• Arhiv

Odjel za nadzor i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan Arhiva

Odjel za nadzor i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva je spona između Arhiva te stvaratelja i posjednika javnog arhivskog i registraturnog/dokumentarnog gradiva sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) dužni su:

  • savjesno ga čuvati u sređenom stanju i osigurati od oštećenja do predaje nadležnom arhivu
  • jednom godišnje dostaviti nadležnom arhivu popise arhivskog gradiva dokumentacijskih zbirki ili cjelina sa stanjem na zadnji dan prethodne godine,
  • pribavljati mišljenje nadležnog državnog arhiva prije poduzimanja mjera koje se odnose na njihovo gradivo,
  • redovito odabirati arhivsko gradivo iz registraturnoga gradiva kojemu su istekli rokovi čuvanja,
  • arhivsko gradivo nakon provedenog odabiranja i izlučivanja predati arhivu u izvorniku, sređeno, tehnički opremljeno, označeno, popisano i cjelovito za određeno vremensko razdoblje,
  • omogućiti ovlaštenim djelatnicima nadležnog državnog arhiva obavljanje stručnog nadzora nad čuvanjem njihova gradiva,
  • pridržavati se uputa nadležnoga državnog arhiva glede zaštite gradiva,
  • osigurati primjeren prostor i opremu za pohranu i zaštitu arhivskog gradiva,
  • odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane koji mora imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnika u pismohrani.

Stvaratelji i posjednici privatnog arhivskog gradiva imaju iste dužnosti i obveze kao i stvaratelji i posjednici javnog arhivskog gradiva.

Korisne poveznice

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski Državni Arhiv

Hrvatsko arhivističko društvo

Hrvatsko arhivističko društvo

Muzejski Dokumentacijski Centar

Muzejski dokumentacijski centar

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Hrvatska kulturna baština

Hrvatska kulturna baština

Međunarodno arhivsko vijeće

Međunarodno arhivsko vijeće

UNESCO

UNESCO