1.9. Obrt

  [1500] OBRTNA ZADRUGA „RADNJA“ U ĐAKOVU - Đakovo (?-?); 1878/1914: knj. 1; 0,05. AP

  [0248] ZADRUGA ILOČKIH OBRTNIKA - Ilok (?-?); 1887/1899: fasc. 1; 0,05. AP

  [0230] PROIZVODNJA I PRODAJA KAPA „HERRMANN I SWOBODA“ OSIJEK - Osijek (1923-1941); 1925/1931: knj. 1, kom. 1; 0,1. SI.

  [0815] TEHNIČKO PODUZEĆE „Prpić i  Zsille“ («Makso Neurath i drugi») OSIJEK - Osijek (?-1946); 1891/1952: knj. 7, kut. 7; 0,7. AP.

  G.1.11. Vodno gospodarstvo

  [0246] BARANJSKA VODNA ZAJEDNICA DARDA - Darda (1911); 1911/1945: knj. 5, kut. 7; 1,5. AP.

  [0838] ZADRUGA ZA REGULACIJU POTOKA KARAŠICE I VUČICE TE NJIHOVIH PRITOKA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1897); 1897-1945: knj. 134, kut. 262; 25. SI.

  [0855] ZADRUGA ZA REGULACIJU RIJEKE VUKE - Osijek (1825); 1825-1945: knj. 142, kut. 246, svež. 23; 35. SI.

  [0247] VODNA ZADRUGA BIĐ-BOSUT VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1920/1945.

  G.1.12. Tiskare

  [1429] GRAĐANSKA TISKARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1888/1942: kut. 1; 0,1. AP.

  [0238] PRVA HRVATSKA DIONIČKA TISKARA U OSIJEKU - Osijek (1902-1945); 1902/1945: knj. 5, kut. 4; 0,6. SI.

  [1369] ŠTAMPARSKI ZAVOD „KRBAVAC I PAVLOVIĆ“ - Osijek (1922-1949); 1928/1942: knj. 2, svež. 1; 0,1. SI.

  [1371] TISKARA „EUGEN SEKLER“ - Osijek (1904-1942); 1917/1941: knj. 1, svež. 1; 0,05. SI.

  G.2. Razdoblje socijalizma (1945-1990)

  G.2.1. Gospodarska udruženja

  G.2.1.1. Gospodarske komore

  [1509] PRIVREDNA KOMORA OSIJEK - Osijek (1962-?); 1962/1964: kut. 2; 0,2.

  [0251] POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA KOTARA OSIJEK - Osijek (1960-1962); 1960/1962: knj. 2, kut. 19; 2. AP.

  [0782] POLJOPRIVREDNO ŠUMARSKA KOMORA VIROVITICA - Virovitica (1960 - 1962); 1960-1962: knj. 13, kut. 6; 0,8. AP.

  [0252] TRGOVINSKA KOMORA OSIJEK - Osijek (?-?); 1952/1962: knj. 12, kut. 56; 5,8. SI.

  [0787] TRGOVINSKO-UGOSTITELJSKA KOMORA NAŠICE - Našice (1952-1962); 1952/1962: knj. 11, kut. 25; 2,9. SI.

  [0253] TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA KOMORA KOTARA OSIJEK - Osijek (1952-1962); 1952/1962: knj. 2, kut. 23; 2,3. SI.

  [1514] TRGOVAČKO UGOSTITELJSKA KOMORA VINKOVCI. PODODBOR ŽUPANJA - Županja (?-?); 1956/1965: kut. 3; 0,3.

  [0254] UGOSTITELJKA KOMORA KOTARA OSIJEK - Osijek (1956-?); 1956/1962: knj. 10, kut. 26; 3,05. SI.

  [1079] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR OSIJEK. POVJERENIŠTVO ĐAKOVO - Đakovo (1950-1962); 1950/1962: knj. 14, kut. 5; 0,75. SI.

  [1061] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA KOTARA VINKOVCI. POVJERENIŠTVO ILOK - Ilok (1950-1962); 1956/1962: knj. 7, kut. 3, fasc. 1; 0,4.SI

  [0785] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR NAŠICE - Našice (1950 -1962); 1950/1962: knj. 10, kut. 9; 1,2. AP.

  [0255] ZANATSK0 KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR OSIJEK - Osijek (1950-1962); 1950/1963: knj. 24, kut. 45, fasc. 1; 5,35. SI.

  [0776] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VIROVITICA. POVJERENIŠTVO PITOMAČA – Pitomača (1950 – 1962); 1960-1962: knj. 2; 0,05. AP.

  [1486] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA KOTARA OSIJEK. ISPOSTAVA U VALPOVU - Valpovo (1950-1962); 1950/1956: knj. 1, kut. 2; 0,2. SI.

  [0852] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VINKOVCI - Vinkovci (1950-1962); 1958/1961: kut. 1; 0,1. 

  [1629] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VIROVITICA. POVJERENIŠTVO PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1950-1962); 1950 -1962: knj. 4, kut. 10;1,1. SI.

  [1795] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VIROVITICA - Virovitica (1950-1962); 1951 -1962: knj. 10, kut. 9; 1,1. SI.

  [1010] ZANATSKA KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VINKOVCI. POVJERENIŠTVO ŽUPANJA – Županja (1950-1962); 1956/1962: knj. 3, kut. 1; 0,2.  

  G.2.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja

  [0848] FOND ZA MEHANIZACIJU I INVESTICIONU IZGRADNJU ZADRUŽNE POLJOPRIVREDE ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1952-1952: knj. 1; 0,1.

  [0260] FOND ZA MEHANIZACIJU I INVESTICIONU IZGRADNJU ZADRUŽNE POLJOPRIVREDE OSIJEK - Osijek (?-?); 1950/1951: knj. 1, kut. 1; 0,2.

  [0261] FOND ZA MEHANIZACIJU I INVESTICIONU IZGRADNJU ZADRUŽNE POLJOPRIVREDE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1951/1952: knj. 1, kut. 3; 0,3

  [0847] KOTARSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH ZARUGA ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1946/1954: knj. 7, kut. 3; 0,5.

  [0858] KOTARSKI ZADRUŽNI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK (KOTARSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA OSIJEK) - Osijek (1945-1954); 1945/1954: knj. 9, kut. 6, svež. 1; 0,8. SI.

  [0844] KOTARSKI SAVEZ POLJOPRIVREDNIH ZADRUGA VALPOVO  - Valpovo, [1945] 1947/1954. [1955]: knj. 7, kut. 4; 0,5. AP

  [0837] ZADRUŽNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (1955-1962);  1954-1962: knj. 25, kut. 67; 7,1. SI.

  [0783] ZADRUŽNI SAVEZ VIROVITICA - Virovitica (1955-1962); 1955/1962: knj. 7, kut. 1; 0,2. AP.

  [0257] RATARSKI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (?-?); 1958/1961: knj. 4, kut. 9; 0,8. AP.

  [0256] RATARSKO POSLOVNI SAVEZ  OSIJEK. POGON BELI MANASTIR - Beli Manastir (?-?); 1956/1959: knj. 18, kut. 7, svež. 4; 1.

  [1124] RATARSKO SJEMENARSKI POSLOVNI SAVEZ NAŠICE - Našice (?-?); 1960-1961: kut. 1; 0,1.

  [0258] RATARSKO SJEMENARSKI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (1953-?); 1956/1960: knj. 4, kut. 14, svež. 1; 1,3. SI.

  [1125] POSLOVNI SAVEZ ZA PRERADU LOKALNIH SIROVINA OSIJEK - Osijek (?-?); 1958/1959: kut. 1; 0,1.

  [0831] STOČARSKI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK - Osijek (?-?); 1955/1961: knj. 6, kut. 2; 0,3.

  [1095] TURISTIČKI SAVEZ KOTARA NAŠICE - Našice (?-?); 1957/1961: kut. 1; 0,1. AP.

  [0791] POSLOVNO UDRUŽENJE ZA UNAPREĐENJE ZAŠTITE NA RADU  „ATEST“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1968/1971: knj. 1, kut. 4; 0,5. AP.

  [1540] POSLOVNA ZAJEDNICA  POLJOPRIVREDNIH ORGANIZACIJA I PREHRAMBENE INDUSTRIJE “SLAVONKA“  OSIJEK - Osijek (?-1994); 1986/1994: knj. 18, svež. 10; 7,5. PrP.

  [0262] STRUČNO UDRUŽENJE SOCIJALISTIČKIH GOSPODARSTAVA KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1958/1960: kut. 3; 0,2.

  [0842] ZADRUŽNO UDRUŽENJE IZVOZNIKA OBLASTI OSIJEK – Osijek (?-?); 1951/1952: kut. 1; 0,1.

  [2009] VINOGRADARSKI-VOĆARSKI POSLOVNI SAVEZ OSIJEK – Osijek 1956-1961: knj. 1; 0,05. AP.

  G.2.1.3. Zadruga

  [0823] OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „SLAVIJA“  FERIČANCI - Feričanci (?-?); 1952/1974: knj. 5, kut. 14; 1,4. AP.

  [1806] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DONJI MIHOLJAC (IPK OSIJEK – RO KOOPERANATA) [1954/55] 1969.-1970: knj. 8, kut. 3, fasc. 17; 2,7. SI.

  [1945] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LASLOVO – Laslovo, 1975-1980: knj. 3, kut. 2; 0,25. AP.

  [1206] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-?); 1969/1997: knj. 9, kut. 60; 6,5. PrP.

  [1718] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA POPOVAC – Popovac; 1962-1997:  0,7.

  [0297] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA RETFALA - Osijek (1945-1958); 1945 / 1958: knj. 25, kut. 13; 1,8. SI.

  [1268] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA SEMELJCI - Semeljci (1955-2001); 1955 / 2001: knj. 22, kut. 25, fasc. 25; 5,3. SI.

  [0295] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA BELI MANASTIR - Batina, Beli Manastir, Bilje, Branjin Vrh, Branjsko Petrovo Selo, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Kopačevo, Kotlina, Kozarac, Lug, Novi Bezdan, Petlovac, Podolje, Popovac, Suza, Topolje (?-?); 1947/1969: knj. 6, kut. 9; 0,8. AP.

  [1520] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE S PODRUČJA DONJI MIHOLJAC; 1946-1953: kut. 3; 0,25. 

  [0296] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA   ĐAKOVO - Beketinci, Beravci, Bračevci, Budrovci, Đakovo, Đakovačka Satnica, Forkuševci, Gašinci, Gorjani, Jurjevac, Kešinci, Kondrić, Koritna, Levanjska Varoš, Majar, Mrzović, Semeljci, Strizivojna, Svet (?-?); 1945/1958: knj. 5, kut. 13; 1,0. AP.

  [1729] OPĆA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA LUG; 1968-2002; 1.

  [0825] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA NAŠICE - Gradac, Harkanovci, Jelisavac, Markovac, Podgorač, Razbojište, Stipanovci, Velimirovac, Vučkovac (?-?); 1949/1962: knj. 10, kut. 5, svež. 2; 0,5.

  [0294] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE OSJEČKOG KOTARSKOG SAVEZA OSIJEK - Ada, Aljmaš, Bijelo Brdo, Brešće, Čepin, Čepinski Martinci, Dalj, Dopsin, Erdut, Ernestinovo, Hrastin, Josipovac, Jovanovac, Koprivna, Korođ, Laslovo, Markušica, Osijek, Palača, Podravlje (?-?); 1946/1961: knj. 26, kut. 32, svež. 1; 3,0. AP.

  [0827] POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA PODRAVSKA SLATINA - Bakić, Bistrica, Bocanjevci, Čađavica, Čađavički Lug, Ćeralije, Dobrović, Donji Meljani, Gornji Miholjac, Hum, Kapinci, Macute, Medinci, Mikleuš, Noskovci, Nova Bukovica, Novaki, Novi Kusonj (?-?); 1948/1961: knj. 15, kut. 9; 0,9. AP.

  [0828] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA VINKOVCI - Nijemci, Otok (?-?); 1968/1978: knj. 2, kut. 7; 0,7. AP.

  [0826] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA VIROVITICA - Bazje Gornje, Budrovac Novi, Detkovac, Dugo Selo, Gaćište, Gradac Novi, Jasenaš, Kapan, Lanka-Leševo, Lozan, Lukač, Špišić Bukovica, Virovitica (?-?); 1954/1967: knj. 7, kut. 36, svež. 1; 3,8.

  [1088] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE VUKOVARSKOG PODRUČJA - Bapska, Bogdanovci, Borovo, Čajkovci, Mikluševci, Mohovo, Pačetin, Petrovci, Svinjarevci, Tompojevci (1945-?); 1945/1964: knj. 6, kut. 8, svež. 5; 1. AP.

  [0299] SELJAČKE RADNE ZADRUGE BARANJSKOG PODRUČJA - Baranjsko Petrovo Selo, Batina, Beli Manastir, Bilje, Bolman, Branjin Vrh, Branjina, Čeminac, Darda, Draž, Duboševica, Gajić, Grabovac, Jagodnjak, Kamenac, Karanac, Kneževi Vinogradi, Kopačevo, Kotlina, Kozarac, Lug, Novi Bezdan, Novo Nevesinje, Petlovac, Podolje, Popovac, Suza, Šumarina, Topolje, Torjanci, Vardarac, Zmajevac (?-?); 1946/1956: knj. 35, kut. 19, svež. 2; 2,0. SI.

  [0835] SELJAČKE RADNE ZADRUGE PODRUČJA DONJI MIHOLJAC – Beničanci, Brezovica, Cret, Donji Miholjac, Donje Viljevo, Gložđe, Golinci, Kapelna, Kučanci, Laciči, Podravska Moslavina, Rakitovica, Šljivoševci, Malinovac  (1946-1957); 1949/1959: knj. 1, kut. 4, svež. 1; 0,5. AP.

  [0300] SELJAČKE RADNE ZADRUGE ĐAKOVAČKOG PODRUČJA - Beketinci, Bračevci, Budrovci, Čajkovci, Đakovo, Đurđanci, Forkuševci, Ivanovci, Jaruge, Kešinci, Koritna, Novi Perkovci, Piškorevci, Ratkov Dol, Ravan, Semeljci, Slobodna Vlast, Strizivojna, Svetoblažje, Široko Polje, Tomašanci, Velika Kopanica, Viškovci,Vrbica, Vrpolje, Vučevci, Vuka (?-?); 1948/1957: knj.101, kut. 30; 2,8. AP. 

  [0832] SELJAČKE RADNE ZADRUGE PODRUČJA NAŠICE – Babjak, Bijela Loza, Brezik, Budimci, Čokadinci, Jelisavac, Koška, Kravlje, Ledenik, Ličani, Ličko Novo Selo, Našička Breznica, Niza, Novo Selo, Podgorač, Poganovci, Razbojište, Velimirovac, Vučkovac (1946-1957); 1949/1958: knj. 17, kut. 6; 0,7. AP.

  [0833] SELJAČKE RADNE ZADRUGE PODRUČJA ORAHOVICA – Bankovci, Crnac, Čačinci, Slatinski Drenovac, Donja Pištana, Dolci, Duzluk, Feričanci, Gornja Pištana, Karlovac, Orahovica-Rječan I, Orahovica Doljani, Predrijevo, Suha Mlaka, Staro Petrovo Polje, Slavonske Bare, Valenovac, Zdenci (1946-1957); 1948/1958: knj. 35, kut. 3, svež. 2; 0,8. AP.

  [0301] SELJAČKE RADNE ZADRUGE OSJEČKOG PODRUČJA - Ada, Aljmaš, Betin Dvor, Bijelo Brdo, Brešće, Čepin, Dalj, Divoš, Dopsin, Đurđevo Polje, Erdut, Ernestinovo, Hrastin, Jovanovac, Koprivna, Korođ, Kravice, Laslovo, Mali Rstovčić, Markušica, Osijek, Palača, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Podravlje, Podrinje, Sarvaš, Silaš, Šodolovci, Tenja, Tenjski Antunovac,Tvrđavica, Višnjevac, Vladislavci (?-?);1947/1956: knj. 228, kut. 99; 9,5. AP.

  [0302] SELJAČKE RADNE ZADRUGE PODRAVSKO-SLATINSKOG PODRUČJA - Adolfovac, Bakić, Balinci, Bistrica, Bjelkovac, Ćeralije, Dobrović, Donja Bukovica, Donje Bazije, Donji Meljani, Đurin Lug, Gornji Miholjac, Hum, Hum Varoš, Kapinci, Kusonje, Lisičine, Macute, Mikleuš, Miljevci, Novaki, Petrova Slatina, Petrovac, Podravska Slatina, Rijenci, Slatinski Lipik, Smuđe, Sopje, Sopjanska Greda, Španat, Vaška, Voćin, Vraneševci, Zvonimirovac (?-?); 1947/1955: knj. 137, svež. 2; 4,6. AP.

  [0303] SELJAČKE RADNE ZADRUGE VALPOVAČKOG PODRUČJA - Bizovac, Brođanci, Habjanovci, Ivanovci, Ladimirevci, Okrugljača, Petrijevci, Satnica, Veliškovci, Zelčin (1946-1957); 1947/1957: knj. 19, kut. 10; 1,0. AP.

  [0834] SELJAČKE RADNE ZADRUGE PODRUČJA VIROVITICA - Brezik, Detkovac, Kapan, Korija, Novi Budakovac, Žlebina   (?-?); 1947/1961: knj. 27, kut. 6, svež. 1; 1. AP.

  [1082] NABAVNO PRODAJNA ZADRUGA - „OBRTNIK“  S.O.J. VALPOVO - Valpovo (?-?); 1949/1953: knj. 1, svež. 1; 0,05.

  [1510] RADNIČKO-NAMJEŠTENIČKA NABAVLJAČKO POTROŠAČKA ZADRUGA S.O.J. VUKOVAR - Vukovar (1945-1950); 1945/1950: knj. 2; 0,05. AP

  [1126] SREDIŠNJA RATARSKO SJEMENARSKA ZADRUGA OSIJEK - Osijek (?-?); 1955/1956: kut. 2; 0,2. AP.

  [1519] ZADRUGA ZA ZAJEDNIČKU MEHANIČKU OBRADU ZEMLJE CERNA - Cerna (?-?); 1954/1957: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [1809] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "BUDIMČANKA" -  Budimci; 1962-2001: 2,2.

  [1810] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA DARDA; 1953-2001: 6,4.

  [1812] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODRAVSKI PODGAJCI; 1970-1999: 3,8.

  [1813] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODGORAČ; 1963-1998: 1.

  G.2.1.4. Zemljišne zajednice

  [2010] ZEMALJKSO POLJOPRIVREDNO DOBRO FERIČANCI, 1946-1950: knj. 1; 0,05. AP.

  G.2.2. Banke i novčani zavodi

  G.2.2.1. Banke

  [0249] JUGOSLAVENSKA POLJOPRIVREDNA BANKA. FILIJALA OSIJEK - Osijek (?-?); 1955/1963: kut. 33; 3,3. AP.

  [0250] JUGOSLAVENSKA INVESTICIONA BANKA. FILIJALA OSIJEK - Osijek (?-?); 1948/1963: kut. 51; 5,1. AP.

  [0769] NARODNA BANKA FNRJ. FILIJALA OSIJEK - Osijek (?); 1946-1949: kut. 1; 0,1. AP.

  [0771] ZEMALJSKA BANKA ZA HRVATSKU - Osijek (?); 1945/1946: knj. 3; 0,5. AP.

  G.2.2.3. Osiguravajući zavodi

  [1241] DRŽAVNI OSIGURAVAJUĆI ZAVOD FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE - Osijek (1945-1955); 1946/1955: kut. 1; 0,1. AP.

  G.2.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

  G.2.3.1.Ratarstvo

  [1352] KOTARSKO POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE DALJ - Dalj (?-?); 1947/1953: knj. 5, kut. 2; 0,2.

  [1123] KOTARSKO SJEMENSKO PODUZEĆE ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1950/1952: kut. 2; 0,2.

  [1356] KOTARSKO VINARSKO PODUZEĆE ERDUT - Erdut (? – ?); 1948/1950: knj. 3, kut. 1; 0,1.

  [0276] KOTARSKO SJEMENSKO PODUZEĆE OSIJEK – Osijek (1948-1954); 1948/1954: svež. 1; 0,1.

  [1503] POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT BELJE KNEŽEVO - Kneževo (?-?); 1947/1963: svež. 1; 0,1.

  [1084] INDUSTRIJSKO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT OSIJEK- Osijek (? - ?); 1961/1983: knj. 1, kut. 4; 0,4. AP.

  [1970] INDUSTRIJSKO POLJOPRIVREDNI KOMBINAT OSIJEK, „INŽINJERING IPK“ D.O.O. OSIJEK (1995-1998); 1995-1998: kut. 1; 0,05. AP

  [1504] POLJOPRIVREDNO INDUSTRIJSKI KOMBINAT „ORLOVNJAK-RUDINE“ TENJSKI ANTUNOVAC - Tenjski Antunovac (?-?); 1959: svež. 2; 0,1. AP.

  [0279] POLJOPRIVREDNO-INDUSTRIJSKI KOMBINAT VUKOVAR - Vukovar (? - ?); 1964/1971: kut. 1; 0,1. AP.

  [1083] POLJOPRIVREDNO DOBRO „BARE“ ČEPIN - Čepin (?); 1958/1969: knj. 1, svež. 1; 01. AP.

  [1501] POLJOPRIVREDNO DOBRO „BRANJEVINA“ ČEPIN - Čepin (?-?); 1956-1956: svež. 1; 0,1. AP.

   [829] POLJOPRIVREDNO DOBRO ERDUT - Erdut (?-?); [1948] 1950/1963 [1964]: knj. 6, kut. 10, fasc. 1; 1,25. SI.

  [1086] POLJOPRIVREDNO DOBRO „FRUŠKA GORA“ ILOK - Ilok (?-?); 1960/1963: kut. 1; 0,1. AP.

  [0824] POLJOPRIVRDNO DOBRO OSIJEK I - Osijek (?-?); 1950/1959 [1969.-1961]: knj. 11, kut. 9; 1,2. SI.

  [0796] POLJOPRIVREDNO DOBRO „MIHAJLO KLAJN“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1950/1957: knj. 1, kut. 1, svež. 1; 0,2. SI.

  [1081] POLJOPRIVREDNO DOBRO „CRVENA NJIVA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1955/1959: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [1129] POLJOPRIVREDNO DOBRO „TOVLJAČ“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1946/1953: knj. 12; 0,2.

  [0857] ZEMALJSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO OSIJEK - Osijek (?-?); 1946-1949 [1950-1953]: knj. 3, kut. 18; 1,9. SI.

  [1096] POLJOPRIVREDNO DOBRO „RUDINE“ TENJSKI ANTUNOVAC - Tenjski Antunovac (?-?); 1950/1957: kut. 1; 0,1. SI.

  [0278] POLJOPRIVREDNO DOBRO „ORLOVNJAK“ TENJSKI ANTUNOVAC - Tenjski Antunovac (1950-1959); 1952/1958: kut. 2; 0,2. SI.

  [1207] PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU RATARSKH PROIZVODA „ORHIDEJA“  s. p. o. DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1981-1995); 1981/1995: knj. 4, kut. 60; 6,8. PrP.

  [1773] D.D. ZA PROIZVODNJU I PROMET STOKE I STOČNE HRANE «VSF» DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1970-2001); 1970-2001; 9. PrP. 

  [1508] „POLJOPRODUKT SLAVONIJA“ PODUZEĆE ZADRUŽNOG UDRUŽENJA IZVOZNIKA OBLASTI OSIJEK  - Osijek (?-?); 1951: knj. 1; 0,05. AP

  [0845] SJEMENSKO DOBRO „KLISA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1955/1960: knj. 4, kut. 1, svež. 1; 0,2. AP.

  [1122] POLJOPRIVREDNO MAŠINSKA STANICA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1948/1950: knj. 1; 0,1.

  [1517] VOĆNI RASADNIK OSIJEK - Osijek (?-?); 1954/1962: svež. 1; 0,1.

  [1800] RATARSTVO PIŠKOREVCI D. D. PIŠKOREVCI; 1966-2001; 7.

  [1815] RATARSTVO SVRŽNICA D. D. TRNAVA; 1962-2000: 2.

  [2006[ „POVRĆAR“ OSIJEK – Osijek. 1948-1952; knj. 1; 0,05. AP.

  G.2.3.3. Šumarstvo

  [1120] KOTARSKO ŠUMSKO GOSPODARSTVO NAŠICE - Našice (?-?); 1951-1952: knj. 1; 0,1.

  [1353] KOTARSKO ŠUMSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1947/1953: kut. 2; 0,2. AP

  [0809] KOTARSKO ŠUMSKO GOSPODARSTVO „HRAST“ VALPOVO – Valpovo  (?-?); 1948/1951: knj. 1, kut. 2; 0,22.

  [0280] ŠUMSKO GOSPODARSTVO „PAPUK“ OSIJEK - Osijek (1946-?);  1946/1953: knj. 6, kut. 68; 7,8. AP.

  [1370] ŠUMSKO GOSPODARSTVO OSIJEK - Osijek (?-?); 1962: knj. 2; 0,1. AP

  [0273]  PODUZEĆE ZA EKSPLOATACIJU ŠUMA I PROMET DRVNIM PROIZVODIMA „OGANJ“ - Osijek (?-?); 1953/1958: knj. 5, kut. 1; 0,2. AP.

  [0816] PRIVREDNO PODUZEĆE TOVARNIK - Tovarnik (?-?); 1953/1955: kut. 1; 0,1. AP.

  G.2.3.4. Lov i ribolov

  [1097] LOVNO ŠUMARSKO GOSPODARSTVO „KOŠUTNJAK“ BILJE - Bilje (?-?); 1949/1964: knj. 4, kut. 14; 1,6. AP.

  G.2.4. Industrija i rudarstvo

  G.2.4.2. Industrija

  [0270] INDUSTRIJA MODNE KONFEKCIJE  „SLAVONIJA“ OSIJEK - Osijek (1945); 1945/1981: kut. 33, svež. 6; 4. AP.

  [1594] LANENA INDUSTRIJA OSIJEK - Osijek (?-?); 1946-1968: knj. 56, kut. 68; 9. AP.

  [1532] MODNA KUĆA D.D. OSIJEK - Osijek (?-1999); 1972/1999: knj. 6, svež. 60; 30. PrP.

  [1861] „NIVETA“ OSIJEK – Osijek, 1953-1955: knj. 1; 0,05. AP

  [0813] PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU LAKE KONFEKCIJE „GOLUB“ U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1955/1971: knj. 3, kut. 14; 1,5. AP.

  [0264] PREDIONA I  PLETIONA VUNE „CRVENA ZVIJEZDA“  OSIJEK - Osijek (?-?); 1948/1972: kut. 21; 2,3. AP.

  [1796] „SVILANA“ D.D. U OSIJEKU  - Osijek (1946-1998); 1946-1998: knj. 25, kut. 75, fasc. 114, uvez 89; 26,5. SI.

  [1790] „TEKOS“ d.d. OSIJEK – Osijek (1950 – 2000); 1961 / 2000: svež. 100; 40,00. PrP.

  [1722] TVORNICA TRIKOTAŽE „MARA“ d.d. OSIJEK – Osijek (1948 – 2002); [ 1945 - 1948] 1948 / 2002: svež. 60; 25. PrP.

  [0817] VUKOVARSKA TRIKOTAŽA I PREDIONA - Vukovar (?-?); 1960/1976: knj. 2, kut. 9, svež. 28; 2,5. AP.

  [1536] PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU OBUĆE I ODJEĆE „NAPREDAK“ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1958/1962: knj. 2; 0,1. PrP.

  [1808] „OBUĆA" d.d. OSIJEK – Osijek (1947 – 2001); 1946/ 2001: knj. 13, kut. 17, uvez. 26; 8,40. SI.

  [1628] TVORNICA KOŽA OSIJEK - Osijek (1910); 1945/1959: kut. 5; 0,5. SI.

  [0274] KOTARSKO MLINSKO PODUZEĆE ERNESTINOVO  - Ernestinovo (?-?); 1946/1947: kut. 2; 0,2.

  [0267] TVORNICA SODA VODE „GOBETZSKY“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1945/1947: knj. 1, kut. 1, svež. 1; 0,15. AP.

  [0269] KLAONICA I HLADNJAČA „SLAVONIJA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1945/1965: knj. 31, kut. 32; 4. AP.

  [0792] PROIZVODNJA I PRODAJA OCTA „SLAVONIJA“  OSIJEK - Osijek (?-?); 1952/1953: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1624] „PIVOVARA“ OSIJEK - Osijek (1876); 1946/1956: knj. 14, kut. 8; 1,5. SI.

  [1626] TVORNICA ŠEĆERA „ŠEĆERANA“ OSIJEK - Osijek (1905); 1945/1966: knj. 4, kut. 6; 1.

  [0275] KOTARSKO MLINSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1948/1954: knj. 5, kut. 11; 1,2.

  [1491] GRADSKO MLJEKARSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1950-1951: svež. 1; 0,1.     

  [1499] MESARSKO-KOBASIČARSKA ZADRUGA S.O.J. ŽUPANJA - Županja (?-?); 1955/1957: knj. 2; 0,1.

  [1805] „JASEN“ ZA PROIZVODNJU I UGRADNJU PREDMETA OD DRVA D. D. ĐAKOVO – Đakovo (1972-?); 1972/2000: svež. 30; 15. PrP. 

  [1799] METALOPRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA „LIV“  d.d. NAŠICE – Našice (1961 -?); 1962/2001: kut. 30; 3,00. PrP. 

  [1389 „ČELIK - MONT“ D. D. ORAHOVICA - Orahovica (?-1998); 1971/1991: knj. 21, kut. 44, fasc. 15, 6,3. SI. 

  [1623] OSJEČKA LJEVAONICA ŽELJEZA I TVORNICA STROJEVA „OLT“  OSIJEK - Osijek (1945 - ); 1946-1955: knj. 3, kut. 7; 3,5.

  [1802] PRERADA PLASTIČNIH MASA  „ANALIT“ D. D. OSIJEK - Osijek (1945-2002); 1956/2002: svež 100; 50. PrP. 

  [1625] „SAPONIA“ OSIJEK - Osijek (1945 - ); 1945/1959: knj. 5, kut. 21; 1,8. SI.

  [1101] TVORNICA CELULOZE OSIJEK - Osijek (?-?); 1962/1965: kut. 4; 0,4.

  [0272] TVORNICA ŽIGICA „DRAVA“ OSIJEK - Osijek (1945- ?); 1945/1960: knj. 6, kut. 65; 7. SI.

  [1789[ TEINA D. D. OSIJEK; 1953-2005; 15.

  [1803] "DIJAMANT" D. D. U OSIJEKU; 1965-2003; 

  [1807] LJEVAONICA D. D. BATINA; 1954-2000; 14.

  G.2.4.3. Energetika

  [1804] ELEKTRIČNA CENTRALA „ISKRA“ NAŠICE – Našice (?-?); 1954-1956: svež. 13; 0,1. AP.

  [0266]  ELEKTRIČNO PODUZEĆE HRVATSKE „ELPOH“ ZAGREB. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1946-1947); 1945/1948: knj. 2, kut. 4; 0,5.

  [0265] PODUZEĆE ZA ELEKTRIFIKACIJU SLAVONIJE „ELEKTRO-SLAVONIJA“ OSIJEK - Osijek (1947- ); 1946/1960: knj. 21, kut. 22; 3,1.

  [0808] POSLOVNA ZAJEDNICA ZA TERMOENERGETIKU I DIMNJIČARSTVO  „ENERGOTEHNA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1986/1991: kut. 5; 0,5. PrP.

  G.2.5. Trgovina

  [1069] TRGOVAČKO PODUZEĆE „UZOR“ NAŠICE - Našice (?-?); 1959/1962: knj. 1, kut. 3; 0,3. AP.

  [0281] TRGOVAČKO PODUZEĆE „MERKUR“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1952/1958: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0282] TRGOVAČKO PODUZEĆE NA VELIKO I MALO „MURSA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1971/1978: knj. 4, kut. 12; 1,3.

  [0283] TRGOVAČKO PODUZEĆE „SLAVONKA“ OSIJEK - Osijek (1947-?); 1947/1955: knj. 8, kut. 2; 0,3.

  [0811] TRGOVAČKO PODUZEĆE  „ŽELJEZNIČAR“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1951/1953: knj. 3, svež. 1; 0,1. AP.

  [1070] TRGOVAČKO PODUZEĆE - „HRANA“  OSIJEK - Osijek (?-?); 1950/1953: knj. 1, svež. 1; 0,1.

  [0798] „TRGOPROMET“ OSIJEK – Osijek, 1946.-1957: knj. 2; 0,05. AP.

  [2005] „OSJEČKI MAGAZIN“ – Osijek, 1946-1953: knj. 1; 0,05. AP.

  [0286] PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU BEZALKOHOLNIH PIĆA, SODA-VODE I SKLADIŠTE UGLJIČNE KISELINE „OSJEČANKA“ U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1968/1972: knj. 6, kut. 60, svež. 1; 5,7. AP.

  [0284] TRGOVAČKO PODUZEĆE ALKOHOLNIM I BEZALKOHOLNIM PIĆEM NA VELIKO I MALO, OTKUP I PRERADU GROŽĐA I ŠLJIVA „VINOPROMET“ U OSIJEKU - Osijek (1952-?); [1947] 1952/1960: knj. 3, kut. 4; 0,4. SI.

  [1105] VELETRGOVINA ALKOHOLNIM I BEZALKOHOLNIM PIĆEM  „SREMSKI PODRUM“  VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1957/1958: svež. 1; 0,1. AP.

  [0805] „POLJOPROMET“, TRGOVAČKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); [1949] 1950/1958: knj. 15, kut. 10; 1,4. AP.

  [0918] DRŽAVNO PODUZEĆE ZA OTKUP ŽITARICA „ŽITARICA“  - Osijek (?-?); 1948/1951: kut. 6; 0,6.

  [0807] GRADSKO PODUZEĆE ZA ŠIROKU POTROŠNJU VOĆA I POVRĆA „JABUKA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1953-1953: kut. 1; 0,1. AP.

  [1518] PODUZEĆE ZA PROMET SJEMENOM I REPRODUKCIONIM MATERIJALOM  „ZADRUGAR“ PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1960-1961: svež. 1; 0,1.

  [1366] PODUZEĆE ZA OTKUP ŽITARICA „KARAŠICA“ VALPOVO - Valpovo (?-?); 1949/1950: svež. 1; 0,1.

  [1367] PODUZEĆE ZA PROMET ŽITARICAMA, STOKOM I STOČNOM HRANOM VALPOVO - Valpovo (?-?); 1950/1952: knj. 3, svež. 1; 0,1.

  [1505] PODUZEĆE ZA PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA „PODUNAVLJE“ VUKOVAR  - Vukovar (?-?); 1954-1955: svež. 1; 0,1.

  [1488] DRŽAVNO OPSKRBNO PODUZEĆE HRVATSKE. STANICA NAŠICE - Našice (?-?); 1945/1946: svež. 1; 0,1.

  [1531] EMONA SUPERMARKET D.O.O. OSIJEK - Osijek (?-2001); 1967/2001: knj. 27, svež. 212; 20,00. PrP. 

  [1346] GLAVNO NABAVNO PRODAJNO PODUZEĆE „GLAVNAPROD“. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (?-?); 1945-1946: kut. 1; 0,1.

  [0802] „MESOPROMET“ PODUZEĆE ZA PROMET MESOM, MESNIM PRERAĐEVINAMA I STOKOM OSIJEK - Osijek (?-?); 1951/1957: knj. 2; 0,05. AP.

  [1106] „MURSA - EXPORT“ OSIJEK - Osijek (?-1990); [1959-1972] 1973/1997: knj. 27, kut. 19, fasc. 26; 3,7. SI.

  [1269] „DP DOMITEKS“ s p.o. OSIJEK  – Osijek  (?-1994); 1970/1994: knj. 7, kut. 6, fasc. 19; 3. SI.

  [0799] „ROMEX“, TRGOVINA NA VELIKO I MALO  OSIJEK - Osijek (?-?); 1969/1978: knj. 11, kut. 2, fasc. 4; 0,75. AP.

  [1372] TRGOVAČKO PODUZEĆE «TEHNOMATERIJAL»  BEOGRAD. OOUR «TRGOTEHNA» OSIJEK - Osijek (?-?); 1972/1983: knj. 7, kut. 12, svež. 4; 1,4. AP.

  [1118] KOTARSKO TRGOVAČKO PODUZEĆE  „SLOGA“ VALPOVO  - Valpovo (?-?); 1952.-1953.: knj. 1; 0,01.

  [1345] EXPORT - IMPORT  „FRUŠKA GORA“ VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1954-1954: kut. 1; 0,1.

  [1724] POLJOTHENIKA D. D. OSIJEK; 1949-1999; 25. 

  [1791] "TRAGOS" D.D. DRUŠTVO ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU OSIJEK; 1962-1994; 8.

  [1801] AGROSLAVONIJA D.O.O. OSIJEK; 1970-2005; 

  [1975] NA-MA d.d. Osijek; 1945-2003: 70.

  G.2.6. Ugostiteljstvo i turizam

  [1850] UGOSTITELJSKO PODUZEĆE „ADICA“ D. D. BELI MANASTIR – Beli Manastir, 1989-2001: knj. 5, kut. 2, fasc. 2, uvez 3; 0,5. SI.

  [1851] UGOSTITELJSKO PODUZEĆE „BARANJAC“ BELI MANASTIR – Beli Manastir (1961-1976); 1961/1976: kut. 3; 0,3.AP. 

  [1852] „DUNAV“ TRGOVAČKO-UGOSTITELJSKA RADNA ORGANIZACIJA NA VELIKO I MALO BELI MANASTIR - Beli Manastir (1976-1989); 1976/1989: kut. 3; 0,3. AP.

  [1516] UGOSTITELJSKA RADNJA „SPORT“ BOŠNJACI - Bošnjaci (?-?); 1960-1960: svež. 1; 0,1.

  [0803] UGOSTITELJSKO PODUZEĆE „BRATSTVO“  NAŠICE - Našice (?-?); 1948/1954: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

  [1792] HOTELSKO, UGOSTITELJSKO I TRGOVAČKO PODUZEĆE „TURIST“ D. D. OSIJEK - Osijek (1945-2002); 1963/2002: svež. 30. 15. PrP. 

  [1355] KOTARSKO UGOSTITELJSKO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1950/1954: kut. 3; 0,3.

  [1377] UGOSTITELJSKO PODUZEĆE NA VELIKO I MALO „JELEN“ ŽUPANJA - Županja (?-?); 1957: svež. 1; 0,1.

  G.2.7. Građevinarstvo

  [0288] KOTARSKO GRAĐEVNO PODUZEĆE U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1947/1950: knj. 3, kut. 8; 0,9. AP.

  [1497] KOTARSKO GRAĐEVNO PODUZEĆE PODRAVSKA SLATINA -  Slatina (?-?); 1947: knj. 1; 0,1. 

  [1814] GRAĐEVINSKO D. D. „RAD“ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1956/2003: svež. 150. 50. PrP. 

  [1539] GRAĐEVINSKA UGOVORNA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA „ZIDAR“ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1981/1988: knj. 1, svež. 2; 0,1. PrP.

  [1535] MONTAŽNO PRIVREDNO PODUZEĆE  „INSTALOMONT“ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1960/1989: knj. 6, svež. 8; 2. PrP.

  [1533] „NOVOGRADNJA“ D.D. NAŠICE - Našice (1955-1995); 1955/1995: knj. 28, kut. 26, svež. 130; 12,6. SI.

  [1104] „TEHNIKA - BETON“ OSIJEK - Osijek (1962-1998); 1962-1998: knj. 160, kut. 84, svež. 852; 99. SI.

  [1348] GRAĐEVNO PODUZEĆE „GRAĐEVINAR“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1952-1953: kut. 1; 0,1.

  [0793] GRAĐEVINSKO PODUZEĆE  „NORMA“ OSIJEK   - Osijek (?-?); 1949/1952: kut. 7; 0,7. AP.

  [1264] GRAĐEVINSKO PODUZEĆE „ RADNIK“ - Osijek (?-?); 1967/1992: knj. 2, svež. 25; 2,5. PrP.

  [0800] GRAĐEVINSKA RADNA ORGANIZACIJA „IVO LOLA RIBAR“  OSIJEK - Osijek (?-?); 1961/1985: knj. 18, kut. 53, svež. 15; 8. AP.

  [0788] PODUZEĆE ZA IZOLACIJU I GRAĐEVINSKU BRAVARIJU „IZOTEHNA“ OSIJEK - Osijek (?-1993); 1965/1993: knj. 10, kut. 39, svež. 33; 23. AP.

  [1798] PODUZEĆE ZA IZRADU I MONTAŽU OPREME I BRAVARIJE  „KOVINAR“ OSIJEK – Osijek (1954-2001); 1955/2001: svež. 55; 15. PrP. 

  [1265] „STAN“ PODUZEĆE ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU D.D. OSIJEK - Osijek (?-?); 1971/1996: knj. 30, kut. 3, fasc. 19; 2,5. AP.

  [0812] RADNA ORGANIZACIJA ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU „DUGA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1983/1985: kut. 3; 0,3.

  [0290] ZANATSKO GRAĐEVNO PODUZEĆE  „DOM“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1954/1960: knj. 5, kut. 7; 0,8. AP.

  [1347] GRAĐEVINSKO MONTAŽNO PODUZEĆE „SLOGA“ VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1971/1975: kut. 3; 0,3.

  G.2.8. Promet i veze

  [0866] ŽELJEZNIČKA STANICA SLAVONSKA ORAHOVICA - Orahovica (?-?); 1958/1965: knj. 4, kut. 2; 0,3. SI.

  [1650] DRŽAVNE ŽELJEZNICE OSIJEK - Osijek (?-?); 1946/1963: knj. 31; 0,3.

  [1365] PODUZEĆE ZA ODRŽAVANJE PRUGE - Osijek (?-?); 1935/1956: svež. 1; 0,1.

  [1161] ŠTAB ZA OBRANU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA OSIJEK - Osijek (1963-1969); 1963-1969: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP. 

  [1630] ŽELJEZNIČKO TRANSPORTNO PODUZEĆE VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1946/1959: knj. 1, kut. 6; 0,9.

  [1396] „CROATIA PROMET“ ZAGREB. Radna Jedinica „SREMAC“ INĐIJA - Inđija (?-?); 1972-1972: svež. 1; 0,1.

  [0804] GRADSKO PODUZEĆE „PREVOZ“  OSIJEK - Osijek (?-?); 1948/1951: svež. 1; 0,1.

  [1098] KOTARSKO AUTO PODUZEĆE OSIJEK - Osijek (?-?); 1946/1952: knj. 7, kut. 5; 0,7. AP.

  [1380] „REMONTSERVIS“ d. d.  OSIJEK - Osijek (?-?); [1945-1967] 1967/1994: knj. 13, kut. 14, fasc. 38, uvez. 42; 7,8. SI.

  [1072] AERODROM OSIJEK - Osijek (?); 1970/1974: kut. 19; 1,9.                

  [1794] ZRAKOPLOVSTVO  „ZRAKOS“  D. D. OSIJEK – Osijek (?-?); 1962/1998: svež. 53; 10. PrP.

  [2011] PODUZEĆE ZA CESTE – Osijek, 1962.: knj. 1; 0,05. SI.

  G.2.9. Obrt

  [0292] PEKARSKA RADNJA  „PREHRANA“ ČEPIN - Čepin (?-?); 1958/1969: knj. 2, kut. 1; 0,2.

  [1537] OBRTNO PODUZEĆE ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1950/1961: knj. 2; 0,1. PrP.

  [1357] KOVAČKO POTKIVAČKA I KOLARSKA ZANATSKA RADNJA „SLOGA“ U KOŠKI – Koška (?-?); 1961/1963: svež. 1; 0,1.

  [1493] SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA  „GRAĐEVINAR“ KOŠKA - Koška (?-?); 1959/1963: knj. 3; 0,1.

  [1358] KROJAČKA RADNJA „SLOGA“ NAŠICE - Našice (?-?); 1961/1965: knj. 2, svež. 1; 0,1.

  [1119] STOLARSKO TAPETARSKA ZANATSKA RADNJA  „KRNDIJA“  NAŠICE - Našice (?-?); 1962-1963: knj. 1; 0,1.

  [0810] ATELJE ZA UMJETNIČKU, TEHNIČKU I DOKUMENTARNU FOTOGRAFIJU „FOTOREKLAM“ - Osijek (?); 1961/1984: kut. 4; 0,4. SI.

  [0289] KOVAČKA I AUTOSERVISNA ZANATSKA RADNJA „KOVOMEHANIKA“ - Osijek (1958-1970); 1965/1970: kut. 1; 0,1. AP.

  [0287] OBRTNIČKA RADNJA „JADRANKA“ - Osijek (?-?); 1958/1977: kut. 5; 0,5.

  [0801] PROIZVOĐAČKA ĆILIMARSKA ZADRUGA S.O.J. OSIJEK - Osijek (?-?); 1949/1951: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0291] ZANATSKO-USLUŽNI CENTAR „INDUSTRIJSKA ČETVRT“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1964/1972: kut. 12; 1,2.

  [0821] ZANATSKA RADNJA LASLOVO „GRADITELJ“  OSIJEK - Osijek (?-?); 1964/1974: knj. 3, kut. 6; 0,6. AP.

  [1121] ZANATSKO MONTAŽNO I USLUŽNO PODUZEĆE  „JOVALIJA“  VALPOVO - Valpovo (?-?); 1971-1971: knj. 1; 0,1.

  [1067] „ZANATSKI CENTAR“ OOUR „CENTROPROMET“ VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1972/1975: kut. 1; 0,1. AP.

  [1368] SEDLARSKO REMENARSKA RADNJA VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1966/1977: kut. 2; 0,2.

  [0293] PEKARSKA RADNJA „OPSKRBA“ VLADISLAVCI - Vladislavci (1960 - ?); 1961/1967: kut. 1; 0,1.

  [1492] GRADSKO PILANSKO I BAČVARSKO PODUZEĆE „PRVI MAJ“ VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1951/1953: kut. 1; 0,1.

  [1498] KROJAČKA ZADRUGA ŽUPANJA - Županja (?-?); 1960: svež. 1; 0,1.

  [1513] POSTOLARSKO OPANČARSKA ZADRUGA  „SLOGA“  ŽUPANJA - Županja (?-?); 1960-1960: svež. 1; 0,1.

  G.2.10. Stambena i komunalna djelatnost

  [1364] DRŽAVNO PODUZEĆE ZA IZVOĐENJE MELIORACIONIH I REGULACIONIH RADOVA „ODVODNJA“  OSIJEK. SEKCIJA DARDA - Osijek (?-?); 1948/1951: kut. 3; 0,3. PrP.

  [1350] „KOMUNALAC“ ŽUPANJA - Županja (?-?); 1951/1970: knj. 3, kut. 7, uvez 1; 0,8.

  [1793] KOMUNALNA I GRAĐEVINSKA PODUZEĆA GRADA VALPOVO; 1946-1992; knj. 30, kut. 30, fasc. 5; 5.

  G.2.11. Vodno gospodarstvo

  [0304] BARANJSKA VODNA ZAJEDNICA DARDA - Darda (1945-); 1945/1962: knj. 35, kut. 98; 10,5. AP.

  [1644] ZADRUGA ZA REGULACIJU KARAŠICE I VUČICE TE NJIHOVIH PRITOKA DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-) 1945-1964: knj. 6, kut. 33; 1,5. SI.

  [1646] ZADRUGA ZA REGULACIJU RIJEKE VUKE - Osijek (1945- ); 1945-1978: knj. 45, kut. 103; 10. SI.

  [0305] VODNA ZADRUGA BIĐ-BOSUT VINKOVCI - Vinkovci  (1945- ); 1945/1963: knj. 287, kut. 245; 31,1.

  G.2.12. Tiskare

  [1816] „SLOVO“ D. D. BELI MANASTIR -  Beli Manastir (?-?); 1958/2000: svež. 35. 5. 

  [0851] CENTAR ZA MEHANOGRAFIJU OSIJEK - Osijek (?-?); 1961: knj. 1; 0,1.

  G.2.13. Intelektualne usluge

  [0814] OSJEČKI SAJAM OSIJEK - Osijek (?-?); 1956-1957: kut. 3; 0,3.

  [1797] „KNJIGOVODSTVO“ OSIJEK – Osijek, 1956.-1958: knj. 2; 0,05. AP.

  [2007] SERVIS ZA PRIJEVOZ PUTNIČKIH AUTOMOBILA“ – Osijek, 1958-1959: knj. 1; 0,05. AP.

  [2008] RADNIČKO-NAMJEŠTENIČKA POTROŠAČKA ZADRUGA OSIJEK – Osijek, 1945-1950: knj. 2; 0,05. AP.

  G.3. Razdoblje poslije 1990.

  G.3.1.3. Zadruge

  [1811] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ERNESTINOVO; 1990-2001: 1.

  G.3.5. Trgovina

  [1208] "ONIX" EXPORT-IMPORT, PROIZVODNO, TRGOVAČKO I USLUŽNO PODUZEĆE S P.O. OSIJEK – Osijek; 1992-1995: knj. 1, sv. 1; 0,1. 

  [1210] "KASSTJA" D.O.O. ĐAKOVO; 1991-1997: sv. 2: 0,1.

  [1270] "VILA", PODUZEĆE ZA PROMET ROBA I USLUGA NA VELIKO I MALO, TE UGOSTITELJSTVO S P.O. OSIJEK; 1990-1994; 0,6.

  [1271] "GRAMAT", PODUZEĆE ZA POGRANIČNI PROMET ROBOM OSIJEK; 1987-1997; 2.

  [1386] "POLIMER" D.O.O. OSIJEK; 1993-1996: sv. 1; 0.1.

  [1388] GABY D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU OSIJEK¸1991-1997: kut. 2, sv. 7; 0,7.

  [1648] „MURSA-EXPORT“ OSIJEK; 1990-1995: 1,1.

  [1719] "SLAVONIJA-MILK" D.O.O. ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU OSIJEK; 1997-2000; 0,2.

  [1721] "VOĆE EXPORT-IMPORT" D.O.O. MRZOVIĆ; 1996-2001; 0,9.

  [1731] "MECIJACOMMERCE" D.O.O. OSIJEK; 1991-2001.

  [1737] "HUMA" D.O.O. DRENJE; 1995-2002; 0,3.

  [1743] "CONTINUM" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE ĐAKOVO; 1990-2000; 0,5.

  [1755] ABC PROMET D.O.O. PODUZEĆE ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU OSIJEK; 1993-2000; 1,3.

  [1764] "AGROS" D.O.O. ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU I TRGOVINU OSIJEK; 1993-2002; 25.

  [1769] "GRADSKI IZBOR" D.O.O. OSIJEK; 1995-2002; 4,5.

  [1770] "NOVALIĆ" D.D. OSIJEK; 1990-2005; 46.

  [1776] "AD NOVAS" D.O.O. U STEČAJU OSIJEK; 1995-2001; 6.

  G.3.6. Ugostiteljstvo i turizam

  [1767] "BIJELO-PLAVI" D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO, TRGOVINU I USLUGE OSIJEK; 1986-2002; 30.

  G.3.7. Građevinarstvo

  [1209] GRAĐEVINSKO MONTAŽNO PODUZEĆE „MARLES“ D.O.O. VINKOVCI - Vinkovci (?-1994); 1992/1994: kut. 24, svež. 15; 10. PrP.

  [1740] "IŠASEGI" D.O.O. GRADITELJSTVO, TRGOVINE I USLUGE ĐAKOVO; 1999-2003; 1,1.

  [1741] "RIZALIT" D.O.O. ĐAKOVO; 1998-2001; 0,4.

  G.3.9.Obrt

  [1538] ZANATSKO PROIZVODNA ZADRUGA VRBICA; 1990; sv. 1; 0,1.

  G.3.10. Stambena i komunalna djelatnost

  [1266] STAMBENA ZADRUGA „GRAD“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1990/1993: svež. 8; 0,5. PrP.

  [1093] STAMBENA ZADRUGA TVORNICE KRUHA I KEKSA „SLOBODA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1990/1994: svež. 51; 1,2. PrP.

  G.3.13. Intelektualne usluge

  [1768] REVIZIJA I KONTROLA D.O.O  U STEČAJU OSIJEK - Osijek (1994-2002); 1994-2002; 3,5. PrP.

 • H.2. KPH/SKH i društveno-političke organizacije 1941-1990.

  H.2.1. Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske (KPH/SKH)

  H.2.1.3. Oblasni komiteti KPH/SKH

  [0306] OBLASNI KOMITET KPH OSIJEK - Osijek (1949-1952); 1949/1952: knj. 16, kut. 10; 1,4. SI.

  H.2.1.4. Okružni komiteti KPH/SKH

  [1857] OKRUŽNI KOMITET KPH OSIJEK- Osijek [1941-1942 ](1943-1945); 1943-1945: knj. 1; kut. 3; 0,3. AP.

  H.2.1.5. Kotarski komiteti KPH/SKH

  [1864] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH BATINA – Batina (1945-1955); 1945/1947: kut. 1; 0.1.

  [0307] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH BELI MANASTIR - Beli Manastir (1945-1955); 1945/1955: knj. 11, kut. 18; 2,3. SI.

  [0308] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH  DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1945-1955); 1945/1955: knj. 19, kut. 16; 1,9. SI.

  [0309] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH ĐAKOVO - Đakovo (1945-1955); 1944/1955: knj. 15, kut. 15; 1,7. SI.

  [0310] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH NAŠICE - Našice (1945- 1962); 1945/1962: knj. 26, kut. 29; 3,3.  SI.

  [0311] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH  ORAHOVICA - Orahovica (1945-1955); 1945/1955: knj. 12, kut. 6; 0,8. AP.

  [0312] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH OSIJEK - Osijek (1945- 1968); 1945/1968: knj. 42, kut. 20; 3,0. SI.

  [0313] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1945- 1955); 1945-1955[ 1957]: knj. 24, kut. 8; 1,3. SI.

  [0314] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH VALPOVO – Valpovo  (1943-1955); 1945/1955: knj. 49, kut. 23; 2,9. AP.

  [0872] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH VINKOVCI - Vinkovci (1943-1962); 1945/1959: knj. 3, kut. 9; 1. AP.

  [1132] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH VIROVITICA - Virovitica (1942-1962); 1946/1962: knj. 4, kut. 6, svež. 3.; 0,6 AP.

  [0315] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH VUKOVAR - Vukovar (1945 -1955); 1945/1955: knj. 6, kut. 11; 1,25. SI.

  [0316] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH ŽUPANJA - Županja (1945 -1955); 1945/1954: knj. 10, kut. 15; 1,9. AP

  H.2.1.6. Gradski komiteti KPH/SKH

  [0879] GRADSKI KOMITET KPH/SKH VINKOVCI - Vinkovci (1945-1955); 1945/1954: knj. 2, kut. 10; 1,1. AP.

  [0318] GRADSKI KOMITET KPH/SKH VUKOVAR - Vukovar (1945-1955); 1946/1954: knj. 4, kut. 6; 0,7. AP.

  H.2.1.7. Međuopćinske konferencije KPH/SKH

  [0963] MEĐUOPĆINSKA KONFERENCIJA SKH OSIJEK - Osijek (1968-1990); 1968/1990: knj. 28, kut. 19; 2,5. SI

  H.2.1.8. Općinski komiteti KPH/SKH

  [0319] OPĆINSKI KOMITET SKH BELI MANASTIR - Beli Manastir (1955 -1990); 1958/1982: knj. 3, kut. 68; 7,8. SI.

  [1564] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH BELIŠĆE - Belišće (1952-1955); 1952/1955: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

  [1099] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH BIZOVAC - Bizovac (1952-1961); [1951] 1952/1961 [1962]: knj. 7, kut. 2; 0,3. AP.

  [1568] OPĆINSKI KOMITET SKH BOBOTA - Bobota (1955- 1960); 1955/1959 [1962]: kut. 1; 0,10;  AP.

  [1075] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH CRNAC - Crnac (1952-1962); [1951]  1952/1962: knj. 8, kut. 9; 1.

  [1569] OPĆINSKI KOMITET SKH ČAĐAVICA - Čađavica (?-1962); 1957/1963: knj. 6, kut. 3; 0,5.

  [1566] OPĆINSKI KOMITET SKH ČEPIN - Čepin (?-1962); 1960/1961: kut. 1; 0,1. AP.

  [0876] OPĆINSKI KOMITET SKH DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1955-1962); 1955/1989: kut. 1, 14 svež.; 1,5. AP.

  [1863] OPĆINSKI KOMITET SKH DRENOVCI – Drenovci; 1956-1958: 0,1.

  [1094] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH ĐAKOVO - Đakovo (1955-1990); 1955 /1984: knj. 22, kut. 38, 5; 4. SI.

  [0320] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1952-1962); [1946] 1952 /1962 [1965]: knj. 9, kut. 7; 0,8. AP.

  [1565] OPĆINSKI KOMITET SKH ERNESTINOVO - Ernestinovo (1952-1962); 1957/1959: kut. 1; 0,1. AP.

  [1563] OPĆINSKI KOMITET SKH GORJANI - Gorjani (?-?); 1955/1960: knj. 1; 0,05. AP.

  [1570] OPĆINSKI KOMITET SKH GORNJI MIHOLJAC – Gornji Miholjac (1952-1955); 1952/1955: kut. 2; 0,2.

  [1571] OPĆINSKI KOMITET SKH GUNJA - Gunja (1955-1962); 1955/1957: kut. 1; 0,1.

  [0321] OPĆINSKI KOMITET SKH ILOK - Ilok (1952-1962); 1954/1962: knj. 4, kut. 4; 0,5. AP.

  [0322] OPĆINSKI KOMITET SKH KOŠKA - Koška (1955-1962); 1955/1962: knj. 3, kut. 5; 0,4. AP.

  [0323] OPĆINSKI KOMITET SKH NAŠICE - Našice (1952-1962); 1954/1990: knj. 6, kut. 19, 47 svež.; 6,5. AP.

  [1137] OPĆINSKI KOMITET SKH NOVA BUKOVICA - Bukovica (1952-1962); 1955/1959: knj. 4, kut. 2; 0,2.

  [0974] OPĆINSKI KOMITET SKH ORAHOVICA – Orahovica  (1952-1962); 1955/1962: kut. 1; 0,1.

  [0324] OPĆINSKI KOMITET SKH OSIJEK - Osijek (1955-1990); [1946] 1955/1990: knj. 15, kut. 81, 196 svež.; 28,1.

  [0875] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH PODGORAČ - Podgorač (1952 - 1962);[ 1950] 1952/1962: knj. 2, kut. 5; 0,5. AP.

  [0993] OPĆINSKI KOMITET SKH PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1952 - 1990); 1955-1991: knj. 40, kut. 28; 3,5. AP.

  [0896] OPĆINSKI KOMITET SKH ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-1962); 1956/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [1567] OPĆINSKI KOMITET SKH TOVARNIK - Tovarnik (1952-1962); 1955-1962: kut. 3; 0,3. AP.

  [0325] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH VALPOVO - Valpovo (1952-1990); 1955/1989: knj. 23, kut. 44; 5. AP.

  [1138] OPĆINSKI KOMITET SKH VOĆIN – Voćin (1952 - 1962); 1956/1962: knj. 3, kut. 5; 0,5.

  [0880] OPĆINSKA KONFERENCIJA SKH VUKOVAR - Vukovar (1955-1990); 1955-1990: knj. 10, kut. 26; 2,8. SI.

  H.2.1.10. Mjesni komiteti KPH/SKH

  [1267] MJESNI KOMITET KPH BELIŠĆE - Belišće (1945-1952); 1945-1949: knj. 1; 0,1. AP.

  [0326] MJESNI KOMITET KPH  BOROVO - Borovo (1945-1952); 1945/1948: knj. 2, kut. 1; 0,2. AP.

  [1080] MJESNI KOMITET/GRADSKI KOMITET KPH/SKH ĐAKOVO - Đakovo (1945-1955); 1945/1953: knj. 8, kut. 11; 1,2. SI.

  [0327] MJESNI KOMITET KPH ILOK - Ilok (1945-1952); 1947/1952: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0874] MJESNI  KOMITET KPH/SKH NAŠICE - Našice (1945-1952); 1948/1952[1954]: knj. 5, kut. 1; 0,2. AP.

  [0317] MJESNI KOMITET/GRADSKI KOMITET KPH/SKH OSIJEK - Osijek (1945-1955); 1945/1955: knj. 79, kut. 21; 4,1. SI.

  [0328] MJESNI KOMITET KPH VALPOVO - Valpovo (1945-1952); 1945/1952: kut. 1; 0,1.

  H.2.1.11. Ostale razine KPH/SKH

  [0881] TVORNIČKI KOMITET KPH/SKH DRVNO-INDUSTRIJSKOG KOMBINATA BELIŠĆE - Belišće (?-?); 1945/1970: knj. 1, kut. 11; 1,2. AP.

  [0873] TVORNIČKI KOMITET KPH/SKH „BOROVO“ - Borovo (1945-?); 1945/1963: knj. 5, kut. 9; uveza 20; 2. SI.

  [1572] TVORNIČKI KOMITET SKH ŽITARSKO-PREHRAMBENOG KOMBINATA „ĐURO SALAJ“  VALPOVO - Valpovo (?-?); 1960/1970: kut. 5; 0,5. AP.

  H.2.2. Narodna fronta /Socijalistički savez radnoga naroda (NF/SSRN)

  H.2.2.3. Oblasni odbori NF/SSRN

  [1114] OBLASNI ODBOR NARODNE FRONTE HRVATSKE – Osijek (1949-1951); 1949-1951: kut. 1; 0,1 AP.

  H.2.2.5 Kotarski odbori NF/SSRN

  [0899] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE  ĐAKOVO - Đakovo (1945-?); 1953/1955: kut. 1; 0,1. AP.

  [0330] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE  NAŠICE - Našice (1945-?); 1946/1962: knj. 4, kut. 8; 0,7. AP.

  [0901] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE OSIJEK – Osijek  (1945-1967); 1945/1967: knj. 2, kut. 23; 2,4. SI

  [903] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1947/1957: knj. 5, kut. 2; 0,2. AP.

  [0331] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1952/1955: knj. 2, kut. 2; 0,1. AP.

  [0332] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1948/1960: knj. 2, kut. 11; 1,2. AP.

  [1133] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE VIROVITICA - Virovitica (1945-?); 1945/1963: knj. 3, kut. 4; 0,5. AP.

  [0911] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN  HRVATSKE VUKOVAR – Vukovar (1945-?); 1945/1955: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  H.2.2.6 Gradski odbori NF/SSRN

  [1580] GRADSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1948/1956: knj. 1; 0,1. AP.

  [0912] GRADSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1946/1955: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

  H.2.2.7 Međuopćinske konferencije NF/SSRN

  [0930] KONFERENCIJA SSRN HRVATSKE ZAJEDNICA OPĆINA OSIJEK - Osijek (1967- 1990); 1967/1990: knj. 44, kut. 34; 4,2. SI.

  H.2.2.8 Općinski odbori NF/SSRN

  [0333] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE BELI MANASTIR - Beli Manastir (1952-1990); [1950]1952/1980: knj. 5, kut. 12; 1,1. AP.

  [0334] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  BIZOVAC - Bizovac (1955-1962); 1956/1961: kut. 2; 0,2. AP.

  [0927] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  CRNAC - Crnac (1955-1962); 1956/1962: knj. 7, kut. 3; 0,3. AP.

  [0905] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ČAĐAVICA - Čađavica (1955-1962); 1955/1962: knj. 5, kut. 4; 0,5. AP.

  [1578] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ČEPIN - Čepin (1955-1962); 1959/1962: knj. 1. AP.

  [1579] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE DALJ - Dalj (1955-1962); 1960/1962: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0898] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1962-1990); 1961/1966: kut. 1; 0,1. AP.

  [1575] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  DRENJE - Drenje (?-?); 1956/1960: kut. 1; 0,1. AP.

  [1000] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  ĐAKOVO - Đakovo (1955-1990); 1955/1990: knj. 13, kut. 28; 2,7. SI.

  [0900] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1955-1962); 1956/1962: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

  [1574] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE ERNESTINOVO - Ernestinovo (?-?); 1960/1962: knj. 1. AP.

  [1576] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  GORJANI - Gorjani (1955-1962); 1956/1961: kut. 1; 0,1. AP.

  [0910] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  ILOK - Ilok (1955-1962); 1955/1962: knj. 2, kut. 3; 0,2. AP.

  [0335] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE KOŠKA - Koška (1955-1962); 1958/1962: knj. 2, kut. 2; 0,2.

  [1577] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  LEVANJSKA VAROŠ - Levanjska Varoš (?-?); 1958/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [0336] OPĆINSKI KOMITET SSRN HRVATSKE  NAŠICE - Našice (1952-1962); 1954/1962: knj. 1, kut. 4; 0,4. AP.

  [0906] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  NOVA BUKOVICA - Nova Bukovica (1952-1962); 1953/1959: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0902] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRN HRVATSKE  ORAHOVICA - Orahovica (1955-1990); 1955/1990: kut. 10; 1,0. SI.

  [1113] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1955-1990); 1958 - 1990: knj. 89, kut. 30; 6,00. AP.

  [0337] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  PODGORAČ - Podgorač (1955-1962); 1955/1962: knj. 1, kut. 3; 0,3. AP.

  [0904] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRN HRVATSKE  PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1955-1990); 1955/1990: knj. 7, kut. 35; 3,8. SI.

  [1573] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE SEMELJCI - Semeljci (?-?); 1957/1960: kut. 1; 0,1. AP.

  [0908] OPĆINSKI ODBOR SSRN  HRVATSKE  ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-?); 1955/1961: kut. 2; 0,2. AP.

  [0338] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  VALPOVO - Valpovo (1952-1990); 1954/1964: knj. 10, kut. 27; 3. AP.

  [0907] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  VINKOVCI - Vinkovci (1955 - 1990); 1955/1959: knj. 3, kut. 4; 0,3. AP.

  [0339] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  VOĆIN - Voćin (1955-1962); 1956/1962: knj. 4, kut. 3; 0,4. AP.

  [0340] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE  VUKOVAR - Vukovar (1952-1990); 1954/1990: knj. 3, kut. 77; 7,5.SI

  H.2.2.10 Mjesni odbori NF/SSRN

  [1665] MJESNI ODBOR NARODNE FRONTE VRPOLJE  - Vrpolje (1946-1950); 1946/1950: knj. 1; 0,01. AP.

  H.2.2.11 Ostale razine NF/SSRN

  [1674] ODBOR ZA IZGRADNJU SELA VRHOVCI GORNJI – PAPUČKI – Osijek  (?-?); 1946 – 1950:knj. 1,  kut.3. 0,4. AP.

  H.2.3. Narodna omladina/Savez socijalističke omladine (SSO)

  H.2.3.5. Kotarski komiteti NOH/SSOH

  [1902] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE BELI MANASTIR – Beli Manastir; 1949/1952: 0,01. 

  [0877] KOTARSKI KOMITET SKOJ DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1947/1949: kut. 1; 0,1. AP.

  [0917] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE  DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1947-1962); 1947/1953: kut. 3; 0,3. AP.

  [0349] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE NAŠICE - Našice (1946-1963); 1946 / 1963: kut. 18; 1,6. AP.

  [1903] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE ORAHOVICA - Orahovica; 1949/1950: 0,01.

  [0350] KOTARSKI KOMITET NO/SO HRVATSKE  OSIJEK - Osijek (1948-?); 1948/1970: knj. 9, kut. 18; 2. AP.

  [0924] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1947-1962); 1947/1958: knj. 3, kut. 6; 0,5. AP.

  [1139] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1949/1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [1904] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE VIROVITICA – Virovitica; 1952/1961: 0,05.

  H.2.3.7. Međuopćinske konferencije NOH/SSOH

  [0962] MEĐUOPĆINSKA KONFERENCIJA SSOH OSIJEK  - Osijek (?-?); 1972-1991: knj. 7, kut. 14, svež. 1; 1,6. AP.

  H.2.3.8. Općinske konferencije NOH/SSOH

  [1066] OPĆINSKI KOMITET SSOH BELI MANASTIR - Beli Manastir (1961-1990); 1962/1983: knj. 11, kut. 14; 1,6. AP.

  [0929] OPĆINSKI KOMITET SOH  DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1960/1985: kut. 12; 1,2. SI.

  [0352] OPĆINSKI KOMITET NOH ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1955-1962); 1956/1961: knj. 1. AP.

  [0353] OPĆINSKI KOMITET SOH NAŠICE - Našice (?-?); 1955/1964: knj. 1, kut. 3; 0,3. AP.

  [1583] OPĆINSKI KOMITET NOH OSIJEK - Osijek (?-?); 1959/1962: knj. 1. AP.

  [0354] OPĆINSKI KOMITET NOH PODGORAČ - Podgorač (1955-1962); 1955/1959: kut. 1; 0,1. AP.

  [0925] OPĆINSKI KOMITET SOH PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1955/1965: kut. 8; 0,8. AP.

  [0355] OPĆINSKA KONFERENCIJA SOH VALPOVO - Valpovo (1955-1990); 1955/1981: knj.9, kut. 12; 1,3. SI.

  [1131] OPĆINSKI KOMITET SSOH VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1961/1974: knj. 7, kut. 6; 0,7. AP.

  [0949] OPĆINSKI KOMITET SSOH VIROVITICA – Virovitica (1963-1991); 1968-1992: knj. 20, kut. 7; 1,2 d/m. SI

  H.2.3.11. Ostale razine NOH/SSOH

  [0356] TVORNIČKI KOMITET NO HRVATSKE  KOMBINATA „BELIŠĆE“ - Belišće (1948-1963); 1948/1963: kut. 2; 0,1. AP.

  H.2.4. Antifašistička fronta žena/Konferencija za društvenu aktivnost žena

  H.2.4.5. Kotarski odbori AFŽ/KDAŽ

  [0379] KOTARSKI ODBOR ANTIFAŠISTIČKE FRONTE  ŽENA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1949/1953: kut. 1; 0,1.

  H.2.5. Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske  

  H.2.5.5. Kotarski odbori SUBNORH

  [1676] KOTARSKI ODBOR SAVEZA BORACA NOR-a DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1947-?); 1947/1956: knj. 2, kom. 1; 0,1.

  [0357] KOTARKI ODBOR SUBNOR-a  NAŠICE - Našice (1947-1962); 1954/1962: knj. 1, kut. 5; 0,5. AP.

  [0358] KOTARSKI ODBOR SUBNOR OSIJEK - Osijek (1947-1967); 1950/1967: knj. 6, kut. 20; 2,1. SI.

  [0359] KOTARSKI ODBOR SUBNOR VALPOVO – Valpovo (?-?);1948 - 1955: knj. 1, kut. 1; 0,10. AP.

  [1708] KOTARSKI ODBOR SUBNOR-a VIROVITICA – Virovitica (?-?); 1953-1959; 0,1.

  H.2.5.6. Gradski odbori SUBNORH

  [0360] GRADSKI ODBOR SUBNOR-a OSIJEK - Osijek (1947-1955); 1948/1955 [1959]: knj. 1, kut. 14; 1,2. AP.

  [1709] GRADSKI ODBOR SUBNOR-a VIROVITICA – Virovitica (?-?); 1950; kut. 1;  0,1. AP.

  H.2.5.7. Međuopćinski odbori/konferencije SUBNORH

  [1110] MEĐUOPĆINSKI ODBOR SUBNOR – a SLAVONIJE I BARANJE - Osijek (1971 - 1990); [1968 – 1970] 1971 /1989: knj. 2,  kut. 41; 4,2. SI.

  H.2.5.8. Općinski odbori SUBNORH

  [1586] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE CRNAC  - Crnac (?-?); 1957/1961: kut. 1; 0,1.

  [0915] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE  DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1951/1990: knj. 10, kut. 11; 1,5. AP.

  [1671] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE ĐAKOVO – Đakovo (1955-1990); 1958 – 1990: knj. 18, kut. 11; 1,5. SI.

  [0920] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE  ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (1955-1962); 1955/1962: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

  [0361] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE KOŠKA - Koška (?-?); 1959/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [0362] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE  NAŠICE - Našice (?-?); 1956/1963: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

  [0923] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE ORAHOVICA - Orahovica (?-?); 1956/1962: kut. 3; 0,3. AP.

  [0363] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE  OSIJEK - Osijek (1955-1990); 1954/1975: knj. 8, kut. 29; 3. SI.

  [0926] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA -  Slatina (?-?); 1956/1967: kut. 2; 0,2. AP.

  [365] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE VALPOVO – Valpovo (?-?); 1954/1971: knj. 1, kut. 14; 1,5.

  [1735] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE ŠLJIVOŠEVCI  - Šljivoševci (?-?); 1956-1962: kut. 2; 0,1. AP.

  [0950] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a  HRVATSKE VIROVITICA - Virovitica (?-?); 1962 / 1991: knj. 23, kut. 5; 1,00. AP.

  [1130] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR-a HRVATSKE ŽUPANJA – Županja (?-?); 1962/1969: kut. 6; 0,6.

  H.2.5.11. Ostale razine SUBNORH

  [1585] KOORDINACIONI  ODBOR SUBNOR-a ZA PODIGNUĆE I ZAŠTITU SPOMENIKA NOB – e U SLAVONIJI  - Našice (?-?); 1957/1970: knj. 4, kut. 5; 0,50. PrP.

  H.2.6. Savez ratnih vojnih invalida NR Hrvatske (1945.-1961.)

  H.2.6.4. Okružni odbori SRVIH

  [0366] OKRUŽNI ODBOR UDRUŽENJA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (1945-1947); 1946/1947: kut. 1; 0,1. AP.

  H.2.6.5. Kotarski odbori SRVIH

  [0913] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH INVALIDA  DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (1947-1955); 1947/1957: knj. 2, kut. 2; 0,2. AP.

  [0367] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA NAŠICE - Našice (1955-1962); 1955/1962[1965]: knj. 1, kut. 3; 0,3. AP.

  [0368] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (1947-1965); 1947/1965: knj. 13, kut. 8; 0,8.

  [1136] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA PODRAVSKA SLATINA  - Slatina (1945-1962); 1946/1962: knj. 2, kut. 4; 0,4.

  [0369] KOTARSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA VALPOVO - Valpovo (1947-1955); 1947/1956: knj. 12, kut. 2; 0,3. AP.

  H.2.6.6. Gradski odbori SRVIH

  [0922] GRADSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (?-?); 1948/1960: knj. 6, kut. 3; 0,3. AP.

  H.2.6.8. Općinski odbori SRVIH

  [0914] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA  DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1956/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [0370] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (?-?); 1957-1962: kut. 1; 0,1.

  [0371] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA  KOŠKA – Koška  (?-?); 1957-1957: kut. 1; 0,1.

  [0372] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA NAŠICE - Našice (1955-1962); 1956/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [0374] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA  ORAHOVICA - Orahovica (?-?); 1955-1962: kut. 5; 0,4.

  [0373] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK - Osijek (1945-1961); 1949/1964: kut. 4, svež. 3; 0,5.

  [01672] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA OSIJEK DONJI GRAD - Osijek (?-?); 1956-1958: knj. 1, kut. 1; 0,1. PrP.

  [375] OPĆINSKI ODBOR SAVEZA RATNIH VOJNIH INVALIDA VALPOVO - Valpovo (?-?); 1955/1964: knj. 1, kut. 3; 0,2. AP.

  H.2.7. Savez rezervnih vojnih starješina (SRVS) 

  H.2.7.5. Kotarski odbori/komiteti SRVS

  [0376] KOTARSKI ODBOR UROPJ-a  NAŠICE - Našice (?-?); 1954/1961: kut. 1; 0,1. AP.

  [1675] KOTARSKI ODBOR UROPJ-a   OSIJEK – Osijek (?-?); 1952/1967 [1970]: knj. 1, kut. 10;1,00. AP.

  [1866] KOTARSKI KOMITET UROPJ-a VINKOVCI – Vinkovci (1952-1961); 1953/1963: svež. 0,5; 0,5

  H.2.7.8. Općinski odbori/komiteti SRVS

  [0916] OPĆINSKI ODBOR UROPJ-a   DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1955/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [0377] OPĆINSKI ODBOR UROPJ-a   OSIJEK - Osijek (?-?); 1956/1969: knj. 4, kut. 5; 0,4. AP.

  [0378] OPĆINSKI ODBOR SRVSJ-a  VALPOVO – Valpovo  (?-?); 1962/1971: kut. 1; 0,1.

  H.3. Sindikati          

  H.3.2. Sindikati od 1945. do 1990.

  H.3.2.2. Okružna sindikalna tajništava

  [0961] MEĐUOPĆINSKA ORGANIZACIJA SINDIKATA I SAVEZA SINDIKATA SLAVONIJE I BARANJE (1967-1990); 1967-1990: knj. 69, kut. 107; 11,7.SI

  H.3.2.3. Kotarska sindikalna vijeća/odbori

  [0883] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1950/1955: kut. 3; 0,3. AP.

  [0885] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE NAŠICE - Našice (?-?); 1957/1962: kut. 14; 1,1. AP.

  [0341] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1955-1971); 1955/1971: knj. 29, kut. 44; 4,80. SI.

  [0886] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1948/1955: knj. 1, kut. 2; 0,3. AP.

  [0342] KOTARSKI ODBOR SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (?-?); 1946/1955: knj. 6, kut. 2; 0,2. AP.

  [0343] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1949/1960: knj. 1, kut. 13; 1,30. SI.

  [0887] KOTARSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1947/1956: kut. 1; 0,1. AP.

  [1756] KOTARSKI ODBOR SINDIKATA GRAĐEVINSKIH RADNIKA OSIJEK - Osijek (1955-1967); 1955-1967 [1968-1973]; knj. 3, kut. 3; 0,35. SI

  [1818] SINDIKAT POLJOPRIVREDNIH I ŠUMARSKIH RADNIKA JUGOSLAVIJE, KOTARSKI ODBOR VINKOVCI, 1951-1959; knj. 2, kut. 1; 0,1. SI.

  H.3.2.4. Mjesna sindikalna vijeća/odbori

  [1669] MJESNO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1945-?); 1945 – 1955: knj. 13, kut. 4.0,60.AP.

  [1670] MJESNI ODBOR  SAVEZA SINDIKATA SLUŽBENIKA PRIVREDNO-UPRAVNIH I TEHNIČKIH USTANOVA OSIJEK - Osijek (?-?); 1945 – 1946: knj.1;0,01.AP.

  [1667] MJESNI ODBOR SAVEZA SLUŽBENIKA DRŽAVNO-ADMINISTRATIVNIH I PRAVOSUDNIH USTANOVA OSIJEK - Osijek (?-?); 1949-1950;knj. 1. 0,01.AP.

  [1668] MJESNI ODBOR SAVEZA FINANCIJSKIH SLUŽBENIKA JUGOSLAVIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1950; knj.1.0,01.AP.

  H.3.2.6. Općinska sindikalna vijeća/odbori

  [0344] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE  BELI MANASTIR - Beli Manastir (?-?); 1951/1980: knj. 3, kut. 47; 6. SI.

  [1582] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE  BIZOVAC - Bizovac (?-?); 1959/1960: kut. 1; 0,1.

  [0892] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE CRNAC - Crnac (?-?); 1958/1961: kut. 1; 0,1. AP.

  [0895] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ČAĐAVICA - Čađavica (?-?); 1956/1962: kut. 2; 0,2. AP.

  [0888] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1955/1966: kut. 7; 0,7. AP.

  [0889] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ĐURĐENOVAC - Đurđenovac (?-?); 1958/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [0345] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ĐAKOVO - Đakovo (?-?); [1947] 1952/1990: knj. 6, kut. 54; 6. SI.

  [0890] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE KOŠKA - Koška (?-?); 1958/1962: kut. 1; 0,1. AP.         

  [0346] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE NAŠICE - Našice (?-?); 1948/1965: knj. 10; 1. AP.

  [0973] SAVEZ SINDIKATA HRVATSKE OPĆINSKO VIJEĆE ORAHOVICA  Orahovica (1975-1990); 1975-1990: kut. 11; 1,1, SI

  [0893] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (?-?); 1957/1977: knj. 7, kut. 48; 4,5. SI.

  [0891] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE PODGORAČ - Podgorač (?-?); 1957/1962: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0894] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1956/1991: knj. 5,  kut. 44; 4,5. AP.

  [1581] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ŠLJIVOŠEVCI - Šljivoševci (?-?); 1959/1962: kut. 1; 0,1. AP.

  [0347] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE VALPOVO - Valpovo (1955-1990); 1955/1990: knj. 7, kut. 51; 5,2, SI.

  [0897] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE VINKOVCI - Vinkovci (?-?); 1956/1963: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0348] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE  VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1948/1971: kut. 22; 2,2. AP.

 • I.1. Strukovna i staleška udruženja

  I.1.1. Cehovi

  [0392] CEH KOVAČA I KOLARA OSIJEK – Osijek (1710-1879); 1710-1879: knj. 2; 0,1. SI.

  [0393] CEH VODENIČARA – Osijek (?-?); 1801/1909; knj. 1, kut. 1; 0,15. AP.

  [1166] CEH PETRIJEVAČKI – Petrijevci (?-?); 1846-1913: knj. 3; 0,1. SI.

  [1167] CEH VALPOVAČKI– Valpovo (?-?); 1833-1937: knj. 3; 0,3. SI.

  I.1.3. Ostala strukovna i staleška društva 

  [1164] UDRUŽENJE SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA OPĆINE ORAHOVICA - Orahovica (?-?); 1919-1953: knj. 18, kut. 1; 0,2.

  [1482] ODVJETNIČKI ODBOR U OSIJEKU - Osijek (1872-1932); 1924-1932: kut. 1; 0,05. SI.

  [1410] SAVEZ SLUŽBENIKA SOCIJALNOG OSIGURANJA JUGOSLAVIJE. ORGANIZACIJA OSIJEK - Osijek (?-?); 1933-1941: kut. 3; 0,3.

  [1428] CENTRALNO UDRUŽENJE ĐAKA TRGOVAČKE AKADEMIJE OSIJEK- Osijek (?-?); 1939-1943: kut. 1; 0,05. AP.

  [1424] UDRUŽENJE JUGOSLAVENSKIH INŽINJERA I ARHITEKATA OSIJEK- Osijek (?-?); 1923/1941: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [1144] UDRUŽENJE SLIJEPIH OSIJEK - Osijek (?-?); 1948-1976: kut. 3; 0,3.

  [0401] ZAJEDNICA KROJAČA I KROJAČICA U OSIJEKU - Osijek (1892-?); 1892-1893: kut. 1; 0,05. PrP.

  [1474] ZBOR LJEKARNIKA VIROVITIČKE ŽUPANIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1865-1887: knj. 1; 0,05. PrP.

  [1051] SAVEZ HRVATSKIH PRIVATNIH NAMJEŠTENIKA. PODRUŽNICA VINKOVCI – Vinkovci (?-?); 1940-1940: svež. 1; 0,1.

  [1455] PČELARSKA ZADRUGA OSIJEK – Osijek (?-?); 1909: kut. 1; 0,05.

  [0940] ROTARY KLUB OSIJEK  - Osijek (1929-1941); 1931-1996: kut. 4; 0,35. SI.

  [1411] DRUŠTVO SLOBODNIH ZIDARA LOŽE BUDNOSTI (Vigilantia) - Osijek (?-?): 1911: kut. 1; 0,05. SI.

  [1742] UDRUGA HRVATSKIH RATNIH VETERANA 1941.-1945. GODINE. GRADSKI ODBOR ĐAKOVO - Đakovo (1991-2002); 1991-2002; 1,2. PrP.

  [0398] KLUB ADVOKATA U OSIJEKU- Osijek (?-?); (1930-1946); 1930-1943: knj. 2, kut. 4; 0,45. AP.

  [1162] DRUŠTVO DEFEKTOLOGA OSIJEK– Osijek  (?-?); 1968-1981: knj. 1, kut. 1; 0,15.

  [0933] DRUŠTVO NASTAVNIKA STRUČNIH ŠKOLA OSIJEK – Osijek  (?-?); 1951-1957: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1469] DRUŠTVO SLAVONSKIH LIJEČNIKA U OSIJEKU – Osijek  (1874-?); 1874-1876: kut. 1; 0,05.

  [0397] DRUŠTVO UČITELJA ZA GRAD OSIJEK – Osijek  (1951-1955); 1952-1955: knj. 1, kut. 1; 0,05.

  [0394] HRVATSKO UČITELJSKO DRUŠTVO „ZAJEDNICA“ – Osijek ; 1889-1931: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [0222] DRUŠTVO ZIDARA, TESARA I CRIJEPOPOKRIVAČA U OSIJEKU III - Osijek (1833-1945); 1850-1944: knj. 4, kut. 1; 0,2. AP.

  [0381] ĐAČKE ORGANIZACIJE: „JADRANSKA STRAŽA“, „NAPREDAK“, „PROSVJETA“ OSIJEK– Osijek  (1903-1939); 1903-1939: knj. 5, kut. 1; 0,2. SI.

  [0220] SLAVONSKO GOSPODARSKO DRUŠTVO U OSIJEKU – Osijek  (1841-?); 1889-1919: knj. 14, kut. 1; 0,5. PrP.

  [1158] NARODNA TEHNIKA OSIJEK - Osijek (?); 1947-1950: knj. 1, kut. 1; 0,15. SI.

  [0395] OSJEČKO TRGOVAČKO DRUŠTVO– Osijek  (1866-1941); 1905-1934: knj. 2, kut. 1; 0,1. AP.

  [1454] POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO OSIJEK– Osijek  (?-?); 1934/1949: kut. 1; 0,05.

  [0396] PRAVNIČKO DRUŠTVO ZAGREB. POVJERENIŠTVO OSIJEK– Osijek  (1875-?); 1892-1898: kut. 1; 0,05. PrP.

  [1006] TURISTIČKO DRUŠTVO OSIJEK– Osijek  (?); 1956-1975: knj. 1, kut. 2; 0,25. AP.

  [1468] UČITELJSKO DRUŠTVO ŽUPANJA – Županja (?-?); 1925/1939: knj. 1; 0,05.

  I.2. Dobrotvorna društva

  [0411] CRVENI KRIŽ OSIJEK – Osijek  (1882 -    ); 1891/1974: kut. 2; 0,2. SI.

  [1403] PODMLADAK CRVENOG KRIŽA MUŠKE REALNE GIMNAZIJE OSIJEK – Osijek (?-?); 1945-1946: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1404] PODMLADAK CRVENOG KRIŽA UČITELJSKE ŠKOLE U OSIJEKU – Osijek  (?-?); 1945-1946: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1405] ŠKOLSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA DRŽAVNE NARODNE ŠKOLE U RETFALI – Osijek  (?-?); 1928/1942: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1705] KOTARSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA PODRAVSKA SLATINA  - Slatina (?-?); 1953-1955: kut. 1; 0,1.

  [1706] OPĆINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1979-1987: kut. 3; 0,3.

  [0412] PODRUŽNICA CRVENOG KRIŽA U VALPOVU  - Valpovo (? - ?); 1860/1946: kut. 1; 0,15. SI.

  [1459] PODRUŽNICE CRVENOG  KRIŽA  VINKOVCI, ŽUPANJA – Vinkovci, Županja (?-?); 1916/1978: kut. 1; 0,05.

  [1478] BOLNO I POGREBNO DRUŠTVO ĐAKOVAČKO – Đakovo (?-?); 1902-1906: knj. 1; 0,05.

  [1155] PRVO POGREBNO DRUŠTVO OSIEČKO - Osijek (1869-?); 1900-1917: kut. 1; 0,1. SI.

  [1698] PRVO OSJEČKO DRUŠTVO ZA POSMRTNU PRIPOMOĆ - Osijek (1918-1941); 1929-1941: kut. 1; 0,1. SI.

  [1463] PRVO SLATINSKO POGREBNO DRUŠTVO – Slatina (?-?); 1934/1947: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [1473] PRVO DRUŠTVO ZA POTPORU BOLESNIKA I POGREB MRTVACA – Valpovo  (?-?); 1877: mapa 1; 0,05.

  [0405] VATROGASNA ŽUPA ZA GRAD I KOTAR OSIJEK – Osijek  (1929-1945); 1934/1945: kut. 1; 0,1.

  [1683] VATROGASNI PODSAVEZ ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (?-?); 1949-1955 [1956]: knj. 2, kut. 6; 0,7. SI.

  [1684] VATROGASNI SAVEZ KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1956-1963: kut. 10; 1. SI.

  [1425] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HRASTIN - Hrastin (?-?); 1925: kut. 1; 0,05. AP.

  [1477] DOBROVOLJNA VATROGASNA DRUŠTVA BARANJE – Kneževi Vinogradi, Kozarac, Lug  (?-?); 1954-1960: kut. 1; 0,1.

  [1146] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO „VODOVOD” OSIJEK – Osijek  (?-?); 1929-1935: knj. 4; 0,2.

  [0402] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  U DOLNJEMI GRADU - Osijek (1875 - ); 1875-1994: knj. 48, kut. 9; 2,0. SI.

  [0403] DOBROVOLJNO VARTOGASNO DRUŠTVO GORNJI GRAD OSIJEK– Osijek  (1872); 1876/1945: knj. 18, kut. 5; 0,8. SI.

  [0932] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO, PRVA POMOĆ GORNJI GRAD OSIJEK – Osijek  (?-?); 1930-1943: knj. 8, kut. 1; 0,3. SI.

  [0404] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO NOVI GRAD OSIJEK – Osijek  (1890-1944); 1894/1940: kut. 1; 0,05.

  [1464] DOBROVOLJNO VAROGASNO DRUŠTVO PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1957-1962: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [1168] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VALPOVO - Valpovo (?); 1887-1937: knj. 4, kut. 1; 0,2.

  [0406] DRUŠTVO ZA POTPORU UBOGIH A VRIJEDNIH UČENIKA KRALJEVSKE VELIKE GIMNAZIJE U OSIJEKU – Osijek  (1874-1927); 1873 / 1924: knj. 4, kut. 1; 0,15.

  [0407] DRUŠTVO ZA ZAŠTITU DJECE U OSIJEKU – Osijek  (1904-1941); 1929/1941: kut. 1; 0,1.

  [0408] GORNJOGRADSKO DOBROČINSTVENO DRUŠTVO „IGNACIE“  - Osijek (1863-?); 1870: kut. 1; 0,05.

  [0409] KATOLIČKO GOSPOJINSKO DOBROTVORNO DRUŠTVO - Osijek (1855-1946); 1855/1946: knj. 82, kut. 11; 1,75. SI.

  [0410] LIGA PROTIV TUBERKULOZE OSIJEK - Osijek (1926-?); 1926/1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [1426] OPĆE SLAVONSKO BOLESNIČKO DRUŠTVO - Osijek (1877-?); 1877: kut. 1; 0,05. AP.

  [0931] DOBROTVORNO DRUŠTVO ZA POTPORU SIROMAŠNE DJECE OSIJEK DONJI GRAD „BLAGODAT“  - Osijek (?-?); 1890-1937: kut. 1; 0,05. SI.

  [0948] DOBROTVORNO DRUŠTVO „MILODAR“ OSIJEK GORNJI GRAD - Osijek (1885-1945); 1885-1939: kut. 1; 0,05. SI.

  [1200] DOBROTVORNO DRUŠTVO „HUMANITAS“ OSJEK  - Osijek (?-?); 1882: knj. 1; 0,05. AP.

  [1412] MARIJINA KONGREGACIJA OSIJEK – Osijek  (?-?); 1942: kut. 1; 0,05. AP.

  [1415] „JUGORAS” OSIJEK – Osijek (?-?); 1938: kut. 1; 0,05.

  [1472] DOBROTVORNO DRUŠTVO „HUMANITAS“ VALPOVO - Valpovo (?-?); 1896-1897: mapa 1; 0,05.

  [1476] DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ - Vinkovci (?-?); 1956-1957: kut. 1; 0,05.

  I.3. Kulturno-prosvjetna

  [0418] HRVATSKA GRAĐANSKA ČITAONICA U GORNJEM GRADU  - Osijek (1893-1944); 1895/1944: knj. 4, kut. 1; 0,3. SI.

  [0419] HRVATSKA GRAĐANSKA ČITAONICA U DONJEM GRADU - Osijek (1884-1944); 1895/1936: knj. 4, kut. 1; 0,1. SI.

  [1171] ČITAONICA VALPOVO  - Valpovo (? - ?); 1894-1964: knj. 7, kut. 1; 0,25. AP.

  [1156] NARODNA ČITAONICA - Valpovo (?-?); 1882-1900: kut. 2; 0,2.

  [1437] KNJIŽNICA „HRVATSKA OMLADINA“ OSIJEK – Osijek (?-?): kut. 1; 0,05. AP.

  [0936] HRVATSKI DOM OSIJEK GORNJI GRAD – Osijek (?-?); 1925-1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [0937] HRVATSKI DOM OSIJEK DONJI GRAD – Osijek  (?-?); 1923-1943: kut. 1; 0,05. SI.

  [1435] HRVATSKI DOM U MITROVICI - Mitrovica (?-?); 1923/1944: kut. 1; 0,05. AP.

  [1434] HRVATSKI DOM VUKOVAR – Vukovar (?-?); 1939/1947: kut. 1; 0,05. AP.

  [0938] KLUB GRAĐANA U NOVOM GRADU  - Osijek (1914-?); 1913-1928: knj. 2, kut. 1; 0,1. SI.

  [1450] OSIEČKI DOLNJOGRADSKI CASINO– Osijek  (1874-?); 1881: kut. 1; 0,05.

  [0434] OSJEČKO GORNJOGRADSKO DRUŠTVO „CASINO“ - Osijek (1855-1944); 1855-1932: knj. 7, kut. 1; 0,35. SI.

  [1433] DRUŠTVO ZA IZDAVANJE „HRVATSKOG LISTA“ OSIJEK – Osijek (?-?); 1920/1943: kut. 1; 0,05. AP.

  [0420] HRVATSKO ĐAČKO KNJIŽEVNO DRUŠTVO „JAVOR“ KRALJEVSKE VELIKE GIMNAZIJE U OSIJEKU – Osijek (1865-?); 1865/1925: knj. 10, kut. 1; 0,3. SI.

  [0422] KLUB HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA OSIJEK – Osijek (1909-1941); 1909/1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [1438] OMLADINSKI MJESEČNIK „MALA ŠTAMPA“ OSIJEK – Osijek (?-?); 1963/1968: kut. 1; 0,05. AP.

  [1427] ARHEOLOŠKI KLUB „MURSA“ OSIJEK – Osijek (1933-?); 1933/1963: kut. 1; 0,05. AP.

  [1431] DRUŠTVO ZA PROUČAVANJE NAUKE OSIJEK – Osijek (?-?); 1938: kut. 1; 0,05. AP.

  [0421] HRVATSKO KAZALIŠNO DRUŠTVO U  OSIJEKU - Osijek (1907-1908); 1907-1908: kut. 1; 0,1. SI.

  [1163] ODBOR ZA PROSLAVU 1000 GODINA HRVATSKOG KRALJEVSTVA OSIJEK– Osijek (?-?); 1925-1925: kut. 1; 0,1.

  [0435] ODBOR OSJEČKOG GRADSKOG VRTA OSIJEK – Osijek (?-1945); 1871-1910: knj. 4, kut. 1; 0,2. SI.             

  [1148] SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO” PROSVETA”  OSIJEK – Osijek (?-?); 1948-1972: knj. 4, kut. 2; 0,3.              

  [0939] PODODBOR MATICE HRVATSKE OSIJEK – Osijek  (?-?); 1936-1937: knj. 4, kut. 10; 1,2. SI.

  [1414] PODODBOR MATICE HRVATSKE VALPOVO – Valpovo (?-?); 1887/1912: kut. 1; 0,1. AP.

  [1451] ZADRUGA „RADNIČKI DOM“ VUKOVAR – Vukovar  (?-?); 1923/1934: kut. 1; 0,1.

  I.4. Umjetnička       

  [1448] HRVATSKO PJEVAČKO I TAMBURAŠKO DRUŠTVO „ZVONIMIR“ BABINA GREDA – Babina Greda (?-?); 1909/1949: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [0433] HRVATSKA PJEVAČKA ŽUPA „KUHAČ“ OSIJEK – Osijek (1924-1945); 1924-1945: knj. 3, kut. 1; 0,15. SI.

  [0426] HRVATSKO GLAZBENO I PJEVAČKO DRUŠTVO „FRANKOPAN“ OSIJEK – Osijek (1923-1945); 1923/1945: knj. 1, kut. 3; 0,3. SI. 

  [0428] HRVATSKO KATOLIČKO PJEVAČKO DRUŠTVO „LIRA“ OSIJEK – Osijek (1926-1945); 1935/1943: knj. 4, kut. 1; 0,1. SI.

  [0424] HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „ZRINJSKI“  OSIJEK - Osijek (1900-1947); 1903/1947: knj. 5, kut. 2; 0,25. SI.

  [0423] OSJEČKO PJEVAČKO DRUŠTVO „LIPA“  - Osijek (1876 - ); 1894/1962: knj. 36, kut. 45; 6,2. SI.

  [0430] OSIEČKO PIEVAČKO DRUŠTVO - Osijek (1862-1876); 1862-1867: kut. 1; 0,05. SI.

  [0431] PJEVAČKO DRUŠTVO „JEDNAKOST“ DONJI GRAD - Osijek (1919-1929); 1926-1929: kut. 1; 0,05. SI.

  [0429] PJEVAČKO DRUŠTVO „LIEDERTAFEL“ - Osijek (1858-1862); 1857-1861: kut. 1; 0,05. SI.

  [0432] SRPSKO PEVAČKO DRUŠTVO „GUSLE“ - Osijek (1883-1945); 1883-1938: kut. 1; 0,05. SI.

  [1436] SRPSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „ZMAJ“ - Osijek (1923-?); 1926-1927: kut. 1; 0,05. AP.

  [1170] HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „KATANČIĆ“ VALPOVO – Valpovo  (?-?); 1908-1947: knj. 2, kut. 1; 0,1.

  [0427] HRVATSKO PJEVAČKO I GRAĐANSKO DRUŠTVO „RELKOVIĆ“, VINKOVCI - Vinkovci (1901-1944); 1902-1944: knj. 8, kut. 1; 0,4. SI.

  [1466] HRVATSKO PJEVAČKO I GLAZBENO DRUŠTVO „DUNAV“ VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1942: kut. 1; 0,05.

  [1172] FESTIVAL TAMBURAŠKE GLAZBE - Osijek (?-?); 1960-1991: kut. 4; 0,4. PrP.

  [0425] HRVATSKO RADNIČKO GLAZBENO I PJEVAČKO DRUŠTVO „BUDUĆNOST“ - Osijek (?-?); 1939: kut. 1; 0,05. SI.

  [0441] HRVATSKI TAMBURAŠKI SAVEZ SA SJEDIŠTEM U OSIJEKU - Osijek (1937-1941); 1936-1941: kut. 1; 0,1.

  [0439] HRVATSKO TAMBURAŠKO DRUŠTVO „ZVONIMIR“ - Osijek (1924-1942); 1933-1942: kut. 1; 0,05. SI.

  [0416] ODBOR GRADSKE GLAZBE - Osijek (1867-?); 1871-1874: kut. 1; 0,1. SI.

  [0417] OSJEČKO DOBROVOLJNO GLAZBENO DRUŠTVO „KUHAČ“ - Osijek (1891-1944); 1893/1944: knj. 3, kut. 1; 0,1. SI.

  [0415] OSJEČKO DRUŠTVO CRKVENE GLAZBE (Essegger Kirchen-Musik Verein) - Osijek (1850-1862); 1859-1860: kut. 2; 0,2. SI.

  [0440] SLAVONSKO TAMBURAŠKO DRUŠTVO „PAJO KOLARIĆ“ - Osijek (1954); 1961-1972: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0436] ODBOR ZA PODIZANJE SPOMENIKA JOSIPU JURJU STROSSMAYERU - Osijek (?-?); 1904-1922: knj. 4, kut. 1; 0,15., SI.

  [1430] DRUŠTVO ZA KULTURNU SURADNJU HRVATSKE SA SSSR – om ZAGREB. ODBOR U OSIJEKU - Osijek (?-?); 1945: kut. 1; 0,05. AP.

  [1432] DRUŠTVO ZA ULJEPŠAVANJE GRADA „OSIJEK“ - Osijek (?-?); 1968: kut. 1; 0,05. AP.

  [1147] DRUŠTVO ŠLARAFIJA „MURSA“ OSIJEK  - Osijek (?-?); 1898-1903: knj. 6; 0,05.

  [0934] ESPERANTO KLUB „OBSTINE ANTAUEN“ - Osijek (?-?); 1934-1941: kut. 1; 0,05. SI.

  I.5. Športska

  [1479] SAVEZ STRELJAČKIH ORGANIZACIJA BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 1953/1968: kut. 1; 0,1. AP.

  [1439] OBLASNI ODBOR FISKULTURNOG SAVEZA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (?-?); 1949: kut. 1; 0,05. AP.

  [1440] OSJEČKI NOGOMETNI PODSAVEZ OSIJEK- Osijek (?-?); 1939-1942: kut. 1; 0,05. AP.

  [1402] PODRUŽNICA FERIJALNOG SAVEZA DRŽAVNE MUŠKE REALNE GIMNAZIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1935-1941: knj. 3, kut. 1; 0,1. SI.

  [1406] PLANINARSKI SAVEZ KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1962-1967: kut. 1; 0,1. SI.

  [1143] SKIJAŠKI SAVEZ KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1962-1966: kut. 1; 0,1.         

  [0461] TENISKI PODSAVEZ OSIJEK - Osijek (1952-?); 1952-1967: knj. 1, kut. 7; 0,7. SI.

  [1704] STRELJAČKI SAVEZ HRVATSKE. KOTARSKI ODBOR PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?); 1952-1953: kut. 1; 0,1.

  [1481] FISKULTURNI SAVEZ HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA - Slatina (?-?): knj. 1; 0,05.

  [1150] FISKULTURNI ODBOR ZA GRAD OSIJEK - Osijek (?); 1945-1946: knj. 1; 0,1.

  [1447] „JADRANSKA STRAŽA“ OBLASNI ODBOR OSIJEK - Osijek (?-?); 1929-1933: kut. 1; 0,05. AP.

  [0448] OBLASNI ODBOR GIMNASTIČKOG SAVEZA HRVATSKE OSIJEK - Osijek (1945-1951); 1949-1951: knj. 3, kut. 1; 0,15. SI.

  [1690] KOTARSKI LOVNI SAVJET DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1948-1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1154] SRESKO SAVEZNO LOVAČKO UDRUŽENJE „LOVĐIJE“ - Osijek (?-?); 1926-1942: knj. 1, kut. 1; 0,1. 

  [1467] KOTARSKI LOVAČKI SAVEZ BELI MANASTIR – Beli Manastir (?-?); 1954-1956: kut. 1; 0,05.

  [1165] KOTARSKI LOVAČKI SAVEZ ĐAKOVO - Đakovo (?-?); 1951-1962: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [1681] LOVAČKI SAVJET ZA GRAD I KOTAR OSIJEK - Osijek (?-?); 1952-1955: kut. 3; 0,3. SI.

  [1151] LOVAČKI SAVJET ZA GRAD I KOTAR VALPOVO - Valpovo (?-?); 1952-1955: kut. 2; 0,2. SI.

  [1691] SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA KOTARA NAŠICE - Našice (?-?); 1955-1963: kut. 1; 0,1. SI.            

  [1152] SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA KOTARA OSIJEK - Osijek (?-?); 1955-1963: knj. 10, kut. 16; 1,8. SI.

  [1692] SAVEZ LOVAČKIH DRUŠTAVA OPĆINE DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1963-1989: knj. 1, kut. 13; 1,3. SI.

  [1693] LOVAČKO DRUŠTVO „VIDRA“ DONJI MIHOLJAC - Donji Miholjac (?-?); 1961-1982: kut. 1; 0,1. SI.

  [1680] LOVAČKO DRUŠTVO OSIJEK - Osijek (?); 1963: knj. 8, kut. 12; 1,5. SI.

  [0943] OSJEČKO LOVAČKO DRUŠTVO - Osijek (?-?); 1914: kut. 1; 0,05. SI.

  [1694] LOVAČKO DRUŠTVO „LJEŠTARKA“ VILJEVO - Viljevo (?-?); 1947-1962: knj. 4, kut. 1; 0,1. SI.

  [1452] AERO-KLUB „NAŠA KRILA“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1926/1942: kut. 1; 0,05.

  [0456] HRVATSKI GRAĐANSKI ŠPORTSKI KLUB OSIJEK- Osijek (1918); 1919-1941: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1456] KOTURAŠKI KLUB „TOMISLAV“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1898/1927: kut. 1; 0,05.

  [1461] KUGLAČKI ŠPORTSKI KLUB „CROATIA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1938-1941: knj. 1; 0,05.

  [1441] OSJEČKI RIBOLOVNI SPORTSKI KLUB - Osijek (?-?); 1962: kut. 1; 0,05. AP.

  [1442] OSJEČKI ŠPORTSKI KLUB „HAJDUK“ - Osijek (1922-?); 1938-1942: kut. 1; 0,05. AP.

  [0454] OSJEČKI ŠPORTSKI KLUB „ELEKTRA“  - Osijek (1930-1941); 1930-1941: knj. 3, kut. 3; 0,4. SI.

  [1443] PLIVAČKI KLUB „OMLADINAC“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1949: kut. 1; 0,05. AP.

  [0457] RADNIČKI GOMBALAČKI KLUB „NAPRED“ OSIJEK - Osijek (1908-?); 1919-1941: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0458] STOLNO-TENISKI KLUB TVORNICE KOŽA „KOŽARAC“ OSIJEK - Osijek (1955-?); 1955-1957: knj. 2, kut. 1; 0,1. SI.

  [1444] SPORTSKI KLUB „BUMBAR“ OSIJEK- Osijek (?-?): kut. 1; 0,05. AP.

  [0941] ŠIJAČKI KLUB OSIJEK - Osijek (?-?); 1932-1944: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0455] ŠPORTSKI KLUB „GRAFIČAR“ OSIJEK- Osijek (1925); 1928-1949: knj. 9, kut. 1; 0,2. SI.

  [1445] ŠPORTSKI KLUB „GVOŽĐAR“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1938: kut. 1; 0,05.

  [1446] ŠPORTSKI KLUB „SLAVIJA“ OSIJEK- Osijek (?-?); 1920: kut. 1; 0,05.

  [1153] SPORTSKI KLUB „VIKTORIJA“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1927-1943: knj. 7, kut. 1; 0,25.     

  [0459] TENISKI KLUB OSIJEK - Osijek (1918 -   ); 1935-1967: kut. 4; 0,4. SI.

  [0460] VESLAČKI KLUB „NEPTUN“ OSIJEK - Osijek (1907 -   ); 1920-1939: kut. 1; 0,05. SI.

  [1470] DOBROTVORNI KUGLAČKI KLUB „SILNI“ VALPOVO - Valpovo (?-?); 1932: mapa 1; 0,05. AP.

  [1484] HRVATSKI SOKOL OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE OSIJEK - Osijek (?-?); 1995-1998: kut. 1; 0,05.

  [0450] HRVATSKA SOKOLSKA ŽUPA STROSSMAYER OSIJEK - Osijek (1907-?); 1906-1940: knj. 21, kut. 3; 0,5. SI.

  [0451] SOKOLSKA ŽUPA OSIJEK - Osijek (1921-?); 1921-1933: kut. 1; 0,05. SI.

  [0444] HRVATSKI STRELJAČKI SOKOL BABINA GREDA – Babina Greda (1906-1912); 1906-1912: knj. 1, kut. 1; 0,05. SI.

  [0445] HRVATSKI SOKOL DONJI GRAD OSIJEK - Osijek (1904-1929); 1914-1929: knj. 3, kut. 1; 0,1. SI.

  [0446] HRVATSKI SOKOL GORNJI GRAD OSIJEK - Osijek (1896-1941); 1924-1929: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [1408] SRPSKI SOKO - Osijek (1905-?); 1905/1941: knj. 1, kut. 2; 0,25. SI.

  [0452] SOKOLSKO DRUŠTVO OSIJEK - Osijek (1924-1941); 1927-1938: kut. 1; 0,05. SI.

  [0453] SOKOLSKO DRUŠTVO VALPOVO – Valpovo (1907-1941); 1907-1941: knj. 1, kut. 1; 0,15. SI.

  [1413] ORAO I ORLICE VALPOVO – Valpovo (?-?); 1929: kut. 1; 0,05. AP.

  [1409] „HRVATSKI JUNAK“ OSIJEK - Osijek (?-?); 1939-1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [1407] STIJEG SKAUTA TRGOVAČKE AKADEMIJE OSIJEK- Osijek (?-?); 1937-1939: kut. 1; 0,1. SI.

  [1453] AUTOMOBILSKO-MOTOCIKLISTIČKO DRUŠTVO OSIJEK- Osijek (?-?); 1936: kut. 1; 0,05. 

  [0442] GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO OSIJEK- Osijek (1882- ?); 1882-1938: knj. 16, kut. 4; 0,6. SI.

  [0443] GRAĐANSKO STRELJAČKO DRUŠTVO „ZRINSKI I FRANKOPAN“, OSIJEK - Osijek (1897-1945); 1938-1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [1149] GIMNASTIČKO DRUŠTVO OSIJEK- Osijek (?); 1946-1954: knj. 8, kut. 3; 0,45.

  [0449] „PARTIZAN“ GIMNASTIČARSKO DRUŠTVO OSIJEK - Osijek (1952); 1952: knj. 25, kut. 35; 4,4. SI.

  [1199] PLANINARSKO DRUŠTVO „JANKOVAC“ OSIJEK - Osijek (1925-); 1925-1989: knj. 18, kut. 22; 2,6. SI.

  [1202] PLANINARSKO DRUŠTVO „BRŠLJAN“ OSIJEK - Osijek (?); 1896-1898: knj. 1, kut. 1; 0,1.

  [1677] ŠPORTSKO DRUŠTVO „METALAC“, OSIJEK - Osijek (?-?); 1958/1988: kut. 1; 0,1. SI.

  [1145] SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DRAVA“ DONJI GRAD OSIJEK - Osijek (?); 1940-1981: knj. 26, kut. 22; 23.

  [1465] DRUŠTVO ZA TJELESNI ODGOJ „PARTIZAN“ VALPOVO – Valpovo   (?-?); 1953: kut. 1; 0,05.

  I.6. Politička

  [0383] ORGANIZACIJA HRVATSKE PUČKE NAPREDNE STRANKE OSIJEK - Osijek (1905-?); 1906-1911: kut. 1; 0,05. SI.

  [0389] KLUB HRVATSKE STRANKE PRAVA. GORNJI GRAD OSIJEK- Osijek (1906-?); 1906-1907: kut. 1; 0,05. SI.

  [0388] KLUB HRVATSKO PUČKE STRANKE - Osijek (?-?); 1906-1910: kut. 1; 0,1.

  [1421] DRUŠTVO ANTE STARČEVIĆA OSIJEK - Osijek (?-?): kut. 1; 0,05. AP.

  [1422] DRUŠTVO ČETNIKA OSIJEK - Osijek (?-?); 1929/1935: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

  [1423] DRUŠTVO USTAŠA OSIJEK - Osijek (?-?); 1941: kut. 1; 0,05. AP.

  [0386] „HRVATSKO SRCE“ ČEPIN  - Čepin (1937-1941); 1937-1941: knj. 1, kut. 1; 0,05. SI.

  [1416] „HRVATSKI RADIŠA“ ČEPIN - Čepin (?-?); 1934/1942: kut. 1; 0,05. AP.

  [1475] OGRANAK HRVATSKE SELJAČKE SLOGE ILOK - Ilok (?-?); 1947-1948: kut. 1; 0,05.

  [0935] „HRVATSKO SRCE“ POVJERENIŠTVA OSIJEK GORNJI GRAD, DONJI GRAD I NOVA RETFALA - Osijek (?-?); 1939-1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [0380] DRUŠTVO „HRVATSKA ŽENA“ OSIJEK - Osijek (1921-1941); 1926-1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [0384] „HRVATSKI RADIŠA“ U ZAGREBU. PODRUŽNICA OSIJEK - Osijek (1905-1945); 1918-1945: kut. 1; 0,05. SI.

  [0385] „HRVATSKO OGNJIŠTE“ OSIJEK - Osijek (1942-1945); 1942-1945: kut. 1; 0,05. SI.

  [0413] ČEŠKA (ČEHOSLOVAČKA)  BESEDA U OSIJEKU – Osijek  (1913-1941); 1913/1938: kut. 1; 0,1. SI.

  [0387] JUGOSLAVENSKO-ČEHOSLOVAČKA LIGA OSIJEK - Osijek (1933-1939); 1933-1939: knj. 1, kut. 1; 0,1. SI.

  [0438] SAVEZ MAĐARA HRVATSKE OSIJEK – Osijek  (1949); 1949-1988; knj 5, kut. 57; 5,3. SI.

  [1203] ČEHOSLOVAČKA OBEC OSIJEK – Osijek  (?-?); 1929-1941: kut. 1; 0,05. SI.

  [0462] DRUŠTVO PRIJATELJA GRADIŠĆANSKIH HRVATA ZAGREB. RADNI ODBOR OSIJEK – Osijek  (?-?); 1933: kut. 1; 0,05. SI.

  [1417] DRUŠTVO SLAVONACA OSIJEK – Osijek  (?-?); 1934: kut. 1; 0,05. AP.

  [1418] DRUŠTVO OSJEČANA ZAGREB - Zagreb (?-?); 1936: kut. 1; 0,05. AP.

  [1420] DRUŠTVO LIČANA OSIJEK – Osijek (?-?); 1942: kut. 1; 0,05. AP.

  I.8. Ostalo

  [0414] DRUŠTVO „RESSOURCE“ OSIJEK – Osijek  (1857-?); 1857/1894: kut. 1; 0,05. SI.

  [1458] FIJAKERI OSIJEK – Osijek  (?-?); 1927-1930: kut. 1; 0,05.                

  [0382] GRAĐANSKA STRAŽA OSIJEK – Osijek (1807-?); 1812-1851: knj. 1; 0,05. SI.

  [0447] HRVATSKI SKAUTSKI STIJEG OSIJEK  - Osijek (1928-1929); 1928-1930: kut. 1; 0,05. SI.

  [0942] VIKI STOL OSIJEK – Osijek (?-?); 1920-1924: knj. 1; 0,05. SI.

  [1201] FILATELISTIČKO DRUŠTVO OSIJEK – Osijek (?); 1956-1987: kut. 1; 0,05. AP.

  [1480] UDRUŽENJE RATNIH INVALIDA VUKOVAR - Vukovar (?-?); 1932 : knj.1. 0,05.

  [1419] DRUŠTVO RATNIH VOJNIH REZERVNIH PODOFICIRA I BORACA OSIJEK¸ 1932-1950: kut. 1, 0,1.

  [1457] OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA; 1837-1938: kut. 1; 0,1.

 • J.1. Rimokatolička crkva

  J.1.5. Župni uredi

  [0464] RIMOKATOLIČKI ŽUPNI URED SARVAŠ – Sarvaš (1807 - ); 1864-1942: knj. 1, kom. 2; 0,1.

  J.2. Pravoslavna crkva

  [0465] MANASTIR ORAHOVICA - Orahovica (1593  -  ? ); 1895-1923: knj. 1; 0,05.

  [0466] SRPSKO PRAVOSLAVNO PAROHIJSKO ZVANJE – Dopsin  (? - ?); 1821-1837: knj. 2; 0,1.

  J.3. Evangelička crkva

  [0467] EVANGELISTIČKI ŽUPNI URED OSIJEK – Osijek (1872); 1921-1935: kut. 1; 0,1.

  [0468] EVANGELISTIČKI ŽUPNI URED PODRAVSKA SLATINA - Slatina (1890 ?-1958); 1904-1938: knj. 3; 0,1.

  [0469] REFORMIRANI (KALVINSKI) ŽUPNI URED TORDINCI - Tordinci (1530 - ); 1862-1952: knj. 11, kut. 14; 1,5.

 • K.1. Vlastelinstva

  [0470] BELJSKO VLASTELINSTVO - Bilje, Kneževo (1699-1918); 1726/1875: knj. 38, kut. 3; 2. SI.

  [0478] ČEPINSKO VLASTELINSTVO - Čepin (1714-1945); 1760/1945: kut. 1; 0,1. SI.

  [1344] VLASTELINSTVO DARDA - Darda; 1717-1842: kut. 1; 0,1.

  [1351] VLASTELINSTVO DONJI  MIHOLJAC  – Donji Miholjac: kut. 2; 0,2.

  [1354] VLASTELINSTVO SLATINA – Slatina ; 1918-1946: kut. 3; 0,3.

  [0473] ERDUTSKO VLASTELINSTVO - Erdut (1785-1945); 1892/1942: knj. 17, kut. 4; 0,6. SI.

  [0474] ILOČKO VLASTELINSTVO - Ilok (1697-1946); 1812/1946: knj. 6, kut. 1; 0,2. SI.

  [475] NAŠIČKO VLASTELINSTVO - Našice (1732-1946); 1750/1946: kut. 6; 0,6. SI.

  [0960] NUŠTARSKO VLASTELINSTVO - Nuštar (?-?); 1853/1886: svež. 33; 0,3. AP.

  [1349] VLASTELINSTVO PODRAVLJE - Podravlje; 1766-1899: kut. 1; 0,1.

  [1373] VLASTELINSTVO ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Špišić Bukovica; 1849-1849: knj. 1; 0,01.

  [1359] VLASTELINSTVO ŠID – Šid ; 1833-1833: knj. 1; 0,01.

  [0476] VALPOVAČKO VLASTELINSTVO - Valpovo (1721-1945); 1727/1945: knj. 1251, kut. 2119; 275. SI.

  [1327] VLASTELINSTVO VIROVITICA - Virovitica; 1877-1896: kut. 1; 0,1.

  [0471] VOĆINSKO VLASTELINSTVO - Voćin (1778-?); 1825/1830: knj. 1, kut. 1; 0,2. SI.

  [0477] VUKOVARSKO VLASTELINSTVO - Vukovar (1728-1945); [1719] 1728-1945: knj. 1783, kom. 238, kut. 642; 117. SI.

  K.3. Obiteljski arhivski fondovi

  [1280] OBITELJ BOHUŠ -  Osijek,  1823/1868: kut. 1; 0,05.

  [0479] OBITELJ BROŽAN - Osijek,  1766/1932: knj. 12, kut. 1; 0,4.

  [1394] OBITELJ BURIAN -  Osijek,  1853/1909: kut. 1; 0,1.

  [0481] OBITELJ CELESTIN -  Osijek; 1871/1958: kut. 1; 0,05.

  [1283] OBITELJ COLLOGNATH - Osijek,  1792/1854: kut. 1; 0,05.

  [1285] OBITELJ DESZATY - Valpovo, 1820/1963: kut. 3; 0,3.

  [1289] OBITELJ FALIĆ – Osijek; 1956/1964: kut. 1; 0,05.

  [1293] OBITELJ FOLLER -  Osijek, Nova Gradiška; 1913/1965: kut. 1; 0,05.

  [1175] OBITELJ GILLMING – BLAU - Osijek; 1799/1944: knj. 1, kut. 2; 0,25.

  [0986] OBITELJ GORJANAC -  Osijek, 17-20 stoljeće,   kut. 1; 0,05.

  [1298] OBITELJ HEGEDUŠEVIĆ -  Osijek,  1830/1922: kut. 2; 0,15.

  [1315] OBITELJ JOANOVIĆ (VUČKIĆ) -  Osijek,  1867/1943: kut. 1; 0,1.

  [1181] OBITELJ KOVAČEVIĆ -  Osijek, 1864/1933: kut. 1; 0,05.

  [1276] OBITELJ KOZIĆ PLEMENITI JEREBIĆ -  Osijek,  1801/1908: kut. 1; 0,05.

  [1277] OBITELJ NEUMAN -  Osijek, 1908/1942: kut. 1; 0,05.

  [1278] OBITELJ PAVIČIĆ -  Osijek,  1895/1950: kut. 1; 0,1.

  [1192] OBITELJ PELZ -  Osijek,  1844-1950: kut. 1; 0,1.

  [1193] OBITELJ RAKARIĆ -  Osijek,  1902/1963: kut. 1; 0,1.

  [1316] OBITELJ RADANOVIĆ -  Osijek, 1903/1967: knj. 20, kut. 1; 1,1.

  [1317] OBITELJ RAIZNER -  Osijek,  1759/1941: kut. 1; 0,1.

  [1318] OBITELJ RAKOŠ-BARBARIĆ -  Osijek,  1888/1965: kut. 1; 0,01.

  [1319] OBITELJ RUKAVINA -  Osijek,  mapa 1; 0,05.

  [1320] OBITELJ SCHAPRINGER -  Osijek,  1889/1944: kut. 1; 0,1.

  [1323. OBITELJ SOLENGHI -  Osijek,  1886/1934: kut. 1; 0,1.

  [0492] OBITELJ STUMPF -  Osijek,  1908/1944: kut. 1; 0,1.

  [1328] OBITELJ ŠANDL -  Slatina,  1885/1943: kut. 1; 0,05.

  [1186] OBITELJ  ŠEPER -  Osijek,  1854/1944: kut. 2; 0,2.

  [0493] OBITELJ TERGOVAC I JANDA -  Osijek,  1890/1967: kut. 1; 0,1.

  [1188] OBITELJ TUFEK -  Osijek, 1893/1935: kut. 1; 0,05.

  [1197] OBITELJ ZSILLE -  Osijek,  1882/1930: kut. 1; 0,1.

  K.4. Osobni arhivski fondovi

  [1395] AUMANN, Josip, stolar -  Ilok; 1881/1913: kut. 1; 0,1.

  [1279]  BARAC, Fran, teolog i političar (Šemovac kod Virja, 26. VIII. 1872.- Zagreb, 20. IX. 1940)– Zagreb; 1912/1922: kut. 1; 0,05.

  [0944]  BARUŠIĆ, Feliks,  pisac i pedagog, ravnatelj Učiteljske škole u Osijeku(Kloštar Ivanić, 14. I. 1864. -  Slavonski Brod, 28. VIII. 1917) – Osijek, Slavonski Brod ; 1874/1941: kut. 1; 0,05.

  [0945]  BELJAN, Tomo, tajnik Trgovačko-obrtničke komore Osijek - Osijek ;1932/1961: kut. 2; 0,2. 

  [0946]  BENEŠIĆ, Julije, pisac, prevodilac i jezikoslovac(Ilok, 1. III. 1883.- Zagreb, 19. XII. 1957) – Osijek, Zagreb; 1895/1939: kut. 1; 0,1.

  [1281]  BÖSENDORFER, Josip, povjesničar, ravnatelj Muzeja u Osijeku (Lukač, 1876 – Osijek, 1957) – Osijek; 19. -  20.st.,  kut. 12; 1,2.

  [1282]  BRLOŠIĆ, Stjepan, profesor, kipar, revolucionar (Piškorevci kod Đakova, 26. XII 1918. - *** ) - Osijek; 1965: kut. 1; 0,1.

  [0480] CEPELIĆ, Dragan, pravni pisac (Osijek, 2. VI. 1911. - ****) - Osijek ; Iso, pripovjedač i pravni pisac - Osijek (Podravska Moslavina kod Donjeg Miholjca, 4. IV. 1880 – Osijek, 25. VII. 1956); 1909/1926: kut. 1; 0,1.

  [1284]  ČUTUKOVIĆ, Konstantin, inženjer, građevinar i publicist (Zemun, 5. VI. 1872. – Osijek, 8. XII. 1962) - Osijek; 1948-1959: kut. 1; 0,05.

  [1286] DLUSTUŠ, Ljuboje, pedagog i pisac, predsjednik Kluba hrvatskih književnika - Osijek (Šaptinovci kraj Našica, 3. IV. 1850. – Osijek, 17. XI. 1921); 1867/1919: kut. 1; 0,05.

  [1287]  DONČEVIĆ, Ivan, pripovjedač – Zagreb (Trnava kraj Garešnice, 8. XI. 1909 – Zagreb, 14. III. 1982); 1901/1929: kut. 2; 0,2.

  [1288]  EHRENDINER Milan, odvjetnik - Osijek; 1938-1944: kut. 1; 0,1.

  [1290]  FABING, Ferdo, graditelj orgulja - Osijek (Osijek, 1860. – Osijek, 1920); 1870/1907: kut. 1; 0,1.

  [1173]  FEHERVARY JOSIP, građevinski poslovođa - Osijek 1930/1963, kut. 3; 0,3.

  [1291]  FELLER HANS, vojnik – Budimpešta, Beč, Osijek; 1930-1945: kut. 1; 0,05.

  [0482]  FIRINGER, Kamilo, arhivist, povjesničar, pisac - Osijek (Daruvar, 20. II. 1893. – Osijek, 21. III 1984); 1911/1980: knj. 1, kut. 14; 1,4.

  [1174]  FIŠER VLADIMIR, liječnik -  Osijek; 1912/1937: kut. 1; 0,05.

  [1292]  FLEC IVAN, ravnatelj „Gradnje“  - Osijek; 1921/1974: kut. 1; 0,1.

  [1294]  FRIML-ANTUNOVIĆ OSKAR, ekonomist, kolekcionar – Osijek; 1901/1930, kut. 1; 0,1.

  [1295]  FUCHS VLADIMIR I VJERA, posjednici – Osijek; 1918/1938: kut. 1; 0,05.

  [1275]  GOVORKOVIĆ IVAN, ljekarnik -  Osijek; 1885/1939: kut. 1; 0,1.

  [1296]  GROSS JAKOB, službenik -  Osijek; 1921/1924: knj. 2; 0,1.

  [1176]  HARTL, Josip, novinar i publicist, ravnatelj „Hrvatskog Lista“ - Osijek (Osijek, 29. XI. 1888. – Osijek, 8. VI. 1968); 1895/1933: kut. 1; 0,05.

  [1297]  HEČEJ STJEPAN, javni bilježnik -  Osijek;  1941-1945: kut. 1; 0,1.

  [1177]  HEFER, Stjepan (Esteban), odvjetnik, političar, veliki župan župe  Baranjske (Čepin, kraj Osijeka, 31. VIII. 1897. – Buenos Aires, 31. VII. 1973) – Osijek,  Buenos Aires; 1924 – 1945: kut. 20; 2,5.

  [0871] HENGL, Vjekoslav, javni bilježnik, gradonačelnik Osijeka – Osijek (Donji Miholjac, 15. IV. 1875. – Osijek, 6. XI. 1961); 1893/1940: knj. 10, kut. 32, 4,5

  [1299]  HERMANN, Ella, polaznica Instituta „Liste“ u Beču – Osijek, Beč;  1899/1901: knj. 1; 0,05.

  [1191]  JUNG, Izidor, grafolog i akademski slikar – Osijek (Valpovo, b. IV. 1872. – Osijek, 3. VII. 1961); 1897/1958: kut. 1; 0,1. SI.

  [1300]  JURAŠEK ZDENKO; političar –Osijek; 1946/1960: kut. 1; 0,05.

  [1301]  KAISER JULIJE; odvjetnik – Osijek; 1897/1939: kut. 1; 0,05.

  [1302]  KAISER MILICA, posjednica - Osijek; 1921-1923: knj. 1; 0,05.

  [0483]  KAPPEL VILIM, odvjetnik – Osijek; 1800/1915, knj. 2, kut. 2; 0,3.

  [1179]  KLUG IVAN, profesor – Osijek; 1882/1934: kut. 2; 0,2.

  [0989]  KOČIĆ IVAN, učitelj – Osijek;  1899/1948: kut. 1, mapa 1; 0,1.

  [1180]  KOFLBACH OSKAR, liječnik -  Osijek;  1897/1942: kut. 1; 0,05.

  [1303]  KOHN ISRAEL I ANTUN, liječnik - Donji Miholjac; 1832/1900: kut. 1; 0,05.

  [1304]  KOLEDIĆ LUCIJA – (?); 1941/1945: kut. 1; 0,05.

  [1305]  KOPAČIN ZDENKO, inženjer poljoprivrede -  Osijek;  1910/1988: kut. 1; 0,1.

  [1306]  KADIĆ LAVOSLAV, podnačelnik i predsjednik Pokrajinskog radničkog sindikalnog odbora – Osijek; 1885/1928: kut. 1; 0,05.

  [1182]  KRAUS LAVOSLAV, stomatolog, istaknuti sudionik NOB-e, istraživao radnički pokret u Slavoniji  (Osijek, 1897 - ?)  – Osijek, Beč,  Beograd;  1867/1971: kut. 22; 1,5.

  [1307] KREŽMA FRANJO, violinist (Osijek, 1862 – Frankfurt, 1881) - Osijek;  1867,  kut. 1; 0,05.

  [0484]  KRIVAN VON GEORG, Austro-ugarski konzul (?); - 1903-1911, kut. 1; 0,05.

  [1308] LOKOTAR VINKO, časnik -  Osijek;  1919/1945, kut. 1; 0,05.

  [0485]  MAGJER, Rudolf, Franjo, književnik (Zemun, 1884 – Osijek, 1954) - Osijek; 1884/1954, kut. 7; 0,7.

  [0486]  MEDVED, Ivan, profesor (Karlovac, 1881 – Osijek, 1965)  - Osijek; 1890/1960: kut. 84; 10,7.

  [1310]  NENADOVIĆ MATIJA, slikar – Osijek;  1824-1832: kut. 1; 0,1.

  [1311]  NUBER GUSTAV, trgovac -  Osijek, 1885/1941: kut. 1; 0,05.

  [1678]  ORNSTEIN, KARLO I ELVIRA – (?); 1902-1955; 0,1.

  [1312]  PAPRATOVIĆ FRANJO, odvjetnik, političar – Osijek; 1908/1929: kut. 1; 0,05.

  [0487]  PATZL VIKTOR – Vladislavci;1931/1952, kut. 1; 0,05.

  [1313]  PINTERIĆ JOSIP, dvorski upravitelj – Valpovo; 1915/1957: kut. 1; 0,05.

  [0488]  PETROVIĆ AUGUST, odvjetnik – Osijek;  1900/1943: kut. 1; 0,1.

  [0489]  PINTEROVIĆ ANTE, odvjetnik (Osijek, 1865 – Osijek, 1940) -  Osijek; 1895/1939: knj. 21, kut. 14; 2,5.

  [1003]  PINTEROVIĆ MILIVOJ, odvjetnik -  Osijek; 1933, knj. 1, kut. 23; 2,3.

  [1314]  POLJUGAN DRAGUTIN, profesor -  Vinkovci;  1888/1945: kut. 1; 0,05.

  [0997] RADIĆ LJUBO, agronom, istaknuti genetičar, sveučilišni profesor (Trebinje, 1922 – Osijek, 2004)-  Osijek; (?)  1,5.

  [0947]  RAKOŠ PAVAO, književnik i prevodilac – Osijek; 1884/1950: kut. 5; 0,5.

  [0490]  REDLSTEIN, Carl, kožar (Osijek, 1778 - ?, 1835) - Osijek; 1804/1832: knj. 1; 0,05.

  [1194]  SAČER JOSIP, učitelj – Osijek;  1863/1929; kut. 1; 0,1.

  [1183]  SCHMIDT JOSIP, veleposjednik – Osijek;  1871/1944, kut. 1; 0,1.

  [1321]  SCHREIBER JOHAN, tkalac-  Osijek;  1827/1943: kut. 1; 0,05.

  [1185] SLAVIČEK ANTE, graditelj -  Osijek; 1890/1946: kut. 1; 0,1.

  [1322]  SLAVIČEK DUŠAN – Osijek; 1928, mapa 1; 0,05.

  [1702]  STOJANOVIĆ ANTUN, gradonačelnik grada Osijeka, odvjetnik, saborski pisar -  Osijek; 1849/1890: kut. 1; 0,1. SI.

  [1324]  STOROV BRANKO, odvjetnik -  Đakovo;  1938/1939, kut. 1; 0,05.

  [1325]  STROSSMAYER JOSIP JURAJ, biskup đakovački i srijemski, hrvatski mecena i pisac (Osijek, 1815 – Đakovo, 1905) -  Đakovo;  kut. 1; 0,1.

  [1326]  STRUPPI OTO, inženjer arhitekture -  Osijek; 1890 – 1910:  kut. 1; 0,1.

  [0491]  SVEĆENSKI LOUIS, violinist (Osijek, sredina 19. st. – New York, 1929) -  Osijek, Sjeverna Amerika; 1859/1923, kut. 2; 0,15.

  [1329] TACHLER LJUDEVIT, posjednik - Darda, Osijek; 1906/1933: kut. 1; 0,05.

  [1330]  TERLEVIĆ PAVO, vojnik -  Osijek; 1944/1945: kut. 1; 0,05.

  [1187]  TOPALOVIĆ ANTE, sudac Okružnog suda u Osijeku – Osijek; 1933/1945: kut. 1; 0,05.

  [1195]  VARGA LUJO, časnik i hrvatski književnik – Bjelovar; 1941, kut. 1; 0,05.

  [1331]  VLAŠIĆ LADISLAV, liječnik – Sombor; 1933-1945 [1955]: kut. 1; 0,05.

  [1332]  VOJDIČKA ALOIS, graditelj – Osijek;  1824-1903: kut. 1; 0,1.

  [0971]  VUKELIĆ VILMA, književnica – Osijek;  1955, kut. 1; 0,05.

  [1196]  WAGNER IGNAC, odvjetnik – Valpovo; 1879/1908: knj. 3, kut. 8; 1,0.

  [1333]  ZEPP IVAN, krojač – Osijek; 1878/1965: kut. 1; 0,05.

 • L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva

  L.1.3. Matične knjige

  [0500] ZBIRKA  MATIČNIH KNJIGA; 1686-1941: knj. 1330; 40.

  L.1.4. Karte

  [0494] ZEMLJIŠNE KARTE SLAVONIJE; 1803-1941: mapa 13. AI.

  [1688] ZEMLJIŠNE KARTE SRIJEMA; 1814-1895: mapa 4. AI.

  L.1.5. Planovi i nacrti

  [0495] ZBIRKA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE; 1897-1951: mapa 13. AI.

  [1004] ZBIRKA PLANOVA I PROJEKATA GRADA OSIJEKA; 1857-1975: mapa 82; 0,6. SI.

  [1009] ZBIRKA KATASTRA ; 1862-2000: knj. 420, kut. 12, fasc. 98, mapa 532. SI.

  [1387] ZBIRKA VODOGRAĐEVNE DOKUMENTACIJE; 1867/1968: albuma 2, fascikla 151, knj. 3, mapa 2; 5. SI.

  [2025] ZBIRKA KATASTRA VIROVITIČKOG PODRUČJA; 1862/1982: fasc. 64, knj. 214, mapa 155; 5,9. SI.

  [2026] ZBIRKA KATASTRA VUKOVARSKOG PODRUČJA; 1862/1958: fasc. 16, knj. 59, mapa 76. 1,45. SI

  L.1.7. Fotografije

  [0967] ZBIRKA FOTOGRAFIJA  STJEPANA  KESZA - Osijek; 1936-1989: 16860 snimaka. AI.

  [0968] ZBIRKA FOTOGRAFIJA  RUDOLFA MARINA - Osijek; 1944-1981: 2316 snimaka. AI.

  [0965] ZBIRKA FOTOGRAFIJA BOŽE PLEVNIKA - Osijek; 1973-1990: 2350 snimaka. AI

  [0966] ZBIRKA FOTOGRAFIJA  RADOVANA PLIVELIĆA - Osijek; 1937-1945: 769 snimaka (negativa); AI.

  [1716] ZBIRKA FOTOGRAFIJA RATNIH RAZARANJA GRADA OSIJEKA 1991. GODINE; 1991: fotografija 2125. SI.

  [1959] ZBIRKA FOTOGRAFIJA MIJE (MIŠE) MATOŠEVIĆA; 1931/1974: 4046 snimaka. AI.

  [0964] "FILMOTEKA" OSIJEK. ZBIRKA FOTO I FILMSKE DOKUMENTACIJE (?); 1985-1990: knj. 1, kut. 44; 4,5.

  [1943] PROSVJETNO-KULTURNA DJELATNOST DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU (ZBIRKA FOTOGRAFIJA); 1973-2007: 1338 FOTOGRAFIJA. AP.

  L.1.9. Tiskovine

  [0496] KAZALIŠNI OGLASI I PLAKATI; 1896-1964: 1,5. PrP.

  [1160] SAJAMSKI OGLASI OSIJEK ; 1954-1958: kut. 1; 0,1.

  [1159] OSJEČKE GOSPODARSKE IZLOŽBE I SAJMOVI; 1863 / 1965: knj.3, kut 2; 0,30.

  L.1.10. Ostalo

  [0497] MUZIKALIJE; 1864-1948: kut. 17; 1,7.

  [0498] PEČATNJACI I ŽIGOVI; 1900-1970: kom. 565.

  L.2. Tematske zbirke

  [1242] SPECIMENA BANAKA, ŠTEDIONICA I DRUGIH NOVČANIH ZAVODA- Osijek; 1879 -1948: kut.5; 0,5. AP.

  [0499]  MEMOARSKO GRADIVO: IZJAVA I BIOGRAFIJA REVOLUCIONARA; 1949/1968: kut. 11; 1,10. AP.

 • N.1. Nacionalni filmski fond

  N.1.1.Filmsko gradivo

  [0506] ZBIRKA KRATKOMETRAŽNIH FILMOVA O KULTURNOM ŽIVOTU OSIJEKA; 1970-1976: kom. 42; 2.

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO